Giáo án Khối 1 - Tuần 23

I. Mục tiêu:

 + Giuựp hoùc sinh bửụực ủaàu bieỏt duứng thửụực coự vaùch chia thaứnh tửứng cm, ủeồ veừ caực ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực

 + Bieỏt veừ ủoaùn thaỳng theo yeõu caàu

 + Naõng cao chaỏt lửụùng moõn

II. Đồ dùng dạy - học:

I

doc 23 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 159Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 - Tuần 23", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỏ.
-Phoồ bieỏn noọi dung, yeõu caàu baứi hoùc
-Khụỷi ủoọng:
 + Giaọm chaõn taùi choó, ủeỏm theo nhũp.
 + Chaùy nheù nhaứng theo 1 haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn ụỷ saõn trửụứng.
 + ẹi thửụứng theo voứng troứn vaứ hớt thụỷ saõu. 
- Troứ chụi hoaởc muựa haựt taọp theồ
2/ Phaàn cụ baỷn: 
a) ẹoọng taực phoỏi hụùp:
* GV neõu teõn ủoọng taực, laứm maóu, giaỷi thớch ủoọng taực cho HS taọp baột chửụực. 
 + Laàn 1-3: GV vửứa laứm maóu vửứa hoõ nhũp.
 + Laàn 4-5: Chổ hoõ nhũp khoõng laứm maóu (Coự theồ caựn sửù hoõ nhũp 1 HS thửùc hieọn ủoọng taực ủuựng, ủeùp leõn laứm maóu). 
* Caựch thửùc hieọn: 
 _ Nhũp 1: Bửụực chaõn traựi ra trửụực, khuợu goỏi, hai tay choỏng hoõng, thaõn ngửụứi thaỳng, maột nhỡn phớa trửụực.
 _ Nhũp 2: Ruựt chaõn traựi veà, ủoàng thụứi cuựi ngửụứi, chaõn thaỳng, hai baứn tay hửụựng vaứo hai baứn chaõn, maột nhỡn theo tay.
 _ Nhũp 3: ẹửựng thaỳng, hai tay dang ngang, baứn tay ngửỷa, maởt hửụựng veà phớa trửụực.
 _ Nhũp 4: Veà TTCB.
 _ Nhũp 5, 6, 7, 8: Nhử treõn, nhửng ụỷ nhũp 5 bửụực chaõn phaỷi bửụực ra trửụực.
* Chuự yự ụỷ nhũp 2 vaứ6 hai chaõn thu veà vụựi nhau (khaực vụựi ủoọng taực buùng) cho neõn khi cuoỏi khoõng ủửụùc saõu laộm vaứ thửụứng HS hay bũ co goỏi. GV caàn nhaộc vaứ sửỷa cho caực em.
 b) OÂn 6 ủoọng taực theồ duùc ủaừ hoùc:
 Vửụn thụỷ, tay, chaõn, vaởn mỡnh, buùng, phoỏi hụùp.
 + Laàn 1: GV laứm maóu vaứ hoõ nhũp cho HS laứm theo.
 + Laàn 2: Chổ hoõ nhũp khoõng laứm maóu.
Xen keừ giửừa 2 laàn, GV nhaọn xeựt, sửỷa chửừa uoỏn naộn ủoọng taực sai.
 + Laàn 3: GV toồ chửực caực toồ thi ủuaxem toồ naứo taọp ủuựng vaứ ủeùp, coự ủaựnh giaự vaứ tuyeõn dửụng cuỷa GV (GV chổ hoõ nhũp khoõng laứm maóu).
c) ẹieồm soỏ haứng doùc theo toồ:
 GV toồ chửực cho HS taọp hụùp ụỷ nhửừng ủũa ủieồm khaực nhau treõn saõn. 
 - Caực toồ trửụỷng cho toồ mỡnh ủieồm soỏ, sau ủoự baựo caựo sú soỏ cuỷa toồ mỡnh cho lụựp trửụỷng.
 - Lụựp trửụỷng baựo caựo cho GV.
* Chuự yự: Neỏu thaỏy khaỷ naờng cuỷa HS ủaừ ủeỏm ủửụùc ủeỏn soỏ lụựn hụn soỏ HS trong lụựp hieọn coự, GV coự theồ cho ủieồm soỏ laàn lửụùt tửứ toồ 1 ủeỏn toồ cuoỏi cuứng. Toồ 1 ủieồm soỏ xong, chổ daón cho toồ 2 ủieồm soỏ tieỏp, laàn lửụùt nhử vaọy cho ủeỏn heỏt.
d) Troứ chụi: “Nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh” 
 + GV neõu teõn troứ chụi.
 + Chổ vaứo hỡnh veừ roài laứm maóu ủoọng taực nhaỷy chaọm vaứo tửứng oõ, ủoàng thụứi giaỷi thớch caựch nhaỷy cho HS. 
 + Tieỏp theo cho tửứng em vaứo nhaỷy thửỷ.
 + Trong quaự trỡnh ủoự, GV tieỏp tuùc giaỷi thớch caựch chụi, sau ủoự cho caực em laàn lửụùt tham gia chụi chớnh thửực.
3/ Phaàn keỏt thuực:
_ ẹửựng taùi choó, voó tay, haựt.
_ Thaỷ loỷng.
_ Cuỷng coỏ.
_ Giao vieọc veà nhaứ.
1-2 ph
1 phuựt
1-2 ph
40-60m
1 phuựt
1-2 ph
2-3 laàn
4-5 laàn
1-2 laàn
4-5 ph
1-2 ph
2 ph 
- Caựn sửù lụựp ủieàu khieồn lụựp taọp hụùp thaứnh 4 haứng doùc (GV giuựp ủụừ). Caực toồ trửụỷng taọp baựo caựo.
- Hoùc ủoọng taực phoỏi hụùp vaứ oõn troứ chụi “ nhaỷy ủuựng nhaỷy nhanh”.
- Tửứ haứng ngang chaùy nheù nhaứng thửự tửù tửứ toồ 1-4 thaứnh voứng troứn
ẹoọi hỡnh haứng doùc (2-4 haứng).
- Thửùc hieọn 2 x 8 nhũp
- Moói ủoọng taực thửùc hieọn: 2 x 4 nhũp.
ẹoọi hỡnh haứng doùc (2-4 haứng)
HS ủi thửụứng treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn vaứ haựt.
HS heọ thoỏng baứi hoùc.
 Khen toồ, caự nhaõn taọp toỏt.
- Taọp laùi caực ủoọng taực ủaừ hoùc.
Thửự ba ngaứy 14 thaựng 2 naờm 2012
TOAÙN
Tieỏt 90: Luyeọn taọp chung ( Trang 124 )
I. Mục tiêu:
- Có kĩ năng đọc, viết, đếm các số đến 20
- Biết cộng (không nhớ ) các số trong phạm vi 20.
 - Giải bài toán
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Saựch GK , baỷng phuù keỷ caực baứi taọp 1,2,3,4/124/ SGK 
III. Các hoạt động dạy - học:
1.OÅn ẹũnh :
 + Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2. Kieồm tra baứi cuừ : 
 + Goùi 3 hoùc sinh leõn veừ caực ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi : 9 cm, 7 cm, 10 cm. 
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
Baứi mụựi : 
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 : Laứm baứi taọp 1, 2, 3, 4.
 Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh tửù laứm baứi taọp 
Baứi 1 : 
-Giaựo vieõn cho hoùc sinh tửù laứm baứi 
-Khuyeỏn khớch hoùc sinh vieỏt theo thửự tửù tửứ 1 ủeỏn 20 vaứ vieỏt theo thửự tửù maứ hoùc sinh cho laứ hụùp lyự nhaỏt . Chaỳng haùn coự theồ neõu 2 caựch vieỏt nhử sau : 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-Khi chửừa baứi neõn cho hoùc sinh ủoùc caực soỏ theo thửự tửù tửứ 1 ủeỏn 20 
Baứi 2 : Hoùc sinh tửù neõu nhieọm vuù “ ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng “
-Khi chửừa baứi neõn cho hoùc sinh ủoùc, chaỳng haùn : 
13
11
16
 + 2 + 3 
-ẹoùc laứ : Mửụứi moọt coọng hai baống mửụứi ba, mửụứi ba coọng ba baống mửụứi saựu 
Baứi 3 : Cho hoùc sinh neõu baứi toaựn, neõu toựm taột roài tửù giaỷi vaứ tửù vieỏt baứi giaỷi 
-Chaỳng haùn :
-Toựm taột :
Coự : 12 buựt xanh 
Coự : 3 buựt ủoỷ 
Taỏt caỷ coự :  buựt ? 
Baứi 4 : Cho hoùc sinh tửù giaỷi thớch maóu, chaỳng haùn 
 13 + 1 = 14 Vieỏt 14 vaứo oõ troỏng
-Hoùc sinh tửù neõu nhieọm vuù : Vieỏt caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 20 vaứo oõ troỏng roài tửù laứm vaứ chửừa baứi .
- 1 em leõn baỷng chửừa baứi 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- Hoùc sinh tửù laứm baứi 
-1 Hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi 
-Hoùc sinh ủoùc baứi toaựn vaứ tửù giaỷi 
-Baứi giaỷi :
Soỏ buựt coự taỏt caỷ laứ :
12 + 3 = 15 buựt
ẹaựp soỏ : 15 buựt
-Hoùc sinh tửù laứm baứi roài chửừa baứi 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh hoaùt ủoọng toỏt 
- Chuaồn bũ baứi ngaứy mai : Luyeọn taọp chung
Học vần
Bài 96: oat, oăt
I. Mục tiêu:
 - ẹoùc ủửụùc: oat, oaờt, hoaùt hỡnh, loaột choaột; tửứ vaứ caõu ửựng duùng. 
 - Vieỏt ủửụùc: oat, oaờt, hoaùt hỡnh, loaột choaột (vieỏt ủửụùc 1, 2 soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp 2)
 - Luyeọn noựi ủửụùc 2, 4 caõu theo chuỷ ủeà: Phim hoaùt hỡnh.
 + HS khaự, gioỷi: bieỏt ủoùc trụn, bửụực ủaàu nhaọn bieỏt nghúa moọt soỏ tửứ ngửừ thoõng duùng qua tranh minh hoaù ụỷ SGK; vieỏt ủửụùc ủuỷ soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1.
 II. Đồ dùng dạy - học:
 	- Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 95.
 Viết: khoanh tay, thu hoạch.
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
 * Nhận diện vần oat:
 Vần oat được tạo bởi mấy âm?
 Vần oanh và vần oat giống khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hướng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần oat:
 Có vần oat muốn được tiếng hoạt cần ghép thêm gì?
 Các con ghép cho cô tiếng hoạt ?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
* Nhận diện vần oach như trên 
 + So sánh hai vần vừa học?
 Nghỉ giữa tiết.
 * Đọc từ ngữ ứng
 GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc. 
 * Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu.
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Nghỉ hết tiết một
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hướng dẫn đọc
 GV liên hệ BVMT
* Đọc SGK 
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói: 
 Các con có thích xem phim hoạt hình không?
 Vậy bạn nào kể cho cô và các bạn nghe về phim hoạt hình mà các con đã xem.
 Con đã xem những phim hoạt hình nào?
 Con biết những nhân vật nào trong phim hoạt hình?
 Hãy kể về 1 bộ phim hoạt hình hoặc nhân vật hoạt hình mà on yêu thích. 
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
 4. Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm được nhiều.
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
3âm, âm o, a và âm t đứng sau
giống âm đầu và âm a đứng giữa vần khác âm cuối.
CN- ĐT đọc
HS ghép
ghép thêm âm h đứng trước thanh nặng
HS ghép
Tiếng hoạt 
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
* 3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề: Phim hoạt hình
HS thi đua kể.
HS viết bài
2 đội chơi tiếp sức
ẹAẽO ẹệÙC
Baứi 11: ẹi boọ ủuựng quy ủũnh ( Tieỏt 1)
I. Mục tiêu:
 Neõu ủửụùc moọt soỏ quy ủũnh ủoỏi vụựi ngửụứi ủi boọ phuứ hụùp vụựi ủieàu kieọn giao thoõng ủũa phửụng.
 Neõu ủửụùc lụùi ớch cuỷavieọc ủi boọ duựng quy ủũnh.
 Thửùc hieọn ủi boọ ủuựng quy ủũnh vaứ nhaộc nhụỷ moùi ngửụứi thửùc hieọn 
 Kieồm tra chửựng cửự 1, 2, 3 cuỷa nhaọn xeựt 7.
II. Đồ dùng dạy - học:
- Tranh , ủeứn tớn hieọu
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Khụỷi ủoọng : Haựt
2. Baứi cuừ: 
- ẹeồ cử xửỷ toỏt vụựi baùn em caàn laứm gỡ?
- Vụựi baùn beứ em caàn traựnh ủieàu gỡ?
3. Baứi mụựi: 
Tieỏt naứy caực em hoùc baứi : ẹi boọ ủuựng quy ủũnh (Tieỏt 1)
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a/ Hoaùt ủoọng 1: Phaõn tớch tranh BT1
- Yeõu caàu HS quan saựt tranh BT1 
+ Tranh 1:
- Hai ngửụứi ủi boọ ủang ủi ụỷ phaàn ủửụứng naứo?
- Khi ủoự tớn hieọu ủeứn giao thoõng coự maứu gỡ?
- Khi ủi boọ treõn ủửụứng caàn tuaõn theo nhửừng quy ủũnh naứo?
+ Tranh 2 :
- ẹửụứng ụỷ tranh 2 coự gỡ khaực so vụựi tranh 1?
- Khi ủi boọ caàn ủi theo phaàn ủửụứng naứo?
* Choỏt : ễÛ thaứnh phoỏ caàn ủi boọ treõn vổa heứ, khi lửu thoõng qua ủửụứng caàn tuaõn theo tớn hieọu ủeứn giao thoõng, ủi treõn vaùch sụn traộng. ễÛ noõng thoõn ủi theo leà ủửụứng phớa tay phaỷi
b/Hoaùt ủoọng 2: Laứm BT2 theo caởp 
- Yeõu caàu HS quan saựt BT2
- Nhửừng ai ủi boọ ủuựng quy ủũnh ? Vỡ sao ?
- ẹi boọ nhử theỏ coự an toaứn khoõng ?
* Choỏt : Caàn tuaõn theo nhửừng quy veà an toaứn giao thoõng khi tham gia lửu thoõng treõn ủửụứng boọ 
c/Hoaùt ủoọng 3: Lieõn heọ thửùc teỏ
- Yeõu caàu Hs thaỷo luaọn theo nhoựm, neõu tỡnh huoỏng vaứ tửù saộm vai - Nhaọn xeựt – Tuyeõn dửụng
4. Cuỷng coỏ:
 ẹi boọ ủuựng quy ủũnh laứ ủi nhử theỏ naứo?
5. Daởn doứ:
 Thửùc haứnh ủi boọ ủuựng quy ủũnh.
HS quan saựt tranh vaứ thaỷo luaọn theo nhoựm
ẹaùi dieọn HS trỡnh baứy
Hs nhaọn xeựt
HS quan saựt tranh vaứ thaỷo luaọn theo nhoựm
Hs thửùc hieọn 
Hs nhaọn xeựt
Thửự tử ngaứy 15 thaựng 2 naờm 2012
 Học vần
Bài 97: Ôn tập
 I. Mục tiêu:
 - ẹoùc ủửụùc caực vaàn, caực tửứ ngửừ, caõu ửựng duùng tửứ baứi 91 ủeỏn baứi 97.
 - Vieỏt ủửụùc caực vaàn, caực tửứ ngửừ, caõu ửựng duùng tửứ baứi 91 ủeỏn baứi 97.
 - Hieồu vaứ keồ ủửụùc moọt ủoaùn truyeọn theo tranh truyeọn keồ: Chuự Gaứ Troỏng khoõn ngoan.
 + HS khaự, gioỷi: keồ ủửụùc 2 – 3 ủoaùn truyeọn theo tranh.
II. Đồ dùng dạy - học:
 	- Sách , bảng ôn tập các vần kết thúc bằng c hoặc ch, tranh, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 96
 Viết: hoạt hình, loắt choắt
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: 
 Các con quan sát khung đầu bai trong sách và cho biết đó là những vần gì?
 Hai vần này có đặc điểm gì chung? 
 Ngoài 2 vần này con hãy kể các vần có âm o đứng ở đầu vần‘ GV ghi ở góc bảng’
 GV gắn bảng ôn đã phóng to ‘trong SGK’ lên bảng và yêu cầu HS KT bảng ôn vần mà GV đã ghi ở góc bảng.
 Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại các vần này.
 b. Ôn tập:
 * Các vần vừa học
 Trên bảng có bảng ôn vần,con hãy chỉ các vần đã học có trong đó.
 GV đọc vần
 * Ghép âm thành vần
 GV hướng dẫn HS ghép các chữ ở cột dọc với chữ ở hàng ngang toạ thành vần tương ứng 
 Nghỉ giữa tiết.
 * Đọc từ ngữ ứng dụng:
khoa học, ngoan ngoãn, khai hoang
GV giải nghĩa một số từ
 Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc. 
 * Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu.
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hướng dẫn đọc
 GV liên hệ BVMT
* Đọc SGK
 Nghỉ giữa tiết
 * Kể chuyện: Chú gà trống khôn ngoan.
 Lần 1: GV kể diễn cảm 
 Lần 2: GV kể theo tranh
 Tranh1: Con cáo nhìn lên cây thấy gì?
 Tranh 2: Con cáo nói gì với gà trống?
 Tranh 3: Gà trống đã nói gì với cáo?
 Tranh 4: Nghe gà Trống nói xong, Cáo đã làm gì? Vì sao Coá làm như vậy?
 Hướng dẫn học sinh kể theo tranh.
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
4. Củng cố:
 Hôm nay chúng ta học bài gì?
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Vần oa, oan
Có âm o đứng ở đầu vần.
Oa, oe, oai, oan
HS phát biểu bổ sung thêm
HS chỉ các chữ ghi vần đã học.
HS chỉ chữ ghi vần
HS tự chỉ các vần có trong bảng ôn và đọc
HS ghép và đọc CN_ĐT
Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc.
1HS đọc bài viết
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
CN-ĐT đọc
HS lắng nghe
Phân 4 nhóm kể mỗi nhóm thảo luận một tranh và lại theo tranh
HS viết bài
TOAÙN
Tieỏt 91: Luyeọn taọp chung ( Trang 125 )
I. Mục tiêu:
- Thửùc hieọn ủửụùc coọng trửứ nhaồm so saựnh caực soỏ trong phaùm vi 20, veừ ủoaùn thaỳng coự ủoọ daứi cho trửụực
- Giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn coự noọi dung hỡnh hoùc 
- Naõng cao chaỏt lửụùng moõn toaựn.
II. Đồ dùng dạy - học:
 + Baỷng phuù ghi baứi taọp 2, 4/125.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. OÅn ủũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
 + HS laứm baỷng: 13 -3 = 4 + 15 = 11 + 4 = 
+ Hoùc sinh nhaọn xeựt, sửỷa sai chung.
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
2. Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 :Luyeọn taọp thửùc haứnh baứi 1, 2, 3, 4
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh mụỷ SGK
Baứi 1 : 
-Khuyeỏn khớch hoùc sinh tớnh nhaồm 
-Khi sửỷa baứi neõn cho hoùc sinh ủoùc caực pheựp tớnh vaứ keỏt quaỷ tớnh . Chaỳng haùn : 11 + 4 + 2 = 17 ủoùc laứ : mửụứi moọt coọng boỏn baống mửụứi laờm, mửụứi laờm coọng hai baống mửụứi baỷy 
Baứi 2 : 
-Yeõu caàu hoùc sinh neõu nhieọm vuù phaỷi laứm 
Baứi 3 : 
-Khi chửừa baứi coự theồ cho hoùc sinh ủoồi vụỷ cho nhau ủeồ kieồm tra ủoọ daứi ủoaùn thaỳng, veừ ủửụùc coự ủuựng baống 4 cm khoõng ?
Baứi 4 : 
-Vỡ baứi toaựn ủửụùc toựm taột baống hỡnh veừ, neõn theo hỡnh veừ cuỷa SGK thỡ ủoọ daứi ủoaùn thaỳng AC baống toồng ủoọ daứi cuỷa ủoaùn thaỳng AB vaứ BC . ẹoùc ủoự coự baứi giaỷi nhử sau : 
Baứi giaỷi :
ẹoọ daứi ủoaùn thaỳng AC laứ :
3 + 6 = 9 ( cm )
ẹaựp soỏ : 9 cm
-Hoùc sinh mụỷ saựch
-Hoùc sinh neõu yeõu caàu : “ Tớnh “. Hoùc sinh tửù laứm baứi.
-1 hoùc sinh leõn baỷng chửừa baứi .
-Hoùc sinh tửù neõu nhieọm vuù (ủoùc “ leọnh “)roài laứm vaứ chửừa baứi 
 -Khi chửừa baứi hoùc sinh khoanh vaứo 
18
10
a) Soỏ lụựn nhaỏt 
b) Soỏ beự nhaỏt 
-Hoùc sinh tửù neõu nhieọm vuù phaỷi laứm roài tửù laứm 
- 1 em leõn baỷng chửừa baứi 
-Cho hoùc sinh tửù laứm baứi vaứ chửừa baứi 
 4.Cuỷng coỏ daởn doứ : 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. Tuyeõn dửụng hoùc sinh ngoan 
- Chuaồn bũ baứi : Caực soỏ troứn chuùc
 Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI
 Baứi 23: Caõy hoa
I. Mục tiêu:
 HS neõu teõn ủửụùc moọt soỏ caõy hoa vaứ , bieỏt ớch lụùi cuỷa caõy hoa
 Bieỏt quan saựt, phaõn bieọt caực boọ phaọn cuỷa caõy hoa
 Giaựo duùc HS coự yự thửực chaờm soực, baỷo veọ caõy hoa
II. Đồ dùng dạy - học:
1/ GV: Tranh minh hoùa, 1 soỏ caõy hoa 
2/ HS : SGK
III. Các hoạt động dạy - học:
1 . Khụỷi ủoọng : Haựt
2/ Baứi cuừ : Caõy rau
-Vỡ sao chuựng ta neõn aờn nhieàu rau?
- Khi aờn rau chuựng ta caàn lửu yự ủieàu gỡ?
- GV nhaọn xeựt
3 . Giụựi thieọu vaứ neõu vaỏn ủeà : Tieỏt naứy caực em hoùc baứi : Caõy hoa
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
a/ Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt caõy hoa
- Gv yeõu caàu HS giụựi thieọu teõn caõy hoa cuỷa mỡnh, noự ủửụùc troàng ụỷ ruoọng
 - Hửụựng daón HS quan saựt caõy hoa
Yeõu caàu:
 - Haừy chổ ủaõu laứ reó, thaõn, laự, hoa?
 - Caực boõng hoa thửụứng coự ủieồm gỡ maứ ai thớch ngaộm?
 - Tỡm ra caực sửù khaực nhau veà maứu saộc, hửụng?
 - Moọt soỏ em ủửựng leõn trỡnh baứy
GV theo doừi HS trỡnh baứy
GV keỏt luaọn: Caực caõy hoa ủeàu coự 
reóồ, thaõn, laự, hoa. Moói loaùi hoa ủeàu coự maứu saộc, hửụng thụm khaực nhau
b/ Hoaùt ủoọng 2 : Laứm vieọc vụựi SGK
 - Caực nhoựm thaỷo luaọn :Tranh /48, 49
 - Keồ teõn caực loaùi hoa coự trong SGK
 GV keỏt luaọn : Caực loaùi hoa ụỷ SGK laứ hoa daõn buùt, hoa mua, hoa loa keứn.
 - Ngoaứi nhửừng loaùi hoa treõn , em coứn thaỏy nhửừng loaứi hoa naứo khaực?
 - Hoa duứng ủeồ laứm gỡ?
- GV choỏt: Hoa coự nhieàu maứu saộc vaứ hửụng thụm khaực nhau, chớnh su khac biet ủoự ủem laùi cho ta caỷm giaực thoaỷi maựi. Hửụng cuỷa hoa gaõy nhieàu hửựng thuự cho con ngửụứi neõn hoa thửụứng ủửụùc duứng ủeồ trang trớ, taùo caỷm giaực mụựi cho baàu khoõng khớ xung quanh chuựng ta, hoa coứn ủửụùc laứm nửụực hoa nửừa. Vỡ ớch lụùi cuỷa hoa chuựng ta caàn phaỷi bieỏt chaờm soực vaứ baỷo veọ hoa
4. Cuỷng coỏ 
- GV toồ chửực troứ chụi : Toõi laứ hoa gỡ ? 
- GV nhaọn xeựt
-Vửứa roài caực con hoùc baứi gỡ ?
- GV ủửa ra moọt soỏ loaùi hoa cho HS nhaọn xeựt.
5. Daởn doứ: Chuaồn bũ baứi caõy goó
HS quan saựt
Nhieàu em trỡnh baứy
HS quan saựt - TLCH
Nhieàu em TL
Hoa daõm buùt, hoa mua, hoa loa keứn.
- GV yeõu caàu HS neõu ủaởc ủieồm loaùi hoa cuỷa mỡnh ủeồ cho caực baùn khaực neõu teõn loaùi hoa ủoự
Thửự naờm ngaứy 16 thaựng 2 naờm 2012
 Học vần
Bài 98: uê, uy
 I. Mục tiêu:
 - ẹoùc ủửụùc: ueõ, uy, boõng hueọ, huy hieọu; tửứ vaứ caõu ửựng duùng. 
 - Vieỏt ủửụùc: ueõ, uy, boõng hueọ, huy hieọu (vieỏt ủửụùc 1, 2 soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1, taọp 2)
 - Luyeọn noựi ủửụùc 2, 4 caõu theo chuỷ ủeà: Taứu hoaỷ, taứu thuyỷ, oõ toõ, maựy bay.
 + HS khaự, gioỷi: bieỏt ủoùc trụn, bửụực ủaàu nhaọn bieỏt nghúa moọt soỏ tửứ ngửừ thoõng duùng qua tranh minh hoaù ụỷ SGK; vieỏt ủửụùc ủuỷ soỏ doứng quy ủũnh trong vụỷ Taọp vieỏt 1.
II. Đồ dùng dạy - học:
 	- Sách , bộ thực hành Tiếng Việt, tranh, bảng con.
III. Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. ổn định tổ chức:
2. Kiểm tra bài cũ:
 Đọc: đọc từ ngữ và câu ứng dụng của bài 97.
 Viết: khai hoang, ngoan ngoãn
GV nhận xét, ghi điểm
3. Bài mới:
 a, Giới thiệu bài: GV ghi đầu bài.
 b. Dạy vần mới
 * Nhận diện vần uê:
 Vần uê được tạo bởi mấy âm?
 Vần ui và vần uê giống khác nhau ở điểm nào?
 GV phát âm và hướng dẫn học sinh đọc.
 Các con ghép cho cô vần uê:
 GV ghép
 Có vần uê muốn được tiếng huệ cần ghép thêm gì?
Các con ghép cho cô tiếng huệ ?
 Bạn nào cho cô biết tiếng mới học hôm nay là tiếng gì?
 GV ra lệnh thước 
 GV cho HS xem tranh và ghi từ khoá
 Nhận xét sửa sai.
* Nhận diện vần uy như trên 
 + So sánh hai vần vừa học?
 Nghỉ giữa tiết.
 * Đọc từ ngữ ứng dụng
Đọc mẫu, hướng dẫn HS đọc. 
 * Luyện viết bảng con:
 Cho HS quan sát chữ mẫu.
 Viết mẫu nêu quy trình viết.
 Nghỉ hết tiết một
 Tiết 2
 c. Luyện tập
 * Luyện đọc lại tiết 1
 * Đọc câu ứng dụng
 Cho HS quan sát tranh, ghi câu khoá.
 Bức tranh vẽ gì nào?
 Đọc mẫu, hướng dẫn đọc
GV liên hệ BVMT
* Đọc SGK
 Nghỉ giữa tiết
 * Luyện nói: 
+ Tranh vẽ gì?
+ Lớp mình ai đã được đi tàu thuỷ?
+ Ai đã được đi ô tô?
+ Ai đã được đi tàu thuỷ?
+ Ai đã được đi máy bay?
+ Em đã đi phương tiện nào? Cùng với ai?
+ Phương tiện đó như thế nào? Hoạt động ở đâu?
+ Em có thích phương tiện đó không? Vì sao?
* Luyện viết vở: 
 Bao quát lớp nhắc nhở tư thế, giúp HS yếu 
 Thu bài chấm nhận xét
 4. Củng cố:
 Chơi trò chơi tìm tiếng mang vần mới.
 NX khen đội tìm được nhiều.
 5. Dặn dò:
 Đọc lại bài và chuẩn bị bài sau.
Hát
Cá nhân, đồng thanh đọc.
Học sinh nhắc lại.
2âm, âm u đứng trước, âm ê đứng sau
giống âm đầu và khác âm cuối.
CN- ĐT đọc
HS ghép
ghép thêm âm h đứng trước thanh nặng
HS ghép
Tiếng huệ 
HS phân tích, đánh vần, đọc trơn CN- ĐT
HS QS tranh nêu từ khoá.
đọc trơn CN- ĐT
* 3,4 HS đọc lại
Đọc thầm tìm tiếng mang vần, phân tích đánh vần đọc trơn CN- ĐT
CN- ĐT đọc
HS nêu NX kiểu chữ, độ cao các con chữ, khoảng cách các con chữ trong một từ, một chữ
 Tô khan, viết bảng con
3, 4 học sinh đọc
Quan sát tranh nêu nhận xét.
Đọc thầm tìm tiếng mang vần mới phân tích đánh vần đọc trơn CN-ĐT
CN-ĐT đọc
Đọc chủ đề: tàu thuỷ, ô tô máy bay
HS thi đua kể.
HS viết bài
2 đội chơi tiếp sức
TOAÙN
Tieỏt 92: caực soỏ troứn chuùc ( Trang 126 )
I. Mục tiêu:
 - Nhaọn bieỏt veà soỏ lửụùng, ủoùc vieỏt caực soỏ troứn chuùc ( tửứ 10 ủeỏn 90 )
 - Bieỏt so saựnh caực soỏ troứn chuùc 
 - Bieỏt ủoùc ủeỏm trong thửùc teỏ.
II. Đồ dùng dạy - học:
 + 9 boự que tớnh moói boự coự 1 chuùc que tớnh 
III. Các hoạt động dạy - học:
1.OÅn ẹũnh :
+ Haựt – chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp 
2.Kieồm tra baứi cuừ : 
 HS laứm baứi taọp .2 em leõn baỷng veừ hỡnh vaứ ghi soỏ ủo treõn moói hỡnh : 
a) b) A
 A 4 cm B 3 cm C 5 cm
 3cm 
 B 4 cm C
 + Giaựo vieõn kieồm tra ủuựng sai 
 + GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
Baứi mụựi : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1 :Giụựi thieọu caực soỏ troứn chuùc
1. Giụựi thieọu soỏ troứn chuùc :
- Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laỏy 1 boự ( 1 chuùc ) que tớnh vaứ noựi :” coự 1 chuùc que tớnh “ 
-Giaựo vieõn hoỷi : 1 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ?
-Giaựo vieõn vieỏt : 10 leõn baỷng 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh noựi : “Coự 2 chuùc que tớnh “
- 2 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ? 
- Giaựo vieõn vieỏt 20 leõn baỷng 
- 3 chuùc coứn goùi laứ bao nhieõu ? 
- Giaựo vieõn vieỏt 30 leõn baỷng 
- Cho hoùc sinh quan saựt hỡnh trong SGK ủeồ neõu ủửụùc
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh laàn lửụùt tửụng tửù nhử treõn ủeỏn 90 
Hoaùt ẹoọng 2 : 
-Giaựo vieõn hửụựng daón hoùc sinh ủeỏm theo chuùc tửứ 1 chuùc ủeỏn 9 chuùc vaứ ủoùc theo thửự tửù ngửụùc laùi 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc caực troứn chuùc theo thửự tửù tửứ 10 ủeỏn 90 vaứ ngửụùc laùi 
-Giaựo vieõn giụựi thieọu : Caực soỏ troứn chuùc tửứ 10 ủeỏn 90 laứ nhửừng soỏ coự 2 chửừ soỏ . Chaỳng haùn : 30 coự

Tài liệu đính kèm:

  • docGA T 23 CKTKN giam tai.doc