Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 21 năm 2011

I. MỤC TIÊU :

 - Biết làm các phép trừ, biết trừ nhẩm dạng 17 – 7

 - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.

 - Nâng cao chất lượng môn học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Bó một chục que tính và một số que tính rời

 + Bảng phụ dạy toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1. Kiểm tra bài cũ :

+ Sửa bài 4/ 11 . Điền dấu + , - vào ô trống để có kết quả đúng.

+ 2 em lên bảng sửa bài

+ Giáo viên nhận xét, hướng dẫn cách thử để chọn dấu đúng.

+ GV nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới :

 

doc 23 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 18/02/2016 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Khối 1 (Chuẩn) - Tuần 21 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ừ hàng ngang chạy nhẹ nhàng thứ tự từ tổ 1-4 thành vòng tròn
- HS đang đi thường theo vòng tròn, khi nghe thấy GV thổi một tiếng còi, thì quay lại đi ngược chiều vòng tròn đã đi. Sau khi đi được một đoạn, nghe thấy tiếng còi thì quay lại, đi ngược với chiều vừa đi. 
- Thực hiện 2 x 4 nhịp mỗi động tác.
- Thực hiện 2 x 8 nhịp
- Mỗi động tác thực hiện: 2 x 4 nhịp.
Đội hình hàng dọc (2-4 hàng).
Đội hình hàng dọc (2-4 hàng)
- HS đi thường theo nhịp và hát.
- Diệt các con vật có hại
- GV cùng HS hệ thống bài học.
 - Tập lại các động tác đã học.
Thứ ba ngày 25 tháng 1 năm 2011
Häc vÇn
Bµi 87: ep, ªp
I. mơc tiªu:
 - Đọc được: ep, êp, cá chép, đèn xếp; từ và câu ứng dụng. Tốc độ cần đạt: 15 tiếng/phút.
 - Viết được: ep, êp, cá chép, đèn xếp (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
 II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 86.
 GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn ep:
 VÇn ep ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn «p vµ vÇn ep gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn ep:
 Cã vÇn ep muèn ®­ỵc tiÕng chÐp cÇn ghÐp thªm g×?
 C¸c con ghÐp cho c« tiÕng chÐp ?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
* NhËn diƯn vÇn ªp nh­ trªn 
+ So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng:
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
* §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 GV liªn hƯ BVMT
 * §äc SGK 
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×?
 Khi xÕp hµng vµo líp , chĩnh ta ph¶i xÕp nh­ thÕ nµo?
 Con h·y cho biÕt lỵi Ýc cđa viƯc xÕp hµng vµo líp?
 Ngoµi xÕp hµng vµo líp, con cßn ph¶i xÕp hµng khi nµo n÷a ?
 H·y kĨ l¹i viƯc xÕp hµng vµo líp cđa líp m×nh?.
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m e ®øng tr­íc ©m p ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m h ®øng tr­íc thanh nỈng d­íi ch©n ©m «
HS ghÐp
TiÕng chÐp 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
®äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc.
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: XÕp hµng vµo líp.
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
TOÁN
TIẾT 82 : LUYỆN TẬP (Trang 113)
I. MỤC TIÊU : 
 - Thực hiện phép trừ( không nhớ) trong phạm vi 20, trừ nhẩm trong phạm vi 20.
 - Viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
 - Yêu thích, chăm học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng phụ ghi bài tập 4, 5 / 113 . Phiếu bài tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ : 
3 học sinh lên bảng 
 12 – 2 0 11 13 0 17 – 5 18 - 8 0 11 -1 
 15 – 5 0 15 17 0 19 – 5 17 - 7 0 12 -2 
+Nhắc lại cách thực hiện biểu thức 
+ GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Rèn kĩ năng thực hiện phép trừ
- Cho học sinh mở SGK
-Bài 1 : 
- Đặt tính theo cột dọc rồi tính ( từ phải sang trái )
- Giáo viên hướng dẫn sửa bài 
- Lưu ý : học sinh viết số thẳng cột 
-Bài 2 : 
- Cho HS nhẩm theo cách thuận tiện nhất 
-Cho học sinh nhận xét, từng cặp tính. Nhắc lại quan hệ giữa tính cộng và tính trừ 
- Cho học sinh chữa bài 
Bài 3 : Tính 
- Học sinh thực hiện các phép tính ( hoặc nhẩm ) từ trái sang phải rồi ghi kết quả cuối cùng 
-Ví dụ : 11 + 3 – 4 =
-Nhẩm : 11 + 3 = 14 
 14 – 4 = 10 
-Ghi : 11 + 3 – 4 = 10 
-Giáo viên nhận xét sửa sai chung 
Bài 4 : 
- Cho HS tham gia chơi . Giáo viên gắn 3 biểu thức lên bảng. Mỗi đội cử 1 đại diện lên. Đội nào gắn dấu nhanh, đúng là đội đó thắng.
- Giáo viên quan sát, nhận xét và đánh giá thi đua của 2 đội 
-Giải thích vì sao gắn dấu , dấu = 
Bài 5 : Viết phép tính thích hợp 
-Treo bảng phụ gọi học sinh nhìn tóm tắt đọc lại đề toán 
* Có : 12 xe máy 
- Đã bán : 2 xe máy 
- Còn :  xe máy ? 
-Giáo viên hướng dẫn tìm hiểu đề và tự ghi phép tính thích hợp vào ô trống 
-Học sinh mở SGK. Nêu yêu cầu bài 1 
-Học sinh nêu lại cách đặt tính 
-Tự làm bài 
-Học sinh nêu yêu cầu : Tính nhẩm 
 10 + 3 = 13 ; 15 + 5 = 
 17 – 7 = 15 - 5 = 
 . . . 
-Học sinh làm vào phiếu bài tập 
- Học sinh nêu yêu cầu bài .
- Học sinh tự làm bài .
-3 em lên bảng sửa bài 
 16 – 6 0 12 
 11 0 13 – 3 
 15 – 5 0 14 – 4 
-Học sinh nêu được cách thực hiện 
-Học sinh tìm hiểu đề toán cho biết gì ? Đề toán hỏi gì ? 
-Chọn phép tính đúng để ghi vào khung 
 12 – 2 = 10 
Trả lời : còn 10 xe máy 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động .
- Dặn học sinh về nhà ôn bài . 
- Chuẩn bị trước bài : Luyện tập chung 
ĐẠO ĐỨC
BÀI 10: EM VÀ CÁC BẠN ( T 1)
I/. MỤC TIÊU :
 Bước đầu biết được: trẻ em cần được học tập,vui chơi và được kết giao bạn bè.
 Cần phải đoàn kết thân ái,giup đỡ bạn bè trong học tập và vui chơi.
 Bước đầu biết vì sao phải cư xử tốt với bạn bè
 Đoàn kết thân ái với bạn bè xung quanh.
 Kiểm tra chứng cứ 2, 3 của nhận xét 5.
II/. CHUẨN BỊ :
1/ GV: VBT ĐĐ, tranh trong SGK
2/ HS : vở BTĐĐ
 III/. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 
 1 . Khởi động: Hát
2 . Bài cũ : 
- Vì sao phải lễ phép với thầy cô giáo?
- Em sẽ làm gì khi bạn em chưa lễ phép với thầy cô giáo?
3 . Bài mới 
- Tiết này các em tiếp tục học bài : Em và các bạn ‘ Tiết 1’
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐÔNG CỦA TRÒ
a/ Hoạt động 1:Trò chơi ‘ Tặng hoa’
GV phổ biến luật chơi.
Trong lớp mình các con thấy bạn nào chăm ngoan học giỏi, hay giúp đỡ các bạn khác  các con hãy tặêng hoa cho bạn ấy. 
Bạn nào được nhiều hoa nhất, thì bạn ấy là người bạn tốt nhất.
- GV nhận xét khen ngợi những HS đã có những hành vi tất với bạn của mình, và nhắc nhở những HS chưa đối xử tốt với bạn mình.
b/Hoạt động 2 : Thảo luận. 
- GV yêu cầu HS thảo luận nội dung các tranh và cho biết nội dung từng tranh.
* Trong tranh các bạn đang làm gì ?
* Việc làm đó có lợi hay có hại ? Vì sao ?
* Vậy theo em, em sẽ học tập bạn nào ? và không học tập bạn nào ? Vì sao ?
HS theo dõi và chơi trò chơi.
HS quan sát – thảo luận
HS trình bày
HS thảo luận – trình bày.
4. Củng cố: 
Để trở thành người bạn tốt, em phải đối xử với các bạn như thế nào?
5. Tổng kết – dặn dò : 
- Chuẩn bị :bài ‘ Em và các bạn T 2’
- Nhận xét tiết học .
Thứ tư ngày 26 tháng 1 năm 2011
Häc vÇn
Bµi 88: ip, up
 I. mơc tiªu:
 - Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và câu ứng dụng. Tốc độ cần đạt: 15 tiếng/phút.
 - Viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
 II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 87.
 ViÕt: c¸ chÐp, g¹o nÕp
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn ip:
 VÇn ip ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn ip vµ vÇn ep gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn ip:
 GV ghÐp
 Cã vÇn ip muèn ®­ỵc tiÕng nhÞp cÇn ghÐp thªm g×?
C¸c con ghÐp cho c« tiÕng nhÞp?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
* NhËn diƯn vÇn up nh­ trªn 
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng dơng
 GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 * §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 C¸c b¹n trong tranh ®ang lµm g×?
 Con ®· bao giê giĩp ®ì cha mĐ ch­a?
 Con ®· lµm g× ®Ĩ giĩp ®ì cha mĐ?
 Con ®· lµm viƯc ®ã khi nµo?
 Con cã thÝch giĩp ®ì cha mĐ kh«ng? V× GV liªn hƯ BVMT
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m i ®øng tr­íc ©m p ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m nh ®øng tr­íc thanh nỈng d­íi ch©n ©m i
HS ghÐp
TiÕng nhÞp 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
®äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: Giĩp ®ì cha mĐ.
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
TOÁN
TIẾT 83 : LUYỆN TẬP CHUNG( Trang 114)
I. MỤC TIÊU : 
 - Biết tìm số liền trước, liền sau.
 - Biết cộng, trừ các số ( Không nhớ) trong phạm vi 20.
 - Yêu thích, chăm học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bảng phụ bài tập 2, 3, / 114 SGK .
 + Vở kẻ ô li 
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ : 
+ 3 học sinh lên bảng 
 12 – 2 0 11 13 0 17 – 5 18 - 8 0 11 -1 
 15 – 5 0 15 17 0 19 – 5 17 - 7 0 12 -2 
+Nhắc lại cách thực hiện biểu thức so sánh 
+ GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Rèn kĩ năng so sánh số và tính nhẩm.
- Giáo viên giới thiệu và ghi đầu bài 
- Cho học sinh mở SGK
-Bài 1 : Điền số vào mỗi vạch của tia số 
- Cho học sinh đọc lại tia số 
-Bài 2 : Trả lời câu hỏi 
- Dựa vào tia số yêu cầu học sinh trả lời 
- Số liền sau của 7 là số nào ? 
- Số liền sau của 9 là số nào ? 
- Số liền sau của 10 là số nào ? 
- Số liền sau của 19 là số nào ? 
- Giáo viên chỉ lên tia số để củng cố thứ tự các số trong tia số . Lấy số nào đó trong tia số cộng 1 thì có số đứng liền sau.
-Bài 3 : Trả lời câu hỏi 
- Số liền trước của 8 là số nào ? 
- Số liền trước của 10 là số nào ?
- Số liền trước của 11 là số nào ?
- Số liền trước của 1 là số nào ?
- Củng cố thứ tự số liền trước là số bé hơn số liền sau. Lấy 1 số nào đó trừ 1 thì có số liền sau 
Bài 4 : Đặt tính rồi tính 
-Cho học sinh làm vào vở kẻ ô li 
-Lưu ý học sinh đặt tính đúng, thẳng cột 
-Sửa bài trên bảng 
Bài 5 : Tính 
Giáo viên nhắc lại phương pháp tính 
Cho học sinh thực hiện từ trái sang phải 
 11 + 2 + 3 = ? 
 Nhẩm : 11 cộng 2 bằng 13 
13 cộng 3 bằng 16 
Ghi : 11 + 2 + 3 = 16 
 Giáo viên nhận xét, sửa sai cho học sinh 
-Học sinh mở SGK. Nêu yêu cầu bài 1 
- Học sinh tự làm bài 
- 2 em lên bảng điền số vào tia số 
-3 em đọc lại tia số 
-Học sinh trả lời miệng 
- 1 học sinh lên bảng gắn số còn thiếu thay vào chữ nào của mỗi câu hỏi .
-Học sinh trả lời miệng 
-1 em lên gắn số phù hợp vào chữ nào trong câu hỏi 
-Học sinh lấy vở tự chép đề và làm bài 
-Học sinh nêu yêu cầu của bài 
-Nêu cách tính từ trái sang phải 
-Học sinh tự làm bài vào vở 
 4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh giỏi – phát biểu tốt .
- Dặn học sinh ôn lại bài. 
- Chuẩn bị trước bài : Bài Toán Có Lời Văn 
Thứ năm ngày 27 tháng 1 năm 2011
Häc vÇn
Bµi 89: iªp, ­¬p
 I. mơc tiªu:
 - Đọc được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp; từ và câu ứng dụng. Tốc độ cần đạt: 15 tiếng/phút.
 - Viết được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp (viết được 1, 2 số dòng quy định trong vở Tập viết 1, tập 2)
 - Luyện nói được 2, 4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
 + HS khá, giỏi: biết đọc trơn, bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK; viết được đủ số dòng quy định trong vở Tập viết 1.
 II. §å dïng d¹y - häc:
 	- S¸ch , bé thùc hµnh TiÕng ViƯt, tranh, b¶ng con.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc:
2. KiĨm tra bµi cị:
 §äc: ®äc tõ ng÷ vµ c©u øng dơng cđa bµi 88.
 ViÕt: b¾t nhÞp, bĩp sen
GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm
3. Bµi míi:
 a, Giíi thiƯu bµi: GV ghi ®Çu bµi.
 b. D¹y vÇn míi
 * NhËn diƯn vÇn iªp:
 VÇn iªp ®­ỵc t¹o bëi mÊy ©m?
 VÇn ip vµ vÇn iªp gièng kh¸c nhau ë ®iĨm nµo?
 GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn häc sinh ®äc.
 C¸c con ghÐp cho c« vÇn iªp:
Cã vÇn iªp muèn ®­ỵc tiÕng liÕp cÇn ghÐp thªm g×?
C¸c con ghÐp cho c« tiÕng liÕp ?
 B¹n nµo cho c« biÕt tiÕng míi häc h«m nay lµ tiÕng g×?
 GV ra lƯnh th­íc 
 GV cho HS xem tranh vµ ghi tõ kho¸
 NhËn xÐt sưa sai.
* NhËn diƯn vÇn ­¬p nh­ trªn 
 + So s¸nh hai vÇn võa häc?
 NghØ gi÷a tiÕt.
 * §äc tõ ng÷ øng
rau riÕp ­íp c¸
tiÕp nèi n­êm n­ỵp
GV gi¶i nghÜa mét sè tõ
 §äc mÉu, h­íng dÉn HS ®äc. 
 * LuyƯn viÕt b¶ng con:
 Cho HS quan s¸t ch÷ mÉu.
 ViÕt mÉu nªu quy tr×nh viÕt.
 NhËn xÐt sưa sai.
 NghØ hÕt tiÕt mét
 TiÕt 2
 c. LuyƯn tËp
 * LuyƯn ®äc l¹i tiÕt 1
 NhËn xÐt cho ®iĨm
 * §äc c©u øng dơng
 Cho HS quan s¸t tranh, ghi c©u kho¸.
 Bøc tranh vÏ g× nµo?
 §äc mÉu, h­íng dÉn ®äc
 NhËn xÐt sưa sai.
 * §äc SGK
 NghØ gi÷a tiÕt
 * LuyƯn nãi: 
 C¸c tranh vÏ g×?
 NghỊ nghiƯp cđa nh÷ng ng­êi trong tranh kh«ng gièng nhau, nghỊ nghiƯp cđa cha mĐ c¸c con cịng vËy. H·y gi¬i thiƯu nghỊ nghiƯp cđa cha mĐ c¸c con cho c« vµ c¸c b¹n nghe.
 Gäi ®¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy tr­íc líp.
GV liªn hƯ BVMT
* LuyƯn viÕt vë: 
 Bao qu¸t líp nh¾c nhë t­ thÕ, giĩp HS yÕu 
 Thu bµi chÊm nhËn xÐt
4. Cđng cè:
 Ch¬i trß ch¬i t×m tiÕng mang vÇn míi.
 NX khen ®éi t×m ®­ỵc nhiỊu.
 5. DỈn dß:
 §äc l¹i bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
H¸t
C¸ nh©n, ®ång thanh ®äc.
Häc sinh nh¾c l¹i.
2©m, ©m iª ®øng tr­íc ©m p ®øng sau
gièng ©m cuèi kh¸c ©m ®Çu 
CN- §T ®äc
HS ghÐp
ghÐp thªm ©m l ®øng tr­íc thanh s¾c trªn ®Çu ©m ª.
HS ghÐp
TiÕng liÕp 
HS ph©n tÝch, ®¸nh vÇn, ®äc tr¬n CN- §T
HS QS tranh nªu tõ kho¸.
®äc tr¬n CN- §T
* 3,4 HS ®äc l¹i
* 3,4 HS ®äc l¹i
®äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn, ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN- §T
CN- §T ®äc
HS nªu NX kiĨu ch÷, ®é cao c¸c con ch÷, kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ trong mét tõ, mét ch÷
 T« khan, viÕt b¶ng con
3, 4 häc sinh ®äc
Quan s¸t tranh nªu nhËn xÐt.
§äc thÇm t×m tiÕng mang vÇn míi ph©n tÝch ®¸nh vÇn ®äc tr¬n CN-§T
CN-§T ®äc
§äc chđ ®Ị: NghỊ nghiƯp cđa cha mĐ.
Quan s¸t tranh vµ nªu nhËn xÐt.
HS chia nhãm vµ giíi thiƯu trong nhãm.
HS viÕt bµi
2 ®éi ch¬i tiÕp søc
TOÁN
TIẾT 84 : BÀI TOÁN CÓ LỜI VĂN( trang 115)
I. MỤC TIÊU : 
 - Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm có: các số ( điều đã biết ) và câu hỏi ( Chỉ thông tin cần tìm ).
 - Điền đúng số, đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ.
 - Yêu thích, chăm học toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Các tranh như SGK 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1. Kiểm tra bài cũ : 
+ Đếm từ 0 đến 10 , từ 10 đến 20 . Số nào đứng liền sau số 13 ?
+ Số nào đứng liền trước số 18 ? 
+ Số nào ở giữa số 16 và 18 ?
+ Từ 0 đến 20 số nào lớn nhất ? Số nào bé nhất ?
+ GV nhận xét, ghi điểm.
2. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán có lời văn 
1) Giới thiệu bài toán có lời văn : 
Bài 1 : Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát tranh vẽ rồi viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm để có bài toán 
- Giáo viên hỏi : Bài toán đã cho biết gì ? 
- Nêu câu hỏi của bài toán ? 
- Theo câu hỏi này ta phải làm gì ? 
Bài 2 : 
- Cho học sinh quan sát tranh điền số còn thiếu trong bài toán và đọc bài toán lên cho các bạn nghe 
- Bài toán cho biết gì ? 
- Bài toán hỏi gì ?
- Bài toán yêu cầu ta tìm gì ?
Bài 3 : 
-Gọi học sinh đọc bài toán 
-Bài toán còn thiếu gì ? 
-Khuyến khích học sinh nêu câu hỏi 
-Sau mỗi lần học sinh nêu câu hỏi giáo viên cho học sinh đọc lại bài toán.
-Lưu ý : Trong các câu hỏi đều phải có : 
Từ “ Hỏi “ ở đầu câu 
-Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ “ Tất cả “ 
-Viết dấu ? ở cuối câu 
Bài 4 : 
-Giáo viên tổ chức hướng dẫn học sinh tự điền số thích hợp, viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm tương tự như bài 1 và bài 3 
-Cho học sinh nhận xét bài toán thường có các số và có dấu hỏi
 Hoạt động 2 : Trò chơi 
- Giáo viên treo tranh : 3 con nai, thêm 3 con nai 
-Yêu cầu học sinh đặt bài toán 
- Cho chơi theo nhóm. Giáo viên giao cho mỗi nhóm 2 tranh, yêu cầu học sinh thảo luận. Cử đại diện đọc 2 bài toán phù hợp với tranh. Nhóm nào nêu đúng nhất nhóm đó thắng. 
- Học sinh tự nêu yêu cầu của bài 
- Có 1 bạn, có thêm 3 bạn đang đi tới. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ? 
- Học sinh đọc lại bài toán sau khi đã điền đầy đủ các số 
-Có 1 bạn, thêm 3 bạn nữa. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn ?
-Tìm xen có tất cả bao nhiêu bạn ?
-Học sinh nêu yêu cầu của bài toán : viết số thích hợp vào chỗ chấm để có bài toán 
-Có 5 con thỏ, có thêm 4 con thỏ đang chạy tới. Hỏi có tất cả mấy con thỏ 
- Có 5 con thỏ, thêm 4 con thỏ nữa 
-Có tất cả mấy con thỏ 
- Tìm số thỏ có tất cả 
-Học sinh đọc : Có 1 gà mẹ và 7 gà con. Hỏi  
-Bài toán còn thiếu câu hỏi 
-Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà ?
-Học sinh đọc lại bài toán
-Có 4 con chim đậu trên cành , có thêm 2 con chim bay đến. Hỏi có tất cả bao nhiêu con chim ?
-Có 3 con nai, thêm 3 con nai.Hỏi có tất cả mấy con nai.
 4.Củng cố dặn dò : 
- Giáo viên nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh tích cực hoạt động .
- Dặn học sinh ôn lại bài, tập đặt bài toán và giải bài toán 
 - Chuẩn bị trước bài : Gi¶i Toán Có Lời Văn 
THỂ DỤC
Bài 21: BÀI THỂ DỤC – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ.
I. MỤC TIÊU:
Biết cách thực hiện ba động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.
Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
 Kiểm tra chứng cứ 1, 2, 3 của nhận xét 5.
II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN: 
_ Trên sân trường.Dọn vệ sinh nơi tập.
_ GV chuẩn bị 1 còi vàkẻ sân chơi 
III. NỘI DUNG: 
NỘI DUNG
Đ L
TỔ CHỨC LUYỆN TẬP
1/ Phần mở đầu: 
-GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số.
-Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học
_ Đứng tại chỗ vỗ tay, hát
-Khởi động:
 + Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
 + Đi thường theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu.
_ Trò chơi “Đi ngược chiều theo tín hiệu” 
2/ Phần cơ bản: 
a) Ôn 3 động tác thể dục đã học:
 Ở động tác vươn thở nhắc HS thở sâu.
b) Động tác vặn mình:
* GV nêu tên động tác, làm mẫu, giải thích động tác cho HS tập bắt chước. 
 + Sau 2 lần, Mỗi lần 2 x 8 nhịp, GV nhận xét uốn nắn động tác. 
 + Lần 3: GV vừa làm mẫu vừa hô nhịp.
 + Lần 4-5: Chỉ hô nhịp không làm mẫu.
* Cách thực hiện: 
 _ Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay dang ngang, bàn tay sấp.
 _ Nhịp 2: Vặn mình sang trái, hai bàn chân giữ nguyên, tay phải đưa sang trái vỗ vào bàn tay trái.
 _ Nhịp 3: Như nhịp 1.
 _ Nhịp 4: Về TTCB.
 _ Nhịp 5, 6, 7, 8: Như trên, nhưng ở nhịp 5 bước chân phải sang ngang và ở nhịp 6 vặn mình sang phải, vỗ tay trái vào bàn tay phải.
c) Ôn 4 động tác đã học:
 _ Xen kẽ giữa 2

Tài liệu đính kèm:

  • docGAL1 TUAN 21 CKTKN BVMT.doc