Giáo án ghép 3 + 4 học kì II

I-MỤC TIÊU:

-Đọc đúng, rõ ràng biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

-Bước đầu hiểu tính đúng đắn, giàu sức thuyết phục trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Bác Hồ (trả lời được các CH trong SGK).

II Kĩ năng sống cơ bản:

-Đảm nhận trách nhiệm

-Xác định giá trị

-Lắng nghe tích cực

III .Các phương pháp, kĩ thuật dạy học

-Trải nghiệm

-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ

-Trình by ý kiến c nhn

IV Đồ dùng dạy học:

 -Tranh minh hoạ trong SGK

doc 28 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 22/12/2018 Lượt xem 94Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án ghép 3 + 4 học kì II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 4
NTĐ3
NTĐ4
Taêng cöôøng ñoïc
LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN TẬP THỂ DỤC
I-Muïc tieâu
-Giuùp hs oân taäp vaø cuûng coá caùc ñoaïn ñoïc trong baøi taäp ñoïc ñaàu tuaàn
-Reøn kyõ naêng ñoïc dieãn caûm, löu loaùt
-Giaùo duïc hs ham hoïc baøi
II-Chuaån bò
KÓ chuyÖn
§¤I C¸NH CñA NGùA TR¾NG.
 - Dùa vµo lêi kÓ cña GV vµ tranh minh ho¹ ( SGK), kÓ l¹i ®­îc tõng ®o¹n vµ kÓ nèi tiÕp toµn bé c©u chuyÖn §«i c¸nh cña ngùa tr¾ng râ rµng, ®ñ ý (BT1) .
 - BiÕt trao ®æi víi c¸c b¹n vÒ ý nghÜa cña c©u chuyÖn ( BT2) .
-§Ò bµi viÕt s½n trªn b¶ng líp.
-Tranh minh häa phãng to .
Các hoạt động dạy học 
-Cho hs ñoïc baøi nhoùm ñoâi
-GV quan saùt uoán naén
-HS thi ñoïc caù nhaân
-Nhaän xeùt, bình choïn baïn ñoïc dieãn caûm nhaát
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn nghe kÓ.
 - GV kÓ lÇn 1: kh«ng chØ tranh
 Chó ý: 
 - §o¹n 1+2: kÓ giäng chËm r·i, nhÑ nhµng. NhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷: tr¾ng nân nµ, bång bÒnh, yªn chó to nhÊt, c¹nh mÑ, suèt ngµy 
 -§o¹n 3 + 4: giäng kÓ nhanh h¬n, c¨ng th¼ng. NhÊn giäng: sãi x¸m, sõng s÷ng, mÕu m¸o, 
 - §o¹n 5: kÓ víi giäng hµo høng.
- GV kÓ lÇn 2: kÕt hîp víi chØ tranh.
Ho¹t ®éng 2:Tæ chøc kÓ, nªu ý nghÜa truyÖn
Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT1 + 2.
-HS kÓ chuyÖn theo nhãm.
- HS thi kÓ.
- GV nhËn xÐt chung.
2. Cñng cè, dÆn dß:
- C©u chuyÖn cã g× thó vÞ ? Em thÝch nhÊt ®o¹n nµo ? v× sao ?
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 5
NTĐ3
NTĐ4
THỂ DỤC
ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG 
 TRÒ CHƠI “AI KÉO KHỎE”
I/ MỤC TIÊU:
Ôn bài TDPTC với cờ hoặc hoa. Yêu cầu thuộc và biết cách thực hiện được động tác ở mức tương đối chính xác.
Chơitròchơi“ai kéo khỏe”.Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu tham gia vào trò chơi.
II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Còi.
Học sinh:Trang phục gọn gàng,cờ hoặc hoa.
THỂ DỤC
MÔN TỰ CHỌN – NHẢY DÂY
Ôn và học một số nội dung của môn tự chọn. Yêu cầu biết cách thực hiện và thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác và nâng cao thành tích.
Giáo viên: Còi.
Học sinh: Trang phục gọn gàng, dây nhảy.
Các hoạt động dạy học 
Khởi động: (4 phút) 
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
Trò chơi “tìm quả ăn được”
 HĐ1: Ôn bài thể dục phát triển chung với cờ hoặc hoa.
 € q 
€€€€€€
 €€€€€€
€€€€€€
 €€€€€€
* HĐ 2 : Chơi trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh”.
HĐ 2 : Làm quen với trò chơi “ ai kéo khỏe”.
Kết thúc
Thả lỏng.
- GV cùng HS hệ thống lại bài.
1,Khởi động: (4 phút) 
Chạy một vòng trên sân tập.
Xoay các khớp, vỗ tay và hát.
* HĐ1 : Tâng cầu .
* HĐ2 : Ôn chuyền cầu theo nhóm 2 người.
* HĐ 3 : Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau.
- Thả lỏng.
 - GV cùng HS hệ thống lại bài.
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
 Thø 4 ngµy 30 th¸ng 03 n¨m 2011
Tiết 1
NTĐ3
NTĐ4
Toán
PHÉP CỘNG CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 000
I-MỤC TIÊU:
HS biết cộng các số trong phạm vi 100 000 (đặt tính và tính đúng)
Vận dụng vào làm tính và giải toán có lời văn bằng hai phép tính.
 Laøm ñöôïc BT1,2a,4
TËp lµm v¨n
CÊU T¹O CñA BµI V¡N MI£U T¶ CON VËT.
 - NhËn biÕt ®­îc 3 phÇn (më bµi, th©n bµi, kÕt bµi) cña bµi v¨n miªu t¶ con vËt
(ND ghi nhí).
 - BiÕt vËn dông hiÓu biÕt vÒ cÊu t¹o bµi v¨n t¶ con vËt ®Ó lËp dµn ý t¶ con vËt nu«i trong nhµ( Môc III ).
-Tranh minh häa trong SGK.
-Tranh ¶nh mét sè vËt nu«i trong nhµ.
-Mét sè tê giÊy réng ®Ó HS lËp dµn ý.
Các hoạt động dạy học 
Baøi môùi
a.Hướng dẫn HS thực hiện phép cộng
45732 +3619
-GV nêu phép tính: 45732 + 36194
-Gọi 1 HS lên bảng đặt tính
+
	 45732
 36194
	 81926
Muốn cộng 2 số có nhiều chữ số ta viết các số hạng sao cho các hàng đều thẳng cột với nhau,rồi cộng từ phải sang trái.
b.Thực hành
Bài 1:Tính 
-Gọi HS nhắc lại cách đặt tính và thực hiện phép tính.
-GV nhaän xeùt 
Bài 2a(Phaàn b daønh cho HSKG)
-Đặt tính rồi tính
-Yeâu caàu HS laøm vaøo vôû
a) 18257 + 64439
52819 + 6546
-GV nhaän xeùt 
Bài 4:
-Gọi HS đọc yêu cầu
-Đoạn đuờng AB dài bao nhiêu?
-Đoạn đường CD dài bao nhiêu?
-Hai đoạn đường này có gì đặc biệt?
-Bài toán hỏi gì?
-GV yeâu caàu HS giaûi vaøo vôû
-GV chấm một số bài- nhận xét
3.Củng cố,daën doø
-Gọi 2 HS lên bảng thi đua thực hiện 
43756 + 16417
Ho¹t ®éng 1: H×nh thµnh kiÕn thøc
 * Bµi tËp 1 + 2 + 3 +4 phÇn nhËn xÐt
- Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT.
- GV giao viÖc.
- GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i.
 Bµi v¨n cã 3 phÇn, 4 ®o¹n:
 Më bµi (®o¹n 1): Giíi thiÖu con mÌo sÏ ®­îc t¶ trong bµi.
 Th©n bµi (®o¹n 2 + ®o¹n 3): §o¹n 2: T¶ h×nh d¸ng con mÌo. §o¹n 3: t¶ ho¹t ®éng, thãi quen cña con mÌo.
 KÕt luËn (®o¹n 4): Nªu c¶m nghÜ cña ng­êi t¶ vÒ con mÌo.
 + Tõ bµi v¨n Con MÌo Hoang, em h·y nªu nhËn xÐt vÒ cÊu t¹o cña bµi v¨n miªu t¶ con vËt.
 - GV nhËn xÐt , chèt l¹i, rót ghi nhí.
 - GV nh¾c l¹i mét l­ît néi dung ghi nhí + dÆn hS ph¶i häc thuéc ghi nhí.
 Ho¹t ®éng 2: PhÇn luyÖn tËp.
 - Cho HS ®äc yªu cÇu cña BT.
 - GV giao viÖc: C¸c em cÇn chän mét vËt nu«i trong nhµ vµ lËp dµn ý chi tiÕt vÒ vËt nu«i ®ã.
 - GV nhËn xÐt, chèt l¹i, khen nh÷ng hS lµm dµn ý tèt.
3. Cñng cè, dÆn dß:
 -DÆn HS vÒ nhµ quan s¸t ngo¹i h×nh con mÌo, con chã cña nhµ em hoÆc cña nhµ hµng xãm.
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 2
NTĐ3
NTĐ4
TẬP LÀM VĂN
VIEÁT VEÀ MOÄT TRAÄN THI ÑAÁU THEÅ THAO 
I-MỤC TIÊU:
-Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, viết được một đoạn văn ngắn (khoảng 6 câu) kể lại một trận thi đấu thể thao.
-HS viết bài đủ ý,diễn đạt rõ ràng thành câu.
II-CHUẨN BỊ:
 -Các câu hỏi gợi ý -SGK
To¸n
LUYÖN TËP CHUNG.
 - Gi¶i ®­îc bµi to¸n T×m hai sè khi biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã.
- Bµi 2,4.
Các hoạt động dạy học 
BÀI MỚI:
Hướng dẫn HS làm bài 
-Gọi HS đọc yêu cầu và câu hỏi gợi yù
-GV nhắc HS: 
+Viết đủ ý,diễn đạt rõ ràng thành câu,giúp người hình dung được trận đấu.
+Nên viết vào giấy nháp các ý chính trước.
-Cho HS viết bài vào vở
-Gọi HS đọc bài làm của mình
-GV chấm một số bài-nhận xét
3.Củng cố,daën doø
-Gọi HS đọc bài làm
-Nhận xét tiết học
-Về nhà hoàn chỉnh bài văn
Bµi míi:
H­íng dÉn luyÖn tËp
 Bµi 2
-Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi to¸n.
-Yªu cÇu HS nªu tØ sè cña hai sè.
 Bµi 4-Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi to¸n.
-Yªu cÇu HS nªu c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n 
Nhµ An 840m Tr­êng häc
| | | | | | | | | 
 ?m HiÖu s¸ch ?m
- Gäi1 HS ®äc bµi lµm tr­íc líp vµ ch÷a bµi.
3.Cñng cè- DÆn dß:
 -DÆn dß HS vÒ nhµ lµm c¸c bµi tËp h­íng dÉn luyÖn tËp thªm vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 3
NTĐ3
NTĐ4
ÂM NHẠC
TẬP VIẾT CÁC NỐT NHẠC TRÊN KHUÔNG NHẠC
I. YÊU CẦU:
- Ôn tập và tập biểu diễn một số bài hát đã học.
	-Tập viết các nốt nhạc trên khuông.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN:
	- Bảng kẻ khuông nhạc
	- Tranh vẽ các nốt trên khuông.
	- Bàn tay khuông nhạc
¢m nh¹c
ÔN TẬP bµi h¸t: ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan Nh¹c vµ lêi L­u H÷u Ph­íc.
- Gióp HS h¸t ®óng giai ®iÖu vµ thuéc lêi ca bµi h¸t ThiÕu nhi thÕ giíi liªn hoan.
Các hoạt động dạy học 
Ghi nhớ các nốt nhạc trên khuông
GV yêu cầu HS kẻ một khuông nhạc trên bảng con
- Tổ 1 viết nốt Đô - Rê -Mi – Pha – Son – La – Si ở hình nốt trắng.
- Tổ 2 viết nốt Đô - Rê -Mi – Pha – Son – La – Si ở hình nốt đen.
- Tổ 3 viết Đô - Rê -Mi – Pha – Son – La – Si ở hình nốt móc đơn.
- Tổ 4 viết Đô - Rê -Mi – Pha – Son – La – Si ở hình nốt móc kép.
GV kiểm tra đánh giá bài làm của một số HS và nhận xét tuyên dương từng tổ.
* Trò chơi âm nhạc: 
GV giơ bàn tay làm khuông nhạc, xoè 5 ngón tay tượng trưng cho 5 dòng kẻ nhạc. Cho HS đếm ngón út là dòng 1, ngón nhẫn dòng2, ngón giữa dòng 3, ngón trỏ dòng 4 và ngón cái dòng 5.
- Ngón út , dòng 1 có nốt nhạc gì? ( mi)
( Tương tự với các nốt khác cũng thực hiện tương tự)
- Cho HS đếm thứ tự các khe và vị trí của các nốt nhạc ở các khe.
-GV giơ bàn tay, HS làm theo. Khi GV hỏi nốt Mi, rồi nốt Son, nốt La... ở đâu. HS chỉ vào ngón tay của mình.
- Gọi 1-2 HS đứng lên thực hiện
Tập viết nốt nhạc trên khuông
- GV hướng dẫn HS kẻ hai khuông nhạc. Sau đó đọc chậm tên từng nốt ở 4 ô nhịp đầu trong bài Con chim non để HS tập viết nốt nhạc ( không viết gạch nhịp và hoá biểu)
- Khi HS viết xong, GV nói các em đã chép một số nốt nhạc trong bài Con chim non. GV kiểm tra, đánh giá và tập cho HS hát lại bày này.
* Củng cố, dặn dò:
HS về nhà tập viết nốt nhạc trên khuôpng nhạc và ghi nhớ vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc bàn tay.
- H­íng dÉn h¸t c¶ bµi, chän tiÕt ®iÖu March tempo 120.
Néi dung 2: H¸t kÕt hîp vËn ®éng
(3phót). 
- H­íng dÉn HS h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch.
- H­íng dÉn cho HS gâ ®Öm theo 2 ©m s¾c.
- H­íng dÉn HS c¸ch h¸t lÜnh x­íng vµ h¸t hoµ giäng lêi 1.
+ C©u 1- 2: Ngµn dÆm xa.........th©n t×nh.
+ C©u 3- 4: Loµi giÆc kia.....th¸i b×nh. 
+ C¸c c©u cßn l¹i: Vui liªn hoan......yªu ®êi. 
- Lêi 2 t­¬ng tù lêi 1.
- Cho HS thùc hiÖn theo tæ nhãm lu©n phiªn.
- Cho mét vµi HS biÓu diÔn.
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 4
NTĐ3
NTĐ4
Taêng cöôøng toaùn
LAØM CAÙC BAØI TAÄP VEÀ TÍNH DIEÄN TÍCH HÌNH VUOÂNG, HÌNH CHÖÕ NHAÄT
I-Muïc tieâu
-Giuùp hs oân taäp vaø cuûng coá caùc daïng toaùn veà tính dieän tích hình vuoâng, HCN
-Reøn kyõ naêng giaûi toaùn nhanh, thaønh thaïo
-Giaùo duïc hs ham 
II-Chuaån bò
-SGK
LÞch sö.
 QUANG TRUNG §¹I PH¸ QU¢N THANH (N¨m 1789)
 - Dùa vµo l­îc ®å, t­êng thuËt s¬ l­îc vÒ viÖc Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh,chó ý c¸c trËn tiªu biÓu :Ngäc Håi, §èng §a.
+Qu©n Thanh x©m l­îc n­íc ta,chóng chiÕm Th¨ng Long,NguyÔn HuÖ lªn ng«i hoµng ®Õ,hiÖu lµ Quang Trung,kÕo qu©n ra B¾c ®¸nh qu©n Thanh.
+ ë Ngäc Håi, §èng §a (S¸ng mïng 5 tÕt qu©n ta tÊn c«ng ®ån Ngäc Håi,cuéc chiÕn diÔn ra quyÕt liÖt,ta chiÕm ®­îc ®ån Ngäc Håi.Còng s¸ng mïng 5 TÕt,qu©n ta ®¸nh m¹nh vµo ®èn §èng §a,t­íng giÆc lµ SÇm Nghi §èng ph¶i th¾t cæ tù tö) qu©n ta th¾ng lín; qu©n Thanh ë Th¨ng Long ho¶ng lo¹n,bá ch¹y vÒ n­íc.
+Nªu c«ng lao cña NguyÔn HuÖ-Quang Trung :®¸nh b¹i qu©n x©m l­îc Thanh,b¶o vÖ nÒn ®éc lËp cña d©n téc.
Phãng to l­îc ®å trËn Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh (n¨m 1789) .
Các hoạt động dạy học 
-GV ra ñeà baøi vieát leân baûng vaø cho hs laøm baøi caù nhaân
-HS laøm baøi vaøo vôû
-GV quan saùt theo doõi hs laøm baøi
-HS nhaän xeùt söûa baøi treân baûng
-GV nhaän xeùt choát laïi
Ho¹t ®éng 1 : 
Môctiªu:Gióp HS n¾m diÔn biÕn trËn Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh .
-Tr×nh bµy nguyªn nh©n viÖc NguyÔn HuÖ tiÕn qu©n ra B¾c ®¸nh qu©n Thanh .
- §­a ra c¸c mèc thêi gian :
+ Ngµy 20 th¸ng ch¹p n¨m MËu Th©n (1788)  
+ §ªm mång 3 TÕt n¨m KØ DËu (1789)  
+ Mê s¸ng ngµy mång 5 
Ho¹t ®éng 2 : 
Môc tiªu: Gióp HS n¾m ý nghÜa chiÕn th¾ng qu©n Thanh .
- H­íng dÉn ®Ó HS thÊy ®­îc quyÕt t©m ®¸nh giÆc vµ tµi nghÖ qu©n sù cña Quang Trung trong cuéc ®¹i ph¸ qu©n Thanh .
- Chèt l¹i : Ngµy nay , cø ®Õn mång 5 TÕt,ë Gß §èng §a , nh©n d©n ta l¹i tæ chøc giç trËn ®Ó t­ëng nhí ngµy Quang Trung ®¹i ph¸ qu©n Thanh .
3.Cñng cè - DÆn dß
- GV cho vµi HS ®äc khung bµi häc .
- Dùa vµo l­îc ®å h·y t­êng thuËt l¹i trËn Ngäc Håi , §èng §a .
 -VÒ nhµ xem l¹i bµi , chuÈn bÞ bµi tiÕt sau : “Nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ kinh tÕ vµ v¨n hãa cña vua QuangTrung”. 
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 5
NTĐ3
NTĐ4
Myõ thuaät
VEÕ TRANH : TRANH TÓNH VAÄT
I-Muïc tieâu
- Hs hieåu bieát theâm veà tranh tónh vaät.
-Veõ ñöôïc tranh tónh vaät vaø veõ maøu theo yù thích.
 -Hieåu ñöïôc veû ñeïp cuûa tranh tónh vaät.
-Giaùo duïc ha ham hoïc veõ
II-Chuaån bò
Söu taàm moät soá tranh tónh vaät. Hình gôïi yù caùch veõ .
Khoa häc
NHU CÇU N¦íC CñA THùC VËT.
 - BiÕt mçi lo¹i thùc vËt, mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña thùc vËt cã nhu cÇu vÒ n­íc 
kh¸c nhau.
-H×nh trang 116-117 SGK 
- PhiÕu häc tËp. S­u tÇm tranh ¶nh
Các hoạt động dạy học 
- Gv giôùi thieäu moät soá tranh tónh vaät vaø tranh khaùc loaïi ñeå Hs phaân bieät ñöôïc:
+ Tranh tónh vaät khaùc vôùi tranh caùc loaïi;
+ Vì sao goïi laø tranh tónh vaät?
-HS quan saùt yù ñeå Hs nhaän ra:
+ Caùch veõ hình:
 Veõ phaùc hình vöøa vôùi phaàn quy ñònh.
 Veõ loï, veõ hoa.
+ Caùch veõ maøu;
NHìn maøu saéc nhôù laïi maøu loï;
Veõ maøu loï, hoa theo yù thích, coù ñaäm, coù nhaït;
Veõ maøu neàn tónh vaät.
- Gv quan saùt Hs veõ
- Hs töï giôùi thieäu baøi veõ cuûa mình.
 Hs thi ñua veõ tranh tónh vaät.
-Veà taäp veõ laïi baøi.
1.KiÓm tra bµi cò: 
-2 HS nªu c¸ch lµm thÝ nghiÖm chøng minh vai trß cña n­íc , chÊt kho¸ng , kh«ng khÝ vµ ¸nh s¸ng ®èi víi ®êi sèng thùc vËt
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm. 
2.D¹y bµi míi:
 Giíi thiÖu bµi: 
Ho¹t ®éng1: T×m hiÓu nhu cÇu n­íc cña c¸c lo¹i thùc vËt kh¸c nhau .
C¸c loµi c©y kh¸c nhau cã nhu cÇu vÒ n­íc kh¸c nhau . Cã c©y ­a Èm,cã c©y chÞu ®­îc kh« h¹n 
Ho¹t ®éng 2 : T×m hiÓu nhu cÇu vÒ n­íc cña mét c©y ë nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau vµ øng dông trong trång trät .
- Cung cÊp thªm cho HS mét sè vÝ dô kh¸c cho hS.
- KÕt luËn : 
+ Cïng mét c©y , trong nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn kh¸c nhau cÇn nh÷ng l­îng n­íc kh¸c nhau .
+ BiÕt nhu cÇu vÒ n­íc cña c©y ®ã ®Ó cã chÕ ®é t­íi vµ tiªu n­íc hîp lÝ cho tõng lo¹i c©y vµo tõng thêi k× ph¸t triÓn míi cã thÓ ®¹t ®­îc n¨ng suÊt cao .
3.Cñng cè- dÆn dß:
-HS vÒ nhµ häc bµi 
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
 Thø 5 ngµy 31 th¸ng 03 n¨m 2011
Tiết 1
NTĐ3
NTĐ4
Tập đọc - Kể chuyện:
Tiết 59: GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA
 A / Mục tiêu: 
Tập đọc
-Đọc đúng, rành mạch, biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật.
- Hiểu nội dung: Cuộc gặp gỡ bất ngờ thú vị, thể hiện tình hữu nghị quốc tế giữa đoàn cán bộ Việt Nam với học sinh một trường tiểu học ở Lúc- xăm –bua.
 B / Đồ dùng dạy - học: 
- Tranh minh họa truyện trong SGK.
- Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý để HS kể. 
Toán
- Thực hiện được các phép tính về phân số.
- Biết tìm phân số của một số và tính được diện tích hình bình hành .
- Giải bài toán liên quan đến tìm một trong hai số biết tổng ( hiệu) và tỉ số của hai số đó.
2 - Giáo dục: 
- Cẩn thận , chính xác khi thực hiện các bài tập .
-Phấn màu.	
Các hoạt động dạy học 
Bài mới: 
1) Giới thiệu bài :
2) Luyện đọc: 
* Đọc diễn cảm toàn bài.
* Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng câu, GV theo dõi uốn nắn khi HS phát âm sai.
- Viết lên bảng các từ tiếng nước ngoài hướng dẫn HS rèn đọc.
- Hướng dẫn HS luyện đọc các tiếng từ HS phát âm sai.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Giúp HS hiểu nghĩa các từ mới - SGK.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm. 
3) Tìm hiểu bài 
- Yêu cầu lớp đọc thầm từng đoạn và trả lời câu hỏi :
+ Đến thăm một trường tiểu học ở Lúc-xăm-bua đoàn cán bộ của ta đã gặp điều gì bất ngờ thú vị ?
+ Vì sao các bạn lớp 6A nói được tiếng Việt và có nhiều đồ vật của Việt Nam ? 
+ Các bạn HS Lúc-xăm-bua muốn biết điều gì về thiếu nhi Việt Nam ? 
+ Các em muốn nói gì với các bạn HS trong câu chuyện này ?
 4) Luyện đọc lại : 
- Hướng dẫn HS đọc 3 của bài.
- Mời một số em thi đọc đoạn 3. 
- Mời một em đọc cả bài. 
- GV và lớp bình chọn bạn đọc hay nhất.
Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1 Tr. 153
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- Y/C HS tự làm bài
- GV cùng HS sửa bài hỏi về:
+Cách thực hiện phép cộng,phép trừ,phép nhân,phép chia phân số
+ Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức có phân số
 -GV nhận xét
Bài tập 2 Tr. 153
- Gọi HS đọc yêu cầu bài.
- GV hỏi: Muốn tính diện tích hình bình hành ta làm thế nào?
- Yêu cầu HS làm bài
GV cùng HS nhận xét – tuyên dương
Bài tập 3 Tr. 153
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Tổng của hai số là bao nhiêu?
- Tỉ số của hai số là bao nhiêu?
+ Yêu cầu HS làm bài vào vở.
* Các bước giải
-Vẽ sơ đồ
-Tìm tổng số phần bằng nhau
-Tìm mỗi số
-GV chấm một số vở - nhận xét
Bài tập 4 Tr. 153
- Gọi HS đọc yêu cầu bài
- Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Hiệu của hai số là bao nhiêu?
- Tỉ số của hai số là bao nhiêu?
+ Yêu cầu HS làm bài vào vở.
* Các bước giải
-Vẽ sơ đồ
-Tìm hiệu số phần bằng nhau
-Tìm mỗi số
-GV chấm một số vở - nhận xét
4. Củng cố - Dặn dò : 
	-Làm lại bài .
	- Chuẩn bị bài: Tỉ lệ bản đồ
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 2
NTĐ3
NTĐ4
Tập đọc - Kể chuyện:
Tiết 59: GẶP GỠ Ở LÚC-XĂM-BUA
 A / Mục tiêu: 
Kể chuyện
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào gợi ý cho trước(SGK) 
-HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện.
- GDHS tinh thần đoàn kết với bạn bè
 B / Đồ dùng dạy - học:
 - Tranh minh họa truyện trong SGK.
 - Bảng lớp viết các câu hỏi gợi ý để HS kể. 
TẬP ĐỌC 
- Biết đọc diễn cảm một đoạn trong bài với giọng tự hào ,ca ngợi .
- Hiểu nội dung, ý nghĩa bài: Ca ngợi Ma- gien- lăng và đoàn thám hiểm đã dũng cảm vượt bao khó khăn, hi sinh, mất mát để hoàn thành sứ mạng lịch sử: khẳng định trái đất hình cầu, phát hiện Thái Bình Dương và những vùng đất mới. (trả lời được các câu hỏi 1,2,3,4 trong SGK )
 ( -HS khá, giỏi trả lời được câu hỏi 5 (SGK).
- Xác định giá trị tôn trọng các danh nhân.
- Suy nghĩ sang tạo.
-Lắng nghe tích cực
Các hoạt động dạy học 
 Kể chuyện 
1. GV nêu nhiệm vụ 
2 Hướng dẫn kể từng đoạn câu chuyện: 
- Giúp HS hiểu yêu cầu của BT:
+ Câu chuyện được kể theo lời của ai? 
+ Kể bằng lời của em là như thế nào ? 
- Mời hai em đọc lại các câu hỏi gợi ý.
- Gọi một em kể mẫu đoạn 1 theo gợi ý.
- Gọi hai em tiếp nối nhau lên kể đoạn 1 và đoạn 2.
- Mời một hoặc hai em thi kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV cùng lớp bình chọn bạn kể hay nhất.
5) Củng cố- dặn dò: 
- Qua câu chuyện em có cảm nghĩ gì ?
- GV nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà đọc lại bài và xem trước bài mới.
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS luyện đọc
- GV nghe và nhận xét và sửa lỗi luyện đọc cho HS.
- Viết lên bảng tên riêng nước ngoài: 
Xê-vi-la, Tây Ban Nha, Ma-gien-lăng, Ma-tan và các chữ số chỉ ngày, tháng, năm.
- Hướng dẫn HS giải nghĩa từ khó. 
- Đọc diễn cảm cả bài. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
* Ma-gien-lăng thực hiện cuộc thám hiểm với mục đích gì?
* Đoàn thám hiểm đã gặp những khó khăn gì dọc đường?
* Đoàn thám hiểm bị thiệt hại như thế nào?
* Hạm đội của Ma-gien-lăng đã đi theo hành trình nào?
* Đoàn thám hiểm của Ma-gien-lăng đã đạt những kết quả gì?
* Ý nghĩa của bài là gì?
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm 
- Cho đọc tiếp nối – tìm ra cách đọc hay
- Hướng dẫn đọc diễn cảm, thể hiện đúng nội dung theo gợi ý phần luyện đọc
- GV đọc diễn cảm đoạn Vượt Đại Tây Dương..tinh thần.
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 3
NTĐ3
NTĐ4
Toán
Tiết 146: LUYỆN TẬP
 A / Mục tiêu: 
 - Biết cộng các số có đến 5 chữ số (có nhớ) .
 - Giải bài toán bằng hai phép tính và tính chu vi, diện tích hình chữ nhật.
 - Bài tập cần làm BT1(cột 2,3), 2, 3. HSKG làm thêm BT1(cột 1,4).
 B Đồ dùng dạy - học: 
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
- Biết được một số từ ngữ liên quan đến hoạt động du lịch hay thám hiểm (BT1, BT2); bước đầu vận dụng vốn từ đã học theo chủ điểm du lịch, thảm hiểm để viết đoạn văn nói về du lịch hay thám hiểm ( BT3 ) . 
 - Giao tiếp
 - Thương lượng.
 - Lắng nghe tích cực
 - Đặt mục tiêu
Các hoạt động dạy học 
Bài mới: 
1) Giới thiệu bài: 
2) Luyện tập:
Bài 1: (cột 2,3; cột 1,4 dành cho HSKG)
- Gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.
 - Yêu cầu lớp tự làm bài. 
- Mời một em lên thực hiện trên bảng.
- Cho HS nêu cách tính.
- GV nhận xét đánh giá.
Bài 2: 
- Gọi HS yêu cầu nêu bài tập. 
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở.
- Mời một HS lên bảng giải bài.
- Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo vở và chữa bài.
- GV nhận xét đánh giá.
Bài 3: 
- Gọi HS yêu cầu nêu bài tập. 
- Vẽ sơ đồ tóm tắt như trong SGK lên bảng.
- Mời hai em nhìn vào tóm tắt để nêu miệng bài toán.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện đặt đề toán rồi giải bài toán vào vở. 
- Mời một em giải bài trên bảng.
- GV nhận xét đánh giá.
3) Củng cố - dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học. 
- Dặn về nhà học và làm bài tập.
Hướng dẫn học sinh làm bài tập: 
Bài tập 1 Tr. 116 - 117
- Gọi học đọc yêu cầu của bài
Phát phiếu cho HS các nhóm trao đổi
Đại diện nhóm trình bày kết quả. 
GV chốt ý đúng. 
a) Đồ dùng cần cho chuyến du lịch: nón, quần áo thể thao, lều trại, ..
b) Phương tiện giao thông va những sự vật có liên quan đến phươngn tiện giao thông: ô tô, máy bay, xe buýt, vé xe, .
c) Tổ chức, nhân viên phục vụ du lịch: nhà nghỉ , phòng trọ,.
d) Địa điểm tham quan du lịch: công viên, núi, thác, ..
Bài tập 2 Tr. 117
- Gọi học đọc yêu cầu của bài
- Tổ chức cho học sinh thi tìm từ tiếp sức
- GV chốt ý đúng
a) Đồ dùng cần cho cuộc thám hiểm: la bàn, lều trại, thiết bị an toàn, nón, quần áo thể thao, đồ ăn, nước uống, ..
b) Những khó khăn, nguy hiểm cần vượt qua: bão, thú dữ, núi cao, vực sâu, rừng rậm, sa mạc, mưa gió, rét, nóng, tuyết, sóng thần, cái đói,cái khát, ....
c) Những đức tính cần thiết của người tham gia đoàn thám hiểm: kiên trì, dũng cảm, can đảm, táo bạo, bền gàn, bền chí, thông minh, nhanh nhẹn, sáng tạo, ưa mạo hiểm, tò mò, hiếu kì, ham hiểu biết, thích khám phá, thích tìm tòi, không ngại khổ, ...
Bài tập 3 Tr. 117
- Gọi học đọc yêu cầu của bài
- Yêu cầu viết bài
* Chữa bài
- Gọi học sinh viết vào giấy khổ to dán bài lên bảng, đọc bài của mình
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét
* Chú ý sửa cách dùng từ, đặt câu cho học sinh
- Nhận, xét, cho điểm học sinh
4. Củng cố	- Nhận xét tiết học
 5. Dặn dò : - Chuẩn bị bài: Câu cảm 
Nhận xét chung
 ------------------------------------------------
Tiết 4
NTĐ3
NTĐ4
Đạo đức:
Tiết 30: CHĂM SÓC CÂY TRỒNG VẬT NUÔI (TIẾT 1)
 A / Mục tiêu: 
- Kể được một số ích lợi của cây trồng, vật nuôi đối với cuộc sống con người.
-Nêu được những việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để chăm sóc, bảo vệ cây trồng vật nuôi.
-Biết làm những việc phù hợp với khả năng để chăm sóc cây trồng vật nuôi ở nhà, ở trường.
-HSKG: Biết vì sao cần phải chăm sóc cây trông vật nuôi.
-GDHS biết bảo vệ môi trường. 
 B/ Tài liệu và phương tiện: Tranh ảnh một số cây trồng vật nuôi. 
MĨ THUẬT 
Vẽ tranh
ĐỀ TÀI VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
- HS hiểu về vệ sinh môi trường.
- HS biết cách vẽ và vẽ được tranh đề tài Vệ sinh môi trường.
- HS có ý thức giữ gìn và bảo vệ môi trường.
II-THIẾT BỊ DẠY-HỌC:
- Sưu tầm tranh ảnh đệp về môi trường.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an ghep lop 34 tuan 30.doc