Giáo án dạy học lớp 1 - Tuần 31 năm học 2011

TẬP ĐỌC

NGƯỠNG CỬA

I.Muùc tieõu:

1. Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi. Phaựt aõm ủuựng caực tửứ ngửừ: ngửụừng cửỷa, nụi naứy, quen, daột voứng, ủi men, luực naứo.

-Bieỏt nghổ hụi sau moói doứng thụ vaứ khoồ thụ.

2. OÂn caực vaàn aờt, aờc; tỡm ủửụùc tieỏng, noựi ủửụùc caõu chửựa tieỏng coự vaàn aờt, aờc.

3. Hieồu noọi dung baứi:

 Ngửụừng cửỷa thaõn quen vụựi moùi ngửụứi trong gia ủỡnh tửứ beự ủeỏn lụựn.

 Ngửụừng cửỷa laứ nụi ủeồ tửứ ủoự ủửựa treỷ baột ủaàu ủeỏn trửụứng roài ủi xa hụn nửừa.

 

doc 32 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 24/12/2018 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học lớp 1 - Tuần 31 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 taùi vụỷ cuỷa mỡnh vaứ ủoồi vụỷ sửừa loói cho nhau.
Hoùc sinh ghi loói ra leà theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn.
ẹieàn vaàn aờt hoaởc aờc.
ẹieàn chửừ g hoaởc gh.
Hoùc sinh laứm VBT.
Caực em thi ủua nhau tieỏp sửực ủieàn vaứo choó troỏng theo 2 nhoựm, moói nhoựm ủaùi dieọn 5 hoùc sinh.
Giaỷi 
Baột, maộc.
Gaỏp, ghi, gheỏ.
Hoùc sinh neõu laùi baứi vieỏt vaứ caực tieỏng caàn lửu yự hay vieỏt sai, ruựt kinh nghieọm baứi vieỏt laàn sau.
 _____________________________________
TOÁN
ẹOÀNG HOÀ – THễỉI GIAN
I.Muùc tieõu:
Kieỏn thửực:
Coự bieồu tửụùng ban ủaàu veà thụứi gian.
Hoùc sinh laứm quen maởt ủoàng hoà. ẹoùc ủửụùc giụứ treõn ủoàng hoà.
Kyừ naờng:	ẹoùc ủuựng giụứ treõn maởt ủoàng hoà.
Thaựi ủoọ:	Giaựo duùc hoùc sinh tớnh caồn thaọ, chớnh xaực.
II.Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:
ẹoàng hoà ủeồ baứn.
Moõ hỡnh ủoàng hoà.
Hoùc sinh:
Vụỷ baứi taọp.
Moõ hỡnh ủoàng hoà.
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
OÅn ủũnh:
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Hoùc baứi ủoàng hoà – thụứi gian.
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu maởt ủoàng hoà vaứ vũ trớ caực kim chổ giụứ.
Phửụng phaựp: trửùc quan, giaỷng giaỷi, ủaứm thoaùi.
Cho hoùc sinh quan saựt ủoàng hoà.
Treõn maởt ủoàng hoà coự nhửừng gỡ?
 Maởt ủoàng hoà coự caực soỏ tửứ 1 ủeỏn 12, kim ngaộn chổ giụứ, kim daứi chổ phuựt.
Quay kim chổ giụứ.
 Lửu yự hoùc sinh quay tửứ phaỷi sang traựi.
Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh xem vaứ ghi soỏ giụứ.
Phửụng phaựp: luyeọn taọp.
Cho hoùc sinh laứm vụỷ baứi taọp.
ẹoàng hoà ủaàu tieõn chổ maỏy giụứ?
Noỏi vụựi khung soỏ maỏy?
 Tửụng tửù cho caực ủoàng hoà coứn laùi.
Cuỷng coỏ:
Troứ chụi: Ai xem ủoàng hoà nhanh vaứ ủuựng.
Cho hoùc sinh leõn xoay kim ủeồ chổ giụứ.
Nhaọn xeựt.
Daởn doứ:
Taọp xem ủoàng hoà ụỷ nhaứ.
Chuaồn bũ thửùc haứnh.
Haựt.
Hoaùt ủoọng lụựp.
Hoùc sinh quan saựt.
 soỏ, kim ngaộn, kim daứi, kim gioự.
Hoùc sinh ủoùc.
Hoùc sinh thửùc haứnh quay kim ụỷ caực thụứi ủieồm khaực nhau.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
Hoùc sinh laứm baứi.
 1 giụứ.
 1 giụứ.
Neõu caực khoaỷng giụứ saựng, chieàu, toỏi.
Hoùc sinh thi ủua.
+ 1 hoùc sinh xoay kim.
+ 1 hoùc sinh ủoùc giụứ.
Nhaọn xeựt.
 ___________________________
TỰ NHIấN- XÃ HỘI
 THệẽC HAỉNH QUAN SAÙT BAÀU TRễỉI
I.Muùc tieõu :
 Sau giụứ hoùc hoùc sinh bieỏt :
 	-Sửù thay ủoồi cuỷa nhửừng ủaựm maõy treõn baàu trụứi laứ moọt trong nhửừng daỏu hieọu cho bieỏt sửù thay ủoồi cuỷa thụứi tieỏt.
-Moõ taỷ baàu trụứi vaứ nhửừng ủaựm maõy trong thửùc teỏ haứng ngaứy vaứ bieồu ủaùt noự baống hỡnh veừ.
-Coự yự thửực baỷo veọ caựi ủeùp cuỷa thieõn nhieõn, phaựt huy trớ tửụỷng tửụùng.
II.ẹoà duứng daùy hoùc:
-Giaỏy bỡa to, giaỏy veừ, buựt chỡ, 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng của GV
Hoaùt ủoọng của HS
1.OÅn ủũnh :
2.KTBC: Hoỷi teõn baứi.
Neõu caực daỏu hieọu ủeồ nhaọn bieỏt trụứi naộng? 
Neõu caực daỏu hieọu ủeồ nhaọn bieỏt trụứi mửa? 
Nhaọn xeựt baứi cuừ.
3.Baứi mụựi:
Giaựo vieõn giụựi thieọu vaứ ghi baỷng tửùa baứi.
	Hoõm nay, chuựng ta seừ quan saựt baàu trụứi ủeồ nhaọn bieỏt roừ hụn veà baàu trụứi meỏn yeõu cuỷa chuựng ta.
Hoaùt ủoọng 1 : Quan saựt baàu trụứi.
Muùc ủớch: Hoùc sinh quan saựt nhaọn xeựt vaứ sửỷ duùng nhửừng tửứ ngửừ cuỷa mỡnh ủeồ mieõu taỷ baàu trụứi vaứ nhửừng ủaựm maõy.
* Caực bửụực tieỏn haứnh:
Bửụực 1: Giaựo vieõn ủũnh hửụựng quan saựt.
Quan saựt baàu trụứi: 
Coự thaỏy maởt trụứi vaứ caực khoaỷng trụứi xanh khoõng?
Trụứi hoõm nay nhieàu hay ớt maõy?
Caực ủaựm maõy coự maứu gỡ ? Chuựng ủửựng yeõn hay chuyeồn ủoọng?
Quan saựt caỷnh vaọt xung quanh:
Quan saựt saõn trửụứng, caõy coỏi, moùi vaọt  luực naứy khoõ raựo hay ửụựt aựt?
Em coự troõng thaỏy aựnh naộng vaứng hay nhửừng gioùt mửa hay khoõng?
Giaựo vieõn chia nhoựm vaứ toồ chửực cho caực em ủi quan saựt.
Bửụực 2: Giaựo vieõn chia nhoựm vaứ toồ chửực cho caực em ủi quan saựt.
Bửụực 3: Cho hoùc sinh vaứo lụựp, goùi moọt soỏ em noựi laùi nhửừng ủieàu mỡnh quan saựt ủửụùc vaứ thaỷo luaọn caực caõu hoỷi sau ủaõy theo nhoựm.
Nhửừng ủaựm maõy treõn baàu trụứi cho ta bieỏt nhửừng ủieàu gỡ veà thụứi tieỏt hoõm nay?
Luực naứy baàu trụứi nhử theỏ naứo?
Bửụực 4: Goùi ủaùi dieọn moọt soỏ nhoựm traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
Giaựo vieõn keỏt luaọn: Quan saựt nhửừng ủaựm maõy treõn baàu trụứi vaứ moọt soỏ daỏu hieọu khaực cho ta bieỏt trụứi ủang naộng, ủang mửa, raõm maựt hay saộp mửa vaứ keỏt luaọn luực naứy trụứi nhử theỏ naứo.
Hoaùt ủoọng 2: Veừ baàu trụứi vaứ caỷnh vaọt xung quanh
Mẹ: Hoùc sinh bieỏt duứng hỡnh aỷnh ủeồ bieồu ủaùt quan saựt baàu trụứi vaứ caỷnh vaọt xung quanh. Caỷm thuù ủửụùc veừ ủeùp thieõn nhieõn, phaựt huy trớ tửụỷng tửụùng.
Caựch tieỏn haứnh:
Bửụực 1: Giao nhieọm vuù hoaùt ủoọng.
Giaựo vieõn cho hoùc sinh laỏy giaỏy A4 veừ baàu trụứi vaứ caỷnh vaọt xung quanh (theo quan saựt hoaởc tửụỷng tửụùng). Duứng buựt toõ maứu vaứo caỷnh vaọt, baàu trụứi.
Bửụực 2: Thu keỏt thửùc haứnh:
Cho caực em trửng baứy saỷn phaồm theo nhoựm, choùn bửực ủeùp nhaỏt ủeồ trửng baứy trửụực lụựp vaứ tửù giụựi thieọu veà bửực tranh cuỷa mỡnh.
4.Cuỷng coỏ daờn doứ: Cho hoùc sinh haựt baứi haựt: “Thoỷ ủi taộm naộng”
Hoùc baứi, xem baứi mụựi..
Khi naộng baàu trụứi trong xanh coự maõy traộng, coự Maởt trụứi saựng choựi..
Khi trụứi mửa baàu trụứi u aựm, maõy ủen xaựm xũt phuỷ kớn, khoõng coự maởt trụứi, 
Hoùc sinh nhaộc tửùa.
Hoùc sinh laộng nghe noọi dung quan saựt do giaựo vieõn phoồ bieỏn.
Hoùc sinh quan saựt theo nhoựm vaứ ghi nhửừng nhaọn xeựt ủửụùc vaứo taọp hoaởc nhụự ủeồ vaứo lụựp ủeồ neõu laùi cho caực baùn cuứng nghe.
Hoùc sinh vaứo lụựp vaứ trao ủoồi thaỷo luaọn.
Noựi theo thửùc teỏ baàu trụứi ủửụùc quan saựt.
Caực nhoựm cửỷ ủaùi dieọn traỷ lụứi caõu hoỷi.
Hoùc sinh nhaọn giaỏy A4 taùi giaựo vieõn vaứ nghe giaựo vieõn hửụựng daón caựch veừ.
Hoùc sinh veừ baàu trụứi vcaỷnh vaọt xung quanh theo quan saựt hoaởc tửụỷng tửụùng ủửụùc.
Caực em trửng baứy saỷn phaồm cuỷa mỡnh taùi nhoựm vaứ tửù giụựi thieọu veà tranh veừ cuỷa mỡnh.
Haựt baứi haựt: “Thoỷ ủi taộm naộng”
Thửùc haứnh ụỷ nhaứ.
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 6 tháng 4 năm 2011
THỂ DỤC
Trò chơi VẬN ĐỘNG
I,Mục tiờu:
1.Kiến thức:
- Tiếp tục học trò chơi "Kéo cưa lưa xẻ". 
- Tiếp tục chuyền cầu theo nhóm 2 người. 
2.Kỹ năng:
- Tham gia chủ động, tớch cực vỏo trũ chơi, kết hợp đọc vần điệu
3.Thỏi độ:
- Nghiờm tỳc, tập trung.
II.Phương phỏp giảng dạy:
	- Phõn tớch, làm mẫu, hướng dẫn tập luyện.
III.Chuẩn bị 
1.Giỏo viờn: 1 cũi, vợt, cầu
2.Học sinh:Vệ sinh sõn tập sạch sẻ.
VI.Tiến trỡnh lờn lớp:
NỘI DUNG
LƯỢNG
VẬN ĐỘNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp, phổ biến nội dung yờu cầu tập luyện
* Chạy nhẹ nhàng thành một hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường: 50 - 60m.
* Đi thường theo vòng tròn (ngược chiều kim đồng hồ) và hít thở sâu.
- Xoay khớp cổ tay, cẳng tay, cánh tay, đầu gối, hông.
6–10 phỳt
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
Δ
 2.Phần cơ bản
- Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ".
GV hướng dẫn, tổ chức cho HS chơi
- Chuyền cầu theo nhóm 2 người.
GV tổ chức cho HS chơi đưới dạng thi đua
18-22 phỳt
 3.Phần kết thỳc:
GV cho học sinh thả lỏng.
GV cựng học sinh hệ thống nội dung bài học
GV nhận xột đỏnh giỏ kết quả giờ học.
GV giao bài tập về nhà cho học sinh 
4-6 phỳt
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
Δ
TẬP ĐỌC
 KEÅ CHO BEÙ NGHE
I.Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi thụ. Chuự yự:
-Phaựt aõm ủuựng caực tửứ ngửừ: aàm ú, choự veọn, chaờng daõy, aờn no, quay troứn, naỏu cụm.
-Luyeọn caựch ủoùc theồ thụ 4 chửừ.
OÂn caực vaàn ửục, ửụt; tỡm ủửụùc tieỏng trong baứi coự vaàn ửục, tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ửục, ửụt.
Hieồu tửứ ngửừ trong baứi. Hieồu ủửụùc ủaởc ủieồm ngoọ nghúnh cuỷa caực con vaọt, ủoà vaọt trong nhaứ, ngoaứi ủoàng.
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
-Tranh minh hoaù baứi ủoùc SGK.
-Boọ chửừ cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
Goùi 2 hoùc sinh ủoùc baứi: “Ngửụừng cửỷa” vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi 1 vaứ 2 trong SGK.
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi:
- GV giụựi thieọu tranh, giụựi thieọu baứi vaứ ruựt tửùa baứi ghi baỷng.
Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc:
ẹoùc maóu baứi thụ laàn 1 (gioùng ủoùc vui tửụi tinh nghũch, nghổ hụi laõu sau caực caõu chaỹn soỏ 2, 4, 6, ). Toựm taột noọi dung baứi.
ẹoùc maóu laàn 2 ( chổ baỷng), ủoùc nhanh hụn laàn 1.
Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ ngửừ khoự:
Cho hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm ủeồ tỡm tửứ khoự ủoùc trong baứi, giaựo vieõn gaùch chaõn caực tửứ ngửừ caực nhoựm ủaừ neõu.
Choự veọn: (ch ạ tr, eõn ạ eõng), chaờng daõy: (daõy ạ giaõy), quay troứn: (qu + uay), naỏu cụm: (n ạ l)
Hoùc sinh luyeọn ủoùc caực tửứ ngửừ treõn:
Luyeọn ủoùc caõu:
Goùi em ủaàu baứn ủoùc hai doứng thụ (doứng thửự nhaỏt vaứ doứng thửự hai). Caực em sau tửù ủửựng daọy ủoùc caực doứng thụ noỏi tieỏp (moói em 2 doứng thụ cho troùn 1 yự).
Luyeọn ủoùc ủoaùn vaứ caỷ baứi thụ:
ẹoùc noỏi tieỏp tửứng khoồ thụ (moói em ủoùc 4 doứng thụ)
Thi ủoùc caỷ baứi thụ.
Giaựo vieõn ủoùc dieón caỷm laùi baứi thụ.
ẹoùc ủoàng thanh caỷ baứi.
Luyeọn taọp:
OÂn vaàn ửục, ửụt.
Giaựo vieõn yeõu caàu Baứi taọp 1: 
Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn ửục ?
Baứi taọp 2:
Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn ửục, ửụt ?
Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi, giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1:
Tieỏt 2
4.Tỡm hieồu baứi vaứ luyeọn noựi:
Hoỷi baứi mụựi hoùc.
Goùi hoùc sinh ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
Em hieồu con traõu saột trong baứi laứ gỡ?
Goùi hoùc sinh ủoùc phaõn vai: goùi 2 em, 1 em ủoùc caực doứng thụ chaỳn (2, 4, 6, ), 1 em ủoùc caực doứng thụ leỷ (1, 3, 5, ) taùo neõn sửù ủoỏi ủaựp.
Hoỷi ủaựp theo baứi thụ:
Goùi 2 hoùc sinh hoỷi ủaựp theo maóu.
Goùi nhửừng hoùc sinh khaực hoỷi ủaựp caực caõu coứn laùi.
Nhaọn xeựt hoùc sinh ủoùc vaứ hoỷi ủaựp.
Thửùc haứnh luyeọn noựi:
ẹeà taứi: Hoỷi ủaựp veà nhửừng con vaọt em bieỏt.
Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tranh minh hoaù vaứ neõu caực caõu hoỷi gụùi yự ủeồ hoùc sinh hoỷi ủaựp veà nhửừng con vaọt em bieỏt
Nhaọn xeựt luyeọn noựi vaứ uoỏn naộn, sửỷa sai.
5.Cuỷng coỏ:
Hoỷi teõn baứi, goùi ủoùc baứi, neõu laùi noọi dung baứi ủaừ hoùc.
6.Nhaọn xeựt daởn doứ: Veà nhaứ ủoùc laùi baứi nhieàu laàn, xem baứi mụựi.
Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
2 hoùc sinh ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
Nhaộc tửùa.
Laộng nghe.
Laộng nghe vaứ theo doừi ủoùc thaàm treõn baỷng.
Thaỷo luaọn nhoựm ruựt tửứ ngửừ khoự ủoùc, ủaùi dieọn nhoựm neõu, caực nhoựm khaực boồ sung.
Vaứi em ủoùc caực tửứ treõn baỷng.
ẹoùc noỏi tieỏp moói em 2 doứng thụ baột ủaàu em ngoài ủaàu baứn daừy baứn beõn traựi.
ẹoùc noỏi tieỏp 4 em.
Moói nhoựm cửỷ ủaùi dieọn 1 hoùc sinh ủoùc thi ủua giửừa caực nhoựm.
2 em, lụựp ủoàng thanh.
Nửụực. 
Caực nhoựm thi tỡm tieỏng vaứ ghi vaứo baỷng con, thi ủua giửừa caực nhoựm.
ệục: nửụực, thửụực, bửụực ủi, 
ệụt: reựt mửụựt, aồm ửụựt, sửụựt mửụựt, 
2 em ủoùc laùi baứi thụ.
Con traõu saột laứ caựi maựy caứy. Noự laứm thay vieọc con traõu nhửng ngửụứi ta duứng saột ủeồ cheỏ taùo neõn goùi laứ traõu saột.
Em 1 ủoùc: Hay noựi aàm ú.
Em 2 ủoùc: Laứ con vũt baàu.
Hoùc sinh cửự ủoùc nhử theỏ cho ủeỏn heỏt baứi.
Hoỷi: Con gỡ hay noựi aàm ú
ẹaựp: Con vũt baàu.
Hoỷi: Con gỡ saựng sụựm gaựy oứ  oự  o goùi ngửụứi thửực daọy?
Traỷ: con gaứ troỏng.
Hoỷi: Con gỡ laứ chuựa rửứng xanh?
Traỷ: Con hoồ.
Nhieàu hoùc sinh hoỷi ủaựp theo nhieàu caõu hoỷi khaực nhau veà con vaọt em bieỏt.
Hoùc sinh neõu teõn baứi vaứ ủoùc laùi baứi 2 em.
Thửùc haứnh ụỷ nhaứ.
ĐẠO ĐỨC
 BAÛO VEÄ HOA VAỉ CAÂY NễI COÂNG COÄNG (Tieỏt 2)
I.Muùc tieõu: 
1. Hoùc sinh hieồu:
-Lụùi ớch cuỷa caõy vaứ hoa nụi coõng coọng ủoỏi vụựi cuoọc soỏng con ngửụứi.
	-Caựch baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng.
	-Quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh cuỷa treỷ em.
-Quyeàn ủửụùc toõn troùng, khoõng bũ phaõn bieọt ủoỏi xửỷ cuỷa treỷ em.
2. HS bieỏt baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng.
II.Chuaồn bũ: Vụỷ baứi taọp ủaùo ủửực.
-Baứi haựt: “Ra chụi vửụứn hoa”(Nhaùc vaứ lụứi Vaờn Tuaỏn)
	-Caực ủieàu 19, 26, 27, 32, 39 Coõng ửụực quoỏc teỏ quyeàn treỷ em.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng của giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng của hoùc sinh
1.KTBC: 
Goùi 2 hoùc sinh neõu laùi noọi dung tieỏt trửụực.
Taùi sao phaỷi baỷo veọ caõy vaứ hoa nụi coõng coọng?
GV nhaọn xeựt KTBC.
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi tửùa.
Hoaùt ủoọng 1 : Laứm baứi taọp 3
Giaựo vieõn hửụựng daón laứm baứi taọp vaứ cho hoùc sinh thửùc hieọn vaứo VBT.
Goùi moọt soỏ hoùc sinh trỡnh baứy, lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
Giaựo vieõn keỏt luaọn: 
Nhửừng tranh chổ vieọc laứm goựp phaàn taùo moõi trửụứng trong laứnh laứ tranh 1, 2, 4.
Hoaùt ủoọng 2: Thaỷo luaọn vaứ ủoựng vai theo tỡnh huoỏng baứi taọp 4:
Giaựo vieõn chia nhoựm vaứ neõu yeõu caàu thaỷo luaọn ủoựng vai.
Goùi caực nhoựm ủoựng vai, caỷ lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
Giaựo vieõn keỏt luaọn :
Neõn khuyeõn ngaờn baùn hoaởc maựch ngửụứi lụựn khi khoõng caỷn ủửụùc baùn. Laứm nhử vaọy laứ goựp phaàn baỷo veọ moõi trửụứng trong laứnh, laứ thửùc hieọn quyeàn ủửụùc soỏng trong moõi trửụứng trong laứnh.
Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh xaõy dửùng keỏ hoaùch baỷo veọ caõy vaứ hoa
Giaựo vieõn cho hoùc sinh thaỷo luaọn theo nhoựm noọi dung sau:
Nhaọn baỷo veọ chaờm soực caõy vaứ hoa ụỷ ủaõu?
Vaứo thụứi gian naứo?
Baống nhửừng vieọc laứm cuù theồ naứo?
Ai phuù traựch tửứng vieọc?
Goùi ủaùi dieọn tửứng nhoựm leõn trỡnh baứy, cho caỷ lụựp taỷo ủoồi.
Giaựo vieõn keỏt luaọn :
Moõi trửụứng trong laứnh giuựp caực em khoeỷ maùnh vaứ phaựt trieồn. Caực em caàn coự haứnh ủoọng baỷo veọ, chaờm soực caõy vaứ hoa.
Hoaùt ủoọng 4: Hoùc sinh cuứng giaựo vieõn ủoùc ủoaùn thụ trong VBT:
 “Caõy xanh cho baựng maựt
 Hoa cho saộc cho hửụng
 Xanh, saùch, ủeùp moõi trửụứng
 Ta cuứng nhau gỡn giửừ”.
4.Cuỷng coỏ: Hoỷi teõn baứi.
Cho haựt baứi “Ra chụi vửụứn hoa”
Nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng. 
4.Daởn doứ: Hoùc baứi, xem laùi caực baứi ủaừ hoùc.
2 HS neõu noọi dung baứi hoùc trửụực.
Caõy vaứ hoa cho cuoọc soỏng theõm ủeùp, khoõng khớ trong laứnh.
Vaứi HS nhaộc laùi.
Hoùc sinh thửùc hieọn vaứo VBT.
Hoùc sinh trỡnh baứy, hoùc sinh khaực nhaọn xeựt vaứ boồ sung. 
Hoùc sinh nhaộc laùi nhieàu em.
Hoùc sinh laứm baứi taọp 4:
2 caõu ủuựng laứ:
Caõu c: Khuyeõn ngaờn baùn
Caõu d: maựch ngửụứi lụựn.
Hoùc sinh nhaộc laùi nhieàu em.
Hoùc sinh thaỷo luaọn vaứ neõu theo thửùc teỏ vaứ trỡnh baứy trửụực lụựp. Hoùc sinh khaực boồ sung vaứ hoaứn chổnh.
-Hoùc sinh nhaộc laùi nhieàu em.
-Hoùc sinh ủoùc laùi caực caõu thụ trong baứi.
 “Caõy xanh cho baựng maựt
 Hoa cho saộc cho hửụng
 Xanh, saùch, ủeùp moõi trửụứng
 Ta cuứng nhau gỡn giửừ”.
-Haựt vaứ voồ tay theo nhũp.
-Tuyeõn dửụng caực baùn aỏy.
___________________________________________________________________
Thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2010
TẬP ĐỌC
 HAI CHề EM
I.Muùc tieõu:
Hoùc sinh ủoùc trụn caỷ baứi. ẹoùc ủuựng caực tửứ ngửừ: vui veừ, moọt laựt, heựt leõn,daõy coựt, buoàn. Luyeọn ủoùc caực ủoaùn vaờn coự ghi lụứi noựi.
-Bieỏt ngaột, nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu.
OÂn caực vaàn et, oet; tỡm ủửụùc tieỏng trong baứi coự vaàn et, tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn oet.
Hieồu noọi dung baứi: Caọu em khoõng cho chũ chụi ủoà chụi cuỷa mỡnh. Chũ giaọn, boỷ ủi hoùc baứi. Caọu em thaỏy buoàn chaựn vỡ khoõng coự ngửụứi cuứng chụi. Caõu chuyeọn khuyeõn em khoõng neõn ớch kổ.
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
-Tranh minh hoaù baứi ủoùc SGK.
-Boọ chửừ cuỷa GV vaứ hoùc sinh.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng của GV
Hoaùt ủoọng của HS
1.KTBC : Hoỷi baứi trửụực.
Goùi hoùc sinh ủoùc baứi: “Keồ cho beự nghe” vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
Con choự, caựi coỏi xay luựa voự ủaởc ủieồm gỡ ngoọ nghúnh?
GV nhaọn xeựt chung.
2.Baứi mụựi:
- GV giụựi thieọu tranh, giụựi thieọu baứi vaứ ruựt tửùa baứi ghi baỷng.
- Hửụựng daón hoùc sinh luyeọn ủoùc:
ẹoùc maóu baứi vaờn laàn 1 (gioùng caọu em khoự chũu, ủaứnh hanh)
Toựm taột noọi dung baứi:
ẹoùc maóu laàn 2 (chổ baỷng), ủoùc nhanh hụn laàn 1.
Luyeọn ủoùc tieỏng, tửứ ngửừ khoự:
Cho hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm ủeồ tỡm tửứ khoự ủoùc trong baứi, giaựo vieõn gaùch chaõn caực tửứ ngửừ caực nhoựm ủaừ neõu.
Vui veừ: (v ạ d), moọt laựt: (at ạ ac), heựt leõn: (et ạ ec), daõy coựt: (d ạ gi, ot ạ oc), buoàn: (uoõn ạ uoõng)
Cho hoùc sinh gheựp baỷng tửứ: buoàn, daõy coựt.
Hoùc sinh luyeọn ủoùc tửứ ngửừ keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ.
Caực em hieồu theỏ naứo laứ daõy coựt ?
Luyeọn ủoùc caõu:
Hoùc sinh ủoùc tửứng caõu theo caựch: moói em tửù ủoùc nhaồm tửứng chửừ ụỷ caõu thửự nhaỏt, tieỏp tuùc vụựi caực caõu sau. Sau ủoự noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu.
Cho hoùc sinh luyeọn ủoùc nhieàu laàn caõu noựi cuỷa caọu em nhaốm theồ hieọn thaựi ủoọ ủaứnh hanh cuỷa caõu em: 
Luyeọn ủoùc ủoaùn, baứi (chia thaứnh 3 ủoaùn ủeồ luyeọn cho hoùc sinh)
ẹoaùn 1: Tửứ ủaàu ủeỏn “Gaỏu boõng cuỷa em”.
ẹoaùn 2: “Moọt laựt sau  chũ aỏy”.
ẹoaùn 2: Phaàn coứn laùi: 
Goùi hoùc sinh ủoùc caự nhaõn ủoaùn roài toồ chửực thi giửừa caực nhoựm.
Goùi 2 hoùc sinh ủoùc theo phaõn vai: vai ngửụứi daón chuyeọn vav vai caọu em.
ẹoùc caỷ baứi.
Luyeọn taọp:
OÂn caực vaàn et, oet:
Tỡm tieỏng trong baứi coự vaàn et ?
Tỡm tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn et, oet ?
ẹieàn vaàn: et hoaởc oet ?
Nhaọn xeựt hoùc sinh thửùc hieọn caực baứi taọp.
Goùi hoùc sinh ủoùc laùi baứi, giaựo vieõn nhaọn xeựt.
3.Cuỷng coỏ tieỏt 1:
Tieỏt 2
4.Tỡm hieồu baứi vaứ luyeọn ủoùc:
Hoỷi baứi mụựi hoùc.
Goùi hoùc sinh ủoùc baứi, caỷ lụựp ủoùc thaàm vaứ traỷ caõu hoỷi:
Caọu em laứm gỡ:
	Khi chũ ủuùng vaứo con Gaỏu boõng?
	Khi chũ leõn daõy coựt chieỏc oõ toõ nhoỷ?
Vỡ sao caọu em thaỏy buoàn chaựn khi ngoài chụi moọt mỡnh?
Goùi 2 hoùc sinh ủoùc laùi caỷ baứi vaờn.
Giaựo vieõn neõu: Baứi vaờn nhaộc nhụỷ chuựng ta khoõng neõn ớch kổ. Caàn coự baùn cuứng chụi, cuứng laứm.
Luyeọn noựi:
ẹeà taứi: Em thửụứng chụi vụựi anh (chũ, em) nhửừng troứ chụi gỡ ?
Giaựo vieõn cho hoùc sinh quan saựt tranh minh hoaù vaứ gụùi yự baống heọ thoỏng caõu hoỷi ủeồ hoùc sinh trao ủoồi vụựi nhau keồ cho nhau nghe veà nhửừng troứ chụi vụựi anh chũ hoaởc em cuỷa mỡnh.
Nhaọn xeựt phaàn luyeọn noựi cuỷa hoùc sinh.
5.Cuỷng coỏ:
Hoỷi teõn baứi, goùi ủoùc baứi, neõu laùi noọi dung baứi ủaừ hoùc.
6.Nhaọn xeựt daởn doứ: Veà nhaứ ủoùc laùi baứi nhieàu laàn, xem baứi mụựi.
Hoùc sinh neõu teõn baứi trửụực.
Hoùc sinh ủoùc baứi vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi:
Con choự hay hoỷi ủaõu ủaõu.
Caựi coỏi xay luựa aờn no quay troứn.
Nhaộc tửùa.
Laộng nghe.
Laộng nghe vaứ theo doừi ủoùc thaàm treõn baỷng.
Thaỷo luaọn nhoựm ruựt tửứ ngửừ khoự ủoùc, ủaùi dieọn nhoựm neõu, caực nhoựm khaực boồ sung.
Gheựp baỷng tửứ: buoàn, daõy coựt, phaõn tớch tửứ buoàn, daõy coựt.
5, 6 em ủoùc caực tửứ treõn baỷng.
Daõy coựt: Daõy thieàu trong caực ủoà chụi treỷ em, moói khi leõn daõy thieàu xe oõ toõ chaùy.
Nhaồm caõu 1 vaứ ủoùc. Sau ủoự ủoùc noỏi tieỏp caực caõu coứn laùi.
Chũ ủửứng ủoọng vaứo con gaỏu boõng cuỷa em. Chũ haừy chụi ủoà chụi cuỷa chũ aỏy.
Nhieàu em ủoùc caõu laùi caực caõu naứy.
Caực em thi ủoùc noỏi tieỏp caõu theo daừy.
4 nhoựm, moói nhoựm cửỷ 1 baùn ủeồ luyeọn ủoùc ủoaùn 1.
Lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
Caực nhoựm thi luyeọn ủoùc theo phaõn vai.
2 em.
Heựt. 
Caực nhoựm thi ủua tỡm vaứ ghi vaứo baỷng con tieỏng ngoaứi baứi coự vaàn et, oet.
ẹoùc caực caõu trong baứi.
Ngaứy Teỏt, ụỷ mieàn Nam nhaứ naứo cuừng coự baựnh teựt.
Chim goừ kieỏn khoeựt thaõn caõy tỡm toồ kieỏn.
2 em ủoùc laùi baứi.
1.Caọu noựi: ủửứng ủuùng vaứo con gaỏu boõng cuỷa mỡnh.
2.Caọu noựi: chũ haừy chụi ủoà chụi cuỷa chũ. Caọu khoõng muoỏn chũ chụi ủoà chụi cuỷa mỡnh
-2 hoùc sinh ủoùc laùi baứi vaờn.
Hoùc sinh nhaộc laùi.
Hoùc sinh keồ cho nhau nghe veà troứ chụi vụựi anh (chũ, em).
Neõu teõn baứi vaứ noọi dung baứi hoùc.
1 hoùc sinh ủoùc laùi baứi.
Thửùc haứnh ụỷ nhaứ.
 _________________________________
TOÁN
THệẽC HAỉNH
I.Muùc tieõu:
Kieỏn thửực:
Cuỷng coỏ veà xem giụứ ủuựng treõn ủoàng hoà.
Bửụực ủaàu coự hieồu bieỏt veà sửỷ duùng thụứi gian trong ủụứi soỏng thửùc teỏ cuỷa hoùc sinh.
Kyừ naờng: 	Xem nhanh vaứ chớnh xaực caực giụứ.
Thaựi ủoọ:	Bieỏt yeõu quyự thụứi gian.
II.Chuaồn bũ:
Giaựo vieõn:	Moõ hỡnh ủoàng hoà.
Hoùc sinh:
Vụỷ baứi taọp.
Moõ hỡnh ủoàng hoà.
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
OÅn ủũnh:
Baứi cuừ:
Giaựo vieõn xoay kim, yeõu caàu hoùc sinh ủoùc giụứ.
Vỡ sao con bieỏt?
Nhaọn xeựt cho ủieồm.
Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Hoùc baứi thửùc haứnh.
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn taọp.
Phửụng phaựp: luyeọn taọp, ủoọng naừo.
Baứi 1: Neõu yeõu caàu baứi.
ẹoàng hoà chổ maỏy giụứ?
Kim ngaộn chổ soỏ maỏy?
Kim daứi chổ soỏ maỏy?
Baứi 2: Yeõu caàu gỡ?
Caực con veừ kim ngaộn sao cho phuứ hụùp vụựi soỏ giụứ ngửụứi ta cho.
Baứi 3: Neõu yeõu caàu baứi.
Luực baùn ủeỏn trửụứng laứ maỏy giụứ?
Luực aờn cụm laứ maỏy giụứ?
Cuỷng coỏ:
Troứ chụi: Ai xem nhanh, ủuựng.
Hoùc sinh chia 2 ủoọi, ủoọi 1 quay soỏ, ủoọi 2 ủoùc giụứ vaứ ngửụùc laùi.
Nhaọn xeựt.
Daởn doứ:
Taọp xem giụứ.
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp.
Haựt.
Hoaùt ủoọng caự nhaõn.
Vieỏt vaứo choó chaỏm theo maóu.
 2 giụứ.
 2.
 12.
Hoùc sinh laứm baứi.
Sửỷa baứi mieọng.
Veừ theõm kim ngaộn ủeồ ủoàng hoà chổ giụứ ủuựng.
Hoùc sinh thửùc haứnh veừ.
ẹoồi vụỷ ủeồ kieồm tra nhau.
Vieỏt giụứ thớch hụùp cho moói tranh.
 7 giụứ.
Hoùc sinh ủieàn giụứ vaứo tranh cho thớch hụùp.
Hoùc sinh thi ủua chụi.
ẹoọi naứo coự nhieàu em noựi giụứ ủuựng nhaỏt seừ thaộng.
Nhaọn xeựt.
THỦ CễNG
 CAẫT DAÙN HAỉNG RAỉO ẹễN GIAÛN (Tieỏt 2)
I..Muùc tieõu:
	-Giuựp HS bieỏt caựch caột caực nan giaỏy.
	-Caột ủửụùc caực nan giaỏy vaứ daựn thaứnh haứng raứo.
II.ẹoà duứng daùy hoùc: 
-Chuaồn bũ maóu caực nan giaỏy vaứ haứng raứo.
-1 tụứ giaỏy keỷ coự kớch thửụực lụựn.
	-Hoùc sinh: Giaỏy maứu coự keỷ oõ, buựt chỡ, vụỷ thuỷ coõng, hoà daựn  
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc :
Hoaùt ủoọng của GV
Hoaùt ủoọng của HS
1.OÅn ủũnh:
2.KTBC: 
Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh theo yeõu caàu giaựo vieõn daởn trong tieỏt trửụực.
Nhaọn xeựt chung veà vieọc chuaồn bũ cuỷa hoùc sinh.
3.Baứi mụựi:
Giụựi thieọu baứi, ghi tửùa.
*Giaựo vieõn h

Tài liệu đính kèm:

  • docLOP 1 tuan 31(1).doc