Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Trường Tiếu học Quảng Trung - Tuần 8

I. MỤC TIÊU: Giúp HS

HSKG: Nhn bit ngha mt s t ng÷., luyƯn ni t 4 - 5 c©u

II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên: Sách, chữ và bảng ôn

 - Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG LÊN LỚP:

1/ Kiểm tra bài cũ:

-Học sinh đọc bài: ia, lá tía tô, tô dĩa

-Đọc bài SGK. ( 2 em ).

 

doc 27 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 25/12/2018 Lượt xem 155Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Trường Tiếu học Quảng Trung - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ơng vµo VTV
mùa dưa, ngựa tía.
-Thu chấm, nhận xét.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3: Kể chuyện Khỉ và rùa. 
MT: Nghe hiĨu vµ kĨ ®­ỵc mét ®o¹n truyƯn theo tranh truyƯn kĨ : KhØ vµ Rïa. 
-Giới thiệu câu chuyện
-GV kể chuyện lần 1.
-GV kể chuyện lần 2 có tranh minh họa.
-Gọi học sinh kể 
->Ý nghĩa: Khi đã là bạn thân thì vui buồn có nhau, nhớ đến nhau. Chào hỏi lễ phép là rất tốt, nhưng cũng cần chú ý hoàn cảnh, tư thế của mình khi chào hỏi.
* Đọc bài trong SGK
ia – ua – ưa.
Ghép các chữ ghi âm ở cột dọc với dòng ngang sao cho thích hợp để tạo thành vần.
2 – 3 em đọc.
Học sinh gạch chân những tiếng có vần vừa ôn.
Đánh vần, đọc từ.
Cá nhân, lớp.
Hát múa.
Học sinh viết bảng con. mùa dưa, ngựa tía.
Cá nhân, lớp.
Bé đang nằm ngủ trên võng.
2 em đọc.
Viết vở tập viết.
Theo dõi.
HS kể theo nội dung tranh.
1 HS kể toàn chuyện.
Cá nhân.
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng có vần vừa ôn.
5/ Dặn dò:
-Dặn học sinh về học bài.
 ................................................................................................
TiÕt 3: ¤n Mü ThuËt : GV d¹y chuyªn
TiÕt 4: ¤n ¢m nh¹c : GV d¹y chuyªn
 ...........................................................
Buỉi chiỊu:
TiÕt 1: HDTH To¸n	 LuyƯn tËp :PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4
I. Mơc tiªu: 
 - Củng cố bảng cộng trong phạm vi 4.
	- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.
 II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
ND 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Bài cũ:
2. Bài mới:
HĐ1: Củng cố bảng cộng:
MT:Củng cố bảng cộng trong phạm vi 4.
HĐ2: Thực hành
MT :Vận dụng bảng cộng 4làm đúng BT: 1,2,3, 4,5 ( VBTT)
3. Củng cố- dặn dò: 
- Cho HS nêu cấu tạo của số 4.
- Theo dõi, nhận xét.
- Gọi HS đọc bảng cộng trong phạm vi 4.
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: Trả lời nhanh.
Cách chơi: một đội nêu phép tính trong phạm vi 4, đội khác trả lời.
- Tổ chức cho HS chơi.
- Tổng kết trò chơi, tuyên dương.
* Nghỉ giữa tiết
- Hướng dẫn hs làm BT.
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
2 + 2 = ...... 3 + 1 = .....
1 + 3 = ..... 2 + 1 = .....
- Gọi HS làm và nêu kết quả
Bài 3: , = ?
3......2 + 1 2 + 1 .......4
3...... 1 + 3 3 + 1 ...... 4
3.......1 + 1 2 + 2 ...... 4
- Hướng dẫn: Tính nhẩm kết quả sau đó so sánh và điền dấu.
- Chữa bài.
- Gọi HS đọc lại bảng cộng.., nhận xét
- 2 em lên bảng nêu cấu tạo của số 4, lớp nhận xét
- Theo dõi, nắm cách chơi.
- 2 đội tham gia chơi, lớp theo dõi, nhận xét
* Nghỉ giữa tiết
- Nêu yêu cầu BT
- Làm VBT
- Nối tiếp nhau nêu kết quả.
- Nêu yêu cầu: So sánh và điền dấu
- Làm BT vào vở
- Làm Bt
 ....................................................
TiÕt 2: G§HSY TV: LuyƯn viÕt bµi 29, 30
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè quy tr×nh viÕt: ia, ua, ­a
	- BiÕt nèi nÐt vµ ®¸nh dÊu thanh ®Ĩ viÕt ®ĩng: l¸ tÝa t«, cua bĨ, ngùa gç.
	- Cã thãi quen n¾n nãt, cÈn thËn khi viÕt.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cị:
2. Bµi míi:
H§1. Cđng cè viÕt ia, ua, ­a: 
MT: Cđng cè quy tr×nh viÕt: ia, ua, ­a
H­íng dÉn viÕt: 
H§2. Thùc hµnh:
MT: HS viÕt ®ĩng: l¸ tÝa t«, cua bĨ, ngùa gç vµo vë
- KiĨm tra viÕt ch÷ : tre giµ, qu¶ nho
- Huy ®éng kÕt qu¶ viÕt.
- NhËn xÐt.
- Giíi thiƯu bµi.
- Yªu cÇu HS viÕt ch÷ ghi vÇn : ia,ua, ­a
- Huy ®éng kÕt qu¶, chèt l¹i kü thuËt viÕt.
- Treo mÉu: l¸ tÝa t«, cua bĨ, ngùa gç.
- Gäi HS ®äc.
 DÊu s¾c, dÊu hái, dÊu ng· ®­ỵc viÕt nh­ thÕ nµo?
*H­íng dÉn c¸ch viÕt: 
l¸ tÝa t«,cua bĨ, ngùa gç
l¸ tÝa t«: - ViÕt l, ®­a bĩt sang viÕt tiÕp ch÷ a, viÕt dÊu s¾c trªn ®Çu ch÷ a, .....
L­u ý: kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ réng kho¶ng 1 con ch÷ o.
- Yªu cÇu HS luyƯn viÕt bãng.
- Yªu cÇu HS viÕt b¶ng con.
* T­¬ng tù h­íng dÉn viÕt: cua bĨ, ngùa gç.
- Sưa c¸ch nèi nÐt vµ ®¸nh dÊu thanh.
- Yªu cÇu HS luyƯn viÕt vµo vë.
Giao viƯc: ViÕt vµo vë 3 dßng.
- Theo dâi, h­íng dÉn thªm cho HS yÕu.
- ChÊm mét sè bµi viÕt, nhËn xÐt.
- Nh¾c l¹i quy tr×nh viÕt.
- NhËn xÐt tiÕt hoc.
- DỈn HS vỊ nhµ luyƯn viÕt.
- 2 em lªn b¶ng viÕt
- Líp viÕt b¶ng con
- LÇn l­ỵt viÕt c¸c ch÷ vµo b¶ng con, nh¾c l¹i quy tr×nhviÕt.
- Quan s¸t
- 2 em ®äc
- Quan s¸t, nhËn xÐt: 
§­ỵc viÕt trªn ®Çu ch÷ i, ª, « n»m trªn « li thø 3.
- Theo dâi, n¾m quy tr×nh viÕt.
- Líp luyƯn viÕt trªn kh«ng trung 2 lÇn.
- LuyƯn viÕt b¶ng con.
- LuyƯn viÕt bµi vµo vë.
( HSG t¨ng gÊp ®«i sè dßng viÕt)
- L¾ng nghe vµ ghi nhí
 ................................................................. 
TiÕt 3: T­ chän TV: LuyƯn ®äc: bµi 29, 30
I. MỤC TIÊU:
 - ¤n ®äc, c¸c vÇn , tiÕng, tõ vµ c©u cã chøa vÇn ®· häc.
	- LuyƯn kÜ n¨ng ®äc cho HS.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 -Tranh minh ho¹ phÇn luyƯn nãi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
*Hoạt động của GV:
*Hoạt động của HS:
 1. LuyƯn ®äc:	
MT: ¤n ®äc, c¸c vÇn , tiÕng, tõ vµ c©u cã chøa vÇn ®· häc
	- GV h­íng dÉn HS ®äc bµi ë SGK bµi 29, 30. 
	- Gäi HS ®äc bµi: HS ®äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh.
	- KhuyÕn khÝch HS ®äc tr¬n, riªng HS yÕu cã thĨ ®¸nh vÇn tõng tiÕng sau ®ã ®äc tr¬n.
	- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Tuyªn d­¬ng nh÷ng HS ®äc bµi tèt.
 * 2: Luyện nói:
MT: LuyƯn nãi tõ 2 - 3 c©u theo chđ ®Ị: Gi÷a tr­a
-Chủ đề: Giữa trưa.
-Treo tranh:
H: Tranh vẽ gì?
H: Nhìn tranh sao em biết lúc này là giữa trưa?
H: Giữa trưa thì đồng hồ chỉ mấy giờ?
-Nêu lại chủ đề: Giữa trưa.
*HS đọc bài trong SGK 
 4. Cđng cè- dỈn dß:
	- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, giao viƯc vỊ nhµ.
HS ®äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh.
Giữa trưa.
Vì nắng trên đỉnh đầu.
12 giờ.
Tự trả lời
Cá nhân, lớp.
 .................................................................
 Thø t­ ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2011
Buỉi s¸ng:
TiÕng ViƯt: bµi 32: oi, ai
I. MỤC TIÊU:
- H ®äc ®­ỵc: oi ai, bé gái , nhà ngói, tõ øng dụng.
- H viÕt ®­ỵc oi ai, bé gái , nhà ngói.
- §äc ®­ỵc c©u øng dơng: Chú bói cá nghĩ gì thế, chú..... 
- LuyƯn nãi tõ 2 ®Õn 3 c©u theo chđ ®Ị: sẻ, ri, bói cá, le le
HSKG: NhËn biÕt nghÜa mét sè tõ ng÷....., luyƯn nãi tõ 4 - 5 c©u
II. ĐỒ DÙNG: - Giáo viên: Tranh.
 - Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
/ KT bài cị
-Học sinh đọc viết bài: ia – ưa – mua mía – mùa dưa – ngựa tía – trỉa đỗ 
-Đọc bài SGK. 
 Dạy học bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
Tiết 1:
*Hoạt động 1: Dạy vần oi,«i
MT: H ®äc ®­ỵc: oi ai, bé gái , nhà ngói, tõ øng dụng
*Viết bảng: oi.
H: Đây là vần gì?
-Phát âm: oi.
-Hướng dẫn gắn vần oi.
-Hướng dẫn phân tích vần oi.
-Hướng dẫn đánh vần vần oi.
-Đọc: oi.
-Hươáng dẫn học sinh gắn: ngói.
-Hươáng dẫn học sinh phân tích tiếng Hướng dẫn học sinh đánh vần 
-Treo tranh giới thiệu: nhà ngói.
-Đọc mẫu, hướng dẫn đọc.
-Đọc phần 1.
 Dạy vần ai. T­¬ng tù vÇn oi
-Đọc phần 2.
-Đọc bài khóa.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Viết bảng con: 
MT: H viÕt ®­ỵc oi ai, bé gái , nhà ngói
-Hướng dẫn cách viết.
-Nhận xét, sửa sai.
* Đọc từ ứng dụng 
Giảng từ
- nhận biết tiếng có oi – ai.
-Đọc toàn bài.
*Nghỉ chuyển tiết.
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc. 
MT:Đọc bài tiết 1.®äc ®­ỵc c©u øng dơng: Chú bói cá nghĩ gì thế, chú.....
-Đọc bài tiết 1.
-Treo tranh giới thiệu câu ứng dụng.
-Đọc câu ứng dụng:
-Đọc toàn bài.
*Hoạt động 2: Luyện viết.
 MT: H viÕt ®­ỵc oi ai, bé gái , nhà ngói vµo VTV
-Lưu ý nét nối giữa các chữ và các dấu.
-Thu chấm, nhận xét.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 3: Luyện nói: 
MT: LuyƯn nãi tõ 2 ®Õn 3 c©u theo chđ ®Ị: sẻ, ri, bói cá, le le
-Chủ đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.
-Treo tranh:
H: Trong tranh vẽ những con gì?
H: Trong số đó có con chim nào hót hay không?
*Hoạt động 4: đọc bài SGK. 
Vần oi
Cá nhân, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
 Cá nhân
o – i – oi: cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
cá nhân.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Hát múa
HS viết bảng con.
2 – 3 em đọc
voi, còi, mái, bài.
Cá nhân, lớp.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
Nhận biết tiếng có oi.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
Sẻ, ri, bói cá, le le.
Cá nhân, lớp.
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có oi – ai: mỏi mệt, con nai...
5/ Dặn dò:
-Dặn HS học thuộc bài oi – ai.
.................................................................
TiÕt 3: To¸n : phÐp céng trong ph¹m vi 5 
I. Mơc tiªu: 
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5.
	- Biết làm tính cộng trong phạmvi 5; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
	- Vận dụng làm đúng BT:1,2,4 (a) HSKG: làm thêm BT 3,4
- Gi¸o dơc HS yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng d¹y- häc: 
- Giáo viên: Các nhóm mẫu vật, số, dấu, sách.
 - Học sinh: Sách, bộ đồ dùng học toán.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bài cũ: 
2. Bài mới:
HĐ1 : Giới thiệu phép cộng, bảng cộng trong phạm vi 5: 
MT: Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5 
HĐ 3: Thực hành: 
MT:Biết làm tính cộng trong phạmvi 5; Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng 3. Củng cố, dặn dị:
- Kiểm tra phép cộng trong phạm vi 4.
- Nhận xét
* Treo tranh . Cho H , nêu bài toán .
- Với tranh 5 con cá, giúp HS hình thành phép tính: 4 + 1 = 5 
- Với tranh 5 cái mủ...., lần lượt giúp H hình thành các phép tính còn lại 
-Treo tranh biểu đồ ven choH nhận ra 
3 + 2 = 5 à2 + 3 = 5 ;3 + 2 = 5 à 2 + 3 = 5 
-Cho H đọc lại công thức cộng .T xoá dần 
-Hỏi miệng : 4 + 1 = ? 3 + 2 = ? 1 + 4 = ? 
 ? + 1 = 5 ? + 2 = 5 ? + 3 =5 
-Giới thiệu với H ghi nhớ công thức theo 2 chiều, chẳng hạn 3 + 2 = 5 , 5 = 3 + 2 
Bài 1: Tính - Cho HS tính và nêu kết quả, n/xét
Bài 2 Tính, Bài 3: Số ?( HSKG)
- HD: +Tính và ghi kết quả thẳng cột.
- Huy động kết quả, chữa bài.
* Hướng dẫn HS KG nhận ra: Nếu đổi chỗ các số trong phép cộng thì Kq không thay đổi.
Bài 4(a); KG làm thêm 4(b)
- Hướng dẫn quan sát tranh rồi nêu bài toán, viết phép tính tương ứng.
- Cho HS đọc lại bảng cộng - Nhận xét 
- Nối tiếp nhau đọc các công thức.
* N/x tranh nêu : Có 4 cá thêm 1 con cá . Hỏi có bao nhiêu con chim ? -Đọc lại phép tính .... 
-H đọc cá nhân – 5 em 
-Đọc thuộc tại lớp 
-H trả lời nhanh 
-3 em đọc bảng cộng 
- Nêu yêu cầu bài
- Tính, nối tiếp nhau nêu kết quả
- Làm BT2, HSKG làm thêm BT4
- Nêu bài toán, ghi và nêu phép tính tương ứng
- 3 em đọc
 ....................................................
Buỉi chiỊu
TiÕt 1: ThĨ dơc §H§N – Td rÌn luyƯn t­ thÕ c¬ b¶n
I, Mơc tiªu
- B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiƯn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a hai tay ra tr­íc
- Trß ch¬i: §i qua ®­êng léi - HS biÕt c¸ch tham gia trß ch¬i
II- §Þa ®iĨm - Ph­¬ng tiƯn
1- §Þa ®iĨm: 	- ChuÈn bÞ s©n tr­êng s¹ch sÏ.
2- Ph­¬ng tiƯn: 	- Cßi, kỴ s©n ch¬i trß ch¬i.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu :
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
1- PhÇn më ®Çu (8')
MT: HS n¾m néi dung bµi häc
- Gi¸o viªn nhËn líp vµ phỉ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
2- PhÇn c¬ b¶n (18')
- MT B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiƯn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a hai tay ra tr­íc
- Trß ch¬i "Qua ®­êng léi". Yªu cÇu häc sinh biÕt tham gia vµo trß ch¬i.
- ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng.
- ¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
GV h­íng dÉn HS biÕt c¸ch thùc hiƯn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a hai tay ra tr­íc
- GV ®iỊu khiĨn, giĩp ®ì .nh÷ng lÇn sau c¸n sù bé m«n ®iỊu khiĨn
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, quan s¸t uèn l¾n cho häc sinh.
- Trß ch¬i "Qua ®­êng léi"
- Gi¸o viªn lµm mÉu
- Gi¸o viªn quan s¸t, nh¾c nhë c¸c em.
3- PhÇn kÕt thĩc (4')
MT: T¹o t©m lý tho¶i m¸i khi vµo tiÕt häc míi
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
GV: HƯ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc
 - Ch¹y nhĐ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u.
- Ch¬i trß ch¬i "DiƯt c¸c con vËt cã h¹i"
- ¤n tËp hỵp hµng däc, dãng hµng.
- ¤n ®øng nghiªm, ®øng nghØ.
- Dµn hµng, dån hµng gi¶i t¸n.
HS biÕt c¸ch thùc hiƯn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a hai tay ra tr­íc
HS biÕt c¸ch tham gia trß ch¬i
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
 --------------------------------------------------------------
TiÕt 2: BD TOÁN: TOÁN NÂNG CAO
I/ Mục tiêu: từ các phép cộng trong phạm vi 3, 4, 5 giúp các em làm thành thạo các phép tính đơn giản và giĩp hs giỏi làm được dạng toán tương đối khó
- giáo dục tính kiên trì cẩn thận, suy nghĩ làm bài	
II/ Các hoạt động:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
Ho¹t ®éng 1: ¤n b¶ng céng 3,4,5
3 HS ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 3,4,5
Ho¹t ®éng 2: Thùc hµnh: 
MT: giúp các em làm thành thạo các phép tính đơn giản và giĩp hs giỏi làm được dạng toán tương đối khó
g v nêu đề toán 
Bµi 1: 3 +  = 5  + 4 = 5
  + 1 = 2 2 +  = 4
Bµi 2: Nối
1 + 1; 2 + 2; 2 + 1; 3 + 2
3 2 5 4 
Bµi 3 Nh×n mô hình điền số 
B4 Viết số thứ tự từ lớn đến bé ,từ bé đén lớn( 5,7,10,8,6)
Nhận xét tiết học 
Làm bảng con
nhận xét, chỉnh sữa
 hs thực hiện cá nhân 
Nêu bài làm 
Hs đếm và ghi số 
Đếm viết đọc số 
 --------------------------------------------------------
 TiÕt 3: H§NG sinh ho¹t sao 
 I- Mơc tiªu:
 - Nắm được nội dung tiết sinh hoạt sao.
 - GD ý thức tự quản tốt.
II- C¸c ho¹t ®éng:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
1, Ổn định tổ chức
MT : HS n¾m ®­ỵc vÞ trÝ sinh ho¹t cđa sao m×nh
GV tập hợp các sao, nêu yêu cầu, nội dung của tiết sinh hoạt sao.
 Phân công vị trí sinh hoạt cho các sao
2, Sinh hoạt	
MT:HS b­íc ®Çu n¾m ®­ỵc c¸c b­íc sinh ho¹t sao
- Các sao sinh hoạt dưới sự chỉ đạo của các anh chị phụ trách sao
+ TriĨn khai ®éi h×nh vßng trßn
+ Tập hát, múa bµi sao cđa em
+ Kiểm tra vệ sinh cá nhân.
- GV theo dõi, điều hành chung.
- Tập hợp các sao, các phụ trách sao nhận xét tiết sinh hoạt.
- GV nhận xét chung
 Dặn dò.
C¸c sao n¾m vÞ trÝ cđa sao m×nh
- Các sao sinh hoạt dưới sự chỉ đạo của các anh chị phụ trách sao
.................................................................................
Thø n¨m ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2011
Buỉi s¸ng:
TiÕt 1-2: TiÕng ViƯt: bµi 33: «i, ¬i
I. MỤC TIÊU:
- H ®äc ®­ỵc: ơi ơi, trái ởi, bơi lợi và các từ ứng dụng: c¸i chỉi, thỉi cßi, ®å ch¬i, ngãi míi
- §äc ®­ỵc c©u øng dơng: Bé trai, bé gái đi chơi phớ với bớ mẹ. 
- H viÕt ®­ỵc: ơi ơi, trái ởi, bơi lợi .
- LuyƯn nãi tõ 2- 3 c©u theo chđ ®Ị: Lễ hợi
HSKG: NhËn biÕt nghÜa mét sè tõ ng÷....., luyƯn nãi tõ 4 - 5 c©u.
II. ĐỒ DÙNG:
 - Giáo viên: Tranh, bảng kẻ ôli.
- Học sinh: Bộ ghép chữ, sách, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ:
-Học sinh đọc :nói to, nhỏ nhoi, bói cá, số hai , bài vở, 
 - Học sinh đọc viết :oi, ai, bé gái,nhà ngói, củ tỏi 
-Đọc câu ứng dụng 
2/ Dạy học bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
Tiết 1:
*Hoạt động 1: Dạy vần ôi,¬i
MT: H ®äc ®­ỵc: ơi ơi, trái ởi, bơi lợi và các từ ứng dụng: c¸i chỉi, thỉi cßi, ®å ch¬i, ngãi míi
Cho học sinh gắn bảng gắn 
H: Đây là vần gì?
-Phát âm: ôi.
-Hướng dẫn học sinh phân tích vần ôi.
-Hướng dẫn đánh vần vần ôi.
-Hươáng dẫn học sinh gắn: ổi.
-Hươáng dẫn học sinh phân tích . 
- Hướng dẫn học sinh đánh vần .
-Treo tranh giới thiệu: Trái ổi.
-Đọc phần 1.
Dạy vần ơi quy tr×nh t­¬ng tù vÇn «i
-Đọc bài khóa.
*Nghỉ giữa tiết:
*Hoạt động 2: Viết bảng con: 
MT: H viÕt ®­ỵc: ơi ơi, trái ởi, bơi lợi
-Hướng dẫn cách viết.
-Nhận xét, sửa sai.
* Đọc từ ứng dụng:
Giảng từ
-Hướng dẫn nhận biết tiếng có ôi – ơi.
-Hướng dẫn đánh vần tiếng, đọc trơn 
 Đọc toàn bài.
*Nghỉ chuyển tiết.
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc. 
MT: HS ®äc ®­ỵc bµi kho¸ vµ c©u øng dơng: Bé trai, bé gái đi chơi phớ với bớ mẹ.
-Đọc bài tiết 1.
-Treo tranh giới thiệu câu
-Đọc câu ứng dụng:
Bé trai , bé gái đi chơi phố với bố mẹ.
-Giáo viên đọc mẫu.
-Đọc toàn bài.
*Hoạt động 2: Luyện viết.
MT: H viÕt ®­ỵc: ơi ơi, trái ởi, bơi lợi vµo VTV
-Lưu ý nét nối giữa các chữ và các dấu.
-Thu chấm, nhận xét.
*Hoạt động 3: Luyện nói: 
MT: LuyƯn nãi tõ 2- 3 c©u theo chđ ®Ị: Lễ hợi
-Chủ đề: Lễ hội.
-Treo tranh:
-H: Tranh vẽ gì?
-H: Tại sao em biết tranh vẽ về lễ hội?
-H: Quê em có những lễ hội gì? Vào mùa nào?
-Nêu lại chủ đề: Lễ hội.
*Hoạt động 4: Đọc bài SGK.
Học sinh gắn âm ô và âm i
Vần ôi
Cá nhân, lớp.
 Cá nhân
Ô – i – ôi: cá nhân, nhóm, lớp.
Thực hiện trên bảng gắn.
 cá nhân.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, nhóm, lớp.
Cá nhân, nhóm.
Hát múa
học sinh viết bảng con.
2 – 3 em đọc
chổi, mới, thổi, chơi.
Cá nhân, lớp.
Hát múa.
Cá nhân, lớp.
2 em đọc.
Nhận biết tiếng có ơi.
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Viết vào vở tập viết.
Tranh vẽ về lễ hội.
Học sinh trả lời tự nhiên: có cờ hội, mọi người mặc đẹp...
Cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới: bà nội, chơi bi ...
5/ Dặn dò:
-Dặn HS học thuộc bài. 
...................................................................
TiÕt 2: To¸n LuyƯn tËp 
I. Mơc tiªu: 
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 5; 
-Biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.
- Vận dung làm BT: 1, 2, 3(dòng1),5 KG làm thêm BT 4.
II. §å dïng d¹y - häc:
- Giáo viên: Sách, các số; tranh.
- Học sinh: Sách.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
ND
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
HĐ1: ¤n tËp
MT:Củngcố phép cộng trong pv5:
HĐ2 : Thực hành: 
MT:Biết làm tính cộng trong phạm vi 5;
Bài 1 : Tính 
Bài 2 : Tính 
Bài 3 : Tính 
Bài 4 : Điền dấu , = vào chỗ trống: 
Bài 5 
*.Củng cố dặn dò: 
*Gọi H đọc lại các công thức cộng phạm vi 3, 4, 5 
- Nhận xét
-Giáo viên ghi đầu bài 
-Cho H mở SGK- H/D H làm bài tập 
*T nêu cách làm và H/d tự làm bài 
-Lưu ý củng cố tính giao hoán trong phép cộng 
*Gọi H nêu y/c.
- Cho làm vào vở Bài tập toán 
- Cho HS nêu yêu cầu bài.
Giao việc: Làm BT 3( dòng1), KG làm thêm BT 4.
- Tính: 2 + 1 + 1 = 1 + 2 + 1 =
- >,<,=
 3 + 2 ....5 2 + 3 .... 3 + 2
 3 + 1 .... 5 1 + 4 .... 4 + 1
*Viết phép tính phù hợp với tình huống trong tranh 
-Cho H q/s tranh nêu đầu bài toán 
- Cho HS đọc lại các công thức trong các bảng cộng đã học.
*Dặn H ôn lại các bảng cộng
*2 em đọc bảng cộng 3 
-2 em đọc bảng cộng 4 
-2 em đọc bảng cộng 5 
- Nối tiếp nêu kết quả à HS khác nhận xét, sửa sai
*H nêu yêu cầu của bài 
- Tự làm bài và chữa bài 
- Tự làm bài và chữa bài 
àHS khác nhận xét, sửa sai
- Quan sát tranh nêu bài toán (a)
- Viết phép tính thích hợp, nêu kq'.
- Nối tiếp đọc
........................................................................
TiÕt 4: THỦ CÔNG XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (Tiết 1)
I/ Mục tiêu:
v Học sinh biÕt c¸ch xé, dán hình cây đơn giản.
v Xé được hình tán l¸ cây, thân cây . §­êng xÐ cã thĨ bÞ r¨ng c­a. H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng, c©n ®èi
II/ Chuẩn bị:
v Giáo viên: Bài mẫu, giấy màu, hồ.
v Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, hồ dán, vở.
III/ Hoạt động dạy và học chủ yếu:
1/ Kiểm tra dụng cụ:
-Kiểm tra dụng cụ của học sinh.
2/ Dạy học bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: quan sát và nhận xét. 
MT: HS biÕt c¸c bé phËn cđa c©y
-Cho học sinh xem bài mẫu.
H: Đây là hình gì?
-Giới thiệu bài. Ghi đề.
H: Cây có những bộ phận gì?
H: Thân cây, tán cây có màu gì?
*Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn.
MT: Học sinh biÕt c¸ch xé, dán hình cây đơn giản
a/ Xé hình tán lá cây: 
-Xé tán lá cây tròn: Xé hình vuông cạnh 6 ô, xé 4 góc thành hình tán cây (Màu xanh lá cây).
-Xé tán cây dài: Xé hình chữ nhật cạnh 8 ô, 5ô, xé 4 góc chỉnh sửa cho giống hình lá cây dài (Màu xanh đậm).
b/ Xé hình thân cây: (3 phút)
-Giấy màu nâu xé cạnh 1 ô, dài 6 ô, 1 ô và 4 ô.
c/ Hướng dẫn dán hình: (2phút)
-Dán tán lá và thân cây.
-Dán thân ngắn với tán tròn.
-Dán thân dài với tán dài.
*Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh thực hành. 
MT: Xé được hình tán l¸ cây, thân cây
-Yêu cầu học sinh lấy 1 tờ giấy ô li.
-Yêu cầu học sinh đếm ô, đánh dấu.
-Yêu cầu học sinh xé thân cây.
-Giáo viên uốn nắn thao tác của học sinh.
Hình cái cây.
Đọc đề bài.
Thân cây, tán cây.
Thân cây màu nâu, tán cây màu xanh.
Quan sát.
Quan sát 2 cây vừa dán.
Học sinh đánh dấu, vẽ, xé hình vuông cạnh 5 ô, hình chữ nhật cạnh 8ô, 5 ô. Xé 4 góc tạo tán lá tròn và dài.
Lấy giấy xé 2 thân: dài 6 ô, dài 4 ô, rộng 1ô.
Học sinh làm 1 cây 
4/ Củng cố:
- nhận xét.
5/ Dặn dò:
-Dặn học sinh chuẩn bị bài sau xé dán hình cây
..................................................
 Thø s¸u ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2011
Buỉi s¸ng:
TiÕt 1 -2: TiÕng ViƯt: bµi 34: ui, ­i
I. MỤC TIÊU:
- H ®äc ®­ỵc ui, ­i, ®åi nĩi, gưi th­ và các từ ứng dụng: c¸i tĩi, vui vỴ, gưi quµ, c¸i tĩi;
- §äc ®­

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 8.doc