Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Trường Tiếu học Quảng Trung - Tuần 11

 

- H đọc và viết được : ưu,ươu , trái lưu , hươu sao;

- Đọc được từ, câu ứng dụng trong bài;

 - Luyện nói từ hai đến ba câu theo chủ đề : Hổ báo, gấu , hươu .

HSKG: Nhận biết nghĩa một số từ ngữ., luyện nói từ 4 - 5 câu

 - Bộ ghép chữ Tiếng Việt

 - Tranh minh họa từ khóa, câu ứng dụng, phần luyện nói.

 

doc 25 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 25/12/2018 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án dạy học các môn khối lớp 1 - Trường Tiếu học Quảng Trung - Tuần 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- TÝnh nhÈm, nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶.
- Lµm b¶ng con
- Nªu yªu cÇu: So s¸nh vµ ®iÒn dÊu
- C¸ nh©n lµm BT vµo vë
...........................................................
TiÕt 2: G§HSYTV: : luyÖn ®äc: 42. 43 
I. Môc tiªu:
	- H ®äc ®­îc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c vÇn : iªu - yªu ,­¬u- ­u;
	- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ vµ c©u øng dông trong bµi trªn .
	- RÌn kü n¨ng ®äc tr¬n, ®äc ®óng cho H TBi
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1.Giíi thiÖu bµi: (1-2')
2. Bµi míi:
H§1. LuyÖn ®äc 
MT: H ®äc ®­îc mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c vÇn : iªu - yªu ,­¬u- ­u;
H§2.Thi ®äc tiÕng, tõ míi cã vÇn iªu ,yªu ,­u ,­¬u
MT: HS t×m ®­îc tiÕng, tõ míi cã vÇn iªu ,yªu ,­u ,­¬u
3. Cñng cè 
dÆn dß: 
(3-4')
- Giíi thiÖu bµi «n luyÖn
*HDH ®äc vÇn, tiÕng,tõ øng dông
- Gäi H ®äc c¸c vÇn ®· häc trong bµi
-Theo dâi chØnh söa
- ChØ kh«ng theo thø tù(gäi H TBi ®äc
- Gióp H ®äc ®óng, ®äc tr¬n
*HD H ®äc c©u øng dông
-Tæ chøc H luyÖn ®äc theo nhãm
- Gióp H yÕu ®äc ®óng
- Gäi H ®äc(T chØ)
* HDH ®äc toµn bµi trong SGK
-Theo dâi chØnh söa.
- Cho HS nghØ gi¶i lao
- HDH t×m vÇn , tiÕng,tõ míi cã vÇn võa häc
- Gióp H yÕu t×m ®­îc tiÒng, tõ míi cã vÇn: iªu ,yªu ,­u ,­¬u
- Gäi H tr×nh bµy
- Ghi b¶ng c¸c tiÕng tõ míi cã vÇn :iªu ,yªu ,­u ,­¬u
- HDH ®äc
-Tæ chøc H thi ®äc trªn phiÕu
-Theo dâi, nhËn xÐt
- Gäi HS ®äc l¹i bµi
- NhËn xÐt giê häc, dÆn H «n bµi.
- L¾ng nghe
- §äc nèi tiÕp 
- §äc
- §äc bµi theo nhãm ®«i
- §äc bµi(c¸ nh©n, líp)
- Thi ®äc
- Trao ®æi theo nhãm 
-C¸c nhãm thi nªu tiÕng míi
- LuyÖn ®äc tiÕng, tõ míi
-Mét sè H thùc hiÖn
- L¾ng nghe vÒ nhµ 
- 3 em ®äc.
- L¾ng nghe
.................................................................
TiÕt 3 : Tù chänTV LuyÖn viÕt vÇn tuÇn 10
 I. Môc tiªu:
	- LuyÖn viÕt c¸c vÇn ®· häc trong tuÇn : iªu, yªu, ­¬u, ­u
	- LuyÖn kÜ n¨ng ®äc, viÕt cho HS.
	- HS cã ý thøc rÌn ch÷ , gi÷ vë
II. §å dïng d¹y häc:
	- Vë LuyÖn ch÷, b¶ng con
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1. LuyÖn ®äc:
MT: ¤n ®äc c¸c vÇn ®· häc iªu, yªu, ­¬u, ­u. 
- GV h­íng dÉn HS ®äc 
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. Tuyªn d­¬ng tæ th¾ng.
 2. LuyÖn viÕt:
MT: LuyÖn kÜ n¨ng viÕt cho HS iªu, yªu, ­¬u, ­u. 
2.1. ViÕt b¶ng con:
	- GV ®äc cho HS viÕt 
- GV nhËn xÐt, söa sai. L­u ý HS viÕt ®óng kho¶ng c¸ch.
2.2. ViÕt vë:
- Nh¾c HS tr×nh bµy bµi viÕt s¹ch sÏ.
- Chó ý t­ thÕ ngåi viÕt vµ c¸ch cÇm bót cña HS.
 3. Cñng cè- dÆn dß:
	- GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, giao viÖc vÒ nhµ.
- Gäi HS ®äc bµi: HS ®äc c¸ nh©n, nhãm, ®ång thanh.
- Tæ chøc thi ®äc gi÷a c¸c tæ. Mçi tæ cö 3 em yÕu ®Ó thi.
HS viÕt b¶ng con
- Yªu cÇu HS viÕt vµo vë ©m vÇn, mçi vÇn 1 dßng.
.................................................................
 Thø t­ ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2011
 Buæi s¸ng:
 TiÕt 1 -2:TiÕng ViÖt: Bµi 44: on an
I. Môc tiªu: 
- H ®äc vµ viÕt ®­îc ; on, an, mÑ con, nhµ sµn . 
- §äc ®­îc c©u øng dông :GÊu mÑ d¹y con ch¬i ®µn.Cßn Thá mÑ d¹y con nh¶y móa.
- LuyÖn nãi tõ hai ®Õn ba c©u theo chñ ®Ò : Hæ b¸o, gÊu , h­¬u .
HSKG: NhËn biÕt nghÜa mét sè tõ ng÷....., luyÖn nãi tõ 4 - 5 c©u 
II. §å dïng d¹y häc: 
Tranh, ¶nh minh häa c¸c tõ khãa, bµi ®äc øng dông, phÇn luyÖn nãi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
TiÕt 1 
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cò:
 (4-5')
2. Bµi míi
H§1.D¹y vÇn:
 * VÇn on an
MT: H ®äc ®­îc ; on, an, mÑ con, nhµ sµn
a.NhËn diÖn vÇn: 
b.§¸nh vÇn 
*D¹y vÇn an
c. H­íng dÉn viÕt 
-MT:H viÕt ®­îc ; on, an, mÑ con, nhµ sµn
d.§äc tiÕng øng dông 
- Gäi H ®äc viÕt c¸c tõ øng dông, vµ ®o¹n th¬ øng dông cña bµi tr­íc
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm
- ViÕt lªn b¶ng: on, an.
- Nªu: VÇn on ®­îc t¹o nªn tõ: o vµ n
- Cho H so s¸nh on víi oi (nªu ®­îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau)
- NhËn xÐt kÕt luËn
Y\ c H t×m cµi vÇn on
- Ph¸t ©m mÉu 
-HD H ®¸nh vÇn: o - n - on
- Theo dâi chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn cho H
*TiÕng vµ tõ khãa:
- Hái; §· cã vÇn on muèn cã tiÕng con ta thªm ©m g× ®øng tr­íc ?
Y/c H ph©n tÝch tiÕng con
- HDH ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n tõ khãa:
 o - nê - on
 cê - on - con
 mÑ con
- ChØnh söa nhÞp ®äc cho H
*D¹y vÇn an (quy tr×nh t­¬ng tù)
NghØ gi÷a tiÕt
- ViÕt mÉu: on, an, mÑ con, nhµ sµn .
- HD quy tr×nh viÕt
- Y/c H luyÖn viÕt
T nhËn xÐt chØnh söa
- Ghi tiÕng øng dông ë b¶ng phô gäi H ®äc
- Gi¶i nghÜa mét sè tõ(hoÆc cã c¸c h×nh vÏ, mÉu vËt)
- Y/c H t×m nh÷ng tiÕng cã vÇn võa häc
- G¹ch ch©n nh÷ng tiÕng míi
- Gäi H ®äc tõ øng dông ( cã thÓ kh«ng theo thø tù)
- ChØnh söa ph¸t ©m cho H
- §äc mÉu
2 - 4 H thùc hiÖn
- Theo dâi
2H ®äc l¹i ®Ò bµi
Mét sè H nh¾c l¹i
- Quan s¸t råi so s¸nh nªu ®­îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a on víi oi
- T×m cµi vÇn on
- Theo dâi
- §¸nh vÇn - ®äc tr¬n(c¸ nh©n, líp)
- Cã vÇn on muèn 
cã tiÕng con ta thªm ©m c ®øng tr­íc vÇn on.
- TiÕng con cã ©m c ®øng tr­íc vÇn on ®øng sau(nhiÒu H tr¶ lêi)
- §äc nèi tiÕp(c¸ nh©n, nhãm , líp)
- Quan s¸t, ®äc bµi viÕt
- Theo dâi
- ViÕt bãng
- ViÕt b¶ng con
2,3H K+G ®äc
- L¾ng nghe
- T×m tiÕng cã vÇn võa häc
- §äc: c¸ nh©n, nhãm, líp
TiÕt 2 
2.LuyÖn tËp 
MT: HS ®äc ®­îc c©u øng dông. LuyÖn nãi tõ hai ®Õn ba c©u theo chñ ®Ò : Hæ b¸o, gÊu , h­¬u .
b.LuyÖn viÕt
c.LuyÖn nãi 
3. Cñng cè dÆn dß 
a. luyÖn ®äc
- H­íng H luyÖn ®äc l¹i vÇn míi häc ë tiÕt 1
- Theo dâi, chØnh söa cho H
- Cho H ®äc l¹i toµn bµi ë trªn b¶ng
*HD H ®äc c©u øng dông
- Cho H quan s¸t tranh 
- Nªu c©u hái, gîi ý
- NhËn xÐt - chèt néi dung
- ChØnh söa lçi ph¸t ©m
- §äc mÉu c©u øng dông
HDH viÕt vµo vë tËp viÕt, on, an, mÑ con, nhµ sµn.
- Y/c H luyÖn viÕt
- HD ®iÒu chØnh, gióp H yÕu
- HD H luyÖn nãi 
- Tæ chøc cho H luyÖn nãi
- Nªu nh÷ng c©u hái, gîi ý
- NhËn xÐt bæ sung, chèt néi dung cña bµi luyÖn nãi
- HDH t×m nh÷ng tiÕng, tõ cã vÇn võa häc - Ghi b¶ng vµ tiÕng, tõ míi võa t×m ®­îc.
- Gäi HS ®äc toµn bµi.
- NhËn xÐt giê häc, dÆn dß
- §äc lÇn l­ît: vÇn, tiÕng, tõ øng dông(c¸ nh©n, líp)
- Líp ®äc ®ång thanh
- Quan s¸t tranh
- Th¶o luËn vµ tr¶ lêi theo né dung cña tranh
- §äc c©u øng dông
- L¾ng nghe
- Theo dâi
- ViÕt bãng
- ViÕt b¶ng con
- ViÕt vµo vë
- §äc tªn bµi luyÖn nãi: BÐ vµ b¹n bÌ .
- Quan s¸t tranh, th¶o luËn
- Tr¶ lêi (d­íi h×nh thøc luyÖn nãi)
- LuyÖn nãi (nhãm, c¸ nh©n)
TiÕt 3:To¸n Sè 0 trong phÐp trõ
1.Mục tiêu: 
	- NhËn biÕt vai trß cña sè 0 trong phÐp trõ: 0 lµ kÕt qu¶ phÐp trõ hai sè b»ng nhau, mét sè trõ ®i 0 b»ng chÝnh nã; biÕt thùc hiÖn phÐp trõ cã sè 0; biÕt viÕt phÐp tÝnh thÝc hîp víi t×nh huèng trong h×nh vÏ.
	- VËn dông lµm ®óng BT: 1,2 ( cét 1,2),3.
	- HSKG hoµn thµnh BT.
II/ ChuÈn bÞ:
 - B«ng hoa, chÊm trßn....B§D To¸n 1.
2. Hoạt động dạy học:
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cò: (4-5')
2. Bµi míi:
H§1.Giíi thiÖu phÐp trõ 2 sè b»ng nhau:
MT: NhËn biÕt vai trß cña sè 0 trong phÐp trõ: 0 lµ kÕt qu¶ phÐp trõ hai sè b»ng nhau,
H§2
.Giíi thiÖu phÐp trõ"Mét sè trõ ®i 0"
MT: mét sè trõ ®i 0 b»ng chÝnh nã
H§3. LuyÖn tËp:
MT: biÕt thùc hiÖn phÐp trõ cã sè 0; biÕt viÕt phÐp tÝnh thÝc hîp víi t×nh huèng trong h×nh vÏ.
3. Cñng cè dÆn dß (3-4')
- KiÓm tra mét sè c«ng thøc trªn phiÕu.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
T giíi thiÖu bµi - ghi ®Ò bµi lªn b¶ng
 *B1: Giíi thiÖu phÐp trõ 1 - 1 = 0
- Cã 1 b«ng hoa c« tÆng b¹n Na 1 b«ng. Hái cßn l¹i mÊy b«ng hoa?
Y/c H nªu phÐp tÝnh - Ghi b¶ng: 1- 1= 0
*B2: Giíi thiÖu phÐp trõ: 3 - 3 = 0
( H­íng dÉn t­¬ng tù)
H: 2 phÐp tÝnh : 1 - 1 = 0vµ 3 - 3 = 0 c¸c sè trõ ®i nhau cã gièng nhau kh«ng?
H: Mét sè trõ ®i chÝnh sè ®ã th× kÕt qu¶ b»ng mÊy?
B1: Giíi thiÖu phÐp trõ 4 - 0 = 4
- Cã 4 chÊm trßn kh«ng bít ®i chÊm trßn nµo hái cßn l¹i mÊy chÊm trßn?"
- Gi¶i nghÜa: Kh«ng bít ®i chÊm trßn nµo nghÜa lµ bít ®i kh«ng chÊm trßn 
- Gîi ý H nªu phÐp tÝnh - Ghi b¶ng 4 - 0 = 4
B2: Giíi thiÖu phÐp trõ 5 - 0 = 5
KÕt luËn: Sè nµo trõ ®i 0 còng b»ng chÝnh sè ®ã.
( H­íng dÉn t­¬ng tù)
-HDH lµm bµi tËp 1,2 ( cét 1,2),3.
- HSKG hoaøn thaønh BT
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
H: Mét sè trõ ®i chÝnh sè ®ã th× b»ng mÊy?
H: Mét sè trõ ®i 0 th× b»ng mÊy?
- NhËn xÐt tiÕt häc, dÆn dß
- 3 em thùc hiÖn
- L¾ng nghe 
- Cßn 0 b«ng hoa.
- PhÐp tÝnh 1 - 1 = 0
- Cã gièng nhau
- Mét sè trõ ®i chÝnh sè ®ã th× kq b»ng 0
- 4 chÊm trßn trßn bít kh«ng chÊm trßn cßn 4 chÊm trßn
- Nªu pt: 4 - 0 = 4
- Mét sè H ®äc l¹i c¸c c«ng thøc ®ã.
1,2H nh¾c l¹i
- Lµm bµi tËp
- 2 em tr¶ lêi.
....................................................
 TiÕt 4: Tù nhiªn vµ x· héi GIA ÑÌNH
I/ Muïc tieâu:
- HS kÓ ®­îc víi c¸c b¹n vÒ «ng, bµ, bè, mÑ anh chÞ em ruét trong gia ®×nh cña m×nh
 Vµ bieát yeâu quyù gia ñinh 
II/ Chuaån bò:
-Giaùo vieân : Baøi haùt: Caû nhaø thöông nhau.
- Hoïc sinh : Vôû baøi taäp TN – XH, giaáy, buùt veõ.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
1/ Kieåm tra baøi cuõ:
-Cô theå ngöôøi goàm maáy phaàn? (Ñaàu, mình, tay, chaân) (1em)
-Chuùng ta nhaän bieát theá giôùi xung quanh baèng nhöõng boä phaän naøo cuûa cô theå? 
2/ Daïy hoïc baøi môùi:
*Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh:
*Giôùi thieäu baøi: Gia ñình
*Hoaït ñoäng 1:-Quan saùt tranh:
MT : HS kÓ ®­îc víi c¸c b¹n vÒ «ng, bµ, bè, mÑ anh chÞ em ruét trong gia ®×nh cña m×nh
+Hoûi : Gia ñình Lan coù nhöõng ai?
+Hoûi : Lan vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình ñang laøm gì?
+Gia ñình Minh coù nhöõng ai?
+Hoûi : Minh vaø nhöõng ngöôøi trong gia ñình laøm gì?
-Keát luaän : Moãi ngöôøi khi sinh ra ñeàu coù boá meï vaø nhöõng ngöôøi thaân. Moãi ngöôøi ñeàu soáng chung trong 1 maùi nhaø ñoù laø gia ñình?
*Hoaït ñoäng 2: 
-Veõ tranh veà nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình.
MT: Veõ ®­îc tranh veà nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình
-Keát luaän : Moãi ngöôøi khi sinh ra ñeàu coù gia ñình, nôi em ñöôïc yeâu thöông, chaêm soùc vaø che chôû. Em coù quyeàn ñöôïc soáng chung vôùi boá meï vaø ngöôøi thaân.
Caù nhaân, lôùp.
Thaûo luaän nhoùm.
Boá, meï, Lan vaø em.
AÊn côm.
OÂng baø, cha meï, Minh, em.
Ñang quaây quaàn aên quaû mít.
Nhaéc laïi.
.
.
HS vÏ sau ®ã töøng em trình baøy.
Nhaéc laïi
4/ Cuûng coá:
-Giaùo duïc Hoïc sinh bieát yeâu quyù gia ñình vaø nhöõng ngöôøi thaân.
-Laøm vôû baøi taäp.
5/ Daën doø:-Daën Hoïc sinh bieát yeâu quyù, chaêm soùc nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình
...........................................................
Buæi chiÒu: 
TiÕt 1: ThÓ dôc : rÌn luyÖn t­ thÕ c¬ b¶n – Tc vËn ®éng
I, Môc tiªu
- B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a 2 tay ra tr­íc, ®øng 2 tay dang ngang cã thÓ ch­a ngang vai) vµ ®øng ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ v
- B­íc ®Çu lµm quen víi t­ thÕ ®øng kiÔng gãt, hai tay chèng h«ng, ®øng ®­a1 ch©n ra tr­íc( cã thÓ cßn thÊp) hai tay chèng h«ng( thùc hiÖn b¾t ch­íc theo gi¸o viªn)
- B­íc ®©ï lµm quenvíi trß ch¬i: ChuyÓn bãng tiÕp søc
II- §Þa ®iÓm - Ph­¬ng tiÖn
1- §Þa ®iÓm: 	- ChuÈn bÞ s©n tr­êng s¹ch sÏ.
2- Ph­¬ng tiÖn: 	- Cßi, kÎ s©n ch¬i trß ch¬i.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :
*Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
1- PhÇn më ®Çu (8')
MT: HS n¾m néi dung bµi häc
- Gi¸o viªn nhËn líp vµ phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc.
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
2- PhÇn c¬ b¶n (18')
- MT: - B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a 2 tay ra tr­íc, ®øng 2 tay dang ngang cã thÓ ch­a ngang vai) vµ ®øng ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ v
- B­íc ®Çu lµm quen víi t­ thÕ ®øng kiÔng gãt, hai tay chèng h«ng ,®øng ®­a1 ch©n ra tr­íc( cã thÓ cßn thÊp) hai tay chèng h«ng( thùc hiÖn b¾t ch­íc theo gi¸o viªn)
- B­íc ®©ï lµm quenvíi trß ch¬i: ChuyÓn bãng tiÕp søc
- ¤n c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ ®øng ®­a 2 tay dang ngang, ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ V
t­ thÕ ®øng c¬ b¶n vµ ®øng ®­a 2 tay ra tr­íc, ®øng 2 tay dang ngang cã thÓ ch­a ngang vai) vµ ®øng ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ v,®øng ®­a1 ch©n ra tr­íc( cã thÓ cßn thÊp) hai tay chèng h«ng( thùc hiÖn b¾t ch­íc theo gi¸o viªn)
- GV ®iÒu khiÓn, gióp ®ì .nh÷ng lÇn sau c¸n sù bé m«n ®iÒu khiÓn
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, quan s¸t uèn l¾n cho häc sinh.
- Trß ch¬i "Qua ®­êng léi"
- Gi¸o viªn lµm mÉu
- Gi¸o viªn quan s¸t, nh¾c nhë c¸c em.
- B­íc ®©ï lµm quenvíi trß ch¬i: ChuyÓn bãng tiÕp søc
Gv hd c¸ch ch¬i
3- PhÇn kÕt thóc (4')
MT: T¹o t©m lý tho¶i m¸i khi vµo tiÕt häc míi
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t.
GV: HÖ thèng l¹i bµi, nhËn xÐt giê häc
 - Ch¹y nhÑ nhµng theo mét hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn.
- §i theo vßng trßn, hÝt thë s©u.
- Ch¬i trß ch¬i "DiÖt c¸c con vËt cã h¹i"
¤n c¸ch thùc hiÖn t­ thÕ ®øng ®­a 2 tay dang ngang, ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ V
®øng ®­a 2 tay ra tr­íc, ®øng 2 tay dang ngang cã thÓ ch­a ngang vai) vµ ®øng ®­a 2 tay chÕch h×nh ch÷ v
HS tham gia ch¬i
- §øng t¹i chç vç tay vµ h¸t
 ------------------------------------------------
 TiÕt 2: BDTo¸n: To¸n n©ng cao
I. Môc tiªu: 
	- ¤n c¸c phÐp céng, trõ trong ph¹m vi ®· häc.
	- HS thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh.
	- Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn vµ ý thøc tù gi¸c khi lµm bµi.
II. §å dïng d¹y häc: 
	- B¶ng con, vë « li .
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
*Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
1. Giíi thiÖu bµi : 
 2. Lµm bµi tËp: 
MT: ¤n c¸c phÐp céng, trõ trong ph¹m vi ®· häc.
	- HS thùc hiÖn thµnh th¹o c¸c phÐp tÝnh
GV h­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp sau.
BT1: TÝnh. 2 + 3 – 1 = 	 5 – 0 – 4 = 	 3 – 1 – 2 = 1 + 3 + 1 = 
	2 + 2 – 3 =	 2 + 2 – 0 = 
BT 2: a, : §iÒn dÊu +, - :	
2 1 2 = 5	4 0 2 = 2
5 3 1 = 3	0 5 1 = 4 
 b, : §iÒn dÊu >, <, = :
 5 – 1 – 3 . 4 – 1 – 2	
4 – 2 + 2 3 + 2 - 1 
	BT3:H×nh bªn cã mÊy h×nh vu«ng? 
- HS lµm c¸c BT trªn vµo vë. Gäi HS lªn b¶ng lµm.
	- GV cïng HS nhËn xÐt, ch÷a bµi.
3. Cñng cè, dÆn dß: GV nhËn xÐt chung tiÕt häc, giao viÖc vÒ .
 ------------------------------------------------
 TiÕt 3: H§NG «n tiÕng viÖt
I. Môc tiªu:
	-ViÕt ®óng c¸c vÇn, ch÷: ­u, ­¬u, tr¸i lùu, h­¬u sao cì võa 
- RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp 
- Gi¸o dôc cho H tÝnh chÝnh x¸c , s¹ch sÎ
II. §å dïng d¹y häc:
- ViÕt bµi ë b¶ng phô
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cò (5p) 
2.Bµi míi: 
 Ho¹t ®éng1
H­íng dÉn nghe viÕt: 
MT: ViÕt ®óng c¸c vÇn, ch÷: ­u, ­¬u, tr¸i lùu, h­¬u sao cì võa
*) LuyÖn b¶ng con 
H§2: Thùc hµnh: 
MT: RÌn kÜ n¨ng viÕt ch÷ ®óng, ®Ñp
3.Cñng cè dÆn dß: 
- Yªu cÇu H viÕt b¶ng con : iªu, yªu , diÒu s¸o, tr¸i lùu
- Huy ®éng kÕt qu¶, nhËn xÐt.
- Quan s¸t nhËn xÐt chung 
-Treo b¶ng phô : ­u, ­¬u, tr¸i lùu, h­¬u sao 
- Yªu cÇu HS ®äc l¹i c¸c tõ.
? Em h·y cho biÕt nh÷ng tõ ë b¶ng ch÷ nµo cã ®é cao 5 « li 
Ch÷ nµo cã ®é cao 4 «li
Ch÷ nµo cã ®é cao 2 «li 
Ch÷ nµo cã ®é cao 3 «li 
- H­íng dÉn viÕt vÇn: ­u, ­¬u,
- Ta viÕt ch÷ ch÷ u kh«ng dõng bót, ®­a bót lªn viÕt nÐt hÊt cña con ch÷ ­ ®­îc ­u
- H­íng dÉn viÕt ­¬u t­¬ng tù.
- H­íng dÉn viÕt: tr¸i lùu, h­¬u sao 
- Yªu cÇu H viÕt b¶ng con 
- Quan s¸t gióp H 
Söa t­ thÕ cÇm phÊn , t­ thÕ ngåi , gi¬ b¶ng 
- Gióp H yÕu 
- NhËn xÐt chung
- Cho H viÕt bµi vµo vë 
HKG viÕt ®Çy ®ñ sè dßng ë vë bµi tËp viÕt.
- H yÕu viÕt 1 dßng 1 lÇn. 
- T chÊm bµi nhËn xÐt chung.
- Nªu nh÷ng lçi sai phæ biÕn. 
? Ch÷ h cã ®é cao mÊy « li khi viÕt ®Æt bót trªn dßng kÎ mÊy? 
- Cho H viÕt l¹i bµi vµ ch÷ sai. 
 - ViÕt b¶ng con 
4 tæ 4 tõ 
- Quan s¸t c¶ líp 
- 3 em ®äc bµi.
- Tr¶ lêi ch÷ 5 « li: l
- 4 « li: d
- 2 « li: ­,u, a,¬, i
- 3 « li: t
- Nghe, theo dâi vµ n¾m kÜ thuËt viÕt.
- Quan s¸t c¸ch viÕt tõ 
- Më vë vµ viÕt 
HKG viÕt ®ñ sè dßng qui ®Þnh 
H yÕu mét dßng 1 tõ 
- Nghe ghi nhí 
- Nghe vµ nhí c¸ch viÕt 
 5 «li ®Æt bót dßng kÎ thø hai
C¶ líp 
.................................................................
Thø n¨m ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2011
Buæi s¸ng:
TiÕt 1 – 2: TiÕng viÖt: Bµi 45: ©n, ¨ - ¨n	
 I Môc tiªu:
- H ®äc vµ viÕt ®­îc ; ©n, ¨n, c¸i c©n, con tr¨n . 
- §äc ®­îc c©u øng dông :BÐ ch¬i th©n víi b¹n Lª. Bè b¹n Lª lµ thî lÆn.
- LuyÖn nãi tõ hai ®Õn ba c©u theo chñ ®Ò : NÆn ®å ch¬i.
HSKG: NhËn biÕt nghÜa mét sè tõ ng÷....., luyÖn nãi tõ 4 - 5 c©u 
II. ChuÈn bÞ:
Tranh, ¶nh minh häa c¸c tõ khãa, c©u øng dông, phÇn luyÖn nãi.
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
TiÕt 1
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cò :
(4-5')
2. Bµi míi:
H§1.D¹yvÇn: ©n, ¨n
MT: H ®äc vµ viÕt ®­îc ; ©n, ¨n, c¸i c©n, con tr¨n . 
* VÇn ©n
a.NhËn diÖn vÇn
b.§¸nh vÇn 
* VÇn ¨n
c. H­íng dÉn viÕt 
MT: H viÕt ®­îc ; ©n, ¨n, c¸i c©n, con tr¨n
.§äc tõ øng dông: 
- Gäi H ®äc viÕt c¸c tõ øng dông, vµ ®o¹n th¬ øng dông cña bµi tr­íc
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm
- Giíi thiÖu bµi míi
- ViÕt lªn b¶ng: ©n, ¨n.
- Nªu: VÇn au ®­îc t¹o nªn tõ: © vµ n
- Cho H so s¸nh ©n víi an (nªu ®­îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau)
- NhËn xÐt kÕt luËn
- Y\ c H t×m cµi vÇn ©n
- Ph¸t ©m mÉu 
- HD H ®¸nh vÇn: © - nê - ©n
- Theo dâi chØnh söa c¸ch ®¸nh vÇn cho H
*TiÕng vµ tõ khãa:
Hái; §· cã vÇn ©n muèn cã tiÕng c©n ta thªm ©m g× ®øng tr­íc ?
- y/c H ph©n tÝch tiÕng c©n
- HDH ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n tõ khãa:
 © - nê - ©n
 cê - ©n - c©n
 c¸i c©n
- ChØnh söa nhÞp ®äc cho H
*D¹y vÇn ¨n (quy tr×nh t­¬ng tù)
NghØ gi÷a tiÕt
- ViÕt mÉu: ©n, ¨n, c¸i c©n, con tr¨n .
- HD quy tr×nh viÕt
- y/c H luyÖn viÕt
- NhËn xÐt chØnh söa
- Ghi tiÕng øng dông ë b¶ng phô gäi H ®äc
- Gi¶i nghÜa mét sè tõ(hoÆc cã c¸c h×nh vÏ, mÉu vËt)
- Y/c H t×m nh÷ng tiÕng cã vÇn võa häc
- G¹ch ch©n nh÷ng tiÕng míi
- Gäi H ®äc tõ øng dông ( cã thÓ kh«ng theo thø tù)
- ChØnh söa ph¸t ©m cho H
- §äc mÉu
2 - 4 H thùc hiÖn
- Theo dâi
2H ®äc l¹i ®Ò bµi
- Mét sè H nh¾c l¹i
- Quan s¸t råi so s¸nh
- Nªu ®­îc ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau gi÷a ©n víi an
- T×m bé ch÷ cµi vÇn ©n
- Theo dâi
- §¸nh vÇn - ®äc tr¬n (c¸ nh©n, líp)
- §· cã vÇn ©n muèn 
cã tiÕng c©n ta thªm ©m c ®øng tr­íc vÇn ©n.
H ; tiÕng c©n cã ©m c ®øng tr­íc vÇn ©n ®øng sau (nhiÒu H tr¶ lêi)
- §äc nèi tiÕp(c¸ nh©n, nhãm , líp)
- Quan s¸t, ®äc bµi viÕt
- Theo dâi
- ViÕt bãng
- ViÕt b¶ng con
2,3H K+G ®äc
- L¾ng nghe
TiÕt 2
2.LuyÖn tËp 
MT: H ®äc bµi tiÕt 1, c©u øng dông .LuyÖn nãi tõ hai ®Õn ba c©u theo chñ ®Ò : NÆn ®å ch¬i.
.
b.LuyÖn viÕt
c.LuyÖn nãi 
3 Cñng cè dÆn dß (3- 4')
a. luyÖn ®äc
- H­íng H luyÖn ®äc l¹i vÇn míi häc ë tiÕt 1
- Theo dâi, chØnh söa cho H
- Cho H ®äc l¹i toµn bµi ë trªn b¶ng
*HD H ®äc c©u øng dông
- Cho H quan s¸t tranh 
- Nªu c©u hái, gîi ý
- NhËn xÐt - chèt néi dung
- ChØnh söa lçi ph¸t ©m
- §äc mÉu c©u øng dông
- HDH viÕt vµo vë tËp viÕt ©n, ¨n, c¸i c©n, con tr¨n
- Y/c H luyÖn viÕt
- HD ®iÒu chØnh, gióp H yÕu
- HD H luyÖn nãi 
- Tæ chøc cho H luyÖn nãi
- Nªu nh÷ng c©u hái, gîi ý
- NhËn xÐt bæ sung, chèt néi dung cña bµi luyÖn nãi
- HDH t×m nh÷ng tiÕng, tõ cã vÇn võa häc trong c¸c v¨n b¶n míi.
- Ghi b¶ng vµ tiÕng, tõ míi võa t×m ®­îc.
- Gäi HS ®äc l¹i toµn bµi
- NhËn xÐt giê häc, dÆn dß
- §äc lÇn l­ît: vÇn, tiÕng, tõ øng dông(c¸ nh©n, líp)
- Líp ®äc ®ång thanh
- Quan s¸t tranh
- Th¶o luËn vµ tr¶ lêi theo né dung cña tranh
- §äc c©u øng dông
- L¾ng nghe
- Theo dâi
- ViÕt bãng
- ViÕt b¶ng con
- ViÕt vµo vë
 §äc tªn bµi luyÖn nãi: NÆn ®å ch¬i.
- Quan s¸t tranh, th¶o luËn
- Tr¶ lêi(d­íi h×nh thøc luyÖn nãi)
- LuyÖn nãi (nhãm, c¸ nh©n)
- T×m vµ nªu nèi tiÕp
- Líp ®äc
 .
TiÕt 3: To¸n LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu:
	- Thùc hiÖn ®­îc phÐp trõ hai sè b»ng nhau, phÐp trõ mét sè cho 0; biÕt lµm tÝnh trõ c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc.
	- VËn dông lµm ®óng BT: 1( cét 1,2 ,3),2,3 ( cét 1,2), 4( cét 1,2), 5( a)
	- HSKG lµm thªm BT 5 ( b)
II/ ChuÈn bÞ:
	-Tranh vÏ BT 5 SGK 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
ND- TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bµi cò: (4-5')
2. Bµi míi:
H§1. Cñng cè kiÕn thøc: ( 5')
H§2. LuyÖn tËp
MT: Thùc hiÖn ®­îc phÐp trõ hai sè b»ng nhau, phÐp trõ mét sè cho 0; biÕt lµm tÝnh trõ c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc
Bµi 3: TÝnh
Bµi4: >, <, =?
Bµi 5 ViÕt 
phÐp tÝnh thÝch hîp
3. Cñng cè dÆn dß (3-4')
- KiÓm tra mét sè c«ng thøc trªn phiÕu.
- NhËn xÐt, ghi ®iÓm.
H: PhÐp trõ hai sè bµng nhau cã kÕt qu¶ b»ng bao nhiªu?
H: PhÐp trõ mét sè cho 0 cã kÕt qu¶ b»ng mÊy?
Bµi 1: TÝnh
- TÝnh: Cho HS nªu miÖng.
5 - 4 = 4 - 0 = 3 - 3 = 
5 - 5 = 4 - 4 = 3 - 1 =
- NhËn xÐt
*Bµi 2:TÝnh
- Cho HS lµm b¶ng con
- Huy ®éng kÕt qu¶, nhËn xÐt
- Chèt: ViÕt kÕt qu¶ th¼ng cét
Bµi 3: TÝnh
2 - 1 - 1 = 3 - 1 - 2 =
4 - 2 - 2 = 3 - 2 - 1 =
- Yªu cÇu HS lµm BT vµo vë
- Huy ®éng kÕt qu¶
Chèt kiÕn thøc vÒ c¸ch thùc hiÖn mét phÐp tÝnh cã hai dÊu trõ 
5 - 3 .... 2 3 - 3 ... 1
5 - 1 ... 3 3 - 2 ... 1
- Gîi ý: TÝnh nhÈm kÕt qu¶ phÐp tÝnh sau ®ã so s¸nh vµ ®iÒn dÊu
- Ch÷a bµi.
- Cho H quan s¸t tranh , gîi ý H nªu BT
- Theo dâi gióp ®ì H yÕu
-HÖ thèng kiÕn thøc cña bµi
- NhËn xÐt, dÆn dß 
- 2 em thùc hiÖn.
- 1 sè H nªu 
- Nªu yªu cÇu bµi
- TÝnh nhÈm, nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶.
HSG lµm tiÕp cét 4,5
- Lµm b¶ng con.
- C¸ nh©n lµm BT vµo vë
HSG lµm tiÕp cét 3
- Nªu kÕt qu¶
- Nªu yªu cÇu: So s¸nh vµ ®iÒn dÊu
- C¸ nh©n lµm BT vµo vë
HSG lµm tiÕp cét 3
- Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn nhãm, nªu phÐp tÝnh thÝch hîp.
 ........................................................................
TiÕt 4: THUÛ COÂNG XEÙ, DAÙN HÌNH CON GAØ con (T2)
I/ Muïc tieâu:
 v Hoïc sinh biÕt c¸ch xÐ,daùn hình con gaø con
 vXÐ d¸n ®­îc h×nh con gµ con. §­êng xÐ cã thª bÞ r¨ng c­a. H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng. Má, m¾t, ch©n cã thÓ dïng bót mµu ®Ó vÏ 
v Giaùo duïc hoïc sinh yeâu thích moân hoïc.
II/ Chuaån bò:
v Giaùo vieân: Hình maãu con gaø con, caùc böôùc xeù.
 v Hoïc sinh: Giaáy maøu, vôû, buùt chì.
III/ Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu 
1/ OÅn ñònh lôùp:
2/ Kieåm tra duïng cuï:
3/ Daïy hoïc baøi môùi:
*Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân:
*Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh:
*Hoaït ñoäng 1: Cuûng coá thao taùc (5 phuùt)
MT: Hoïc sinh nhí l¹i c¸ch xÐ,daùn hình con gaø con
.-Giôùi thieäu baøi: Xeù, daùn hình con gaø con.
-Quan saùt maãu.
H: Haõy neâu caùc böôùc xeù daùn con gaø con?
-Xeù hình thaân gaø.
+Veõ hình chöõ nhaät coù caïnh daøi 10 oâ, ngaén 8 oâ.
+Xeù 4 goùc cuûa hình chöõ nhaät.
+Xeù, chænh söûa ñeå gioáng hình thaân gaø.
-Xeù hình ñaàu gaø.
+Xeù hình vuoâng moãi caïnh 5 oâ.
+Xeù 4 goùc cuûa hình vuoâng.
+Chænh söûa cho gaàn troøn gioáng hình ñaàu gaø.
-Xeù hình ñuoâi gaø.
+Xeù hình vuoâng moãi caïnh 4 oâ.
+Veõ roài xeù hình tam giaùc.
-Xeù hình moû, chaân vaø

Tài liệu đính kèm:

 • docTuan 11.doc