Giáo án Đạo đức lớp 1 - Học kỳ I - Nguyễn Trung Thành - Trường TH Nguyễn Thái Học II

I. Mục tiêu

- Học sinh nhận thức được vị thế của hs lớp 5 so với các lớp trước

- Vui và tự hào là học sinh lớp 5.

- Có ý thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là học sinh lớp 5.

- Bước đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đặt môc tiêu.

II.Đồ dùng dạy hịc

- Mi – crô không dây để chơi trò chơi “phóng viên”

- Giấy trắng, bút mầu.

- Các bài hát về chủ đề “trường em”.

 

doc 70 trang Người đăng honganh Ngày đăng 16/01/2016 Lượt xem 643Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Đạo đức lớp 1 - Học kỳ I - Nguyễn Trung Thành - Trường TH Nguyễn Thái Học II", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
S nªu
Tranh vÏ
§å dïng ®Ó ch¬i ®ãng vai
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
15’
5’
- KÕt luËn: 
+ CÇn t«n träng ng­êi giµ, em nhá vµ gióp ®ì hä b»ng nh÷ng viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng.
 + T«n träng ng­êi giµ, gióp ®ì em nhá lµ biÓu hiÖn cña t×nh c¶m tèt ®Ñp gi÷a con ng­êi víi con ng­êi, lµ biÓu hiÖn cña ng­êi v¨n minh, lÞch sù.
* Häc sinh ®äc ghi nhí trong SGK
* Ho¹t ®éng 2: HS lµm bµi tËp1 (SGK)
- 1 häc sinh ®äc yªu cÇu BT1 SGK
- Häc sinh lµm viÖc c¸ nh©n
- Gi¸o viªn gäi mét sè häc sinh tr×nh bÇy c¸ch gi¶i quyÕt. Häc sinh kh¸c nhËn xÐt, bæ sung
- Gi¸o viªn ph©n tÝch:
+ Hµnh vi: (a), (b), (c) lµ nh÷ng hµnh vi thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ , yªu trÎ.
+ H×nh vi: (d) ch­a thÓ hiÖn sù quan t©m, yªu th­¬ng ch¨m sãc em nhá
3. Cñng cè – DÆn dß
§äc ghi nhí SGK
- §èi víi ng­êi giµ, trÎ em nhá ta cÇn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo? 
VÒ nhµ t×m hiÓu c¸c phong tôc tËp qu¸n cña d©n téc ta thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh g×a, yªu trÎ.
- GV NhËn xÐt, bæ sung, rót ra kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
1-2 HS
Hái ®¸p
GV nhËn xÐt, kÕt luËn
1-2 HS nªu
vi 
§¹o ®øc
kÝnh giµ, yªu trÎ
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- CÇn t«n träng ng­êi giµ v× ng­êi giµ cã nhiÒu kinh nghiÖm sèng, ®· ®ãng gãp nhiÒu cho x· héi- TrÎ em cã quyÒn ®­îc gia ®×nh vµ x· héi quan t©m ch¨m sãc.
- Thùc hiÖn c¸c hµnh vi biÓu hiÖn sù t«n träng, lÔ phÐp, gióp ®ì, nh­êng nhÞn ng­êi giµ, em nhá.
- T«n träng, yªu quÝ, th©n thiÖn víi ng­êi giµ, em nhá ; kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm kh«ng ®óng ®èi víi ng­êi giµ, em nhá. 
II. §å dïng d¹y häc:
 - C¸c phong tôc, tËp qu¸n kÝnh giµ, yªu trÎ cña c¸c ®Þa ph­¬ng, d©n téc VN
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
3’
9’
1. KiÓm tra:
- §èi víi ng­ßi giµ, trÎ nhá chóng ta cÇn cã th¸i ®é nh­ thÕ nµo? v× sao? 
- §äc ghi nhí
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1: Lµm BT2 – SGK
- Chia 8 nhãm
- Mçi nhãm th¶o luËn c¸ch sö lÝ vµ ph©n c«ng ®ãng vai 1 t×nh huèng trong BT2
- Ba nhãm ®¹i diÖn lªn ®ãng vai lÇn l­ît tõng t×nh huèng 1
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt
- KÕt luËn
T×nh huèng (a): Em lªn dõng l¹i, dç dµnh em bÐ, hái tªn, ®Þa chØ. Sau ®ã em cã thÓ d·n em bÐ lªn ®ån c«ng an ®Ó t×m gia ®×nh em bÐ. NÕu nhµ em ë gÇn, em cã thÓ dÉn em bÐ vÒ nhµ, nhê bè mÑ gióp ®ì.
T×nh huèng (b): H­íng dÉn c¸c em ch¬i chung hoÆc lÇn l­ît thay phiªn nhau ch¬i.
T×nh huèng (c): NÕu biÕt ®­êng , em h­íng dÉn ®­êng ®i cho côgiµ. NÕu kh«ng biÕt, em tr¶ lêi cô mét c¸ch lÔ phÐp.
KiÓm tra 
Hái ®¸p
Th¶o luËn nhãm
§ãng vai
Th¶o luËn vai 
GV nhËn xÐt, kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
10’
10’
3’
* Ho¹t ®éng 2: Häc sinh lµm BT3- 4 , SGK
HS lµm viÖc theo nhãm6, c¸c nhãmviÕt vµo b¶ng nhãm. 
KÕt luËn:
- Ngµy lÔ dµnh cho ng­êi cao tuæi lµ ngµy 1/10 h»ng n¨m.
- Ngµy lÔ dµnh cho trÎ em lµ ngµy Quèc tÐ ThiÕu nhi 1/6
- Tæ chøc dµnh cho ng­êi cao tuæi lµ Héi ng­êi cao tuæi.
 - C¸c tæ chøc dµnh cho trÎ em lµ: §éi TNTPHCM, Sao Nhi ®ång.
* Ho¹t ®éng 3: 
T×m hiÓu truyÒn thèng “kÝnh giµ yªu trΔ cña ®Þa ph­¬ng, cña d©n téc ta.
- GV giao nhiÖm vô cho tõng nhãm HS:
- T×m c¸c phong tôc, tËp qu¸n tèt ®Ñp thÓ hiÖn t×nh c¶m kÝnh giµ, yªu trÎ cña d©n téc ViÖt Nam
- Tõng nhãm th¶o luËn 
- KÕt luËn: 
a) VÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n kÝnh giµ , yªu trÎ cña ®Þa ph­¬ng.VD: ()
b) VÒ c¸c phong tôc tËp qu¸n kÝnh giµ , yªu trÎ cña d©n téc:
+ Ng­êi giµ lu«n ®­îc chµo hái , ®­îc mêi ngåi ë chç trang träng.
+ con ch¸u lu«n quan t©m ch¨m sãc , th¨m hái, tÆng quµ cho «ng bµ , bè mÑ.
+ Tæ chøc lÔ th­îng thä cho «ng bµ , bè mÑ.
+ TrÎ em ®­îc mõng tuæi , ®­îc tÆng quµ mçi dÞp lÔ, TÕt.
3. Cñng cè – DÆn dß:
- KÝnh giµ, yªu trÎ lµ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc cÇn ®­îc duy tr× vµ phat huy
- Thùc hµnh hµng ngµy theo bµi häc
- Bµi sau: “T«n träng phô n÷”
Th¶o luËn nhãm 
1HS ®¹i diÖn cña nhãm lªn tr×nh bµy.
C¸c nhã kh¸c nhËn xÐt 
GV kÕt luËn
Th¶o luËn nhãm
- Häc sinh ®¹i diÖn c¸c nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn
- Häc sinh kh¸c bæ sung
- GV kÕt luËn
(+ Phong chµo “¸o lôa tÆng bµ” 
+ Tæ chøc mõng thä – Héi träng thä
+ Quµ cho TNND; 1/6, trung thu 
+ Quü hç trî tµi n¨ng )
IV. Rót kinh nghiÖm:
	Gi¸o vi TuÇn: 14 
 Tõ ngµy th¸ngn¨m 200®Õn ngµy th¸ng n¨m 200
§¹o ®øc
	T«n träng phô n÷
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- CÇn t«n träng phô n÷ vµ v× sao cÇn t«n träng phô n÷.
- TrÎ em cã quyÒn ®­îc ®èi sö b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt trai, g¸i 
- Thùc hiÖn c¸c hµnh vi quan t©m, ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ trong cuéc sèng h»ng ngµy. 
II. §å dïng d¹y häc:	
- ThÎ mÇu ®Ó sö dông cho H§3 ( T1)
-Tranh ¶nh, bµi th¬, bµi h¸t, truyÖn nãi vÒ ng­êi phô n÷ VN (T2)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
7’
1. KiÓm tra:
- Ngµy lÔ nµo dµnh cho ng­êi cao tuæi? 
- Ngµy lÔ nµo dµnh cho trÎ em?
- Tæ chøc x· héi nµo ®ù¬c dµnh riªng cho ng­êi giµ vµ trÎ em? 
- TruyÒn thèng kÝnh giµ, yªu trÎ cña d©n téc ta biÓu hiÖn nh­ thÕ nµo?
2. Bµi míi 
* Ho¹t ®éng 1:
- Chia 8 nhãm: Mçi nhãm chuÈn bÞ néi dung giíi thiÖu vÒ mét bøc tranh ( tr 22 - SGK
GV kÕt luËn: Bµ NguyÔn ThÞ §Þnh, bµ nguyÔn ThÞ Tr©m, chÞ NguyÔn Thuý HiÒn vµ bµ mÑ trong bøc ¶nh “MÑ ®Þu con lµm n­¬ng” ®Òu lµ nh÷ng ng­êi phô n÷ kh«ng chØ cã vai trß quan träng trong gia ®×nh mµ cßn gãp phÇn rÊt lín vµo c«ng cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng ®Êt n­íc ta, trªn c¸c lÜnh vùc qu©n sù , khoa häc, thÓ thao kinh tÕ.
HS Th¶o luËn c¸c gîi ý sau:
 - H·y kÓ c«ng viÖc cña phô n÷ trong gia ®×nh, trong x· héi mµ em biÕt? 
- T¹i sao nh÷ng ng­êi phô n÷ lµ nh÷ng ng­êi ®¸ng kÝnh träng? 
Hái ®¸p
Tho¶ thuËn nhãm
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung 
- GVkhen, b×nh chän nhãm xuÊt s¾c nhÊt
Th¶o luËn líp
Hái ®¸p
-HS kh¸c nhËn xÐt, bæ sung 
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
10’
8’
5’
Rót ra bµi häc 
* Ho¹t ®éng2: Lµm BT1 ,SGK
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi 1
- HS lµm viÖc c¸ nh©n
- KÕt luËn: 
+ C¸c viÖc lµm t«n träng phô n÷ lµ: (a), (b)
+ C¸c viÖc lµm biÓu hiÖn th¸i ®é ch­a t«n träng phô n÷ lµ: (c), (d) 
* Ho¹t ®éng2: Bµy tá th¸i ®é (lµm BT2, SGK)
GV nªu yªu cÇu BT2 vµ h­íng dÉn HS c¸ch thøc bµy tá th¸i ®é th«ng qua viÖc gi¬ thÎ mÇu
- GV lÇn l­ît nªu tõng ý kiÕn, C¶ líp bµy tá th¸i ®é theo qui ­íc.
- GV mêi mét sè HS gi¶i thÝch lÝ do, c¶ líp l¾ng nghe vµ bæ sung.
 kÕt luËn:
+ T¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn (a), (d)
+ Kh«ng t¸n thµnh víi c¸c ý kiÕn (b), (c), (®) v× c¸c ý kiÕn nµy thÓ hiÖn sù thiÕu t«n träng phô n÷.
3. Cñng cè – DÆn dß:
- T×m hiÓu vµ chuÈn bÞ giíi thiÖu vÒ mét ng­êi phô n÷ mµ em kÝnh träng , yªu mÕn 
(cã thÓ lµ bµ, mÑ, c«, chÞ, em g¸i, c« gi¸o hoÆc mét phô n÷ næi tiÕng trong x· héi).
- S­u tÇm c¸c bµi th¬, bµi h¸t ca ngîi ng­ßi phô n÷ nãi chung vµ phô n÷ VN nãi riªng.
1-2 HS ®äc ghi nhí SGK
- 1-3 HS tr×nh bÇy ý kiÕn cña m×nh
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
HS bµy tá th¸i ®é th«ng qua thÎ mÇu
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
IV. Rót kinh nghiÖm:
	Gi¸o vi TuÇn: 15 
 Tõ ngµy th¸ngn¨m 200®Õn ngµy th¸ng n¨m 200
§¹o ®øc	 .
t«n träng phô n÷
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- CÇn t«n träng phô n÷ vµ v× sao cÇn t«n träng phô n÷.
- TrÎ em cã quyÒn ®­îc ®èi sö b×nh ®¼ng, kh«ng ph©n biÖt trai, g¸i 
- Thùc hiÖn c¸c hµnh vi quan t©m, ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ trong cuéc sèng h»ng ngµy. 
II. §å dïng d¹y häc:
- Tranh ¶nh, bµi th¬, bµi h¸t, truyÖn nãi vÒ ng­êi phô n÷ VN (T2)
- B¨ng nh¹c ca ngîi ng­êi phô n÷ “ HuyÒn tho¹i mÑ” 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
13’
10’
1. KiÓt tra:
- T¹i sao phô n÷ lµ nh÷ng ng­êi ®¸ng ®­îc t«n träng?
- H·y kÓ nh÷ng viÖc em ®· lµm ®­îc ®Ó thÓ hiÖn sù t«n träng phô n÷.
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng BT3 ( SGK)
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c t×nh huèng cña BT3 
- C¸c nhãm th¶o luËn
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- KÕt kuËn: 
+ Chän tr­ëng nhãm phô tr¸ch sao cÇn ph¶i xem kh¶ n¨ng tæ chøc c«ng viÖc vµ kh¶ n¨ng hîp t¸c víi b¹n kh¸c trong c«ng viÖc. NÕu TiÕn cã kh¶ n¨ng th× cã thÓ chän b¹n . Kh«ng nªn chän TiÕn v× lÝ do b¹n lµ con trai.
+ Mçi ng­êi ®Òu cã quyÒn bµy tá ý kiÕn cña m×nh. B¹n TuÊn nªn l¾ng nghe c¸c b¹n n÷ ph¸t biÓu.
* Ho¹t ®éng 2: lµm BT4, SGK
- GV giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm HS
 - Th¶o luËn nhãm6
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
Hái ®¸p
Hái ®¸p
Th¶o luËn nhãm 
C¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn
GV kÕt luËn 
ThuyÕt tr×nh
Th¶o luËn nhãm
C¸c nhãm kh¸c bæ sung ý kiÕn
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
7’
kÕt luËn 
+ Ngµy 8/3 lµ ngµy Quèc tÕ phô n÷.
+ Ngµy 20/10 lµ ngµy Phô n÷ ViÖt Nam.
+ Héi Phô n÷, C©u l¹c bé c¸c n÷ doanh nh©n lµ tæ chøc x· héi dµnh riªng cho phô n÷.
3. Cñng cè – DÆn dß
* Ho¹t ®éng 3: Ca ngîi n­êi phô n÷ ViÖt Nam (BT5, SGK)
- GV tæ chøc cho häc sinh h¸t, ®äc th¬ hoÆc kÓ chuyÖn vÒ mét ng­êi phô n÷ mµ em yªu mÕn, kÝnh träng d­íi h×nh thøc thi gi÷a c¸c nhãm hoÆc ®ãng vai phãng viªn pháng vÊn c¸c b¹n .
* ChuÈn bÞ bµi sau “ Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh”
GV kÕt luËn 
- Sau ®ã th¶o luËn c¶ líp
Thi h¸t , ®äc th¬ vÒ (mÑ ,c«)
IV. Rót kinh nghiÖm:
	Gi¸o vi TuÇn: 16 
 Tõ ngµy th¸ngn¨m 200®Õn ngµy th¸ng n¨m 200
 §¹o ®øc	 
hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh 
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- C¸ch thøc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ ý nghÜa cña viÖc hîp t¸c. 
- Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng , sinh ho¹t hµng ngµy.
- §ång t×nh víi nh÷ng ng­êi biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. 
II. §å dïng d¹y häc:
- ThÎ mÇu cho ho¹t ®éng 3, tiÕt 1
- PhiÕu häc tËp c¸ nh©n cho ho¹t ®éng 3, tiÕt 2	
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
10’
1. KiÓm tra:
- H·y kÓ l¹i nh÷ng viÖc em ®· lµm thÓ hiÖn th¸i ®é t«n träng ng­êi phô n÷
- H¸t mét bµi hoÆc ®äc mét bµi th¬ chñ ®Ò phô n÷.
2. Bµi míi: 
* Giíi thiÖu bµi
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu tranh t×nh huèng (tr:25, SGK)
- GV yªu cÇu c¸c nhãm HS quan s¸t2 tranh ë tr: 25 vµ th¶o luËn c¸c c©u hái ®­îc nªu d­íi tranh.
- C¸c nhãm HS ®éc lËp lµm viÖc.
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp. 
- KÕt luËn: C¸c b¹n ë tæ 2 ®· biÐt cïng nhau lµm c«ng viÖc chung: ng­êi th× gi÷ c©y, ng­êi lÊp ®Êt , ng­êi rµo c©y§Ó c©y ®­îc trång ngay ng¾n, th¼ng hµng, cÇn ph¶i biÕt phèi hîp víi nhau. §ã lµ mét biÓu hiÖn cña viÖc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. 
Hoi ®¸p
Trùc quan
C¸c nhãm kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
GV nhËn xÐt , kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
10
7’
3’
* Ho¹t ®éng 2: Lµm BT1, SGK
- GV chia nhãm vµ yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn ®Ó lµm BT1
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp. 
- KÕt luËn: §Ó hîp t¸c tèt víi nh÷ng ng­­ngxung quanh, c¸c em cÇn ph¶i biÕt ph©n c«ng nhiÖm vô cho nhau ; bµn b¹c c«ng viÖc víi nhau; hç trî , phèi hîp víi nhau trong viÖc chung; tr¸nh c¸c hiÖn t­îng viÖc cña ai ng­êi nÊy biÕt hoÆc ®Ó ng­êi kh¸c lµm cßn m×nh th× ch¬i
* Ho¹t ®éng 3: Bµy tá th¸i ®é (BT2, SGK)
- Gi¸o viªn lÇn l­ît nªu ý kiÕn trong BT2
- HS dïng thÎ mÇu ®Ó bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh ®èi víi tõng ý kiÕn.
- GV mêi 1 vµi HS gi¶i thÝch lÝ do.
- GV KÕt luËn tõng néi dung:
(a): T¸n thµnh.
(b): Kh«ng t¸n thµnh
(c): Kh«ng t¸n thµnh
(d): T¸n thµnh 
- GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK
3. Cñng cè – DÆn dß
- Thùc hµnh theo néi dung ( sgk trang 27 )
- §äc ghi nhí ( tr 26 )
Th¶o luËn nhãm
C¸c nhãm kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c GV nhËn xÐt , kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
Hái ®¸p
HS dïng thÎ mÇu ®Î tr¶ lêi
Ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Hái ®¸p 1-2 HS
- HS kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
1-2 HS
thÎ mÇu
IV. Rót kinh nghiÖm:
	Gi¸o vi TuÇn: 17 
 Tõ ngµy th¸ngn¨m 200®Õn ngµy th¸ng n¨m 200
 §¹o ®øc
hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh 
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- C¸ch thøc hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ ý nghÜa cña viÖc hîp t¸c. 
- Hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong häc tËp, lao ®éng , sinh ho¹t hµng ngµy.
§ång t×nh víi nh÷ng ng­êi biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh vµ kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng ng­êi kh«ng biÕt hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh. 
II. §å dïng d¹y häc:
 - PhiÕu häc tËp c¸ nh©n cho ho¹t ®éng 3, tiÕt 2	
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
8’
7’
1. KiÓm tra:
- T¹i sao cÇn ph¶i hîp t¸c víi mäi ng­êi? 
- Nh­ thÕ nµo lµ hîp t¸c víi mäi ng­êi? 
- Häc sinh kÓ vÒ viÖc hîp t¸c cña m×nh víi ng­êi kh¸c?
2. Bµi míi: 
* Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn bµi tËp 3 ( SGK )
- Häc sinh cïng bµn lµm bµi t©p
- Häc sinh tr×nh bÇy kÕt qu¶ tr­íc líp
- KÕt luËn: 
+ T¸n thµnh víi ý kiÕn a
+ Kh«ng t¸n thanh víi b
* Ho¹t ®éng 2: Xö lÝ t×nh huèng: bµi tËp 4 ( SGK )
- Häc sinh th¶o luËn lµm bµi tËp 4
- Tr×nh bÇy néi dung
- KÕt luËn
a) Trong khi thøc hiÖn c«ng viÖc chung , cÇn ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng ng­êi, phèi hîp gióp ®ì lÉn nhau. 
hái ®¸p
Th¶o luËn theo bµn
Hái ®¸p
2-4 HS tr×nh bÇy tr­íc líp
- HS kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
Th¶o luËn nhãm 6
VÊn ®¸p
HS ®¹i diÖn nhãm tr×nh bÇy tr­íc líp
- HS nhãm kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
10’
5’
b) B¹n Hµ cã thÓ bµn víi bè mÑ vÌ viÖc mang nh÷ng ®å dïng c¸ nh©n nµo , tham gia chuÈn bÞ hµnh trang cho chuyÕn ®i.
* Ho¹t ®éng 3: Bµi tËp 5 ( SGK )
- Gv yªu cÇu HS tù lµm BT5 vµo phiÕu HT; sau ®ã trao ®æi víi b¹n ngåi c¹nh.
- Mét sè em tr×nh dù kiÕn sÏ hîp t¸c víi nh÷ng ng­êi xung quanh trong mét sè viÖc tr­íc líp
3. Cñng cè – DÆn dß
- T¹i sao ph¶i hîp t¸c vãi mäi ng­êi
- Thùc hiÖn néi dung phÇn thùc hµnh (SGK) 
HS tù lµm bµi vµo phiÕu c¸ nh©n vµ trao ®æi víi b¹n ngåi c¹nh.
1-3 HS tr×nh bÇy tr­íc líp
- HS kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
phiÕu HT
IV. Rót kinh nghiÖm:
 Gi¸o vi TuÇn: 18 
 Tõ ngµy th¸ngn¨m 200®Õn ngµy th¸ng n¨m 200
 §¹o ®øc
kiÓm tra ®Þnh k× lÇn 1
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
II. §å dïng d¹y häc:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
35’
§Ò bµi thèng nhÊt chung theo khèi
IV. Rót kinh nghiÖm:
Tr­êng Hång Hµ - NguyÔn KhuyÕn 
GV : NguyÔn Minh C­¬ng Líp 5A 
Gi¸o ¸n M«n §¹o ®øc
 TuÇn: 9 (TiÕt: 2) 	 Thø .......ngµy ......th¸ng......n¨m 200 
BÀI: em yªu quª h­¬ng ( tiÕt 1 ) 
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- Mäi ng­êi cÇn ph¶i yªu quª h­¬ng. 
- ThÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. 
- Yªu quÝ , t«n träng nh÷ng truyÒn thèngtèt ®Ñp cña quª h­¬ng. §ång t×nh víi nh÷ng viÖc lµm gãp phÇn vµo viÖc XD vµ b¶o vÖ quª h­¬ng. 
II. §å dïng d¹y häc:
Mét sè bµi th¬, bµi h¸t, tranh vÏ nãi vÒ t×nh quª h­¬ng
Tranh minh ho¹, truyÖn kÓ “C©y ®a lµng em”
ThÎ mÇu dïng cho H§2 (T2)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
10’
1. KiÓm tra:
2. Bµi míi:
- Giíi thiÖu: Mçi ng­êi, ai còng cã quª h­¬ng. Quª h­¬ng cã thÓ lµ n¬i g¾n liÒn víi tuæi th¬, nãi chung ta hay «ng bµ, cha mÑ sinh ra. Hµ lµ mét häc sinh cïng løa tuæi c¸c con, t×nh c¶m cña b¹n ®èi víi quª h­¬ng m×nh nh­ thÕ nµo? chóng ta cïng nghe qua c©u truyÖn “C©y ®a lµng em”
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn “C©y ®a lµng em”
- Gi¸o viªn kÓ truyÖn – minh ho¹ tranh
- 1 häc sinh kÓ l¹i truyÖn
- Th¶o luËn:
+ C©y ®a mang l¹i lîi Ých g× cho d©n lµng? 
+ T¹i sao b¹n Hµ quyÕt ®Þnh gãp tiÒn ®Ó cøu c©y ®a.
+ TrÎ em cã quyÒn tham gia vµo nh÷ng c«ng viÖc x©y dung quª h­¬ng kh«ng?
- KÕt luËn: + C©y ®a mang l¹i bãng m¸t, vÎ ®Ñp cho lµng, ®· g¾n bã víi d©n lang qua nhiÒu thÕ hÖ. C©y ®a lµ mét trong nh÷ng di s¶n cña lµng. D©n lµng rÊt quý träng c©y ®a cæ thô gäi lµ “«ng ®a”
ThuyÕt tr×nh 
KÓ chuyÖn + trùc quan
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp. 
- C¸c nhãm kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c 
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
ThuyÕt tr×nh
Tranh SGK
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
8’’
7’
5’
+ C©y ®a bÞ mèi, môc nªn cÇn ®­îc cøu ch÷a. Hµ còng yªu quý c©y ®a, nªn gãp tiÒn ®Ó cøu c©y ®a quª h­¬ng.
+ Chóng ta cÇn yªu quý quª h­¬ng m×nh vµ cÇn cã nh÷ng viÖc lµm thiÕt thùc ®Ó gãp phÇn x©y dung quª h­¬ng ngµy cµng ®Ñp.
+ Tham gia x©y dùng quª h­¬ng lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña mçi ng­êi d©n, mçi trÎ em.
* Ho¹t ®éng 2: Häc sinh lµm BT1 ( SGK )
- GV yªu cÇu tõng cÆp HS th¶o luËn ®Ó lµm BT1
- KÕt luËn: Tr­êng hîp : a,b,c,d,e thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng.
- GV yªu cÇu HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
* Ho¹t ®éng 3: Liªn hÖ thùc tÕ
- GV yªu cÇu ®æi theo c¸c gîi ý sau:
+ Quª b¹n ë ®©u? B¹n biÕt nh÷ng g× vÒ quª h­¬ng m×nh?
+ B¹n ®· lµm ®­îc nh÷ng viÖc g× ®Ó thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng?
- C¸c em kh¸c cã thÓ nªu c©u hái vÒ nh÷ng vÊn ®Ò mµ m×nh quan t©m
3. Cñng cè – DÆn dß
- §äc ghi nhí SGK
- C¸c nhãm chuÈn bÞ c¸c bµi th¬, bµi h¸t, c¸c t­ liÖu  nãi vÒ t×nh quª h­¬ng.
- VÏ tranh nãi vÒ viÖc lµm mµ em mong muèn thùc hiÖn cho quª em hoÆc s­u tÇm tranh ¶nh vÒ quª h­¬ng m×nh.
Th¶o luËn nhãm
Th¶o luËn nhãm 2
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bÇy
- C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Gv kÕt luËn
1-2 HS
HS trao ®æi
- Mét sè HS tr×nh bµy tr­íc líp. 
- GV kÕt luËn vµ khen 1 sè HS ®· biÕt thÓ hiÖn t×nh yªu que h­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ.
IV. Rót kinh nghiÖm:
Tr­êng Hång Hµ - NguyÔn KhuyÕn 
GV : NguyÔn Minh C­¬ng Líp 5A Gi¸o ¸n M«n §¹o ®øc
 TuÇn: 10 (TiÕt:1) 	 Thø .......ngµy ......th¸ng......n¨m 200 
BÀI: em yªu quª h­¬ng ( TiÕt 2 ) 
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- Mäi ng­êi cÇn ph¶i yªu quª h­¬ng. 
- ThÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng hµnh vi, viÖc lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh. 
- Yªu quÝ , t«n träng nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp cña quª h­¬ng. §ång t×nh víi nh÷ng viÖc lµm gãp phÇn vµo viÖc XD vµ b¶o vÖ quª h­¬ng. 
II. §å dïng d¹y häc:
- Mét sè bµi th¬, bµi h¸t, tranh vÏ nãi vÒ t×nh quª h­¬ng
- ThÎ mÇu dïng cho H§2 (T2)
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
 5’
8’
5’
1. KiÓm tra: 
- T¹i sao l¹i ph¶i tham gia x©y dung quª h­¬ng m×nh?
- Líp tr­ëng b¸o c¸o phÇn chuÈn bÞ bµi
2. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: TriÓn l·m nhá( BT4 SGK)
- GV h­íng dÉn c¸c nhãm HS tr­ng bµy vµ giíi thiÖu tranh.
- HS tr­ng bµy vµ giíi thiÖu tranh cña nhãm m×nh.
- HS c¶ líp xem tranh vµ trao ®æi, b×nh luËn
- GV NhËn xÐt vÒ tranh , ¶nh cña HS vµ bµy tá niÒm tin r»ng sÏ lµm ®­îc c¸c c«ng viÖc thiÕt thùc ®Ó tá lßng yªu quª h­¬ng.
* Ho¹t ®éng 2: Bµy tá th¸i ®é ( bµi tËp 2 SGK)
- Gi¸o viªn lÇn l­ît nªu ý kiÕn trong BT2
- HS dïng thÎ mÇu ®Ó bµy tá th¸i ®é t¸n thµnh hay kh«ng t¸n thµnh ®èi víi tõng ý kiÕn.
- GV mêi 1 vµi HS gi¶i thÝch lÝ do.
 VÊn ®¸p
C¸c nhãm tr­ng bµy tranh.
1 HS d¹i diÖn nhãm giíi thiÖu tranh
- HS xem tranh vµ trao ®æi, b×nh luËn
- GV NhËn xÐt vÒ tranh , ¶nh cña HS vµ kÕt luËn
Hái ®¸p
HS dïng thÎ mÇu ®Î tr¶ lêi
Ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Hái ®¸p 1-2 HS
- HS kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn kh¸c
tranh , ¶nh
thÎ mÇu
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
10’
7’
- GV KÕt luËn tõng néi dung:
(a): T¸n thµnh.
(b): Kh«ng t¸n thµnh
(c): Kh«ng t¸n thµnh
(d): T¸n thµnh. 
* Ho¹t ®éng 3: Xö lÝ t×nh huèng BT3(SGK)
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c t×nh huèng cña BT3 
- C¸c nhãm th¶o luËn
- Theo tõng t×nh huèng , ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy
- KÕt kuËn: 
- (a): B¹n TuÊn cã thÓ gãp s¸ch b¸o cña m×nh ; vËn ®éng c¸c b¹n cïng tham gia ®ãng gãp ; nh¾c nhë c¸c b¹n gi÷ g×n s¸ch
- (b): B¹n H»ng cÇn tham gia lµm vÖ sinh víi c¸c b¹n trong ®éi , v× ®ã lµ 1 viÖc lµm gãp phÇn lµm s¹ch, ®Ñp lµng xãm.
3. Cñng cè – DÆn dß
* Ho¹t ®éng 4: Tr×nh bµy kÕt qu¶ s­u tÇm
HS Tr×nh bµy kÕt qu¶ s­u tÇm ®­îc vÒ c¶nh ®Ñp, phong tôc tËp qu¸n , danh nh©n cña quª h­¬ng vµ c¸c bµi th¬, bµi h¸t , ®iÖu móa ®· chuÈn bÞ.
- HS c¶ líp trao ®æi vÒ ý nghÜa c¸c bµi th¬ , bµi h¸t
 - GV nh¾c nhë HS thÓ hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng b»ng nh÷ng viÖc lµm cô thÓ, phï hîp víi kh¶ n¨ng. 
* ChuÈn bÞ bµi sau “ Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng) em”
- GV nhËn xÐt , kÕt luËn
Hái ®¸p
Th¶o luËn nhãm 
C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung ý kiÕn
GV kÕt luËn 
ThuyÕt tr×nh
Th¶o luËn líp
- HS trao ®æi, b×nh luËn
- GV NhËn xÐt vµ kÕt luËn
IV. Rót kinh nghiÖm:
Tr­êng Hång Hµ - NguyÔn KhuyÕn 
GV : NguyÔn Minh C­¬ng Líp 5A Gi¸o ¸n M«n §¹o ®øc
TuÇn: 10 (TiÕt:2) 	 Thø .......ngµy ......th¸ng......n¨m 200 .
BÀI: Uû ban nh©n d©n x· ( ph­êng) em (TiÕt 1 )
I. Môc ®Ých - yªu cÇu:
Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
- CÇn ph¶i t«n träng UBND x· (ph­êng) vµ v× sao ph¶i t«n träng UBND x· (ph­êng).
- Thùc hiÖn c¸c qui ®Þnh cña UBND x· (ph­êng) ; tham gia ®éng do UBND x· (ph­êng) tæ chøc.
- T«n träng UBND x· (ph­êng)
II. §å dïng d¹y häc:
Tranh minh ho¹ truyÖn “ §Õn UBND ph­êng”
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Thêi gian
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
§å dïng
5’
10’
7’
1. KiÓm tra
- H·y kÓ l¹i nh÷ng viÖc em lµm cã thÓ lµm ®Ó gãp phÇn XD quª h­¬ng.
- V× sao ph¶i tham gia x©y dùng quª h­¬ng?
2. Bµi míi
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu truyÖn “ §Õn UBND ph­êng”
- 1-2 Häc sinh ®äc truyÖn – kÕt hîp tranh
( hoÆc gi¸o viªn kÓ)
- Th¶o luËn líp theo c¸c c©u hái sau:
+ Bè dÉn Ngµ ®Õn UBND ®Ó lµm g×?
+ UBND ph­êng lµm c«ng viÖc g×?
+ UBND x· (ph­êng) cã vai trß rÊt quan träng nªn mçi ng­êi d©ncÇn ph¶i cã th¸i ®é ntn ®èi víi UBND?
KÕt luËn: UBND ph­êng, x· gi¶i quyÕt rÊt nhiÒu c«ng viÖc quan träng ®èi víi ng­êi d©n ë ®Þa ph­¬ng. V× vËy , mçi ng­êi d©n ®Òu ph¶i t«n träng vµ gióp ®ì UBND x· (ph­êng) hoµn thµnh c«ng viÖc.
- GV mêi häc sinh ®äc phÇn ghi nhí trong SGK.
* Ho¹t ®éng 2: Häc sinh lµm bµi tËp1,SGK
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm th¶o luËn c¸c t×nh huèng cña BT1
VÊn ®¸p
KÓ truyÖn + trùc quan
Th¶o luËn líp
VÊn ®¸p
- Hái ®¸p 1-2 HS
- HS kh¸c bæ sung hoÆc nªu ý kiÕn 

Tài liệu đính kèm:

  • docdao duc.doc