Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 9

Tiếng Việt (2t)

Toán

Hát Học vần: uôi - ươi

Luyện tập

Ôn tập: Bài Lý cây xanh

Tiếng Việt (2t)

Toán

Thể dục

Thủ công Học vần: ay - â - ây

Luyện tập chung

Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản

Xé, dán hình cây đơn giản (tiết 2)

Tiếng Việt (2t)

Toán

TNXH Ôn tập

Phép trừ trong phạm vi 3

Hoạt động và nghỉ ngơi

Tiếng Việt (2t)

Toán

Mĩ thuật Học vần: eo - ao

Kiểm tra định kỳ giữa học kỳ 1

Xem tranh phong cảnh

Đạo Đức

Tập viết

Tập viết

Giáo dục ATGT Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ (tiết 1)

Xưa kia, mùa dưa, ngà voi

Đồ chơi, tươi cười, ngày hội

Bài 4: Đi bộ an toàn trên đường

 

doc 22 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 147Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 9", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ải chuối)
Thực hành cài: ươi.
Phát âm: ươi.
 ư, ơ và i.
Cá nhân: ư-ơ-i-ươi.
Ghép: bưởi.
 âm b đứng trước, vần ươi đứng sau, dấu hỏi trên âm ơ.
Đồng thanh + cá nhân (bờ-ươi-bươi-hỏi-bưởi).
Đồng thanh (múi bưởi)
Đọc trơn: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười.
Viết trên bảng con (uôi, chuối, ươi, bưởi).
Đồng thanh + cá nhân (uôi, chuối, nải chuối, ươi, bưởi, múi bưởi).
Đồng thanh + cá nhân (tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười, “Buổi tối, chi Kha rủ bé chơi trò đố chữ”).
Đọc trơn: chuối, bưởi, vú sữa.
 ngọt và thơm.
 chua, ngọt.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh tìm vần uôi, ươi trong văn bản.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt phÐp céng víi sè 0.
Thuéc b¶ng céng vµ biÕt céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: bé ®å dïng To¸n 1.
Häc sinh: s¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng To¸n 1.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
KiĨm tra bµi cđ:
Häc sinh lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 5.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp
LuyƯn tËp:
Bµi 1: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng.
Bµi 2: TÝnh.
Bµi 3: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm.
H­íng dÉn häc sinh lµm dÊu gép, t×m kÕt qu¶ phÐp tÝnh råi so s¸nh kÕt qu¶.
Bµi 4: ViÕt kÕt qu¶ phÐp céng.
H­íng dÉn häc sinh thùc hiƯn phÐp tÝnh céng: ch÷ sè ë hµng ngang céng víi ch÷ sè ë cét däc vµ ghi kÕt qu¶ vµo « trèng.
+
 1
2
1
 2
3
2
 3
4
- Häc sinh thùc hµnh 
0 + 1 =	0 + 2 =	0 + 3 =
1 + 1 =	1 + 2 =	1 + 3 =
2 + 1 =	2 + 2 =	2 + 3 =
3 + 1 =	3 + 2 =	0 + 4 =
- Häc sinh thùc hµnh 
1 + 2 =	1 + 3 =	1 + 4 =
0 + 5 =	2 + 1 =	3 + 1 =
4 + 1 =	5 + 0 =	2 + 3 =
- Häc sinh thùc hµnh 
 2 2 + 3	 5 5 + 0
 5 2 + 1	 0 + 3 4
 2 + 3 4 + 0	 1 + 0 0 + 1
 +
1
2
3
1
2
+
1
2
3
4
1
2
3
4
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua ®äc c¸c c«ng thøc céng trong ph¹m vi 5.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc, dỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc. 
Hát
ÔN TẬP: “LÝ CÂY XANH”
(Thầy Điền soạn giảng)
Thứ ba, ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
AY – Â - ÂY
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: : ay, â, ây, máy bay, nhảy dây; từ và câu ứng dụng.
Viết được: ay, ây, máy bay, nhảy dây.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: tuổi thơ, buổi tối, túi lưới, tươi cười.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: a, y.
Nhận xét và giới thiệu vần ay.
Yêu cầu phân tích vần ay.
Đánh vần mẫu vần ay.
Yêu cầu ghép tiếng “bay”.
Yêu cầu phân tích tiếng “bay”.
Đánh vần mẫu tiếng “bay”.
Giới thiệu từ “máy bay”.
Yêu cầu cài các âm: â, y.
Nhận xét và giới thiệu vần ây.
Yêu cầu phân tích vần ây.
Đánh vần mẫu vần ây.
Yêu cầu ghép tiếng “dây”.
Yêu cầu phân tích tiếng “dây”.
Đánh vần mẫu tiếng “dây”.
Giới thiệu từ “nhảy dây”.
Hướng dẫn viết
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng, giải thích từng từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Đọc chủ đề luyện nói.
“Yêu cầu chỉ từng hoạt động trong tranh”.
“Em đi học bằng phương tiện gì?”
“Ba mẹ em đi làm bằng gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: ay.
Phát âm: ay.
 a đầu vần, y cuối vần.
Cá nhân: a-y-ay.
Ghép: bay.
 âm b đứng trước, vần ay đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (bờ-ay-bay).
Đồng thanh (máy bay)
Thực hành cài: ây.
Phát âm: ây.
 â đầu vần, y cuối vần.
Cá nhân: â-y-ây.
Ghép: dây.
 âm d đứng trước, vần ây đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (dờ-ây-dây).
Đồng thanh (nhảy dây)
Viết trên bảng con (ay, ây, bay, dây).
Đọc trơn: cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối.
Đồng thanh + cá nhân (ay, bay, máy bay, ây, dây, nhảy dây).
Đồng thanh + cá nhân (cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối, “Giờ ra chơi nhảy dây”).
Đọc trơn: chạy, bay, đi bộ, đi xe.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh tìm và đọc vần ay, ây trong văn bản.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
LUYỆN TẬP CHUNG
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Lµm ®­ỵc phÐp céng c¸c sè trong ph¹m vi ®· häc, céng víi sè 0.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: bé ®å dïng To¸n 1.
Häc sinh: s¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng To¸n 1.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
KiĨm tra bµi cđ:
Häc sinh lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 5, céng mét sè víi 0.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp
LuyƯn tËp:
Bµi 1: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ th¼ng cét c¸c sè.
Bµi 2: TÝnh.
H­íng dÉn häc sinh thùc hiƯn phÐp tÝnh tõ tr¸i sang ph¶i.
Bµi 3: §iỊn dÊu thÝch hỵp vµo chç chÊm.
Bµi 4: Nh×n tranh, nªu bµi to¸n, viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- Häc sinh thùc hµnh 
+
2
+
4
+
1
+
3
3
0
2
2
- Häc sinh thùc hµnh 
2 + 1 + 2 =
3 + 1 + 1 =
2 + 0 + 2 =
- Häc sinh thùc hµnh 
 2 + 3 5	 2 + 2 5
 2 + 2 1 + 2	 2 + 1 1 + 2
 1 + 4 4 + 1	 5 + 0 2 + 3
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua tÝnh nhanh: 5 = + 1 ; 5 = + 5
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n l¹i bµi.
Thể dục
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN
Yêu cầu cần đạt: 
B­íc ®Çu biÕt c¸ch thùc hiƯn ®øng ®­a 2 tay dang ngang vµ ®øng ®­a 2 tay lªn cao chÕch ch÷ V (thùc hiƯn b¾t ch­íc theo gi¸o viªn).
Địa điểm – phương tiện:
Địa điểm: sân trường.
Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi.
Nội dung và phương pháp lên lớp:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Phần mở đầu:
Giáo viên nhận lớp, kiểm tra sĩ số. Phổ biến nội dung, yêu cầu bài học .
Đứng tại chỗ vỗ tay, hát. 
Đứng tại chỗ giậm chân đếm theo nhịp 1 - 2 ; 1 - 2 ...
Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường.
Đi thường theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu.
Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
Phần cơ bản:
Ôn tư thế đứng cơ bản.
Ôn đứng hai tay đưa ra trước.
Học đứng đưa hai tay dang ngang.
Tập phối hợp
Nhịp1: Từ tư thế đứng cơ bản đưa 2 tay ra trước .
Nhịp 2: Về tư thế đứng cơ bản.
Nhịp 3: Đứng đưa hai tay dang ngang (bàn tay sấp)
Nhịp 4: Về tư thế đứng cơ bản .
Đứng đưa 2 tay lên cao chếch hình chữ V
Tập phối hợp:
Nhịp 1: Từ tư thế đứng cơ bản đưa hai tay ra trước.
Nhịp 2: Về tư thế đứng cơ bản.
Nhịp 3: Đứng đưa hai tay lên cao chếch hình chữ V.
Nhịp 4: Về tư thế đứng cơ bản.
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái.
Phần kết thúc:
Đi thường theo nhịp 2 - 4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát.
Chơi một số trò chơi đội hình.
Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Học sinh tập hợp theo đội hình 4 hàng dọc chuyển sang thành hàng ngang. 
- Học sinh tập theo đội hình vòng tròn.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa hô nhịp, hướng dẫn cho học sinh làm theo.
- Giáo viên vừa làm mẫu vừa hô nhịp, hướng dẫn cho học sinh làm theo.
- Từ đội hình vòng tròn tập thể dục rèn luyện tư thế cơ bản, giáo viên cho học sinh giải tán. Sau đó dùng khẩu lệnh để tập hợp .
Thủ công
XÉ DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (Tiết 2)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt c¸c xÐ, d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n
XÐ, d¸n ®­ỵc h×nh t¸n l¸ c©y, th©n c©y.
§­êng xÐ cã thĨ bÞ r¨ng c­a. H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng, c©n ®èi.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: - Bµi xÐ mÉu d¸n h×nh c©y, giÊy thđ c«ng 
Häc sinh: - GiÊy thđ c«ng , hå d¸n ....
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: KiĨm tra dơng cơ häc tËp	
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp.
Thùc hµnh:
Yªu cÇu häc sinh nh¾c l¹i c¸c b­íc thùc hiƯn xÐ, d¸n c©y ®¬n gi¶n.
Gi¸o viªn nhÊn m¹nh c¸c b­íc thùc hiƯn.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh lÊy giÊy mµu vµ yªu cÇu häc sinh ®Õm « ®¸nh dÊu vµ xÐ t¸n l¸ vµ cuèng l¸.
H­íng dÉn d¸n h×nh.
Sau khi xÐ xong h×nh t¸n l¸ vµ th©n c©y, b«i hå d¸n vµ lÇn l­ỵt d¸n ghÐp th©n c©y vµ t¸n l¸.
D¸n phÇn th©n ng¾n víi t¸n l¸ trßn.
D¸n phÇn th©n dµi víi t¸n l¸ dµi.
Gi¸o viªn theo dâi, h­íng dÉn cho häc sinh.
§¸nh gi¸ s¶n phÈm.
Gi¸o viªn nhËn xÐt, giíi thiƯu s¶n phÈm ®Đp.
- XÐ t¸n l¸ c©y trßn
- XÐ t¸n l¸ c©y dµi.
- XÐ h×nh th©n c©y
- Häc sinh thùc hµnh lÊy giÊy mµu ®Õm « vµ xÐ h×nh th©n c©y, t¸n l¸ c©y ®¬n gi¶n.
- Häc sinh thùc hµnh d¸n c©y ®¬n gi¶n.
- Häc sinh quan s¸t.
Cđng cè:
Trưng bày sản phẩm đẹp cho học sinh quan sát, học tập.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt chung, dỈn häc sinh chuÈn bÞ dơng cơ lµm thđ c«ng ®Ĩ tiÕt sau xÐ d¸n h×nh con gµ.
Thứ tư, ngày 21 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
ÔN TẬP
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được các vần có kết thúc bằng i/y; các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 32 đến bài 37.
Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 32 đến bài 37.
Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: “Cây khế”.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: Bộ đồ dùng Tiếng Việt 1, tranh minh hoạ truyện kể.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: máy bay, nhảy dây, cối xay, cây cối.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Ôn tập:
Yêu cầu học sinh nhắc lại những âm đã học.
Chỉ vần.
Yêu cầu so sánh từng cặp vần.
Hướng dẫn đọc từ ứng dụng.
Hướng dẫn viết từ ứng dụng.
Luyện tập:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng.
Đọc bài trong sách giáo khoa. 
Kể chuyện: cây khế.
 uôi, ươi, ay, ây.
Đọc trơn vần.
ay và ai; uôi và ươi.
Đọc trơn: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay.
Viết trên bảng con.
Đồng thanh + cá nhân.
Đọc trơn: đôi đũa, tuổi thơ, mây bay, “Gió từ tay mẹ giữa trưa oi ả”. 
Kể lại theo tranh từng đoạn.
Tranh 1: Cây khế có quả ngon và túp lều của người em.
Tranh 2: Chim ăn khế và hứa sẽ trả bằng vàng.
Tranh 3: Người em theo chim đi lấy vàng và giàu có.
Tranh 4: Người anh đổi gia tài lấy túp lều và cây khế.
Tranh 5: Người anh tham lam lấy nhiều vàng nên rơi xuống biển.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh đọc bài trong sách giáo khoa.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3.
BiÕt mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: Bé ®å dïng to¸n 1, m« h×nh to¸n t­¬ng øng.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, bé ®å dïng to¸n 1. 
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
KiĨm tra bµi cị: 
Häc sinh lµm tÝnh céng trong ph¹m vi 5.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu kh¸i niƯm phÐp trõ.
H­íng dÉn phÐp trõ: 2 - 1 = 1
Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ nªu bµi to¸n.
H­íng dÉn häc sinh tù tr¶ lêi.
Giíi thiƯu: 2 con ong bít ®i 1 con ong, cßn 1 con ong.
“2 bít 1 cßn 1”.
2 bít 1 cßn 1, ta viÕt:
2 - 1 = 1
Giíi thiƯu dÊu trõ.
H­íng dÉn phÐp trõ: 3 - 1 = 2
Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ nªu bµi to¸n.
H­íng dÉn häc sinh tù tr¶ lêi.
Giíi thiƯu: 3 con ong bít ®i 1 con ong cßn 2 con ong.
“3 bít 1 cßn 2”.
3 bít 1 cßn 2, ta viÕt:
3 - 1 = 2
H­íng dÉn phÐp trõ: 3 - 2 = 1
Yªu cÇu häc sinh quan s¸t tranh vµ nªu bµi to¸n.
H­íng dÉn häc sinh tù tr¶ lêi.
Giíi thiƯu: 3 con ong bít ®i 2 con ong cßn 1 con ong.
“3 bít 2 cßn 1”.
3 bít 2 cßn 1, ta viÕt:
3 - 2 = 1
H­íng dÉn nhËn xÐt mèi quan hƯ gi÷a céng vµ trõ
˜ ˜ 
˜
˜
3
1
2
“2 chÊm trßn thªm 1 chÊm trßn b»ng mÊy chÊm trßn?”
Nªu phÐp tÝnh.
“1 chÊm trßn thªm 2 chÊm trßn b»ng mÊy chÊm trßn?”
Nªu phÐp tÝnh.
“3 chÊm trßn bít 1 chÊm trßn cßn mÊy chÊm trßn?”
Nªu phÐp tÝnh.
“3 chÊm trßn bít 2 chÊm trßn cßn mÊy chÊm trßn?”
Nªu phÐp tÝnh.
Thùc hµnh:
Bµi tËp 1: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ sau dÊu b»ng.
Bµi tËp 2: TÝnh vµ viÕt kÕt qu¶ th¼ng cét c¸c sè.
Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh ®Ỉt tÝnh theo cét däc.
Bµi tËp 3: Nh×n tranh, nªu bµi to¸n vµ viÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp.
- Lĩc ®Çu cã 2 con ong ®Ëu trªn hoa. Sau ®ã 1 con ong bay ®i. Hái cßn l¹i mÊy con ong?
- Lĩc ®Çu cã 2 con ong, 1 con bay ®i, cßn l¹i 1 con ong
- §ång thanh: 2 bít 1 cßn 1
- §äc: 2 - 1 = 1
- Lĩc ®Çu cã 3 con ong ®Ëu trªn hoa. Sau ®ã 1 con ong bay ®i. Hái cßn l¹i mÊy con ong?
- Lĩc ®Çu cã 3 con ong, 1 con bay ®i, cßn l¹i 2 con ong
- §ång thanh: 3 bít 1 cßn 2
- §äc: 3 - 1 = 2
- Lĩc ®Çu cã 3 con ong ®Ëu trªn hoa. Sau ®ã 2 con ong bay ®i. Hái cßn l¹i mÊy con ong?
- Lĩc ®Çu cã 3 con ong, 2 con bay ®i, cßn l¹i 1 con ong
- §ång thanh: 3 bít 2 cßn 1
- §äc: 3 - 2 = 1
- 3 chÊm trßn.
2 + 1 = 3
- 3 chÊm trßn.
1 + 2 = 3
- 2 chÊm trßn.
3 - 1 = 2
- 1 chÊm trßn.
3 - 2 = 1
2 - 1 = 1 + 1 = 
3 - 1 = 1 + 2 = 
3 - 2 = 3 - 1 = 
-
2
-
3
-
3
1
2
1
Cđng cè:
Häc sinh thi ®ua: 3 - 1 = ; 3 - 2 = 
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ «n l¹i bµi.
Tự nhiên xã hội
HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
KĨ ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng, trß ch¬i mµ em thÝch.
BiÕt t­ thÕ ngåi häc, ®i ®øng cã lỵi cho søc khoỴ.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: S¸ch gi¸o khoa, c¸c h×nh vÏ minh ho¹.
Häc sinh: S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
KiĨm tra bµi cị:
Muèn c¬ thĨ khoỴ m¹nh mau lín chĩng ta ph¶i ¨n nh­ thÕ nµo?
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp
Ch¬i trß ch¬i: “Ho¹t ®éng giao th«ng”.
Ho¹t ®éng 1: Th¶o luËn nhãm.
NhËn biÕt ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng hoỈc trß ch¬i cã lỵi cho søc kháe. 
H·y nãi tªn nh÷ng ho¹t ®éng vµ tªn c¸c trß ch¬i em ch¬i hµng ngµy.
Nh÷ng ho¹t ®éng, trß ch¬i võa nªu cã lỵi hoỈc h¹i g×?
Gi¸o viªn kÕt luËn: Chĩng ta cã thĨ ch¬i c¸c trß ch¬i cã lỵi cho søc kháe.
Ho¹t ®éng 2: Lµm viƯc víi s¸ch gi¸o khoa.
HiĨu ®­ỵc nghØ ng¬i lµ rÊt cÇn thiÕt cho søc kháe.
Cho häc sinh quan s¸t c¸c h×nh vÏ trang 20 vµ 21 s¸ch gi¸o khoa.
B¹n nhá ®ang lµm g×? T¸c dơng cđa viƯc lµm ®ã.
Gi¸o viªn kÕt luËn: Khi lµm viƯc nhiỊu hoỈc ho¹t ®éng qu¸ søc, c¬ thĨ sÏ rÊt mƯt mái, chĩng ta cÇn nghØ ng¬i. Cã nhiỊu c¸ch nghØ ng¬i, nghØ ng¬i ph¶i ®ĩng c¸ch, ®ĩng lĩc vµ hỵp lý.
Ho¹t ®éng 3: Quan s¸t vµ th¶o luËn nhãm.
NhËn biÕt c¸c t­ thÕ ®ĩng vµ sai trong ho¹t ®éng hµng ngµy.
Cho häc sinh quan s¸t c¸c t­ thÕ ®øng, ngåi, ®i trong c¸c h×nh trang 21 s¸ch gi¸o khoa.
Gäi c¸c nhãm lªn b¶ng chØ tranh vµ nãi c¸c b¹n ®i, ®øng, ngåi ®ĩng t­ thÕ.
Gi¸o viªn kÕt luËn: Häc sinh chĩ ý thùc hiƯn c¸c t­ thÕ ®ĩng khi ngåi häc, lĩc ®øng trong c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy.
- Häc sinh ch¬i trß ch¬i.
- ®¸ bãng, nh¶y d©y
- §¸ bãng giĩp cho ch©n kháe, nhanh nhĐn, khÐo lÐo. Nh­ng nÕu ®¸ bãng vµo gi÷a tr­a cã thĨ bÞ èm.
- Häc sinh quan s¸t vµ th¶o luËn t¸c dơng cđa tõng ho¹t ®éng ®¬n gi¶n.
- Häc sinh nªu ý kiÕn.
- Häc sinh quan s¸t vµ ph©n tÝch xem t­ thÕ nµo chĩng ta nªn häc tËp, t­ thÕ nµo sai.
Cđng cè:
Khi lµm viƯc mƯt nhäc chĩng ta cÇn ph¶i nh­ thÕ nµo?
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ häc tËp, nghØ ng¬i ®ĩng c¸ch.
Thứ năm, ngày 22 tháng 10 năm 2009
Tiếng Việt
EO - AO
Yêu cầu cần đạt:
Đọc được: : eo, ao, chú mèo, ngôi sao; từ và câu ứng dụng.
Viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Gió, mây, mưa, bão, lũ.
Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
Giáo viên: chữ mẫu, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Học sinh: Bảng con, bộ đồ dùng Tiếng Việt 1.
Hoạt động dạy và học:
Ổn định: hát
Kiểm tra bài cũ:
Học sinh đọc và viết: đôi đũa, tuổi thơ, máy bay.
Đọc trơn: Gió từ tay mẹ giữa trưa oi ả.
Bài mới:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Giới thiệu: trực tiếp.
Dạy vần:
Yêu cầu cài các âm: e, o.
Nhận xét và giới thiệu vần eo.
Yêu cầu phân tích vần eo.
Đánh vần mẫu vần eo.
Yêu cầu ghép tiếng “mèo”.
Yêu cầu phân tích tiếng “mèo”.
Đánh vần mẫu tiếng “mèo”.
Giới thiệu từ “chú mèo”.
Yêu cầu cài các âm: a, o.
Nhận xét và giới thiệu vần ao.
Yêu cầu phân tích vần ao.
Đánh vần mẫu vần ao.
Yêu cầu ghép tiếng “sao”.
Yêu cầu phân tích tiếng “sao”.
Đánh vần mẫu tiếng “sao”.
Giới thiệu từ “ngôi sao”.
Viết mẫu
Hướng dẫn đọc các từ ứng dụng, giải thích từng từ.
Luyện tập:
Luyện đọc:
Hướng dẫn đọc bài trên bảng lớp.
Hướng dẫn đọc bài trong sách GK.
Luyện nói:
Đọc chủ đề luyện nói.
“Thả diều bay được nhờ đâu?”
“Trước khi mưa bầu trời thường có gì?”
Luyện viết:
Hướng dẫn học sinh viết liền nét, đúng khoảng cách giữa các tiếng là 1 con chữ o.
Thực hành cài: eo.
Phát âm: eo.
 e đầu vần, o cuối vần.
Cá nhân: e-o-eo.
Ghép: mèo.
 âm m đứng trước, vần eo đứng sau, dấu huyền trên âm e.
Đồng thanh + cá nhân (mờ-eo-meo-huyền-mèo).
Đồng thanh (chú mèo)
Thực hành cài: ao.
Phát âm: ao.
 a đầu vần, o cuối vần.
Cá nhân: a-o-ao.
Ghép: sao.
 âm s đứng trước, vần ao đứng sau.
Đồng thanh + cá nhân (sờ-ao-sao).
Đồng thanh (ngôi sao)
Viết trên bảng con (eo, ao, mèo, sao).
Đọc trơn: cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ.
Đồng thanh + cá nhân (eo, mèo, chú mèo, ao, sao, ngôi sao).
Đồng thanh + cá nhân (cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ, “Suối chày rì rào bé ngồi thổi sáo”).
Đọc trơn: gió, mây, mưa, bão, lũ.
 gió.
 mây.
Củng cố:
Yêu cầu học sinh tìm vần eo, ao trong văn bản.
Nhận xét, dặn dò:
Nhận xét chung, dặn học sinh học bài.
Toán
KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ 1
Mĩ thuật
XEM TRANH PHONG CẢNH
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
Häc sinh nhËn biÕt ®­ỵc tranh phong c¶nh, yªu thÝch tranh phong c¶nh.
M« t¶ ®­ỵc nh÷ng h×nh vÏ vµ mµu s¾c chÝnh trong tranh.
ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn: mét sè tranh ¶nh vỊ phong c¶nh.
Häc sinh: Vë bµi tËp, bĩt ch×, mµu.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp.
Giíi thiƯu tranh phong c¶nh
Gi¸o viªn treo ¶nh phong c¶nh.
Tranh phong c¶nh th­êng vÏ vỊ nhµ cưa, c©y cèi... Trong khi vÏ tranh ng­êi ta cßn vÏ thªm ng­êi vµ c¸c con vËt cho tranh thªm sinh ®éng.
H­íng dÉn häc sinh xem tranh
Tranh “§ªm héi”.
Tranh vÏ nh÷ng g×?
Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo?
Em cã nhËn xÐt g× vỊ tranh ®ªm héi?
Tranh "§ªm héi" cđa b¹n Hoµng Ch­¬ng lµ tranh ®Đp, mµu s¾c t­¬i vui.
Tranh "ChiỊu vỊ".
Tranh bĩt d¹ cđa Hoµng Phong 9 tuỉi.
Tranh cđa Hoµng Phong vÏ vỊ ngµy hay ®ªm, tranh vÏ c¶nh ë ®©u?
V× sao b¹n Hoµng Phong l¹i biÕt ®Ỉt tªn tranh lµ "ChiỊu vỊ".
Mµu s¾c cđa tranh nh­ thÕ nµo?
Gi¸o viªn tãm t¾t l¹i néi dung
Tranh phong c¶nh lµ tranh vÏ vỊ c¶nh cã nhiỊu c¶nh kh¸c nhau: C¶nh n«ng th«n, c¶nh thµnh phè, c¶nh nĩi rõng, c¶nh biĨn ..
Cã thĨ dïng nhiỊu mµu s¾c kh¸c nhau ®Ĩ vÏ cho tranh sinh ®éng thªm.
- Häc sinh l¾ng nghe.
- Häc sinh quan s¸t bøc tranh phong c¶nh.
- Häc sinh quan s¸t
- Tranh vÏ nhiỊu ng«i nhµ cao, thÊp víi m¸i ngãi ®á, cã c¸c chïm ph¸o hoa nhiỊu mµu trªn bÇu trêi.
- Tranh nhiỊu mµu s¾c: xanh sÉm lµm nỉi bËt mµu cđa ph¸o hoa.
- Häc sinh nhËn xÐt.
- Tranh vÏ ban ngµy: vÏ c¶nh n«ng th«n, cã nhµ, cã c©y dõa, cã ®µn tr©u.
- V× bÇu trêi vỊ chiỊu ®­ỵc vÏ b»ng mµu da cam, cã ®µn tr©u ®ang vỊ chuång.
- Mµu s¾c cđa tranh t­¬i vui.
- Häc sinh l¾ng nghe
Cđng cè, dỈn dß. 
Gi¸o viªn tỉng kÕt tiÕt häc. DỈn häc sinh vỊ nhµ xem l¹i bµi võa häc.
Thứ sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2009
Đạo đức
LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ (Tiết 1)
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
BiÕt: ®èi víi anh chÞ cÇn lƠ phÐp, ®èi víi em nhá cÇn nh­êng nhÞn.
Yªu quý anh chÞ em trong gia ®×nh.
BiÕt c­ xư lƠ phÐp víi anh chÞ, nh­êng nhÞn em nhá trong cuéc sèng hµng ngµy.
Tµi liƯu vµ ph­¬ng tiƯn. 
Gi¸o viªn: Vë bµi tËp ®¹o ®øc.
Häc sinh: Thuéc bµi h¸t "C¶ nhµ th­¬ng nhau".
Ho¹t ®éng d¹y häc.
¤n ®Þnh tỉ chøc: h¸t.
Bµi míi
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu: trùc tiÕp. 
Néi dung:
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh.
Anh ®­a cam cho em, em nãi g×?
Anh cã th¸i ®é thÕ nµo víi em?
Em cã th¸i ®é thÕ nµo víi anh?
ChÞ ®· lµm g× khi ch¬i cïng em?
KÕt luËn: Anh chÞ em trong nhµ ph¶i hoµ thuËn, th­¬ng yªu nhau.
Ho¹t ®éng 2: Bµi tËp 2
Yªu cÇu häc sinh nªu néi dung tõng tranh.
B¹n ®ang ch¬i cïng em ®­ỵc c« cho quµ.
B¹n trai cã ®å ch¬i, em g¸i xin m­ỵn.
Theo em b¹n Êy xư lý nh­ thÕ nµo?
KÕt luËn: Ch¬i víi em nhá ph¶i nh­êng nhÞn.
- C¶m ¬n anh.
- quan t©m.
- lƠ phÐp.
- giĩp em.
- Häc sinh quan s¸t, ph¸t biĨu.
- nh­êng nhÞn.
Cđng cè:
C¶ líp h¸t bµi "C¶ nhµ th­¬ng nhau”.
Yªu cÇu häc sinh tù liªn hƯ b¶n th©n: nh÷ng hµnh vi cđa m×nh ®èi víi mäi ng­êi trong gia ®×nh.
NhËn xÐt, dỈn dß:
NhËn xÐt tiÕt häc. DỈn häc sinh «n bµi vµ ¸p dơng nh÷ng ®iỊu ®· häc vµo cuéc sèng hµng ngµy.
Tập viết
XƯA KIA, MÙA DƯA, NGÀ VOI, GÀ MÁI
ĐỒ CHƠI, TƯƠI CƯỜI, NGÀY HỘI, VUI VẺ 
Yªu cÇu cÇn ®¹t:
ViÕt ®ĩng c¸c ch÷: x­a kia, mïa d­a, ngµ voi, gµ m¸i, ®å ch¬i, t­¬i c­êi, ngµy héi, vui vỴ kiĨu ch÷ viÕt th­êng, cì võa theo vë TËp viÕt 1, tËp mét.
§å dïng d¹y häc:
Gi¸o viªn: Ch÷ viÕt mÉu.
Häc sinh: Vë tËp viÕt, b¶ng con, bĩt, phÊn.
Ph­¬ng ph¸p:
Trùc quan, luyƯn tËp thùc hµnh.
Ho¹t ®éng d¹y häc:
¤n ®Þnh tỉ chøc.	
KiĨm tra bµi cị:	
ViÕt ch÷: cư t¹, nho kh«, nghÐ ä.
Bµi míi:
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
Giíi thiƯu bµi: trùc tiÕp.
H­íng dÉn viÕt ch÷.
Yªu cÇu nªu ®é cao c¸c con ch÷ trong mçi tiÕng.
Gi¸o viªn viÕt mÉu, h­íng dÉn qui tr×nh viÕt. Chĩ ý viÕt liỊn nÐt, ®ĩng ®é cao.
Ch÷ "x­a kia” gåm ch÷ "x­a” vµ ch÷ “kia” c¸ch nhau 1 co

Tài liệu đính kèm:

 • docGiao an tuan 9.doc