Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 10

I. MỤC TIÊU :

 + Giúp học sinh : - Củng cố về phép trừ trong phạm vi 10

 - Viết phép tính phù hợp với tình huống trong tranh

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 + Tranh bài tập 3 / 85 SGK – phiếu bài tập

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

1.Ổn Định :

+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập

2.Kiểm tra bài cũ :

+ Gọi 3 học sinh đọc phép trừ phạm vi 10

+ 3 học sinh lên bảng :

 10 – 8 = 10 -5 - 2=

10 – 6 = 10 – 6 – 1 =

 10 – 4 = 10 – 7 – 0 =

+ Nhận xét sửa sai cho học sinh.

+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới

 

doc 30 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 266Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn khối lớp 1 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà. Tối 
 đến, Sẻ mới cĩ thời gian âu yếm đàn con.”
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nĩi:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung 
 “Điểm mười”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-BaÏn học sinh vui hay khơng vui khi được cơ giáo cho điểm mười?
 -Nhận được điểm mười , em khoe ai đầu tiên?
 -Học thế nào thì mới được điểm mười?
-Lớp em bạn nào hay được điểm mười?
-Em đã được mấy điểm mười?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: iêm
Giống: kết thúc bằng m
Khác : iêm bát đầu bằng iê
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: xiêm
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: iêm, yêm, dừa xiêm,
 cái yếm
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
ChiỊu: to¸n (tù chän)
LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu
- Giĩp HS cđng cè b¶ng trõ trong ph¹m vi 10. Thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- VËn dơng b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 ®Ĩ lµm tÝnh thµnh th¹o.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu
1. KiĨm tra bµi cị
- GV gäi mét sè HS lªn b¶ng ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- HS thi häc thuéc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- HS nhËn xÐt, GV ®¸nh gi¸, cho ®iĨm.
2. ¤n luyƯn
GV tỉ chøc, h­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: ViÕt (theo mÉu)
8 + 2 = 10	7+ 3 = ....	6 + 4 = ...
10 – 2 = 8	.................	.....................
10 – 8 = 2	.................	.....................
- 1 HS nªu yªu cÇu.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm bµi tËp vµo vë.
Bµi 2: TÝnh
10	10	10	10	10	10	10
-	 	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -
 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
.....	 .....	 ....	 ...	 ... ...	 ....
- GV l­u ý HS c¸ch tr×nh bµy sao cho c¸c sè cïng mét hµng th¼ng cét víi nhau. 
	Bµi 3: TÝnh (theo mÉu)
6 + 4 = ....	5 + 5 = ....	7 + 3 = ....
10 – 5 = ....	10 – 5 = ...	10 – 7 = ....
5 + ... = 10	6 + ... = 10	7 + ... = 10
3 + ... = 10	2 + ... = 10	1 + ... = 10
10 - ... = 5	10 - ... = 6	10 - ... = 1
... – 5 = 4	... – 6 = 4	... – 2 = 8
- HS nªu yªu cÇu.
- GV giĩp HS nhËn ra mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ ®Ĩ HS thÊy ®­ỵc phÐp trõ lµ phÐp tÝnh ng­ỵc cđa phÐp tÝnh céng.
3. Cđng cè, dỈn dß
- Vµi HS ®äc l¹i c¸c b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 10.
- DỈn HS vỊ nhµ tiÕp tơc «n luyƯn c¸c b¶ng céng, trõ ®· häc.
TiÕng viƯt (tù chän)
LuyƯn viÕt bµi 57, 58
I. M ơc tiªu: 
 	- HS n¾m ch¾c cÊu t¹o, quy tr×nh viÕt c¸c vÇn ang, anh, inh, ªnh vµ viÕt c¸c ch÷ ®ã trong kÕt hỵp.
 	- RÌn kü n¨ng cÇm bĩt, tr×nh bµy khoa häc.
II. §å dïng d¹y häc: B¶ng con, vë « li, phÊn mµu.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
 1/ KiĨm tra bµi cị: 
-Trong bµi 57, 58 ®· häc nh÷ng vÇn g× ? (ang, anh, inh, ªnh)
	 - HS viÕt c¸c vÇn vµo b¶ng con.
 2/ Ho¹t ®éng 1: LuyƯn viÕt b¶ng con.
 - ChØ ra lçi cßn sai. - H­íng dÉn viÕt l¹i ( nÕu cÇn)
 - LuyƯn viÕt b¶ng con.
 *LuyƯn viÕt tõ: bu«n lµng, b¸nh ch¶, ®×nh lµng, Ơnh ­¬ng.
 - HS quan s¸t, ®äc ch÷ mÉu. - HS nªu kho¶ng c¸ch ®é lín cđa c¸c con ch÷.
 - HS viÕt b¶ng - GV sưa sai ngay trªn b¶ng con.
 - LuyƯn viÕt lÇn 2( nÕu cÇn)
 3/ Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt vë.
 - GV nªu néi dung viÕt: Mçi vÇn ang, anh, inh, ªnh: 1 dßng.
 - ViÕt tõ: bu«n lµng, b¸nh ch¶, ®×nh lµng, Ơnh ­¬ng. (1 dßng) 
 - GV tr×nh bµy bµi viÕt mÉu.
 - HS nhËn xÐt vỊ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ ghi tiÕng trong tõ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c lÇn viÕt.
 - HS viÕt bµi - GV quan s¸t gãp ý.
 4/ Ho¹t ®éng 3: GV ChÊm bµi 
 + NhËn xÐt bµi viÕt cđa HS ®­ỵc chÊm.
 + HS tham kh¶o bµi viÕt ®Đp, s¹ch.
 + Tuyªn d­¬ng HS cã bµi viÕt ®Đp.
ThĨ dơc
ThĨ dơc rÌn luyƯn t­ thÕ c¬ b¶n
I. Mơc tiªu
- TiÕp tơc «n c¸c ®éng t¸c ThĨ dơc RLTTCB ®· häc. Yªu cÇu thùc hiƯn ®­ỵc ®éng t¸c ë møc t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- TiÕp tơc lµm quen víi trß ch¬i: Ch¹y tiÕp søc. Yªu cÇu tham gia ®­ỵc vµo trß ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng.
II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn
Trªn s©n tr­êng. Dän vƯ sinh n¬i tËp. GV kỴ s©n trß ch¬i vµ chuÈn bÞ 1 cßi.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p lªn líp
1. PhÇn më ®Çu
- GV nhËn líp, phỉ biÕn néi dung tiÕt häc: 1 - 2 phĩt.
- §øng vç tay, h¸t: 1 phĩt
- GiËm ch©n t¹i chç, ®Õm nhÞp 1 - 2: 1 - 2 phĩt.
* TËp hỵp hµng däc, dãng hµng; ®øng nghiªm, ®øng nghØ; quay ph¶i, quay tr¸i: 1 phĩt.
* Trß ch¬i: DiƯt c¸c con vËt cã h¹i: 2 - 3 phĩt.
* KiĨm tra bµi cị: 2 - 3 phĩt.
2. PhÇn c¬ b¶n
- ¤n phèi hỵp: 1 - 2 lÇn, 2 x 4 nhÞp.
+ NhÞp 1: §øng ®­a ch©n tr¸i ra sau, hai tay ra tr­íc th¼ng h­íng.
+ NhÞp 2: VỊ TTCB.
+ NhÞp 3: §øng ®­a ch©n ph¶i ra sau, hai tay lªn cao chÕch h×nh ch÷ V.
+ NhÞp 4: VỊ TTCB.
- ¤n phèi hỵp: 1 - 2 lÇn, 2 x 4 nhÞp.
+ NhÞp 1: §øng ®­a ch©n tr¸i sang ngang, hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 2: VỊ t­ thÕ hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 3: §øng ®­a ch©n ph¶i sang ngang, hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 4: VỊ TT§CB.
*Trß ch¬i Ch¹y tiÕp søc: 8 - 10 phĩt
3. PhÇn kÕt thĩc
- §øng vç tay- h¸t: 1 - 2 phĩt.
- GV cïng HS hƯ thèng bµi: 2 - 3 phĩt. Cho HS xung phong lªn tr×nh diƠn 2 ®éng t¸c: TTCB vµ ®­a hai tay ra tr­íc. GV cïng c¶ líp vç tay khen ngỵi.
Thø t­ ngµy 2 th¸ng 12 n¨m 2009
To¸n
LuyƯn tËp
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố và rèn kỹ năng thực hiện các phép tính cộng,trừ trong phạm vi 10. 
 -Tiếp tục củng cố kỹ năng tự tóm tắt bài toán, hình thành bài toán rồi giải bài toán 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Bộ thực hành toán 1 . Viết bảng phụ bài tập 2 / 88 , 4 / 88 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ 4 em đọc lại bảng cộng, trừ phạm vi 10 
+ Sửa bài tập 4 a,b / 66 ( 2 em lên bảng trình bày) 
+ Học sinh nhận xét, bổ sung 
+ Giáo viên sửa chung trên bảng lớp 
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố phép cộng trừ trong phạm vi 10. 
-Giáo viên giới thiệu và ghi tên bài học .
-Gọi học sinh do lại cấu tạo số 10 
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
-Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh sử dụng các công thức cộng, trừ trong phạm vi 10 để điền kết quả vào phép tính 
-Củng cố quan hệ cộng, trừ 
Bài 2: Giáo viên treo bảng phụ. Hướng dẫn học sinh thực hiện các phép tính liên hoàn. Kết quả của mỗi lần tính được ghi vào vòng tròn .
-Giáo viên nhận xét, sửa sai chung 

Phần b) – Hướng dẫn học sinh điền số vào chỗ chấm theo gợi ý : 10 trừ mấy bằng 5 , 2 cộng với mấy bằng 5 
Bài 3 : Hướng dẫn học sinh thực hiện các phép tính ( Tính nhẩm ) rồi so sánh các số và điền dấu thích hợp vào ô trống 
-Giáo viên ghi các bài tập lên bảng 
-Gọi 3 em lên sửa bài ( Mỗi em 1 cột tính ) 
Bài 4 : 
-Hướng dẫn học sinh đọc tóm tắt của bài toán rồi nêu bài toán (Nêu điều kiện và câu hỏi của bài toán ) từ đó hình thành bài toán 
-Cho nhiều hoạt động lặp lại lời giải và phép tính cho học sinh quen dần với giải toán có lời văn 
-Học sinh lặp lại tên bài học 
-2 Học sinh đọc lại : 
10 gồm 9 và 1 hay 1 và 9 
10 gồm 8 và 2 hay và 8 
10 gồm 7 và 3 hay 3 và 7 
10 gồm 6 và 4 hay 4 và 6 
10 gồm 5 và 5
-Học sinh mở SGK và vở Bài tập toán 
-Học sinh tự làm bài vào vở Bài tập toán 
-Học sinh nhận xét, các cột tính để nhận ra quan hệ cộng trừ 
-Học sinh tìm hiểu lệnh của bài toán, tự làm bài rồi chữa bài 
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Bông hoa xuất phát là 10 và ngôi sao kết thúc cũng là số 10 
-Học sinh tự làm bài.
-1 học sinh lên bảng chữa bài 
-Học sinh tự làm bài trên phiếu bài tập 
-3 Học sinh lên bảng chữa bài 
-Tổ 1 có 6 bạn, tổ 2 có 4 bạn. Hỏi cả 2 tổ có mấy bạn ?
Học sinh nêu lời giải : Số bạn 2 tổ có là :
Nêu phép tính : 6 + 4 = 1 0
-Học sinh ghi phép tính vào phiếu bài tập 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét, tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị tiết sau 
TiÕng viƯt
Bài 66: uơm - ươm
I.Mục tiêu:
Đọc được : ưom , ươm , cánh buồm , đàn bướm ; từ và các câu ứng dụng .
Viết được : ưom , ươm , cánh buồm , đàn bướm 
Luyện nĩi từ 2 – 4 câu theo chủ đề : Ong , bướm, chim , cá cảnh .
Thái độ :Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung : Ong , bướm, chim, cá cảnh.
 II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Tranh minh hoạ từ khố: cánh buồm, đàn bướm 
 -Tranh câu ứng dụng và tranh minh hoạ phần luyện nĩi.
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt.
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Đọc và viết bảng con : thanh kiếm, quý hiếm, âu yếm, yếm dãi ( 2 – 4 em đọc) 
 -Đọc câu ứng dụng: 
 “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà.Tối đến, Sẻ mới cĩ thời gian âu yếm đàn con”.
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu:
+Cách tiến hành :
Giới thiệu trực tiếp : Hơm nay cơ giới thiệu cho các em vần mới:uơm, ươm – Ghi bảng
2.Hoạt động 2 :Dạy vần:
 +Mục tiêu:
 Nhận biết được: uơm, ươm, cánh buồm, đàn bướm 
 +Cách tiến hành :
 a.Dạy vần: uơm
-Nhận diện vần:Vần uơm được tạo bởi: u,ơ và m
 GV đọc mẫu
 Hỏi: So sánh uơm và iêm?
 -Phát âm vần:
-Đọc tiếng khố và từ khố : buồm, cánh buồm
-Đọc lại sơ đồ: uơm
 buồm
 cánh buồm
 b.Dạy vần ươm: ( Qui trình tương tự)
 ươm 
 bướm
 đàn bướm
- Đọc lại hai sơ đồ trên bảng
 Å Giải lao
-Hướng dẫn viết bảng con :
+Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình đặt bút, lưu ý nét nối)
+Chỉnh sửa chữ sai
 -Hướng dẫn đọc từ ứng dụng: 
 ao chuơm vườn ươm
 nhuộm vải cháy đượm
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu: Đọc được câu ứng dụng
 Luyện nĩi theo chủ đề
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Những bơng cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh
 đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn.”
 c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Luyện nĩi:
 +Mục tiêu:Phát triển lời nĩi tự nhiên theo nội dung 
 “Ong, bướm, chim cá cá cảnh”.
+Cách tiến hành :
Hỏi:-Con ong thường thích gì?
 -Con bướm thường thích gì?
 -Con ong và con chim cĩ ích gì cho bác nơng dân?
-Em thích con vật gì nhất?
-Nhà em cĩ nuơi chúng khơng?
 3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Phát âm ( 2 em - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: uơm
Giống: kết thúc bằng m
Khác : uơm bát đầu bằng uơ
Đánh vần ( c nhân - đồng thanh)
Đọc trơn ( cá nhân - đồng thanh)
Phân tích và ghép bìa cài: buồm
Đánh vần và đọc trơn tiếng ,từ 
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược
( cá nhân - đồng thanh)
Đọc xuơi – ngược ( cá nhân - đồng thanh)
( cá nhân - đồng thanh)
Theo dõi qui trình
Viết b.con: uơm, ươm, 
cánh buồm, đàn bướm 
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa học
Đọc trơn từ ứng dụng:
(c nhân - đ thanh)
Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh)
Nhận xét tranh.
Đọc (cánhân – đồng thanh)
HS mở sách. Đọc cá nhân 10 em
Viết vở tập viết
Quan sát tranh và trả lời
Thích hút mật ở hoa
Thích hoa
Hút mật thụ phấn cho hoa, bắt sâu bọ.
To¸n (tù chän)
«n: b¶ng céng vµ b¶ng trõ trong ph¹m vi 10
I. Mơc tiªu
- Giĩp HS cđng cè b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 10. Thuéc b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
- VËn dơng b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 ®Ĩ lµm tÝnh thµnh th¹o.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu
1. KiĨm tra bµi cị
GV gäi mét sè HS lªn b¶ng ®äc b¶ng céng, b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
2. ¤n luyƯn
GV tỉ chøc, h­íng dÉn HS lµm lÇn l­ỵt c¸c bµi tËp sau:
Bµi 1: TÝnh:
3	5	4	5	6	9	8
+	 +	 +	 +	 +	 +	 +
7	5	6	3	2	1	2
.....	 .....	 ....	 ...	 ... ...	 ....
10	10	10	10	10	 10	 10
-	 	 -	 -	 -	 -	 	 -	 -
 6	 5	 3	 4	 2	1	0
.....	 .....	 ....	 ...	 ... ...	 ....
- GV nªu yªu cÇu bµi tËp. Nh¾c HS l­u ý c¸ch ®Ỉt tÝnh sao cho th¼ng hµng, th¼ng cét.
- 3 HS lªn b¶ng, c¶ líp lµm bµi tËp vµo vë.
Bµi 2: ViÕt c¸c phÐp tÝnh céng, trõ víi 3 sè:
a) 4, 6 vµ 10	b) 3, 7 vµ 10
.........................	 ..............................
.........................	 ..............................
.........................	 ..............................
- GV nªu yªu cÇu vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm.
- 2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm bµi tËp trong vë « li.
Bµi 3: Sè?
	10 = 3 + ....	3 + ... = 10	10 - ... = 2
... = 6 + 4	.... + 1 = 10	10 - 5 = ...
10 = 0 + ....	2 + ... = 10	10 - ... = 0
- HS nªu yªu cÇu.
- Mçi tỉ cư 3 HS lªn b¶ng thi lµm nhanh lµm ®ĩng theo kiĨu ch¬i tiÕp søc.
3. Cđng cè, dỈn dß
- Vµi HS ®¹i diƯn cho c¸c tỉ thi ®äc l¹i c¸c b¶ng céng, b¶ng trõ ®· häc.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng HS häc tèt.
TiÕng viƯt (tù chän)
LuyƯn tËp c¸c bµi 62, 63, 64, 65
i. Mơc ®Ých, yªu cÇu
- HS ®­ỵc cđng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc trong c¸c bµi tõ bµi 62 -> 65.
- HS ®­ỵc më réng vèn tõ, cđng cè, më réng kÜ n¨ng ®äc c¸c tõ tiÕng øng dơng cã ©m, ch÷ võa häc.
- Gi¸o dơc lßng yªu thÝch m«n häc tiÕng ViƯt.
II.§å dïng: SGK, VBT.
III.C¸c H§ d¹y häc : 
1. KiĨm tra bµi cị 
- GV yªu cÇu HS nªu c¸c bµi tËp ®äc ®· häc trong tuÇn qua vµ tõ ®Çu tuÇn ®Õn giê.
- GV ghi nhanh tªn c¸c bµi tËp ®äc lªn b¶ng.
2. Giíi thiƯu bµi: GV nªu M§YC cđa tiÕt häc
 *H§ 1: Cđng cè kÜ n¨ng ®äc : ( 10) 
- HS më SGK - HS ®äc theo chØ ®Þnh. Mçi HS ®äc mét bµi hoỈc mét phÇn trong bµi ®Ĩ giĩp HS tËp trung sù chĩ ý theo dâi b¹n ®äc.
- HS kh¸c nhËn xÐt - GV khuyÕn khÝch HS ®äc to , râ rµng.
- GV yªu cÇu HS ®äc b¶ng «n -HS theo dâi, ®äc tiÕp .
- GV tËp triung luyƯn tËp cho HS nh÷ng tiÕng, tõ cã chøa c¸c vÇn khã ®äc, HS dƠ ®äc sai: ng­êi, tr­êng, luèng, ....
 *H§ 2: Cđng cè kÜ n¨ng nãi, kĨ chuyƯn: ( 15)
- GV chØ ®Þnh HS nãi theo chđ ®Ị nµo ®ã trong sè c¸c bµi ®· häc( tËp trung ë HS Ýt nãi, ch­a m¹nh d¹n).
- GV cã thĨ më réng chđ ®iĨm luyƯn nãi ra xung quanh cuéc sèng cđa trỴ.
- GV chØ ®Þnh HS kĨ chuyƯn tiÕp nèi. -GV nhËn xÐt, gãp ý .
 *H§3: Hoµn thµnh bµi tËp trong VBT TiÕng ViƯt ( 15).
- GV nh¾c nhë viÕt n¾n nãt, tr×nh bµy ®Đp vµ l­u ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ ghi tiÕng trong tõ.
- GV giĩp ®ì HS cßn yÕu.
- GV chÊm vë cho mét sè HS , cã nhËn xÐt cơ thĨ.
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc
TiÕng viƯt (tù chän)
thi ghÐp tiÕng, tõ, c©u c¸c bµi 61, 63, 64, 65, 65
i. Mơc ®Ých, yªu cÇu
	Giĩp HS n¾m v÷ng ch÷ c¸i ®· häc, ghÐp ®­ỵc tõ c©u.
Ph¸t triĨn trÝ th«ng minh, tÝnh nhanh nhĐn.
II . §å dïng: 
Bé ghÐp ch÷
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
- GV yªu cÇu HS lÊy c¸c vÇn «m, ¬m, em, ªm, im, um, iªm, yªm, u«m, ­¬m.
- HS ghÐp b¶ng cµi 
-Ph©n tÝch nÐt ch÷ vµ l­u ý ®iĨm kÕt hỵp gi÷a c¸c con ch÷ trong c¸c vÇn trªn: tõ i sang ª, tõ ª sang m; råi tõ ¬sang m, ...
-Vµi HS nªu
- GV ®äc cho HS ghÐp c¸c tiÕng buåm, b­ím, xiªm, yÕm, chim, trïm, tem, ®ªm, t«m, r¬m.
-HS ghÐp tiÕng. GV nhËn xÐt, sưa sai cho HS (nÕu cã).
-Ph©n tÝch cÊu t¹o c¸c tiÕng buåm, b­ím, xiªm, yÕm, chim, trïm, tem, ®ªm, t«m, r¬m.
- 10 HS nªu (mçi HS ph©n tÝch 1 tiÕng)
-GV kiĨm tra nhËn xÐt ®¸nh gi¸
* Thi ghÐp tõ øng dơng ®· häc
GV tỉ chøc cho HS thi ghÐp nhanh c¸c tõ øng dơng ®· häc: con t«m, ®èng r¬m, con tem, sao ®ªm, chim c©u, trïm kh¨n, dõa xiªm, c¸i yÕm, c¸nh buåm.
-TC:Thi chØ ch÷ vµ ®äc ch÷ ®· häc
GV ®­a v¨n b¶n ®· viÕt s½n trªn b¶ng phơ cã viÕt c¸c tiÕng ®· häc trong 5 bµi, sau ®ã yªu cÇu HS ®äc thÇm toµn bµi 1 l­ỵt.
-HS quan s¸t chØ ®äc ch÷ ®· häc
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, cho ®iĨm nh÷ng HS ghÐp tèt vµ ®äc ®ĩng.
Cđng cè, dỈn dß
- GV tuyªn d­¬ng c¸c nhãm, tỉ cã nhiỊu thµnh viªn ghÐp nhanh, ghÐp ®ĩng vµ ®äc tèt.
- §éng viªn nh÷ng HS cßn ®äc chËm vỊ nhµ tiÕp tơc luyƯn ®äc thªm.
Thø n¨m ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2009 
To¸n
LuyƯn tËp chung
I. MỤC TIÊU : 
 + Giúp học sinh : - Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10 .
 -Đếm trong phạm vi 10 . Thứ tự các số trong dãy số từ 0 à 10 
 - Củng cố kỹ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ trong phạm vi 10 
 - Củng cố thêm 1 bước các kỹ năng ban đầu của việc chuẩn bị giải toán có lời văn 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 + Vẽ trên bảng lớp bài tập số 1 . Phiếu bài tập 
 + bảng phụ ghi tóm tắt bài 5a), 5b) 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
1.Ổn Định :
+ Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập 
2.Kiểm tra bài cũ :
+ Sửa bài tập 4 a,b . giáo viên treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc tóm tắt đề rồi đọc bài toán. Gọi 2 học sinh lên bảng viết phép tính phù hợp và nêu được câu lời giải 
+ Học sinh nhận xét, giáo viên nhận xét, bổ sung .
+ Nhận xét bài cũ – KTCB bài mới 
 3. Bài mới : 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Củng cố nhận biết số lượng trong phạm vi 10.
-Giáo viên giới thiệu bài và ghi tên bài học .
-Gọi học sinh đếm từ 0 đến 10 và ngược lại .
-Hỏi lại các số liền trước, liền sau 
Hoạt động 2 : Luyện Tập 
-Cho học sinh mở SGK hướng dẫn làm bài tập 
Bài 1 : Hướng dẫn học sinh đếm số chấm tròn trong mỗi ô rồi viết số chỉ số lượng chấm tròn vào ô trống tương ứng 
-1 Học sinh lên bảng sửa bài 
Bài 2: Đọc các số từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0 .
-Giáo viên gọi học sinh lên bảng chỉ vào dãy số đọc các số theo tay chỉ .
Bài 3 : 
-Yêu cầu học sinh tự thực hiện bài tính theo cột dọc – Lưu ý học sinh viết số thẳng cột đơn vị 
-Cho 1 2m sửa bài 
Bài 4 : -Viết số vào ô trống .
-Cho 2 học sinh lên thực hiện đua viết số thích hợp vào ô trống 
 -3 + 4 
8
6
 + 4 - 8 
-Giáo viên sửa bài chung 
Bài 5 : 
-Yêu cầu học sinh căn cứ vào tóm tắt bài toán để nêu các điều kiện của bài toán. Tiếp theo nêu câu hỏi của bài toán.
-Cho học sinh nêu lại toàn bộ bài toán qua tóm tắt sau đó viết phép tính phù hợp.
-Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh đặt bài toán và giải chính xác.
-Học sinh lần lượt nhắc lại đầu bài 
-4 em đếm 
- 4 học sinh trả lời 
-Học sinh mở SGK .
-Học sinh tự làm bài .
-Lần lượt 2 học sinh đọc số xuôi, 2 học sinh đọc dãy số ngược.
-Học sinh tự làm bài vào phiếu bài tập 
-2 Học sinh lên bảng thực hiện đua viết số đúng 
-Học sinh nhận xét
-a) Trên đĩa có 5 quả táo. Bé để thêm vào đĩa 3 quả táo nữa. Hỏi có tất cả mấy quả táo ?
 5 + 3 = 8 
-b) Nam có 7 viên bi. Hải lấy bớt 3 viên bi. Hỏi Nam còm lại mấy viên bi ?
 7 - 3 = 4 
4.Củng cố dặn dò : 
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương học sinh hoạt động tích cực 
- Dặn học sinh ôn lại các bảng cộng, trừ . Làm bài tập ở vở Bài tập toán 
- Chuẩn bị bài cho ngày mai .
TiÕng viƯt
Bài 67 : ƠN TẬP
I.Mục tiêu:
- Đọc được các vần cĩ kết thúc bằng m ; các từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 .
- Viết được các vần , các từ ngữ ứng dụng từ bài 60 đến bài 67 .
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Đi tìm bạn ,
II.Đồ dùng dạy học:
-GV: -Bảng ơn. Tranh minh hoạ cho câu ứng dụng.Tranh minh hoạ phần truyện kể : Đi tìm bạn
-HS: -SGK, vở tập viết, vở bài tập Tiếng việt
III.Hoạt động dạy học: Tiết 1 
 1.Khởi động : Hát tập thể
 2.Kiểm tra bài cũ :
 -Viết và đọc từ ngữ ứng dụng : ao chuơm, nhuộm vải, vườn ươm, cháy đượm( 2 em)
 -Đọc câu ứng dụng: 
 “ Những bơng cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn”. 
 -Nhận xét bài cũ
 3.Bài mới :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài :
+Mục tiêu:
+Cách tiến hành :
 -Hỏi: Tuần qua chúng ta đã học được những vần gì mới?
 -GV gắn Bảng ơn được phĩng to
2.Hoạt động 2 :Oân tập:
 +Mục tiêu:Oân các vần đã học 
 +Cách tiến hành :
 a.Các vần đã học:
b.Ghép chữ và vần thành tiếng
 Å Giải lao
 c.Đọc từ ngữ ứng dụng:
 -GV chỉnh sửa phát âm
 -Giải thích từ: 
 lưỡi liềm xâu kim nhĩm lửa
 d.Hướng dẫn viết bảng con :
-Viết mẫu trên giấy ơ li ( Hướng dẫn qui trình ) Chỉnh sửa chữ viết cho học sinh.
 -Đọc lại bài ở trên bảng
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
Tiết 2:
1.Hoạt động 1: Khởi động
2. Hoạt động 2: Bài mới:
+Mục tiêu:
 - Đọc được câu ứng dụng.
 - Kể chuyện lại được câu chuyện: Đi tìm bạn
+Cách tiến hành : 
 a.Luyện đọc: Đọc lại bài tiết 1
 GV chỉnh sửa lỗi phát âm của HS
 b.Đọc câu ứng dụng: 
 “Trong vịm lá mới chồi non
 Chùm cam bà giữ vẫn cịn đung đưa
 Quả ngon dành tận cuối mùa
 Chờ con, phần cháu bà chưa trảy vào” 
-GV chỉnh sửa phát âm cho HS
c.Đọc SGK:
 Å Giải lao
d.Luyện viết:
e.Kể chuyện:
+Mục tiêu: Kể lại được câu chuyện:“Đi tìm bạn”
+Cách tiến hành :
-GV dẫn vào câu chuyện
-GV kể diễn cảm, cĩ kèm theo tranh minh hoạ
Tranh1: Sĩc và Nhím là đơi bạn thân. Chúng thường nơ đùa, hái hoa, đào củ cùng nhau.
 Tranh 2:Nhưng cĩ một ngày giĩ lạnh từ đâu kéo về. Rừng cây thi nhau trút lá, khắp nơi lạnh giá. Chiều đến, Sĩc chạy tìm Nhím Thế nhưng ở đâu Sĩc cũng chỉ thấy cỏ cây im lìm, Nhím thì biệt tăm. Vắng bạn, Sĩc buồn lắm.
 Tranh 3: Gặp bạn Thỏ, Sĩc bèn hỏi Thỏ cĩ thấy bạn Nhím ở đâu khơng? Nhưng Thỏ lắc đầu bảo khơng, khiến Sĩc càng buồn thêm. Sĩc lại chạy tìm bạn khắp nơi.
 Tranh 4: Mãi khi mùa xuân đến từng nhà . Cây cối đua nhau nảy lộc, chim chĩc hĩt véo von, Sĩc mới gặp lại được Nhím. Gặp lại nhau, chúng vui mừng lắm. Hỏi chuyện mãi rồi Sĩc cho biết: cứ muà đơng đến, họ nhà Nhím lại phải đi tìm chỗ tránh rét.
+ Ý nghĩa :Câu chuyện nĩi nên tình bạn thân thiết của Sĩc và Nhím.
3.Hoạt động 3: Củng cố dặn dị
HS nêu 
HS lên bảng chỉ và đọc vần
HS đọc các tiếng ghép từ chữ ở cột dọc với chữ ở dịng ngang của bảng ơn.
Tìm và đọc tiếng cĩ vần vừa ơ

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 10 buoituan CKTKN Tuan 16 Lop 1.doc