Giáo án các môn khối 1 - Tuần 15 năm 2009

I. MỤC TIÊU:

- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca cả hai bài hát.

- Biết kết hợp vừa hát vừa gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca.

- Biết hát kết hợp với vài động tác phụ họa.

- Biết đọc những câu thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài Sắp đến Tết rồi.

II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:

- Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát

- Một số nhạc cụ gõ đơn giản

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 13 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 06/08/2018 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn khối 1 - Tuần 15 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15
Ngày soạn 7 /12/ 2009
Ngày giảng 8,9 / 12/ 2009
Khèi 1
Ôn tập 2 bài hát:
ĐÀN GÀ CON - SẮP ĐẾN TẾT RỒI.
I. MỤC TIÊU:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca cả hai bài hát. 
- Biết kết hợp vừa hát vừa gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca.
- Biết hát kết hợp với vài động tác phụ họa. 
- Biết đọc những câu thơ 4 chữ theo tiết tấu của bài Sắp đến Tết rồi.
II. GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:
- Nhạc cụ, tập đệm theo bài hát
- Một số nhạc cụ gõ đơn giản
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:
1. Ổn định tổ chức lớp. 2'
2. Bài mới.
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
12’
15'
5'
Hoạt động 1: 
Ôn tập bài hát “Đàn gà con”
- Cho HS tập hát thuộc lời ca.
GV cần giúp các em thể hiện đúng từng kiểu vỗ tay (hoặc gõ) đệm.
- Cho HS tập hát kết hợp vài động tác
diễn và vận động phụ họa (theo HD ở tiết 12)
- Biểu diễn 
-Tập hát đối đáp: GV chia lớp thành 4 nhóm.
- Chỉ định 1 em hát câu lẻ, cả lớp hát câu chẵn.
Hát lời 1 sang lời 2 cũng tập hát như trên.
Hoạt động 2:
Ôn tập bài hát “Sắp đến Tết rồi”
- Cho HS tập hát thuộc lời ca.
- Hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ tay gõ 
đệm theo phách.
- Hướng dẫn hát kết hợp vỗ tay (hoặc gõ) đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp vỗ tay và làm động tác (như HD ở tiết 14) 
- GV cho từng nhóm HS tập biểu diễn kết hợp vận động phụ họa.
3.Củng cố - Dặn dò
- cả lớp hát lại cả 2 bài hát.
* Dặn dò: Ôn lại 2 bài hát: Đàn gà con và Sắp đến Tết rồi có kết hợp gõ đệm. - - Chuẩn bị: Nghe Quốc ca và Kể chuyện âm nhạc.
- HS hát theo nhóm, tổ, lớp.
-Tập gõ đệm theo phách và theo tiết tấu lời ca.
- Tập hát kết hợp vận động phụ hoa.ï 
-Từng nhóm lên biểu diễn: đơn ca, song ca, tốp ca
-Mỗi nhóm hát 1 câu nối kết đến hết bài và đổi lại cho nhóm khác hát trước.
- Thực hiện hát lĩnh xướng và hoà giọng.
-Thực hiện theo tổ, nhóm
-Thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo phách.
- Thực hiện hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca.
- Hát kết hợp vận động như tiết 14.
- Biểu diễn bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân.
- Thực hiện hát lần lượt 2 bài hát.
- Ghi nhớ
Buổi chiều: Ôn tập
- Hướng dẫn hs ôn tập lại 2 bài hát Đàn gà con và Sắp đến tết rồ ivới các cách hát hoà giọng, nối kết và lĩnh xướng.
- HS hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- HS tập biểu diễn 2 bài hát trước lớp với các hình thức tốp ca, tam ca, song ca.
- Nhận xét đánh giá tiết dạy.
Khèi 2
¤n 3 bµi h¸t: 
Chĩc mõng sinh nhËt, Céc c¸CH tïng cheng, ChiÕn sÜ tÝ hon
I. Mơc tiªu :
 - Hát ®ĩng giai ®iƯu vµ thuộc lời ca c¶ 3 bµi h¸t, diễn cảm.
 - Biết hát kết hợp gâ ®Ưm vµ vận động phụ hoạ. 
 - Nghe hát để bồi dưỡng khả năng cảm thụ âm nhạc. 
 II. ChuÈn bÞ : 
 - §µn, ®Üa, 
 - Nh¹c cơ gâ ®Ưm : song loan, thanh ph¸ch, trèng nhá 
 III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc : 
 1. KT bµi : TiÕn hµnh trong qu¸ tr×nh «n
 2. Bµi míi : 
TG
Ho¹t ®éng GV
Ho¹t ®éng HS
23'
6'
Néi dung :¤n tËp 3 h¸t bµi
1.¤n tập bµi: Chúc mừng sinh nhật
- GV đệm đàn cho HS nghe giai điệu, sau đó hỏi HS nhận biết tên bài hát? Nhạc của nước nào? Bài hát viết ở nhịp 2/4 hay nhịp ¾ ?
- Hướng dẫn HS ôn theo nhiều hình thức. 
- Hướng dẫn HS hát kết hợp gâ ®Ưm vµ vận động phụ hoạ .
- ChØ ®Þnh 2-3 nhãm lªn biĨu diƠn tr­íc líp.
GV nhận xét .
2. ¤n tập bài: Cộc cách tùng cheng
- Hướng dẫn HS ôn bài hát kết hợp trò chơi gõ nhạc cụ .
- Mời vài nhóm lên biểu diễn trước lớp 
- GV nhận xét 
3.¤n tËp bài: Chiến sĩ tí hon
- GV bắt giọng cho HS hát kết hợp gõ đệm theo phách, đệm theo nhịp 2.
- GV chia lớp thµnh 2 d·y để hát đối đáp.
- GV Treo tranh minh họa h×nh ảnh chĩ bộ đ®ội duyệt binh trong ngày lễ . 
- H/d h/s h¸t kết hợp vận đ®ộng theo bài h¸t.
- H/d h/s chơi trß chơi Ban nhạc tÝ hon. Dựa trªn bài h¸t g/v thay lời ca bằng ©m thanh tượng hình tượng tr­ng cho tiếng kÌn, tiÕng trèng..
3 .Củng cố - Dặn dò : 
- 1 em nh¾c l¹i néi dung bµi häc.
- GV b¾t giäng cho hs h¸t l¹i 1 trong 3 bµi h¸t.
* DỈn dß: ¤n l¹i c¶ 3 bµi h¸t cho thuÇn thơc .ChuÈn bÞ tr­íc bµi häc s©u
- NhËn xÐt chung giê häc.
- §äc l¹i ®Çu bµi vµ ghi bµi .
- HS nghe trả lời
- HS hát theo hướng dẫn 
- HS hát kết hợp gõ đệm vµ vËn ®éng phơ ho¹.
- HS lên biểu diễn trước lớp 
- NhËn xÐt.
- Thùc hiƯn h¸t kÕt hỵp trß ch¬i gâ nh¹c cơ.
- 2-3 nhãm lªn biĨu diƠn tr­íc líp.
-NhËn xÐt.
- Thùc hiƯn h¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm theo ph¸ch, nhÞp .
- Thi hát đối đáp. 
- Quan s¸t.
- H¸t kÕt hỵp vËn ®éng theo bµi h¸t.
- Thùc hiƯn trß ch¬i Ban nh¹c tÝ hon.
- 1em nh¾c l¹i
- THùc hiƯn.
- HS lắng nghe và ghi nhớ.
Buỉi chiỊu: ¤n tËp
- H­íng dÉn hs «n tËp l¹i 3 bµi h¸t Chĩc mõng sinh nhËt, Céc c¸ch tïng cheng, ChiÕn sÜ tÝ hon kÕt hỵp gâ ®Ưm vµ vËn ®éng phơ ho¹.
- Tỉ chøc cho hs thi biĨu diƠn c¸c bµi h¸t gi÷a c¸c tỉ theo h×nh thøc tèp ca, song ca, ®¬n ca.
- Tỉ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i Ban nh¹c tÝ hon.
- NhËn xÐt chung giê häc.
Khèi 3
HäC h¸t bµi: Ngµy mïa vui
Giíi thiƯu mét vµi nh¹c cơ
 I. Mơc tiªu : 
 	- Hát thuộc lời ca, đúng giai điệu , đều giọng.
- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo nhịp 
- HS hiểu biết sơ lược về một vài nhạc cụ dân tộc
 II. ChuÈn bÞ : 
- §µn, §Üa, tranh minh ho¹ 
- Thanh ph¸ch, trèng nhá, song loan, mâ. 
 III. C¸c ho¹t ®éng D¹y vµ Häc :
 1. KiĨm tra bµi : H¸t vµ gâ ®Ưm theo ph¸ch bµi h¸t Ngµy mïa vui (3’) 
 2.Bµi míi :
TG
Hoạt ®ộng GV
Hoạt ®ộng HS
10'
10'
12'
3'
a. Hoạt ®ộng 1: 
¤n tËp lêi 1 vµ tËp h¸t lêi 2 bµi h¸t: Ngày mùa vui
- Hướng dẫn HS ôn tập l¹i lêi h¸t 1 vµ d­¹ trªn giai ®iƯu lêi 1, hs tù tËp h¸t lêi 2.
- GV hướng dẫn HS hát kết hợp vỗ hoặc gõ đệm theo nhịp.
- GV nhận xét và sửa đổi với những em chưa vỗ, hát đúng nhịp.
b. Hoạt ®ộng 2: 
Tập biểu diễn bài hát
- GV chỉ định từng tổ nhóm đứng tại chỗ trình bày bài hát. 
- Hướng dẫn HS vài động tác phụ hoạ.
c.Hoạt động3: 
Giới thiệu vài nhạc cụ dân tộc
+ Đàn bầu GV cho xem tranh và thuyết trình Đàn bầu chỉ có một dây, nó còn có tên là Độc huyền cầm.¢m thanh của đàn bầu ngân nga thánh thót .
+ Đàn tranh:HS xem tranh , GV thuyết trình : Đàn tranh có 16 dây vì vậy còn có tên là Tam thập lục. Đàn tranh có âm thanh trong trẻo, tươi vui, được dùng hoà tấu trong các dàn nhạc dân tộc
+ Đàn nguyệt:HS xem tranh, GV thuyết trình Đàn này có thân hùnh tròn, giống như mặt trăngtron nên được gọi là đàn nguyệt có nơi còn gọi là đàn kìm. Đàn nguyệt có hai dây.
- Cho Hs nhËn biÕt nh¹c cơ qua trß chơi nh×n nhanh nãi ®ĩng.
d.Củng cố- dặn dß:
- H/s nhắc nội dung bài học,mời cả lớp đứng tại chỗ h¸t kết hợp vận đ®ộng
- Nhận xÐt tiết học, dặn h/s về nhà học bài.
- Nh¾c l¹i ®Çu bµi
- Thực hiện ôn lời 1và tập hát lời 2,theo nhiều hình thứcnhư tổ,nhóm, cá nhân.
- Hát kết hợp vỗ gõ đệm theo nhịp 
- chú ý lắng nghe .
- Từng tốp đứng hát theo hướng dẫn của GV
- HS hát với tốc độ vừa phải, hát nhẹ nhàng, thể tình cảm vui tươi.
- HS quan sát theo dõi .
- Tỉ chøc trß ch¬i
- T/hiện .
- lắng nghe, ghi nhớ
Buổi chiều: Ôn tập
- H/d hs ôn tập lại bài hát Ngày mùa vui theo cách hát hoà giọng, nối kết
- HS ôn hát kết hợp gõ đệm theo lần lượt cả 3 cách: Nhịp , phách và tiết tấu.
- Hát kết hợo vận động phị hoạ.
- Tổ chức cho hs biểu diễn bài hát theo các hình thức: tổ, nhóm , song ca..
- Nhận xét chung giờ học.
Ngµy so¹n 6/ 12/ 2009
Ngµy gi¶ng 7,9/ 12/ 2009
Khối 4
Bµi 15: häc bµi h¸t: giÊc m¬ cđa bÐ
I. Mơc tiªu cÇn ®¹t:
- Häc sinh h¸t ®ĩng giai ®iƯu vµ lêi ca, thĨ hiƯn t×nh c¶m cđa bµi h¸t.
- Qua bµi h¸t gi¸o dơc häc sinh lßng yªu mÕn trỴ.
II. ChuÈn bÞ:
- Nh¹c cơ, chÐp s½n bµi h¸t lªn b¶ng.
- Đàn hát thuần thục bài hát.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu:
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc (1’)
2. KiĨm tra bµi cị (4’)
- Gäi häc sinh lªn b¶ng h¸t 1 trong 3 bµi h¸t ®· «n tËp ë tiÕt tr­íc.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
3. Bµi míi 
14'
12'
4'
Hoạt động 1: 
Dạy bài hát : Giấc mơ của bé
- Gi¸o viªn h¸t mÉu bµi h¸t trªn b¶ng 1 lÇn.
- Gi¸o viªn giíi thiƯu vỊ t¸c gi¶, t¸c phÈm.
- D¹y häc sinh h¸t tõng c©u theo lèi mãc xÝch tr­íc khi vµo häc h¸t gi¸o viªn cho häc sinh luyƯn cao ®é
- D¹y h¸t tõng c©u.
 Trêi thu trong xanh, xanh ngßai cưa sỉ
 BÐ n»m bÐ ngđ, sao ®«i m«i mØm c­êi
 Ph¶i ch¨ng trong m¬ em ®ang m¬ thÊy.
 Bao trß ch¬i míi ®Ịu dµnh cho em
 Con voi ®¸nh trèng, con gÊu thỉi kÌn, bãng bay xanh ®á, bay ®Çy quanh em, ­íc m¬ nho nhá cho m«i em c­êi
- Cho häc sinh h¸t kÕt hỵp c¶ bµi.
Ho¹t ®éng 2: H¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm
- H¸t kÕt hỵp víi gâ ®Ưm theo nhÞp, theo ph¸ch vµ theo tiÕt tÊu lêi ca.
* LuyƯn tËp:
- Tỉ chøc cho häc sinh luyƯn tËp h¸t theo tỉ, bµn, d·y bµn.
- LuyƯn tËp theo h×nh thøc c¸ nh©n. 
4. Cđng cè dỈn dß 
- Cho c¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t 1 lÇn
- Gäi 1 - 2 em h¸t tr­íc líp
- DỈn dß: VỊ nhµ «n l¹i bµi h¸t, chuÈn bÞ bµi tiÕp sau.
- Ghi bµi
- Häc sinh l¾ng nghe
- Häc sinh l¾ng nghe
- Häc sinh luyƯn cao ®é
§ - R - M - P - S - L - S - §
- Häc sinh h¸t theo sù ®iỊu khiĨn cđa gi¸o viªn.
- LuyƯn theo bµn, tỉ, d·y
- Thùc hiƯn h¸t kÕt hỵp gâ ®Ưm .
- LuyƯn tËp theo tỉ, nhãm, d·y bµn.
- C¶ líp h¸t l¹i bµi h¸t.
- 1-2 em h¸t tr­íc líp.
- Ghi nhí.
Buỉi chiỊu: ¤n tËp 
- Hd hs «n tËp l¹i bµi h¸t giÊc m¬ cđa bÐ theo c¸c h×nh thøc h¸t nèi kÕt, hoµ giäng..
- Tỉ chøc cho hs thi thĨ hiƯn bµi h¸t ®Þa ph­¬ng do c¸ nh©n tù s­u tÇm( D©n ca cđa d©n téc c¸c em nh­ Tµy, Nïng, M«ng)
- NhËn xÐt kÕt qu¶ s­u tÇm vµ thĨ hiƯn cđa hs.
Khèi 5
«n tËp T®n sè 3, sè 4
kĨ chuyƯn ©m nh¹c
I. Mơc tiªu
- H/s ®äc nh¹c, h¸t lêi bµi T§N sè 3, sè 4 kÕt hỵp gâ ph¸ch.
- H\s nghe c©u chuyƯn nghƯ sÜ Cao V¨n Lçu, tËp kĨ s¬ l­ỵc néi dung c©u chuyƯn. HS lµm quen víi b¶n D¹ cỉ hoµi lang cđa Cao V¨n LÇu
II. ChuÈn bÞ cđa gi¸o viªn
- Nh¹c cơ quen dïng,bé gâ
- §äc nh¹c, h¸t kÕt hỵp gâ ph¸ch bµi T§N sè 3, sè 4.
III. ho¹t ®éng d¹y häc
1. ỉn ®Þnh líp
2. Néi dung bµi míi.
TG
Ho¹t ®éng cđa GV
Ho¹t ®éng cđa HS
10'
Néi dung 1
¤n tËp T§N sè 3
- LuyƯn tËp cao ®é:
+ GV quy ®Þnh häc c¸c nèt §«- Rª - Mi – Rª- §«, råi ®µn ®Ĩ HS hoµ theo.
+ GV quy ®Þnh häc c¸c nèt Mi – Son – La – Son- Mi, råi ®µn ®Ĩ HS hoµ theo.
- §äc nh¹c kÕt hỵp luyƯn tiÕt tÊu:
+ Gâ l¹i tiÕt tÊu T§N sè 3
- C¶ líp ®äc nh¹c, h¸t lêi gâ ph¸ch.
Thùc hiƯn mét nưa líp h¸t mét nưa líp gâ nhÞp.
- ChØ ®Þnh 2-3 nhãm tr×nh bµy l¹i bµi T§N
- HS luyƯn cao ®é
- §äc nh¹c, luyƯn tiÕt tÊu
- §äc nh¹c, h¸t lêi kÕt hỵp gâ ®Ưm theo ph¸ch.
- 2-3 nhãm thùc hiƯn.
10'
Néi dung 2
¤n tËp T§N sè 4
10'
- LuyƯn tËp cao ®é
- H/s nãi tªn nèt trong bµi ( §«- Rª- Mi- Son- La).
LuyƯn tËp tiÕt tÊu.
Gv gâ tiÕt tÊu lµm mÉu
TËp ®äc tõng c©u
- GV h­íng dÉn H/s ®äc tõng c©u
+TËp ®äc c¶ bµi
- Y/c häc sinh ®äc c¶ bµi
- G/v sưa sai
§äc nh¹c kÕt hỵp gâ ph¸ch
- Mét nưa líp ®äc nh¹c mét nưa cßn l¹i gâ ph¸ch. §ỉi l¹i phÇn tr×nh bµy
- C¸c tỉ ®äc nh¹c, gâ ph¸ch .
- GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸
Néi dung 3: KĨ chuyƯn ©m nh¹c: NghƯ sÜ Cao V¨n LÇu
- Giíi thiƯu c©u chuyƯn :H«m nay c¸c em nghe c©u chuyƯn vỊ danh nh©n ©m nh¹c ViƯt Nam ®ã lµ nghƯ sÜ Cao V¨n LÇu.
GV kĨ chuyƯn:
 + KĨ theo tranh minh ho¹.
+ Gi¶i thÝch: Gia §Þnh lµ tªn gäi x­a, hiƯn nay ®Þa danh nµy thuéc Thµnh Phè Hå ChÝ Minh.
- Cđng cè néi dung:
+ Em nµo cã thĨ nh¾c l¹i kh¶ n¨ng ©m nh¹c cđa Cao V¨n LÇu lĩc cßn nhá?
+ B¶n nh¹c hay nhÊt cđa nhãm nh¹c HuÕ lµ g×?
- HS tËp kĨ chuyƯn
+ GV cho c¸c tỉ thi kĨ chuyƯn xem tỉ nµo kĨ hay nhÊt
+ Tãm t¾t néi dung theo tranh minh ho¹ 
+ Nghe nh¹c minh ho¹ (1-2 phĩt)
- LuyƯn tËp cao ®é.
- Häc sinh theo dâi vµ thùc hiƯn
- LuyƯn tiÕt tÊu
- ¤n tËp ®äc nh¹c, ghÐp lêi ca.
- §äc nh¹c kÕt hỵp gâ ®Ưm 
- c¸c tỉ tr×nh bµy.
- NhËn xÐt
- Tr¶ lêi
- Tr¶ lêi
- TËp kĨ chuyƯn
- Nghe nh¹c
5'
3. Cđng cè - DỈn dß
+ Gỵi lªn niỊm tù hµo víi nỊn ©m nh¹c d©n téc.
+ Yªu mÕn b¶o vƯ lµn ®IƯu d©n ca.
+ §éng viªn Hs cè g¾ng häc tËp ©m nh¹c
- NhËn xÐt chung giê häc.
Buỉi chiỊu : ¤n tËp
- HS «n l¹i 2 bµi tËp ®äc nh¹c sè 3 vµ 4.
- HS tËp chÐp nh¹c bµi tËp ®äc nh¹c sè 3 vµ sè 4.
- NhËn xÐt chung giê häc.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 15 - 2009; 2010.doc