Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 6

I. Mục tiêu:

- Đọc trơn toàn bài, biết đọc diễn cảm bài văn với giọng trầm, buồn, xúc động, thể hiện sự ân hận, dằn vặt của An - đrây – ca trước cái chết của ông. Đọc phân biệt lời nhân vật với lời người kể.

- Hiểu ý nghĩa của các từ trong bài.

- Hiểu nội dung câu chuyện: Nỗi dằn vặt của An - đrây – ca thể hiện tình cảm yêu thương và ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực, sự nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân.

II. Đồ dùng dạy - học:

- Tranh minh họa bài tập đọc.

III. Các hoạt động dạy và học:

A. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra 2 – 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ “Gà Trống và Cáo”.

- Nhận xét về tính cách 2 nhân vật Gà Trống và Cáo.

B. Dạy bài mới:

1. Giới thiệu và ghi đầu bài:

2. Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:

a. GV đọc diễn cảm toàn bài:

 

doc 36 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 16/08/2018 Lượt xem 123Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 4 - Tuần 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
©u viỊn gÊp mÐp.
* H§2: GV h­íng dÉn HS thao t¸c kü thuËt.
- GV h­íng dÉn HS quan s¸t H1, 2, 3, 4 vµ ®Ỉt c©u hái.
HS: Quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái vỊ c¸ch gÊp mÐp v¶i.
- Gäi HS thùc hiƯn thao t¸c v¹ch hai ®­êng dÊu lªn m¶nh v¶i.
HS: Thùc hiƯn thao t¸c gÊp.
- GV nhËn xÐt c¸c thao t¸c cđa HS.
- GV h­íng dÉn HS thao t¸c theo néi dung SGK.
- H­íng dÉn HS kÕt hỵp ®äc néi dung cđa mơc 2, mơc 3 víi quan s¸t h×nh 3, 4 SGK ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái vµ thùc hiƯn c¸c thao t¸c kh©u viỊn ®­êng gÊp mÐp b»ng mịi kh©u ®ét.
HS: Quan s¸t vµ l¾ng nghe GV h­íng dÉn ®Ĩ n¾m ®­ỵc c¸ch gÊp mÐp v¶i.
3. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ tËp gÊp mÐp v¶i ®Ĩ giê sau häc tiÕp.
Thø . ngµy . th¸ng . n¨m 200..
KĨ chuyƯn
KĨ ChuyƯn ®· nghe ®· ®äc
I. Mơc tiªu:
1. RÌn kü n¨ng nãi:
	- BiÕt kĨ tù nhiªn b»ng lêi cđa m×nh 1 c©u chuyƯn ®· nghe, ®· ®äc nãi vỊ lßng tù träng.
	- HiĨu truyƯn, trao ®ỉi víi b¹n bÌ vỊ néi dung, ý nghÜa c©u chuyƯn. Cã ý thøc rÌn luyƯn m×nh ®Ĩ trë thµnh ng­êi cã lßng tù träng.
2. RÌn kü n¨ng nghe: HS ch¨m chĩ nghe lêi b¹n kĨ, nhËn xÐt ®ĩng lêi kĨ cđa b¹n.
II. §å dïng d¹y - häc:
Mét sè truyƯn viÕt vỊ lßng tù träng, giÊy khỉ to 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
GV kiĨm tra 1 HS kĨ l¹i c©u chuyƯn mµ em ®· ®äc vỊ tÝnh trung thùc.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi tªn bµi:
2. H­íng dÉn HS kĨ chuyƯn:
a. H­íng dÉn HS hiĨu yªu cÇu ®Ị bµi:
HS: 1 em ®äc ®Ị bµi.
- GV g¹ch d­íi nh÷ng tõ quan träng.
HS: 4 em nèi tiÕp nhau ®äc c¸c gỵi ý 1, 2, 3, 4.
HS: §äc l­ít gỵi ý 2.
- GV nh¾c HS nªn chän nh÷ng c©u chuyƯn ngoµi SGK.
HS: Nèi tiÕp nhau giíi thiƯu tªn c©u chuyƯn cđa m×nh.
HS: §äc thÇm dµn ý cđa m×nh.
b. HS thùc hµnh kĨ chuyƯn, trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn:
HS: KĨ chuyƯn theo cỈp, trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn.
- Thi kĨ tr­íc líp.
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt, tÝnh ®iĨm cho b¹n kĨ hay nhÊt.
- B×nh chän c©u chuyƯn hay nhÊt, ng­êi kĨ chuyƯn hÊp dÉn nhÊt.
3. Cđng cè – dỈn dß:
	- GV nhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ tËp kĨ cho mäi ng­êi nghe.
To¸n
LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu:
	- Giĩp HS «n tËp cđng cè vỊ viÕt, ®äc so s¸nh c¸c sè tù nhiªn.
	- §¬n vÞ ®o khèi l­ỵng vµ ®¬n vÞ ®o thêi gian.
- Mét sè hiĨu biÕt ban ®Çu vỊ biĨu ®å, vỊ sè trung b×nh céng.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
A. KiĨm tra bµi cị:
GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi tËp.
B. H­íng dÉn luyƯn tËp:
+ Bµi 1: 
HS: §äc yªu cÇu bµi tËp, tù lµm råi ch÷a bµi.
- GV cđng cè cho HS vỊ sè liỊn tr­íc, sè liỊn sau.
+ Bµi 2: 
HS: §äc yªu cÇu, 1 em lªn b¶ng lµm, d­íi líp lµm vµo vë.
- GV cïng c¶ líp nhËn xÐt vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
a) 4 7 5 9 3 6 > 4 7 5 8 3 6
b) 9 0 3 8 7 6 < 9 1 3 0 0 0
c) 5 tÊn 175 kg > 5075 kg
d) 2 tÊn 750 kg = 2750 kg
+ Bµi 3: 
HS: Quan s¸t biĨu ®å ®Ĩ viÕt tiÕp vµo chç chÊm.
GV gäi HS quan s¸t biĨu ®å viÕt tiÕp vµo chç chÊm.
a) Khèi 3 cã 3 líp lµ 3A, 3B, 3C.
b) - Líp 3A cã 18 HS giái to¸n.
- Líp 3B cã 27 HS giái to¸n.
- Líp 3C cã 21 HS giái to¸n.
c) Trong khèi líp 3 th× líp 3B cã nhiỊu HS giái to¸n nhÊt, líp 3A cã Ýt HS giái to¸n nhÊt.
d) Trung b×nh mçi líp 3 cã 22 HS giái to¸n.
+ Bµi 4: GV cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
HS: Tù lµm bµi vµo vë.
N¨m 2000 thuéc thÕ kû XX
N¨m 2005 thuéc thĨ kû XXI
ThÕ kû XXI kÐo dµi tõ n¨m 2001 ®Õn n¨m 2100.
+ Bµi 5: HS tù lµm bµi råi ch÷a bµi.
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm bµi vµo vë.
C¸c sè trßn tr¨m lín h¬n 540, bÐ h¬n 870 lµ: 600; 700; 800.
VËy a lµ 600; 700; 800.
C. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi vµ lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp.
chÝnh t¶
ng­êi viÕt truyƯn thËt thµ
I. Mơc tiªu:
	- Nghe – viÕt ®ĩng chÝnh t¶, tr×nh bµy ®ĩng truyƯn ng¾n “Ng­êi viÕt truyƯn thËt thµ”.
	- BiÕt tù ph¸t hiƯn lçi vµ sưa lçi trong bµi chÝnh t¶.
	- T×m vµ viÕt ®ĩng chÝnh t¶ c¸c tõ l¸y cã tiÕng chøa ©m ®Çu s/x hoỈc cã thanh hái, ng·.
II. §å dïng d¹y - häc:
	Sỉ tay chÝnh t¶, 1 vµi tê phiÕu khỉ to
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
GV ®äc cho HS viÕt.
HS: 2 em lªn b¶ng viÕt c¸c tõ b¾t ®Çu b»ng l / n. C¶ líp viÕt giÊy.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2. H­íng dÉn HS nghe – viÕt:
- GV ®äc 1 l­ỵt bµi chÝnh t¶.
HS: - Theo dâi trong SGK.
- 1 HS ®äc l¹i, c¶ líp nghe, suy nghÜ nãi vỊ néi dung mÈu chuyƯn.
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i truyƯn, chĩ ý nh÷ng tõ dƠ viÕt sai, c¸ch tr×nh bµy.
- GV nh¾c HS ghi tªn bµi vµo gi÷a dßng. Sau khi chÊm xuèng dßng ph¶i viÕt hoa, lïi vµo 1 « li, 
HS: GÊp SGK.
- GV ®äc tõng c©u cho HS viÕt, mçi c©u ®äc 2 l­ỵt.
- GV ®äc toµn bµi chÝnh t¶.
HS: So¸t lçi.
3. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp chÝnh t¶:
+ Bµi 2: TËp ph¸t hiƯn vµ sưa lçi chÝnh t¶.
HS: §äc néi dung bµi, c¶ líp ®äc thÇm ®Ĩ biÕt c¸ch sưa lçi.
- Tù ®äc bµi, ph¸t hiƯn lçi vµ sưa lçi trong bµi chÝnh t¶ cđa m×nh.
- Tõng cỈp HS ®ỉi bµi cho nhau ®Ĩ sưa chÐo.
- GV ph¸t riªng cho 1 sè HS phiÕu to ®Ĩ lµm ra phiÕu.
HS: Lªn b¶ng d¸n phiÕu.
- C¶ líp nhËn xÐt.
- GV chÊm 7 ®Õn 10 bµi.
+ Bµi 3a:
HS: Nªu yªu cÇu bµi tËp.
- 1 em ®äc l¹i yªu cÇu, c¶ líp theo dâi.
- 1 em nh¾c l¹i kiÕn thøc vỊ tõ l¸y.
- GV chØ vµo mÉu, gi¶i thÝch cho HS hiĨu.
HS: Lµm bµi vµo vë.
VD: su«n sỴ, x«n xao lµ c¸c tõ l¸y cã chøa ©m ®Çu lỈp l¹i nhau.
- GV nhËn xÐt, sưa ch÷a cho HS.
4. Cđng cè – dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ lµm bµi tËp.
Khoa häc
Mét sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n
I. Mơc tiªu:
	- Sau bµi häc, HS cã thĨ kĨ tªn c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n.
- Nªu vÝ dơ vỊ 1 sè lo¹i thøc ¨n vµ c¸ch b¶o qu¶n chĩng.
- Nãi vỊ nh÷ng ®iỊu cÇn chĩ ý khi lùa chän thøc ¨n dïng ®Ĩ b¶o qu¶n vµ c¸ch sư dơng thøc ¨n ®· ®­ỵc b¶o qu¶n.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- H×nh trang 24, 25 SGK.
	- PhiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
ThÕ nµo lµ thùc phÈm s¹ch vµ an toµn?
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2. C¸c ho¹t ®éng: 
a. H§1: T×m hiĨu c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n:
* Mơc tiªu:
* C¸ch tiÕn hµnh:
+ B­íc 1: GV h­íng dÉn HS quan s¸t c¸c h×nh trang 24, 25 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái.
HS: Quan s¸t h×nh trang 24, 25 SGK.
- ChØ ra vµ nãi nh÷ng c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n trong tõng h×nh.
- KÕt qu¶ lµm viƯc cđa nhãm ghi vµo mÉu.
+ B­íc 2: Gäi ®¹i diƯn nhãm tr×nh bµy tr­íc líp.
H×nh
C¸ch b¶o qu¶n
1
Ph¬i kh«
2
§ãng hép
3
¦íp l¹nh
4
¦íp l¹nh
5
Lµm m¾m
6
Lµm møt (c« ®Ỉc víi ®­êng)
7
¦íp muèi (cµ muèi)
b. H§2: T×m hiĨu c¬ së khoa häc cđa c¸c c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n:
* Mơc tiªu:
* C¸ch tiÕn hµnh:
+ B­íc 1: GV gi¶ng (SGV).
+ B­íc 2: Nªu c©u hái:
HS: Th¶o luËn theo c©u hái.
? Nguyªn t¾c chung cđa viƯc b¶o qu¶n thøc ¨n lµ g×
- Lµm cho thøc ¨n kh«, c¸c vi sinh vËt kh«ng ph¸t triĨn ®­ỵc.
+ B­íc 3: Cho HS lµm bµi tËp.
? Trong c¸c c¸ch d­íi ®©y, c¸ch nµo lµm cho vi sinh vËt kh«ng cã ®iỊu kiƯn ho¹t ®éng? C¸ch nµo ng¨n kh«ng cho c¸c vi sinh vËt x©m nhËp vµo thùc phÈm
Ph¬i kh«, sÊy, n­íng.
¦íp muèi, ng©m n­íc m¾m.
¦íp l¹nh
§ãng hép
C« ®Ỉc víi ®­êng.
§¸p ¸n:
+ Lµm cho vi sinh vËt kh«ng cã ®iỊu kiƯn ho¹t ®éng: a, b, c, e.
+ Ng¨n kh«ng cho c¸c vi sinh vËt x©m nhËp vµo thùc phÈm: d
c. H§3: T×m hiĨu 1 sè c¸ch b¶o qu¶n thøc ¨n ë nhµ:
* Mơc tiªu:
* C¸ch tiÕn hµnh:
+ B­íc 1: GV ph¸t phiÕu cho HS.
HS: Lµm viƯc víi phiÕu häc tËp (mÉu SGV).
+ B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp.
- GV kÕt luËn.
HS: 1 sè em tr×nh bµy, c¸c em kh¸c bỉ sung.
3. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi.
ThĨ dơc
TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp
Trß ch¬i: kÕt b¹n
I. Mơc tiªu:
	- Cđng cè vµ n©ng cao kü thuËt: TËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp.
	- Trß ch¬i: “KÕt b¹n” yªu cÇu ch¬i ®ĩng luËt, hµo høng
II. §Þa ®iĨm, ph­¬ng tiƯn:
	- S©n tr­êng, cßi, 
III. C¸c ho¹t ®éng:
1. PhÇn më ®Çu: 
- GV tËp trung líp.
- Phỉ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc, chÊn chØnh ®éi ngị.
- §øng t¹i chç h¸t, vç tay.
- Ch¬i trß ch¬i “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i”.
2. PhÇn c¬ b¶n: 
a. §éi h×nh - ®éi ngị:
¤n tËp hỵp hµng ngang, dãng hµng, ®iĨm sè, ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp.
HS: Chia tỉ tËp luyƯn do tỉ tr­ëng ®iỊu khiĨn.
- GV quan s¸t, nhËn xÐt, sưa ch÷a sai sãt cho HS.
- TËp hỵp c¶ líp, cho tõng tỉ thi ®ua nhau tr×nh diƠn.
- C¶ líp tËp do GV ®iỊu khiĨn.
b. Trß ch¬i vËn ®éng:
- GV tËp hỵp theo ®éi h×nh ch¬i.
- Nªu tªn trß ch¬i, gi¶i thÝch luËt ch¬i.
HS: - Lªn ch¬i thư
- C¶ líp ch¬i.
- GV quan s¸t, nhËn xÐt vµ xư lý c¸c t×nh huèng x¶y ra.
3. PhÇn kÕt thĩc:
- GV hƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸, giao bµi vỊ nhµ.
HS: C¶ líp h¸t, vç tay theo nhÞp.
Thø . ngµy . th¸ng . n¨m 200..
Mü thuËt 
VÏ theo mÉu: vÏ qu¶ d¹ng h×nh cÇu
(GV chuyªn d¹y)
TËp ®äc
ChÞ em t«i
I. Mơc tiªu:
1. §äc tr¬n c¶ bµi. Chĩ ý ®äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ dƠ m¾c lçi ph¸t ©m. BiÕt ®äc bµi víi giäng kĨ nhĐ nhµng, hãm hØnh, phï hỵp víi tÝnh c¸ch, c¶m xĩc cđa nh©n vËt.
2. HiĨu nghÜa cđa c¸c tõ ng÷ trong bµi.
3. HiĨu néi dung, ý nghÜa c©u chuyƯn.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- Tranh minh häa bµi ®äc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
- GV gäi HS ®äc.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm.
HS: 2, 3 em ®äc thuéc lßng bµi th¬ “Gµ Trèng vµ C¸o” vµ tr¶ lêi c©u hái.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi:
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi
a. LuyƯn ®äc:
- GV kÕt hỵp sưa sai vµ gi¶i nghÜa tõ khã cho HS.
HS: Nèi tiÕp nhau ®äc tõng ®o¹n cđa bµi (2 – 3 l­ỵt).
HS: - LuyƯn ®äc theo cỈp.
- 1 – 2 em ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diƠn c¶m toµn bµi.
b. T×m hiĨu bµi:
HS: §äc thÇm tõng ®o¹n vµ tr¶ lêi c©u hái:
- C« chÞ xin phÐp ®i ®©u?
- §i häc nhãm.
- C« cã ®i häc nhãm thËt kh«ng?
Em ®o¸n xem c« ®i ®©u?
- C« kh«ng ®i häc nhãm mµ ®i ch¬i víi b¹n bÌ, ®Õn nhµ b¹n, ®i xem phim hay la cµ ngoµi ®­êng 
- C« nãi dèi ba nh­ vËy ®· nhiỊu lÇn ch­a? V× sao c« l¹i nãi dèi ®­ỵc nhiỊu lÇn nh­ vËy?
- C« nãi dèi rÊt nhiỊu lÇn ®Õn nçi kh«ng biÕt lÇn nµy lµ lÇn thø mÊy. C« nãi dèi nhiỊu lÇn nh­ vËy v× bÊy l©u nay ba vÉn tin c«.
- V× sao mçi lÇn nãi dèi, c« chÞ l¹i thÊy ©n hËn?
- V× c« th­¬ng ba, biÕt m×nh ®· phơ lßng tin cđa ba nh­ng vÉn tỈc l­ìi v× c« quen nãi dèi.
- C« em ®· lµm g× ®Ĩ chÞ m×nh th«i nãi dèi?
- C« em b¾t ch­íc chÞ cịng nãi dèi ba lµ ®i tËp v¨n nghƯ råi rđ b¹n vµo r¹p chiÕu bãng, l­ít qua tr­íc mỈt chÞ, vê nh­ kh«ng thÊy chÞ. ChÞ thÊy em nh­ vËy tøc giËn bá vỊ.
- V× sao c¸ch lµm cđa c« em giĩp ®­ỵc chÞ tØnh ngé?
- V× em nãi dèi hƯt nh­ chÞ khiÕn chÞ nh×n thÊy thãi xÊu cđa chÝnh m×nh. ChÞ lo em sao nh·ng viƯc häc hµnh vµ hiĨu m×nh ®· lµ g­¬ng xÊu cho em. Ba biÕt chuyƯn buån rÇu khuyªn hai chÞ em b¶o ban nhau. VỴ buån rÇu cđa ba ®· t¸c ®éng ®Õn chÞ.
- C« chÞ ®· thay ®ỉi nh­ thÕ nµo?
- C« kh«ng bao giê nãi dèi ba ®i ch¬i n÷a.
- C©u chuyƯn muèn nãi víi c¸c em ®iỊu g×?
- Kh«ng ®­ỵc nãi dèi
- H·y ®Ỉt tªn cho c« em, c« chÞ theo ®Ỉc ®iĨm tÝnh c¸ch.
C« em th«ng minh
C« chÞ biÕt hèi lçi
c. H­íng dÉn HS ®äc diƠn c¶m:
- GV nh¾c nhë HS ®äc diƠn c¶m.
HS: 3 em ®äc nèi 3 ®o¹n.
3. Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ häc bµi.
To¸n
LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu:
Giĩp HS «n tËp, cđng cè hoỈc tù kiĨm tra vỊ:
- ViÕt sè, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cđa ch÷ sè theo vÞ trÝ cđa ch÷ sè ®ã trong 1 sè, x¸c ®Þnh sè lín nhÊt, bÐ nhÊt trong 1 nhãm c¸c sè.
- Mèi quan hƯ gi÷a 1 sè ®¬n vÞ ®o khèi l­ỵng hoỈc thêi gian.
- Thu thËp vµ xư lý 1 sè th«ng tin trªn biĨu ®å.
	- Gi¶i bµi to¸n vỊ t×m sè trung b×nh céng cđa nhiỊu sè.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
- GV gäi HS lªn b¶ng ch÷a bµi vỊ nhµ.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2. H­íng dÉn luyƯn tËp:
+ Bµi 1: 
- GV tỉ chøc cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
HS: §äc kü ®Ị bµi vµ tù lµm:
Khoanh vµo D.
Khoanh vµo B.
Khoanh vµo C.
Khoanh vµo C.
Khoanh vµo C.
+ Bµi 2: Cho HS tù lµm råi ch÷a bµi.
HS: §äc yªu cÇu råi tù lµm.
HiỊn ®· ®äc 33 quyĨn s¸ch.
Hoµ ®äc 40 quyĨn
Hoµ ®äc nhiỊu s¸ch nhÊt
g) Trung ®äc Ýt s¸ch nhÊt
h) TB mçi b¹n ®· ®äc ®­ỵc:
(33 + 40 + 22 + 25) : 4 = 30 (quyĨn)
+ Bµi 3: Cho HS lµm bµi vµo vë.
HS: §äc ®Çu bµi, lµm bµo vµo vë.
- 1 em lªn b¶ng gi¶i.
Bµi gi¶i:
Ngµy thø hai b¸n lµ:
120 : 2 = 60 (m)
Ngµy thø ba b¸n lµ:
120 x 2 = 240 (m)
TB mçi ngµy b¸n ®­ỵc lµ:
(120 + 60 + 240) : 3 = 140 (m)
§¸p sè: 140 m
- GV chÊm bµi cho HS.
3. Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- VỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp.
TËp lµm v¨n
Tr¶ bµi v¨n viÕt th­
I. Mơc tiªu:
- NhËn thøc vỊ lçi trong l¸ th­ cđa b¹n vµ cđa m×nh khi ®· ®­ỵc c« gi¸o chØ râ.
- BiÕt tham gia cïng b¹n trong líp, ch÷a nh÷ng lçi chung vỊ ý, bè cơc bµi, c¸ch dïng tõ ®Ỉt c©u, lçi chÝnh t¶. BiÕt tù ch÷a lçi thÇy c« yªu cÇu ch÷a trong bµi viÕt cđa m×nh.
- NhËn thøc ®­ỵc c¸i hay cđa m×nh ®­ỵc khen.
II. §å dïng d¹y - häc:
GiÊy khỉ to, phiÕu häc tËp ®Ĩ thèng kª c¸c lçi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2.NhËn xÐt chung vỊ kÕt qu¶ bµi viÕt cđa c¶ líp:
- GV d¸n giÊy viÕt ®Ị bµi kiĨm tra lªn b¶ng.
- NhËn xÐt vỊ kÕt qu¶ bµi lµm:
+ Nh÷ng ­u ®iĨm chÝnh: X¸c ®Þnh ®ĩng ®Ị bµi, kiĨu bµi viÕt th­.
+ Nh÷ng thiÕu xãt h¹n chÕ: Néi dung th­ ch­a ®Çy ®đ, diƠn ®¹t lén xén, c©u r­êm rµ qu¸ dµi kh«ng cã dÊu chÊm. Ch÷ viÕt xÊu, sai nhiỊu lçi chÝnh t¶.
- Th«ng b¸o ®iĨm sè cơ thĨ (giái, kh¸, TB, yÕu).
HS: Nghe.
3. H­íng dÉn HS ch÷a bµi:
a. H­íng dÉn tõng HS sưa lçi:
- GV ph¸t phiÕu häc tËp cho tõng HS lµm viƯc c¸ nh©n
HS: - §äc lêi nhËn xÐt cđa c« gi¸o.
- §äc nh÷ng chç thÇy c« chØ lçi trong bµi.
- ViÕt vµo phiÕu c¸c lçi trong bµi theo tõng lo¹i (lçi chÝnh t¶, tõ, c©u, diƠn ®¹t, ý) vµ sưa lçi.
- §ỉi bµi lµm, ®ỉi phiÕu cho b¹n bªn c¹nh ®Ĩ so¸t lçi cßn sãt, so¸t l¹i viƯc sưa lçi.
- GV theo dâi, kiĨm tra HS lµm viƯc.
b. H­íng dÉn ch÷a lçi chung:
- GV chÐp c¸c lçi ®Þnh ch÷a lªn b¶ng líp.
HS: 1 – 2 em lÇn l­ỵt lªn b¶ng ch÷a tõng lçi. C¶ líp tù ch÷a trªn giÊy nh¸p.
- Trao ®ỉi vỊ bµi ch÷a trªn b¶ng.
- GV ch÷a l¹i cho ®ĩng b»ng phÊn mµu.
- ChÐp bµi vµo vë.
4. H­íng dÉn HS häc tËp nh÷ng ®o¹n th­, nh÷ng l¸ th­ hay:
GV ®äc nh÷ng ®o¹n th­, nh÷ng l¸ th­ hay cđa HS.
HS: Trao ®ỉi ®Ĩ t×m ra c¸i hay, c¸i ®¸ng häc cđa ®o¹n th­, l¸ th­.
5. Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt vỊ tiÕt häc.
- BiĨu d­¬ng nh÷ng HS viÕt th­ ®¹t ®iĨm cao.
lÞch Sư
khëi nghÜa hai bµ tr­ng (n¨m 40)
I. Mơc tiªu:
	- Häc xong bµi nµy HS biÕt v× sao Hai Bµ Tr­ng phÊt cê khëi nghÜa.
	- T­êng thuËt trªn l­ỵc ®å diƠn biÕn cđa cuéc khëi nghÜa.
	- §©y lµ cuéc khëi nghÜa th¾ng lỵi ®Çu tiªn sau h¬n 200 n¨m n­íc ta bÞ c¸c triỊu ®¹i phong kiÕn ph­¬ng B¾c ®« hé.
II. §å dïng d¹y - häc:
H×nh trong SGK phãng to, l­ỵc ®å khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng, phiÕu häc tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc chđ yÕu:
A.KiĨm tra bµi cị:
GV gäi HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2. C¸c ho¹t ®éng:
* H§1: Th¶o luËn nhãm.
- GV gi¶i thÝch kh¸i niƯm quËn Giao ChØ: Thêi nhµ H¸n ®« hé n­íc ta, vïng ®Êt B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé chĩng ®Ỉt lµ quËn Giao ChØ.
- GV ®­a c©u hái cho c¸c nhãm th¶o luËn:
- Khi t×m hiĨu nguyªn nh©n cđa cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng cã 2 ý kiÕn:
+ Do nh©n d©n ta c¨m thï qu©n x©m l­ỵc, ®Ỉc biƯt lµ Th¸i thĩ T« §Þnh.
+ Do Thi S¸ch, chång cđa bµ Tr­ng Tr¾c bÞ T« §Þnh giÕt h¹i.
Theo em, ý kiÕn nµo ®ĩng? T¹i sao?
HS: Nguyªn nh©n s©u xa lµ do lßng yªu n­íc, c¨m thï giỈc cđa hai bµ.
* H§2: Lµm viƯc c¸ nh©n.
- GV gi¶i thÝch cho HS cuéc khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng diƠn ra trªn diƯn réng.
HS: Dùa vµo l­ỵc ®å vµ néi dung cđa bµi ®Ĩ tr×nh bµy diƠn biÕn chÝnh cđa cuéc khëi nghÜa.
- 1 – 2 em lªn b¶ng tr×nh bµy dùa trªn l­ỵc ®å.
* H§3: Lµm viƯc c¶ líp.
? Khëi nghÜa Hai Bµ Tr­ng th¾ng lỵi cã ý nghÜa g×
HS: Th¶o luËn vµ ®¹i diƯn nhãm tr¶ lêi:
Sau h¬n 200 n¨m bÞ phong kiÕn n­íc ngoµi ®« hé, lÇn ®Çu tiªn nh©n d©n giµnh ®­ỵc ®éc lËp. Sù kiƯn ®ã chøng tá nh©n d©n vÉn duy tr× vµ ph¸t huy ®­ỵc truyỊn thèng bÊt khuÊt chèng giỈc ngo¹i x©m.
3. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
Thø . ngµy . th¸ng . n¨m 200..
LuyƯn tõ vµ c©u
Danh tõ chung vµ danh tõ riªng
I. Mơc tiªu:
1. NhËn biÕt ®­ỵc danh tõ chung vµ danh tõ riªng dùa trªn dÊu hiƯu vỊ ý nghÜa kh¸i qu¸t cđa chĩng.
2. N¾m ®­ỵc quy t¾c viÕt hoa danh tõ riªng vµ b­íc ®Çu vËn dơng quy t¾c ®ã vµo thùc tÕ.
II. §å dïng d¹y - häc: 
B¶n ®å tù nhiªn, phiÕu häc tËp
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
GV nhËn xÐt, cho ®iĨm.
HS: 1 em nh¾c l¹i néi dung cÇn ghi nhí.
1 em lµm bµi tËp 2.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu vµ ghi ®Çu bµi:
2. PhÇn nhËn xÐt:
+ Bµi 1:
HS: 1 em ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp, c¶ líp ®äc thÇm, trao ®ỉi theo cỈp.
- GV d¸n 2 tê phiÕu lªn b¶ng.
HS: 2 em lªn b¶ng lµm bµi.
HS: Lµm bµi vµo vë.
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
S«ng
Cưu Long
Vua
Lª Lỵi
+ Bµi 2:
HS: 1 em ®äc yªu cÇu cđa bµi, c¶ líp ®äc thÇm, so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a nghÜa cđa c¸c tõ (s«ng – Cưu Long – vua – Lª Lỵi), tr¶ lêi c©u hái:
- GV dïng phiÕu ghi lêi gi¶i:
a) S«ng: Tªn chung ®Ĩ chØ nh÷ng dßng n­íc ch¶y t­¬ng ®èi lín.
b) Cưu Long: Tªn riªng 1 dßng s«ng.
c) Vua: Tªn chung chØ ng­êi ®øng ®Çu nhµ n­íc phong kiÕn.
d) Lª Lỵi: Tªn riªng cđa 1 vÞ vua.
KÕt luËn: - Nh÷ng tªn chung cđa 1 lo¹i sù vËt nh­ s«ng, vua ®­ỵc gäi lµ danh tõ chung.
- Nh÷ng tªn riªng cđa 1 lo¹i sù vËt nhÊt ®Þnh nh­ Cưu Long, Lª Lỵi gäi lµ danh tõ riªng.
+ Bµi 3: 
HS: §äc yªu cÇu cđa bµi, suy nghÜ, so s¸nh c¸ch viÕt c¸c tõ trªn xem cã kh¸c nhau.
- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
+ Tªn chung cđa dßng (s«ng) kh«ng viÕt hoa. Tªn riªng cđa 1 dßng s«ng cơ thĨ (Cưu Long) viÕt hoa.
+ Tªn chung cđa ng­êi ®øng ®Çu (vua) kh«ng viÕt hoa. Tªn riªng cđa vua (Lª Lỵi) viÕt hoa.
3. PhÇn ghi nhí:
HS: 2 – 3 em ®äc phÇn ghi nhí.
4. PhÇn luyƯn tËp:
+ Bµi 1: 
HS: 1 em ®äc yªu cÇu bµi tËp, lµm bµi c¸ nh©n vµo vë bµi tËp.
+ Bµi 2: 
HS: - 1 em ®äc yªu cÇu.
- 2 em lªn b¶ng lµm.
- C¶ líp lµm vµo vë.
- GV ch÷a bµi, chÊm, nhËn xÐt.
5. Cđng cè – dỈn dß:
- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp.
To¸n
PhÐp céng
I. Mơc tiªu:
	- Giĩp HS cđng cè vỊ c¸ch thùc hiƯn phÐp céng (kh«ng nhí vµ cã nhí).
	- Kü n¨ng lµm tÝnh ®ĩng.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:	
GV gäi 2 HS lªn b¶ng lµm bµi tËp.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu- ghi ®Çu bµi:
2. Cđng cè c¸ch thùc hiƯn phÐp céng:
- GV nªu phÐp céng: 48352 + 21026
HS: §äc vµ nªu c¸ch thùc hiƯn.
1 em lªn b¶ng thùc hiƯn vµ nãi nh­ SGK.
- GV h­íng dÉn t­¬ng tù.
+ §Ỉt tÝnh viÕt sè nµy d­íi sè kia
+ TÝnh: céng theo thø tù tõ ph¶i sang tr¸i
HS: Vµi em nªu l¹i.
3. Thùc hµnh:
+ Bµi 1, 2: 
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm, võa viÕt võa nãi nh­ trong bµi häc.
+ Bµi 3: 
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm.
- 1 em lªn b¶ng gi¶i.
- C¶ líp lµm vµo vë.
- GV chÊm bµi cho HS vµ chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
Bµi gi¶i:
Sè c©y huyƯn ®ã ®· trång ®­ỵc lµ:
325 164 + 60 830 = 385 994 (c©y)
§¸p sè: 358 994 c©y
+ Bµi 4: 
GV yªu cÇu HS nªu l¹i c¸ch t×m x.
HS: §äc yªu cÇu vµ tù lµm.
x – 363 = 975
x = 975 + 363
x = 1 338
- GV chÊm bµi, nhËn xÐt.
4. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi vµ lµm bµi tËp.
®Þa lý
t©y nguyªn
I. Mơc tiªu:
	- HS biÕt ®­ỵc vÞ trÝ cđa cao nguyªn ë T©y Nguyªn trªn b¶n ®å.
	- Tr×nh bµy ®­ỵc 1 sè ®Ỉc ®iĨm cđa T©y Nguyªn.
	- Dùa vµo l­ỵc ®å, b¶ng sè liƯu, tranh ¶nh ®Ĩ t×m ra kiÕn thøc.
II. §å dïng d¹y häc: 
- B¶n ®å tù nhiªn ViƯt Nam.
- Tranh ¶nh vµ t­ liƯu vỊ cao nguyªn.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
GV gäi HS nªu phÇn ghi nhí bµi tr­íc.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi ®Çu bµi:
2. T©y Nguyªn – Xø së cđa c¸c cao nguyªn xÕp tÇng:
* H§1: Lµm viƯc c¶ líp.
- GV chØ vÞ trÝ cđa khu vùc T©y Nguyªn trªn b¶n ®å vµ nãi:
T©y Nguyªn lµ vïng ®Êt cao réng lín, gåm c¸c cao nguyªn xÕp tÇng cao thÊp kh¸c nhau.
HS: Quan s¸t b¶n ®å GV chØ.
HS: ChØ vÞ trÝ cđa c¸c cao nguyªn trªn l­ỵc ®å H1 trong SGK vµ ®äc tªn c¸c cao nguyªn ®ã theo h­íng tõ B¾c ®Õn Nam. XÕp c¸c cao nguyªn theo thø tù tõ thÊp ®Õn cao.
* H§2: Lµm viƯc theo nhãm.
HS: Chia 4 nhãm, mçi nhãm cã 1 sè tranh ¶nh vµ t­ liƯu vỊ cao nguyªn:
Nhãm 1: Cao nguyªn §¾c L¾c.
Nhãm 2: Cao nguyªn Kon Tum.
Nhãm 3: Cao nguyªn Di Linh.
Nhãm 4: Cao nguyªn L©m Viªm.
- GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn tr×nh bµy 1 sè ®Ỉc ®iĨm tiªu biĨu cđa c¸c cao nguyªn.
- GV nghe, nhËn xÐt, bỉ sung.
HS: §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy.
3. T©y Nguyªn cã 2 mïa râ rƯt: Mïa m­a vµ mïa kh«.
* H§3: Lµm viƯc c¸ nh©n.
HS: §äc mơc 2 vµ b¶ng sè liƯu ®Ĩ tr¶ lêi:
? ë Bu«n Ma Thuét mïa m­a vµo th¸ng nµo? Mïa kh« vµo th¸ng nµo
? KhÝ hËu ë T©y Nguyªn cã mÊy mïa? Lµ nh÷ng mïa nµo
? M« t¶ c¶nh mïa m­a vµ mïa kh« ë T©y Nguyªn
HS: Suy nghÜ vµ tr¶ lêi.
Tỉng kÕt: GV nghe vµ bỉ sung.
4. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc
	- VỊ nhµ häc bµi, xem tr­íc bµi sau.
Khoa häc
Phßng mét sè bªnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng
I. Mơc tiªu:
- HS kĨ ®­ỵc tªn 1 sè bƯnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng.
- Nªu c¸ch phßng tr¸nh 1 sè bªnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng.
II. §å dïng d¹y - häc:
	- H×nh trang 26, 27 SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc:
A. KiĨm tra bµi cị:
§äc ghi nhí bµi tr­íc vµ tr¶ lêi c©u hái.
B. D¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu – ghi tªn bµi:
2. C¸c ho¹t ®éng:
a. H§1: NhËn d¹ng 1 sè bƯnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng.
* Mơc tiªu:
* C¸ch tiÕn hµnh:
+ B­íc 1: Lµm viƯc theo nhãm.
HS: Quan s¸t H1, H2 trang 26 SGK nhËn xÐt, m« t¶ c¸c dÊu hiƯu cđa bƯnh cßi x­¬ng, suy dinh d­ìng, b­íu cỉ.
Th¶o luËn vỊ nguyªn nh©n g©y bƯnh.
+ B­íc 2: Lµm viƯc c¶ líp.
HS: §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy. C¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
- GV kÕt luËn: (SGV).
b. H§2: Th¶o luËn vỊ c¸ch phßng bƯnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng:
* Mơc tiªu:
* C¸ch tiÕn hµnh:
HS: Tr¶ lêi c©u hái.
? Ngoµi c¸c bƯnh trªn, c¸c em cßn biÕt bƯnh nµo do thiÕu chÊt dinh d­ìng
HS: BƯnh qu¸ng gµ, kh« m¾t, bƯnh phï, bƯnh ch¶y m¸u ch©n r¨ng
? Nªu c¸ch ph¸t hiƯn vµ ®Ị phßng c¸c bƯnh do thiÕu chÊt dinh d­ìng
HS: Th­êng xuyªn vµ cÇn cho ¨n ®đ l­ỵng, ®đ chÊt, 
c. H§3: Ch¬i trß ch¬i “Thi kĨ tªn 1 sè bƯnh”.
* Mơc tiªu: Cđng cè kiÕn thøc ®· häc.
* C¸ch ch¬i:
- GV h­íng dÉn HS c¸ch ch¬i (SGV).
HS: Ch¬i theo sù h­íng dÉn cđa GV.
3. Cđng cè – dỈn dß:
	- NhËn xÐt giê häc.
	- VỊ nhµ häc bµi.
ThĨ dơc
®i ®Ịu vßng ph¶i, vßng tr¸i,
®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp
trß ch¬i: nÐm bãng trĩng ®Ých
I. Mơc tiªu:
- Cđng cè vµ n©ng cao kü thuËt: ®i ®Ịu, vßng ph¶i, vßng tr¸i, ®øng l¹i, ®ỉi ch©n khi ®i ®Ịu sai nhÞp.
- Trß ch¬i: “

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 6.doc