Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 9 - Trường Tiểu Học Vân Dung A

I. Mục tiêu:

- HS viết được uôi ,ơi, nải chuối , múi bưởi .

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng : buổi tối chị Kha rủ bé ra chơi trò đố chữ .

- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề : chuối , bưởi , vú sữa.

- GD HS có thói quen học tập .

II. Phương pháp : Quan sát, đàm thoại, Thực hành.

III. Chuẩn bị :

1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ứng dụng, phần luyện nói

2. HS : SGK – vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt

 IV.Tiến trình bài dạy:

 Điều chỉnh : Giảm nhẹ yêu cầu luyện nói

 

doc 21 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 230Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 9 - Trường Tiểu Học Vân Dung A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lịch Báo Giảng Tuần 9
THỨ
MÔN
2
18/10/2010
SHDC
HV
HV
ĐĐ
uơi , ươi.
uơi , ươi.
Lễ phép với anh chi,nhường nhịn em nhỏ.
3
19/10/2010
 HV
HV
TN-XH
T
ay - â - ây.
ay - â - ây.
Hoạt động nghỉ ngơi.
Luyện tập.
4
20/10/2010
 HV
HV
TD
T 
Ơn tập (bài 37).
Ơn tập (bài 37).
Luyện tập chung.
5
21/10/2010
 HV
HV
TC
 T 
eo - ao.
eo - ao.
Xé , dán hình cây đơn giản.
Kiểm tra định kì.
6
22/10/2010
HV
HV
T
SHL
Tập viết : tuần 7.
Tập viết : tuần 8.
Phép trừ trong phạm vi 3.
Thø hai , ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕng ViƯt 
(Bài 35: tiết 81-82)
u«i - ­¬i (2t)
I. Mơc tiªu: 
- HS viÕt ®­ỵc u«i ,¬i, n¶i chuèi , mĩi b­ëi .
- §äc ®­ỵc tõ øng dơng, c©u øng dơng : buỉi tèi chÞ Kha rđ bÐ ra ch¬i trß ®è ch÷ .
- Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị : chuèi , b­ëi , vĩ s÷a.
- GD HS cã thãi quen häc tËp .
II. Ph­¬ng ph¸p : Quan s¸t, ®µm tho¹i, Thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ :
1. GV: tranh minh ho¹ tõ kho¸, c©u øng dơng, phÇn luyƯn nãi
2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt
 IV.TiÕn tr×nh bµi d¹y:
 §iỊu chØnh : Gi¶m nhĐ yªu cÇu luyƯn nãi 
 ThÇy 
 Trß
2. KiĨm tra bµi cị (3-5’)
3. Gi¶ng bµi míi :(25-30’)
 * TiÕt 1 : a. GT bµi :
- GV treo tranh minh ho¹ cho HS quan s¸t 
 b. D¹y vÇn 
+ NhËn diƯn vÇn : u«i
GV cho HS so s¸nh vÇn u«i víi «i .
. §¸nh vÇn :
 -HD ®¸nh vÇn u«i = u - « - i - u«i
 - HD ®¸nh vÇn tõ kho¸ vµ ®äc tr¬n :
- nhËn xÐt c¸ch ®¸nh vÇn cđa HS
 c. D¹y viÕt :
- viÕt mÉu : u«i ( lu ý nÐt nèi )
 - n¶i chuèi ( lu ý dÊu s¾c )
- GV nhËn xÐt vµ ch÷a lçi cho HS .
+ NhËn diƯn vÇn :(quy tr×nh t­¬ng tù vÇn u«i, ­¬i)
 GV cho HS so s¸nh vÇn u«i víi ¬i
*Ho¹t ®éng gi÷a giê : 
+V HD HS ®äc tõ ng÷ øng dơng 
 - gi¶i thÝch tõ ng÷
 - ®äc mÉu .
* TiÕt 2 : (25-30’)LuyƯn tËp .
+ LuyƯn ®äc :
- §äc c©u UD
 . chØnh sưa cho HS 
 . ®äc cho HS nghe 
+ LuyƯn viÕt 
 . GV h­íng dÉn 
+ LuyƯn nãi theo chđ ®Ị : chuèi , b­ëi , vĩ s÷a. 
- Tranh vÏ g× ?
- Em thÝch nhÊt qu¶ nµo ? 
-V­ên nhµ em trång c©y ¨n qu¶ g× ?
- Chuèi chÝn cã mµu g× ? 
-1 HS ®äc c©u UD 
- nhËn xÐt .
- quan s¸t tranh minh ho¹ .
- VÇn u«i ®­ỵc t¹o nªn tõ u ,« vµ i
* Gièng nhau : kÕt thĩc b»ng i
* Kh¸c nhau : u«i b¾t ®Çu b»ng u
- ®¸nh vÇn c¸ nh©n , nhãm , líp 
- ®¸nh vÇn - ®äc tr¬n 
- viÕt b¶ng con : u«i – n¶i chuèi 
* Gièng nhau : kÕt thĩc b»ng i
* Kh¸c nhau : ­¬i b¾t ®Çu = 
-TËp thĨ dơc ,h¸t 
- ®äc tõ ng÷ ¦D
- ®äc c¸c vÇn ë tiÕt 1 
- ®äc theo nhãm , c¸ nh©n , líp 
- NhËn xÐt 
- ®äc c©u UD
- viÕt vµo vë tËp viÕt 
- lÇn l­ỵt tr¶ lêi 
- bµy tá ý kiÕn cđa m×nh .
- Mµu vµng .
4 . Cđng cè- DỈn dß:( 3-5’) 
	 GV cho HS ch¬i trß ch¬i : thi t×m tiÕng chøa vÇn u«i , ­¬i võa häc. 
	 GV nhËn xÐt giê häc 
	 vỊ nhµ «n l¹i bµi 
Thø hai , ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2010
§¹o ®øc 
(Tiết 9)
LƠ phÐp víi anh chÞ ,nh­êng nhÞn em nhá(t1)
I .Mơc tiªu :
 1.Häc sinh hiĨu :§èi víi anh chÞ cÇn lƠ phÐp ,®èi víi em nhá cÇn nh­êng nhÞn .Cã nh­ vËy anh chi em míi hoµ thuËn ,cha mĐ míi vui lßng .
 2.Häc sinh biÕt c­ xư lƠ phÐp víi anh chÞ ,nh­êng nhÞn em nhá trong gia ®×nh .
3. GD Hs biÕt lƠ phÐp anh chÞ , nh­êng nhÞ em nhá.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i, thùc hµnh.
 III. ChuÈn bÞ: 
 -Vë bµi tËp ®¹o ®øc 1
 -§å dïng ®Ĩ ch¬i ®ãng vai 
 -C¸c truyƯn ,tÊm g­¬ng ,bµi th¬ ,bµi h¸t ,ca dao,tơc ng÷ vỊ chđ ®Ị bµi häc 
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y :(25-30’)
 Ho¹t ®éng 1:BT1 -Häc sinh xem tranh vµ nhËn xÐt
 ViƯc lµm cđa b¹n .
 -GV nªu yªu cÇu - Ho¹t ®éng theo nhãm ®«i 
 - Tõng cỈp trao ®ỉi 
 - NhËn xÐt vỊ viƯc lµm cđa b¹n nhá 
 trong tranh .
 -C¶ líp trao ®ỉi ,bỉ xung .
 GVchèt l¹i :
 KL: SGV
 Ho¹t ®éng 2:Th¶o luËn ,ph©n tÝch t×nh huèng .(BT2)
 -HS xem tranh 
 -Tranh vÏ g× ? -HS tr¶ lêi 
 -Theo em,b¹n Lan ë tranh 1cã nh÷ng 
 c¸ch gi¶i quyÕt nµo trong t×nh huèng -HS nªu c¸c c¸ch gi¶i quyÕt ®ã.
 ®ã?
 -NÕu em lµ Lan,em sÏ chän c¸ch gi¶i 
quyÕt nµo ? -HS th¶o luËn nhãm 
 - §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy 
 GV KL:SGV
 Cđng cè –dỈn dß :(3-5’)
 VN häc bµi ,thùc hµnh theo bµi häc . 
Thø ba , ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕng viƯt 
(Bài 36: tiết 83-84)
ay - © - ©y(2t)
 Mơc tiªu: 
- HS viÕt ®­ỵc ay - ©y , m¸y bay , nh¶y d©y .
- §äc ®­ỵc tõ øng dơng, c©u øng dơng : Giê ra ch¬i bÐ trai thi ch¹y , bÐ g¸i 
- Ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị : ch¹y , bay , ®i bé , .
- GD HS cã ý thøc häc tËp .
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ:
1. GV: tranh minh ho¹ tõ kho¸, c©u øng dơng, phÇn luyƯn nãi
2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
 ThÇy 
 Trß
2. KiĨm tra bµi cị: (3-5’)
3. Gi¶ng bµi míi :(25-30’)
 * TiÕt 1 : a. GT bµi :
- GV treo tranh minh ho¹ cho HS quan s¸t 
 b. D¹y vÇn 
+ NhËn diƯn vÇn : ay
GV cho HS so s¸nh vÇn ai víi ay .
. §¸nh vÇn :
 HD ®¸nh vÇn : a- y - ay
 HD ®¸nh vÇn tõ kho¸ vµ ®äc tr¬n : bay 
 ®äc tr¬n : m¸y bay 
- nhËn xÐt c¸ch ®¸nh vÇn cđa HS
 c. D¹y viÕt :
- viÕt mÉu : ay ( l­u ý nÐt nèi )
 - m¸y bay ( l­u ý dÊu s¾c )
- nhËn xÐt vµ ch÷a lçi cho HS .
+ NhËn diƯn vÇn :©y 
 GV cho HS so s¸nh vÇn ay víi ©y
 . §¸nh vÇn 
- HD HS ®¸nh vÇn ©y : = © - y- ©y 
-HD HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n tõ kho¸: d©y= d- ©y - d©y 
- HD HS ®äc tr¬n : nh¶y d©y
- d¹y viÕt vÇn ©y 
- viÕt mÉu vÇn ©y(l­u ý nÐt nèi )
 d©y ( l­u ý d / ©y ) 
 * Ho¹t ®éng gi÷a giê :
+ GV HD HS ®äc tõ ng÷ øng dơng 
 - gi¶i thÝch tõ ng÷
 - ®äc mÉu .
* TiÕt 2 :(25-30’) LuyƯn tËp .
+ LuyƯn ®äc 
- §äc c©u UD
 . GV chØnh sưa cho HS 
 . GV ®äc cho HS nghe 
+ LuyƯn viÕt 
 . GV h­íng dÉn 
+ LuyƯn nãi theo chđ ®Ị:ch¹y, bay 
- Tranh vÏ g× ?
- Em gäi tªn tõng ho¹t ®éng trong tranh .
- Hµng ngµy em ®i xe ®¹p hay ®i bé
-1 HS ®äc c©u UD 
- HS nhËn xÐt .
- HS quan s¸t tranh minh ho¹ .
- VÇn ay ®­ỵc t¹o nªn tõ a vµ y
* Gièng nhau : b¾t ®Çu b»ng a
* Kh¸c nhau : ay kÕt thĩc = y
- ®¸nh vÇn c¸ nh©n , nhãm , líp 
- ®¸nh vÇn - ®äc tr¬n 
- viÕt b¶ng con 
* Gièng nhau : kÕt thĩc b»ng y
* Kh¸c nhau : ©y b¾t ®Çu = ©
- ®¸nh vÇn: © - y - ©y
- ®äc tr¬n : ©y – nh¶y d©y
- viÕt vµo b¶ng con : ©y – d©y
- Ch¬i trß ch¬i
®äc tõ ng÷ ¦D
- ®äc c¸c vÇn ë tiÕt 1 
- ®äc theo nhãm , c¸ nh©n , líp 
- NhËn xÐt 
- ®äc c©u UD
- HS viÕt vµo vë tËp viÕt 
- HS lÇn l­ỵt tr¶ lêi 
4 . Cđng cè – DỈn dß: (3-5’)
	 GV cho HS ch¬i trß ch¬i : thi t×m tiÕng chøa vÇn ay , ©y võa häc .
	 GV nhËn xÐt giê häc 
	 DỈn dß : vỊ nhµ «n l¹i bµi .
Thø ba , ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
Tù nhiªn - x· héi
(Tiết 9)
 Ho¹t ®éng vµ nghØ ng¬i 
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: KĨ vỊ nh÷ng ho¹t ®éng mµ m×nh thÝch, thÊy ®­ỵc sù cÇn thiÕt ph¶i nghØ ng¬i.
2. KÜ n¨ng: BiÕt, ®øng vµ ngåi häc ®ĩng t­ thÕ.
3. Th¸i ®é: Tù gi¸c thùc hiƯn theo ®iỊu ®­ỵc häc.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i, thùc hµnh .
III. ChuÈn bÞ:
- Tranh trong bµi 9.
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1.Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị ( 5’)
- KĨ tªn nh÷ng thøc ¨n cã lỵi cho søc khoỴ ?
2.Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi ( 2’)
- Nªu yªu cÇu giê häc
- HS nh¾c l¹i
3. Ho¹t ®éng3: Khëi ®éng (5’)
MT: G©y høng·thĩ häpc tËp.
C¸ch tiÕn hµnh:
-Ch¬i trß ch¬i h­íng dÉn giao th«ng.
- ch¬i theo nhãm.
4 Ho¹t ®éng 4: NhËn biÕt c¸c ho¹t ®éng, trß ch¬i cã lỵi cho søc khoỴ. ( 7’)
MT: NhËn biÕt c¸c ho¹t ®éng, trß ch¬i cã lỵi cho søc khoỴ.
C¸ch tiÕn hµnh:
- Ho¹t ®éng theo cỈp
- Nªu tªn c¸c ho¹t ®éng trß ch¬i hµng ngµy ?
- Häc sinh nªu theo cỈp
- C¸c ho¹t ®éng ®ã cã lỵi g×, h¹i g× ?
- Tù tr¶ lêi
5 Ho¹t ®éng 5: Quan s¸t SGK¶(10’)
MT: HiĨu nghØ ng¬i lµ rÊt cÇn thiÕt.
C¸ch tiÕn hµnh:
- Lµm viƯc víi SGK
- Nªu tªn c¸c ho¹t ®éng ë SGK.
- §¸ cÇu, nh¶y d©y...
6 Ho¹t ®éng 6: Quan s¸t SGK ( 8’)
MT: NhËn biÕt t­ thÕ ®ĩng sai.
C¸ch tiÕn hµnh:
- Ho¹t ®éng theo nhãm.
- Quan s¸t tranh vÏ h×nh 21 vµ nãi b¹n nµo ®I, ®øng, ngåi ®ĩng t­ thÕ ?
- Tù nªu
7. Ho¹t ®éng 7: Cđng cè – dỈn dß ( 4’)
- NhËn xÐt giê häc
- VỊ nhµ thùc hiƯn theo ®iỊu ®· h$c.
- ChuÈn bÞ giê sau: Con ng­êi vµ søc khoỴ.
Thø ba , ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010
	 To¸n
(Tiết 33)
 LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu : 
- Giĩp HS cđng cè vỊ : phÐp céng 1 sè víi 6 vµ b¶ng céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc .
- TÝnh chÊt cđa phÐp céng ( khi ®ỉi chç c¸c sè trong phÐp céng th× kÕt qu¶ kh«ng thay ®ỉi )
- GD HS cã ý thøc häc tËp .
II.Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, gi¶ng gi¶i, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ : 
	- GV : Bé ®å dïng d¹y häc .
	- HS : Bé TH to¸n .
 III. TiÕn tr×nh bµi d¹y : 
 §iỊu chØnh :Gi¶m bít b¶ng 2
 ThÇy 
 Trß 
2. KiĨm tra bµi cị :(5’)
- GV cho Hs lµm BT 3 trong vë BT
- GV nhËn xÐt .
3. Bµi míi : (25-27’)
- cho HS quan s¸t bµi 1 : 
- Gv cïng Hs ch÷a bµi
* Bµi 2 : 
- HD nªu yªu cÇu bµi to¸n .
- Gv cïng Hs ch÷a bµi
* Bµi 3 
- cho HS nªu yªu cÇu bµi to¸n .
- Cho HS lµm SGK .
*Bµi 4 
- HS nªu yªu cÇu bµi to¸n .
- GV HD HS c¸ch lµm .
Gv chÊm, ch÷a bµi
- thùc hiƯn vµo b¶ng con .
- nhËn xÐt bµi cđa nhau .
- 2Hs TB, Y lªn b¶ng lµm bµi
- Líp lµm b¶ng con.
3Hs kh¸ , giái lªn b¶ng lµm
Líp lµm bµi vµo SGK .
- NhËn xÐt bµi cđa nhau .
- lµm bµi vµo SGK .
- Nªu kÕt qu¶ - nhËn xÐt .
- nªu 
- lµmvµo vë .
4 . Cđng cè – DỈn dß : (3-5’)
	 GV cho HS ch¬i trß ch¬i thi lµm to¸n giái theo ®Ị bµi.
	 VỊ nhµ häc bµi.
Thø t­ , ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
 TiÕng ViƯt 
(Bài 37: tiết 85-86)
 «n tËp (2t)
 Mơc tiªu: 
- HS ,®äc viÕt mét c¸ch ch¾c ch¾n c¸c vÇn kÕt thĩc b»ng ivµ y.
 - §äc ®ĩng c¸c tõ ng÷ vµ ®o¹n th¬ øng dơng.
 - Nghe hiĨu vµ kĨ l¹i theo tranh truyƯn kĨ C©y KhÕ 
- Gi¸o dơc HS cã ý thøc häc tËp .
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i, thùc hµnh .
III. ChuÈn bÞ:
1. GV: B¶ng «n 
 Tranh minh ho¹ cho ®o¹n th¬ øng dơng .
 Tranh minh ho¹ cho truyƯn kĨ C©y KhÕ 
2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt
IV.TiÕn tr×nh bµi d¹y:
 ThÇy 
 Trß
 2. KiĨm tra bµi cị (5’)
 GV ®äc 
3. Gi¶ng bµi míi :(25- 30’)
 * TiÕt 1 : a. GT bµi :
- Khai th¸c khung ®Çu bµi :ai vµ ay
 GV g¾n b¶ng «n .
 b. ¤n vÇn 
 a,C¸c vÇn võa häc .
. - GV ®äc 
 b ,GhÐp ch÷ thµnh vÇn 
 * Ho¹t ®éng gi÷a giê
 c.§äc tõ ng÷ øng dơng 
 GV chØnh sưa – Gi¶i thÝch tõ 
 ®, TËp viÕt tõ øng dơng 
 GV chØnh sưa 
 .
* TiÕt 2 : (25-30’)LuyƯn tËp .
+ LuyƯn ®äc 
 GV chØnh sưa 
§äc ®o¹n th¬ øng dơng 
+ LuyƯn viÕt 
 * KĨ truyƯn : C©y KhÕ 
 . GV h­íng dÉn 
+ KĨ chuyƯn : c©y khÕ 
- GV kĨ 1 lÇn cho HS nghe 
- GV ®­a ra 1 sè c©u hái – HS tr¶ lêi 
- GV nªu ý nghÜa c©u chuyƯn : Kh«ng nªn tham lam .
- ViÕt b¶ng con : ay ,©y, m¸y bay ,nh¶y d©y .
 - §­a ra vÇn míi trong tuÇn 
 .
- HS chØ b¶ng c¸c ch÷ võa häc trong tuÇn 
 - HS chØ ch÷ vµ ®äc ©m
 - HS ®äc c¸c vÇn võa ghÐp ®­ỵc 
- ®¸nh vÇn c¸ nh©n , nhãm , líp 
 -H¸t 
 - HS ®äc (CN-§T)
- ViÕt b¶ng con 
- ViÕt vµo vë tËp viÕt 
- HS lÇn l­ỵt ®äc c¸c vÇn trong b¶ng «n 
-Th¶o luËn nhãm vỊ tÊm lßng cđa ng­êi mĐ ®èi víi con c¸i 
 -HS ®äc 
 HS viÕt nèt c¸c tõ ng÷ cßn l¹i trong vë TV
- viÕt vµo vë tËp viÕt : ay , ©y
- lÇn l­ỵt tr¶ lêi 
4 . Cđng cè- DỈn dß : (5’)
	a. GV cho HS ch¬i trß ch¬i : thi t×m tiÕng chøa vÇn võa «n. 
	b. GV nhËn xÐt giê häc - khen HS cã ý thøc häc tËp tèt.
	 VỊ nhµ «n l¹i bµi .
Thø t­ , ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 2010
Tốn
(Tiết 34)
LuyƯn tËp chung .
I. Mơc tiªu:
KT: Cđng cè vỊ phÐp céng.
2. KN:Cđng cè vỊ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc, céng víi 0.
3. T§: H¨ng say häc tËp m«n to¸n.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, hái ®¸p, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ:
-Gi¸o viªn: Tranh vÏ minh ho¹ bµi tËp 4.
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y: 
1.Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra (5’)
- TÝnh: 2+ 3 = 	0 + 4 = 	2+ 2 =
2. Ho¹t ®éng 2: Giíi thiƯu bµi (2’)
- Nªu yªu cÇu giê häc, ghi ®Çu bµi.
- n¾m yªu cÇu cđa bµi.
3. Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp (25’).
Bµi1: Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
- tÝnh cét däc.
- Yªu cÇu HS lµm vµo vë, quan s¸t giĩp ®ì HS yÕu.
- lµm bµi.
- Cho HS ®ỉi bµi vµ tù chÊm cho nhau.
- Chĩ ý viÕt c¸c sè th¼ng cét víi nhau.
- chÊm vµ ch÷a bµi cho b¹n.
Bµi2: Gäi HS nªu yªu cÇu cđa bµi.
-2 Hs TB, yÕu lªn b¶ng lµm
- Theo dâi , quan s¸t giĩp ®ì HS yÕu.
- Líp lµm vµo SGK
- Gäi HS ®äc kÕt qu¶.
- theo dâi, nhËn xÐt bµi b¹n.
Bµi3: Gäi HS nªu yªu cÇu, sau ®ã nªu c¸ch lµm.
- Quan s¸t giĩp ®ì HS yÕu.
 2 + 3 = 5; 5 = 5 vËy 2 + 3 = 5.
- lµm vµ nªu kÕt qu¶.
Bµi 4: Gäi HS nh×nh tranh nªu ®Ị to¸n.
- nªu ®Ị to¸n tõ ®ã viÕt phÐp tÝnh cho phï hỵp.
- Hái HS vỊ ®Ị to¸n kh¸c cđa b¹n.
- nªu ®Ị to¸n ng­ỵc l¹i víi b¹n.
- Tõ ®ã ta cã phÐp tÝnh g× kh¸c?
- tù nªu cho phï hỵp ®Ị to¸n.
4. Cđng cè- dỈn dß (5’)
- Thi ®äc nhanh b¶ng céng 3;4;5.
- ChuÈn bÞ giê sau: KiĨm tra.
Thø n¨m , ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
TiÕng ViƯt 
(Bài 38: tiết 87-88)
eo- ao (2t) 
 Mơc tiªu: 
- HS viÕt ®­ỵc ao - eo , chĩ mÌo , ng«i sao .
- §äc ®­ỵc tõ øng dơng, c©u th¬ trong bµi
ph¸t triĨn lêi nãi tù nhiªn theo chđ ®Ị : Giã , m©y ,m­a ,b·o , lị .
GD HS cã ý thøc häc tËp .
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, ®µm tho¹i , thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ:
1. GV: tranh minh ho¹ tõ kho¸, c©u øng dơng, phÇn luyƯn nãi
2. HS : SGK – vë tËp viÕt, Bé ®å dïng TiÕng ViƯt
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y
1. KiĨm tra bµi cị (5’)
2. Gi¶ng bµi míi :(25-27’)
 * TiÕt 1 : a. GT bµi :
- GV treo tranh minh ho¹ cho HS quan s¸t 
 b. D¹y vÇn 
+ NhËn diƯn vÇn : eo 
GV cho HS so s¸nh vÇn eo víi e .
. §¸nh vÇn :
 HD ®¸nh vÇn : eo = e - o - eo
 HD ®¸nh vÇn tõ kho¸ vµ ®äc tr¬n : mÌo 
 ®äc tr¬n : chĩ mÌo 
- nhËn xÐt c¸ch ®¸nh vÇn cđa HS
 c. D¹y viÕt :
- viÕt mÉu : eo ( l­u ý nÐt nèi )
 - chĩ mÌo ( l­u ý dÊu )
- nhËn xÐt vµ ch÷a lçi cho HS .
+ NhËn diƯn vÇn : ao 
 HDHS so s¸nh vÇn ao víi eo
 . §¸nh vÇn 
GV HD HS ®¸nh vÇn : ao = a - o - ao
 HD HS ®¸nh vÇn vµ ®äc tr¬n tõ kho¸: ng«i sao 
 cho HS ®äc tr¬n : ng«i sao 
 d¹y viÕt vÇn ao 
- GV viÕt mÉu vÇn ao (l­u ý nÐt nèi )
 sao ( l­u ý s / ao ) 
 * Ho¹t ®éng gi÷a giê 
+ GV HD HS ®äc tõ ng÷ øng dơng 
 - GV gi¶i thÝch tõ ng÷
 - GV ®äc mÉu .
* TiÕt 2 : (25-30’)LuyƯn tËp .
+ LuyƯn ®äc 
- §äc c©u UD
 . chØnh sưa cho HS 
 . ®äc cho HS nghe 
+ LuyƯn viÕt 
 . GV h­íng dÉn 
+ LuyƯn nãi theo chđ ®Ị: giã , m©y ,m­a ..
- Tranh vÏ g× ?
- Trªn ®­êng ®i häc vỊ gỈp m­a em lµm thÕ nµo ?
. Khi nµo em thÝch cã giã ?.
-1 ®äc c©u UD 
- nhËn xÐt .
- quan s¸t tranh minh ho¹ .
- VÇn eo ®­ỵc t¹o nªn tõ e vµ o
* Gièng nhau : b¾t ®Çu b»ng e
* Kh¸c nhau : eo kÕt thĩc = o
- ®¸nh vÇn c¸ nh©n , nhãm , líp 
- ®¸nh vÇn - ®äc tr¬n 
- viÕt b¶ng con : eo , chĩ mÌo .
* Gièng nhau : kÕt thĩc b»ng o
* Kh¸c nhau : ao b¾t ®Çu = a
- ®¸nh vÇn: a- o - ao
- ®äc tr¬n : ng«i sao 
-- viÕt vµo b¶ng con : ao – ng«i sao
-H¸t ,tËp thĨ dơc
- ®äc tõ ng÷ ¦D
- ®äc c¸c vÇn ë tiÕt 1 
- ®äc theo nhãm , c¸ nh©n , líp 
- NhËn xÐt 
- ®äc c©u UD
- viÕt vµo vë tËp viÕt 
- lÇn l­ỵt tr¶ lêi 
4 . Cđng cè- DỈn dß : (3-5’)
	a. GV cho HS ch¬i trß ch¬i : thi t×m tiÕng chøa vÇn eo , ao võa häc 
	b. GV nhËn xÐt giê häc - khen HS cã ý thøc häc tËp tèt .
	VỊ nhµ «n l¹i bµi .
Thø n¨m , ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
Thđ c«ng
(Tiết 9)
 XÐ, d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n(t2)
I - Mơc tiªu : 
- BiÕt xÐ, d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n
- XÐ ®­ỵc h×nh t¸n c©y, th©n c©y vµ d¸n c©n ®èi, ph¼ng
- GD häc sinh yªu thÝch m«n häc.
II. Ph­¬ng ph¸p : Quan s¸t, hái ®¸p, thùc hµnh.
III - ChuÈn bÞ :
1. Gi¸o viªn : Bµi mÉu
2. Häc sinh : GiÊy mµu, hå d¸n, vë thđ c«ng.
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y :
 * §iỊu chØnh : XÐ ,d¸n h×nh t¸n l¸ kh«ng d¹y xÐ d¸n theo sè «
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1. ỉn ®Þnh tỉ chøc :(3-5’)
- HS h¸t 1 bµi
2. KiĨm tra :(3-5’) Sù chuÈn bÞ cđa HS
- HS më sù chuÈn bÞ
3. Bµi míi :(20-25’) GT
a) Ho¹t ®éng 1 : Thùc hµnh
- GV cho HS lÊy 1 tê giÊy mµu xanh l¸ c©y 
- Häc sinh lÊy giÊy mµu xanh 
- Cho HS thùc hµnh ®Ĩ t¹o thµnh t¸n c©y, l¸ c©y
- HS thùc hµnh xÐ d¸n h×nh c©y ®¬n gi¶n 
- GV l­u ý
XÐ h×nh t¸n l¸ kh«ng cÇn ph¶i xÐ ®Ịu c¶ 4 gãc
- HS d¸n s¶n phÈm vµo vë thđ c«ng - Tr×nh bµy s¶n phÈm
- Cho HS tr×nh bµy s¶n phÈm .
- B×nh chän bµi ®Đp nhÊt .
4 – Cđng cè – DỈn dß :(3-5’)
 GV nhËn xÐt giê
 GV cho HS thu dän vƯ sinh 
 ChuÈn bÞ giÊy mµu, hå d¸n.
Thø n¨m , ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n
(Tiết 35)
 KiĨm tra ®Þnh kú (Gi÷a häc kú I)
I. Mơc tiªu : 
	- Giĩp häc sinh cđng cè vỊ b¶ng céng vµ lµm tÝnh céng trong ph¹m vi c¸c sè ®· häc. BiÕt ®iỊn dÊu ,viÕt c¸c sè theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ,tõ lín ®Õn bÐ
	- GD HS cã ý thøc häc tËp .
II.ChuÈn bÞ: 
	- GV : §Ị to¸n 
	- HS : §å dïng häc tËp
 III. TiÕn tr×nh bµi d¹y : 
ỉn ®Þnh tỉ chøc (5’)
KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa häc sinh .
 3.HD häc sinh lµm vµo giÊy KT:
 4. Häc sinh lµm bµi(25-27’)
 Bµi 1: ViÕt c¸c sè theo thø tù tõ 0 ®Õn 10.
 Bµi 2: a, Khoanh vµo sè lín nhÊt .
 3, 9, 7, 10 ,4.
 b, Khoanh vµo sè bÐ nhÊt .
 5, 8, 1, 6, 2.
 Bµi 3: ViÕt dÊu (,=) thÝch hỵp vµo chç chÊm.
 01 79
 88 64
 108 22
 Bµi 4: ViÕt c¸c sè 8, 5, 2, 10, 6.
 a, Theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín .
 b, Theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ .
 Bµi 5: a, TÝnh : 1+ 2=
 3+ 2=
 b, §Ỉt tÝnh råi tÝnh :
 1 + 3 = 1 + 4 =
 3 + 1 = 2 + 2 =
GV ®«n ®èc , nh¾c nhë c¸c em lµm bµi .
 C¸ch ®¸nh gi¸ : 
 Bµi 1: ViÕt ®ĩng c¸c sè : 1 ®iĨm 
 Bµi 2: 2®iĨm 
 Bµi 3: 2®iĨm .§iỊn ®ĩng 3dÊu cho 1 ®iĨm
 Bµi 4: 2®iĨm 
 Bµi 5: 3®iĨm 
IV.Cđng cè – DỈn dß : (3-5’)
	a. GV thu bµi chÊm 
	b. GV nhËn xÐt giê .
	c.. DỈn dß : VỊ nhµ häc bµi.
Thø s¸u , ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010
Tiếng Việt
(Tiết 89)
X­a kia , mïa d­a , ®å ch¬i, ngµ voi 
I . Mơc tiªu : 
	- HS viÕt ®ĩng cì ch÷ , mÉu ch÷ c¸c tõ : x­a kia , mïa d­a , ®å ch¬i , ngµ voi .
- RÌn luyƯn kü n¨ng vÕt ®Đp , tèc ®é viÕt võa ph¶i .
- GD HS cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ :
GV : Ch÷ viÕt mÉu vµo b¶ng phơ: x­a kia , mïa d­a , ®å ch¬i ,
 ngµ voi 
HS : Vë tËp viÕt , b¶ng con .
IV.TiÕn tr×nh bµi d¹y :
 ThÇy 
 Trß 
1. KiĨm tra bµi cị :(5’) 
- GV cho HS viÕt vµo b¶ng con : cư t¹ , thỵ xỴ , ch÷ sè 
2. Bµi míi :(25-27’)
a. Ho¹t ®éng 1 : nhËn diƯn ch÷ viÕt .
- treo b¶ng phơ .
- h­íng dÉn HS viÕt tõng tiÕng , tõ .
b. Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt b¶ng con 
- cho HS ®äc tõ - nhËn xÐt .
- ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con .
c. Ho¹t ®éng 3 : 
* ViÕt vµo vë
- cho HS më vë tËp viÕt .
- cho HS viÕt vë 
- uèn n¾n ,giĩp ®ì em yÕu .
- chÊm 1 sè bµi .
- nhËn xÐt cđa HS .
3 .Cđng cè – DỈn dß : (3-5’)
- GV cho HS thi viÕt ®ĩng , nhanh , ®Đp .
- GV nhËn xÐt giê häc .
- VỊ nhµ «n l¹i bµi
- viÕt vµo b¶ng con : cư t¹ , thỵ xỴ , ch÷ sè 
- nhËn xÐt bµi cđa b¹n .
- quan s¸t 
- ®äc thÇm c¸c tõ ë b¶ng phơ .
- viÕt b¶ng con : x­a kia , mïa d­a , ®å ch¬i , ngµ voi.
- viÕt bµi tËp viÕt vµo vë tËp viÕt .
- chĩ ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ .
- thi viÕt - b×nh bÇu b¹n viÕt nhanh nhÊt .
- NhËn xÐt bµi cđa b¹n .
Thø s¸u , ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010
Tiếng Việt
(Tiết 90)
§å ch¬i, t­¬i c­êi, ngµy héi .
I . Mơc tiªu : 
	- HS viÕt ®ĩng cì ch÷ , mÉu ch÷ c¸c tõ : ®å ch¬i , t­¬i c­êi ngµy héi .
- RÌn luyƯn kü n¨ng vÕt ®Đp , tèc ®é viÕt võa ph¶i .
- GD HS cã ý thøc rÌn ch÷ gi÷ vë.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ :
1.GV : Ch÷ viÕt mÉu vµo b¶ng phơ: ®å ch¬i ,t­¬i c­êi 
 ngµy héi 
	2. HS : Vë tËp viÕt , b¶ng con .
 IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y :
 ThÇy 
 Trß 
1 Bµi míi :(26-30’)
a. Ho¹t ®éng 1 : nhËn diƯn ch÷ viÕt .
- treo b¶ng phơ .
- h­íng dÉn HS viÕt tõng tiÕng , tõ .
b. Ho¹t ®éng 2: LuyƯn viÕt b¶ng con 
- cho HS ®äc tõ - nhËn xÐt .
- ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con .
c. Ho¹t ®éng 3 : 
* ViÕt vµo vë
- cho HS më vë tËp viÕt .
- cho HS viÕt vë 
- uèn n¾n ,giĩp ®ì em yÕu .
- chÊm 1 sè bµi .
- nhËn xÐt cđa HS .
2. Cđng cè – DỈn dß : (5’)
- GV cho HS thi viÕt ®ĩng , nhanh , ®Đp .
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DỈn dß : vỊ nhµ «n l¹i bµi
- quan s¸t 
- ®äc thÇm c¸c tõ ë b¶ng phơ .
- viÕt b¶ng con : ®å ch¬i , t­¬i c­êi ngµy héi .
- viÕt bµi tËp viÕt vµo vë tËp viÕt .
- chĩ ý kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷ .
- thi viÕt - b×nh bÇu b¹n viÕt nhanh nhÊt .
- NhËn xÐt bµi cđa b¹n .
Thø s¸u , ngµy 22 th¸ng 10 n¨m 2010
To¸n
(Tiết 36)
 PhÐp trõ trong ph¹m vi 3
I- Mơc tiªu:
1. KiÕn thøc: Cã kh¸i niƯm ban ®Çu vỊ phÐp trõ, mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ.
2. KÜ n¨ng: BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3.
3. Th¸i ®é: Yªu thÝch m«n To¸n.
II. Ph­¬ng ph¸p: Quan s¸t, gi¶ng gi¶i, thùc hµnh.
III. ChuÈn bÞ:
Häc sinh: §å dïng d¹y häc to¸n 1.
IV. TiÕn tr×nh bµi d¹y:
1.Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cị ( 5’)
- NhËn xÐt bµi lµm kiĨm tra cđa häc sinh 
2. Ho¹t ®éng 2: PhÐp trõ 2 – 1 (5’)
- Treo tranh, nªu yªu cÇu bµi to¸n ?
- 2 con ong ®ang ®Ëu, 1 con bay ®i hái cßn mÊy con ?
- Tr¶ lêi c©u hái cđa bµi to¸n ?
- cßn l¹i mét con
- Hai bít mét cßn mÊy ?
- hai bít mét cßn mét
- Cho häc sinh lµm trªn ®å dïng h×nh trßn
- Võa thùc hiƯn võa nªu: 2 bít 1 cßn 1.
- Ta ghi l¹i phÐp tÝnh trªn nh­ sau:
- ®äc 2 trõ 1 b»ng 1
2 - 1 = 1, dÊu - ®äc lµ trõ
 3.Ho¹t ®éng 3: PhÐp trõ: 3 - 1 = 2, 3 - 2 = 1 tiÕn hµnh t­¬ng tù. ( 5’)
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
 4.Ho¹t ®éng 4: Mèi quan hƯ gi÷a phÐp céng vµ phÐp trõ. (5’)
- ho¹t ®éng c¸ nh©n
- Treo s¬ ®å chÊm trßn
- Quan s¸t
- 2 chÊm trßn thªm 1 chÊm trßn ®­ỵc mÊy chÊm trßn, ta cã phÐp tÝnh g× ? vµ ng­ỵc l¹i ?
- 2 + 1 = 3
- 1 + 2 = 3
- 3 chÊm trßn bít 1 chÊm trßn cßn ? Ta cã phÐp tÝnh g× ? (bít 2 chÊm trßn cßn ?)
- 3 - 1 = 2
- 3 - 2 = 1
5.Ho¹t ®éng 5: LuyƯn tËp ( 15’)
Bµi 1: Ghi c¸c phÐp tÝnh, nªu c¸ch lµm ?
- TÝnh trõ
- Cho HS lµm vµ ch÷a bµi, em nµo yÕu GV h­íng dÉn dùa vµo kÕt qu¶ phÐp céng.
- HS lµm vµ ch÷a bµi
Bµi 2: Lµm tÝnh theo cét däc
- TÝnh vµ ghi kÕt qu¶ th¼ng cét víi c¸c sè trªn
Bµi 3: Treo tranh
- Nªu bµi to¸n, lµm vµo SGK
6. Cđng cè- dỈn dß ( 4’)
- Thi tÝnh nhanh: 
- NhËn xÐt giê häc
- Xem tr­íc bµi: LuyƯn tËp
Ho¹t ®éng tËp thĨ:
S¬ kÕt th¸ng 10
I. Mơc tiªu:
- NhËn xÐt ®­ỵc ­u khuyÕt ®iĨm vỊ c¸c mỈt ho¹t ®éng trong th¸ng tíi.
- RÌn cho häc sinh ý thøc tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cđa líp, tr­êng.
- H­íng phÊn ®Êu tuÇn tíi.
II. C¸ch tiÕn hµnh:
B.GIÁM HIỆU DUYỆT TỔ TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 1 tuan 9(1).doc