Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 9 năm 2010

I / Mục tiêu:

 Cđng c phĐp cng trong ph¹m vi 5

- Vit phĐp tƯnh theo t×nh hung

 Học sinh ham học toán, phát triển tư duy cho học sinh.

II/ Chuẩn bị:

-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.

-Học sinh: Sách, vở bài tập.

III/ Hoạt động dạy và học:

1/ Kiểm tra bài cũ:

HS lªn b¶ng : 4+ 1 = ; 2 + 2 = ; 1 + 3 + 1 = .

2/ Bài mới:

 

doc 14 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 178Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 9 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 9 Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010
To¸n
LuyƯn tËp: PhÐp céng trong ph¹m vi 5
I / Mục tiêu:
v Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 5
- ViÕt phÐp tÝnh theo t×nh huèng
v Học sinh ham học toán, phát triển tư duy cho học sinh.
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.
-Học sinh: Sách, vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
HS lªn b¶ng : 4+ 1 = ; 2 + 2 = ; 1 + 3 + 1 = .
2/ Bài mới:
* Hoạt động của giáo viên:
* Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1 TÝnh
1+ 1 = 1 + 2= 1+ 3 =
-Hướng dẫn học sinh lµm bµi .
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : TÝnh
3 + 1 + 1 = 2 + 1 +2 = .
- Hướng dẫn HS lµm bµi 
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3: §iỊn >,<,= 
1 + 4 ......4 4 +1 .......1 + 4
3 + 1..... 5 2 + 3 ......2 + 2
- Hướng dẫn làm .
- Häc sinh lµm viƯc
Bài 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh. 
HS nh×n tranh nªu bµi to¸n råi ®iỊn phÐp tÝnh
Học sinh mở sách.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
 Học sinh làm bài.
Học sinh làm vào sách
Học sinh làm vào sách
Học sinh làm
Học sinh làm
Nộp chấm
3/Củng cố: Thu bài chấm, nhận xét.
-Giáo viên nhËn xÐt.
TiÕng viƯt
Bµi 34 : Ui- ­i
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được ui , ­i.
v-Nhận ra các tiếng có vÇn ui, ­i Đọc được từ, câu cã ui, ­i.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: B¶ng phơ
- Học sinh: Vë BTTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: Nèi h×nh
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 §V: «i-¬i-ui-­i
-Hướng dẫn ®¸nh vÇn råi ®iỊn vÇn.
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:ViÕt theo mÉu, mçi ch÷ viÕt 1 dßng
C¸i chỉi : viÕt 1 dßng«i
Trß ch¬i : viÕt 1 dßng
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
Nối số thích hợp.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ua, ­a .
-VỊ «n l¹i bµi
Mĩ thuật
Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010
TiÕng viƯt
Bµi 31 : u«i-­¬i
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c tiÕng cã vÇn u«i, ­¬i
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn ®· häc. Đọc được từ, câu cã vÇn ®· häc
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : ®iỊn vÇn u«i, ­¬i
-Hướng dẫn ®iỊn vÇn u«i, ­¬i
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:ViÕt theo mÉu :
Bê suèi : viÕt 1 dßng
Lß s­ëi : viÕt 1 dßng
GV giĩp ®ì HS yÕu kÐm
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ©m - vÇn ®· häc.
Tù nhiªn x· héi
Ho¹t ®éng nghØ ng¬i
I/ Mục tiêu:
vKĨ ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng trß ch¬I mµ em thÝch.
v BiÕt t­ thÕ ngåi häc ,®I ®øng cã lỵi cho søc khoỴ
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Tranh
-Học sinh: Sách giáo khoa.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Tiết trước học bài gì?
3/ Dạy học bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp
GV nªu c©u hái HS lµm bµi.
HS lµm bµi tËp
4. Cđng cè dỈn dß
-Nh¾c l¹i bµi
To¸n
LuyƯn tËp chung
I / Mục tiêu:
v Củng cố những kiÕn thøc vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 5.
v Học sinh ham học toán, phát triển tư duy cho học sinh.
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.
-Học sinh: Sách, vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
HS lªn b¶ng: 3 + 2 = . ; 4+ 1 = .; 2+ 2 = 
2/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: TÝnh 
4 + 1 = ; 2 + 3 = .
1 + 4 = .: 2 +1 =..
-Hướng dẫn học sinh lµm bµi.
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : TÝnh
 3 4 3 
+ + +
1 1 2
......... .. 
- Hướng dẫn HS lµm bµi 
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3: Sè? 
Hướng dẫn HS lµm bµi
Học sinh làm
Bài 4 :sè?
3 + 2 = ..... ; 2 + . = 5
Bài 5 ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh
Học sinh mở sách.
ViÕt sè
.Học sinh viÕt sè
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
Học sinh làm bài.
Học sinh làm vào sách
Nộp chấm.
3/Củng cố: Thu bài chấm, nhận xét.
-Giáo viên nhËn xÐt.
Thứ n¨m ngày 21 tháng 10 năm 2010
LuyƯn ch÷ ®Đp
Bµi 13-14
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c ©m vµ tiÕng ®· häc
v-Nhận ra các tiếng có âm. Đọc được từ, câu cã ©m ®· häc
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë luyƯn ch÷ ®Đp
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành viÕt
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh ®äc tríc khi viÕt
Híng dÉn HS viÕt bµi 
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Ho¹t ®éng 2
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
GV chÊm bµi
GV nhËn xÐt bµi viÕt 
Học sinh mở vë
Học sinh ®äc bµi
Học sinh viÕt vµo vë..
Học sinh đọc bài viÕt
HS®éc theo nhãm ,c¸ nh©n ,líp
HS nép bµi
IV/ Củng cố,dỈn dß :
-VỊ nhµ rÌn ch÷ thªm.
-Gi÷ vë s¹ch sÏ 
 **************************************************
TiÕng viƯt
Bµi 36 : ai-©y
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được ai,©y .
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn aai,©y . Đọc được từ, câu cã vÇn ai,©y
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh nèi h×nh.
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2§iỊn vÇn ai,©y
-Hướng dẫn häc sinh ®iỊn vÇn theo tranh
Bài 3 Nèi ch÷
H­íng dÉn hs nèi 
Bµi 4: ViÕt:
Cèi xay
thỵ may
Ho¹t ®éng 2
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
HSlµm bµi 
§¸ mµi, nhµ ngãi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng cã vÇn ai,©y 
-§äc l¹i bµi .
Thđ c«ng( so¹n buỉi 1)
Thø s¸u ngµy 22 tháng 10 năm 2010
TiÕng viƯt
Bµi 37-38: eo-ao
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c tiÕng cã vÇn eo,ao
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn eo,ao.. Đọc được từ, câu cã vÇn eo ,ao
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: Nèi h×nh
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2:§iỊn vÇn; eo,ao.
- Hướng dẫn ®iỊn vÇn theo tranh
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:NC
H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn ®Ĩ nèi ch÷
Bài 4:ViÕt theo mÉu
C¸i kÐo :viÕt 1 dßng
Mµo gµ: viÕt 1 dßng
GV giĩp ®ì HS yÕu kÐm
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
HS viÕt bµi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ©m vÇn ®· häc
-VỊ ®äc tr­íc bµi 35
TO¸n : PhÐp céng trong ph¹m vi 5
I/ Mục tiêu:
v-Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 5
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học trong ph¹m vi 5
- Học sinh: Sách giáo khoa, dụng cụ thực hành.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ
HS lªn b¶ng: 2+ 1 = 3+ 1 =.
3/ Dạy học bài mới:
* Hoạt động của giáo viên:
* Hoạt động của học sinh:
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng.
Gọi HS lên bảng làm, cho lớp làm vào vở
4 + 1 = 2 + 3 = 1 + 3 = 
1 + = 5 2 + = 5 1 + = 5
Bài2: TÝnh:
 3 3 3 2
+ + + + 
 1 1 2 3
- Cho học sinh quan sát tranh ®iỊn sè.
- Gọi HS lên bảng làm, cho lớp làm vào vở
Bài 4 : Sè?
3+ 2 = .....+ 3 2+ 1 =
Bµi 5 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh
 4. Cđng cè , dỈn dß: nhËn xÐt tiÕt häc
HS lµm bµi, ®äc kÕt qu¶
¸
H Slµm bµi ®äc kÕt qu¶ 
HS lµm bµi.
H Slµm bµi ®äc kÕt qu¶ 
TuÇn 9 Thứ hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
TiÕng viƯt
Bµi 34 : Ui- ­i
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được ui , ­i.
v-Nhận ra các tiếng có vÇn ui, ­i Đọc được từ, câu cã ui, ­i.
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: B¶ng phơ
- Học sinh: Vë BTTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: Nèi h×nh
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 §V: «i-¬i-ui-­i
-Hướng dẫn ®¸nh vÇn råi ®iỊn vÇn.
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:ViÕt theo mÉu, mçi ch÷ viÕt 1 dßng
C¸i chỉi : viÕt 1 dßng«i
Trß ch¬i : viÕt 1 dßng
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
Nối số thích hợp.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ua, ­a .
-VỊ «n l¹i bµi
©m nh¹c
To¸n
LuyƯn tËp: PhÐp céng trong ph¹m vi 5
I / Mục tiêu:
v Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 5
- ViÕt phÐp tÝnh theo t×nh huèng
v Học sinh ham học toán, phát triển tư duy cho học sinh.
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.
-Học sinh: Sách, vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
HS lªn b¶ng : 3 + 1 = ; 3+ 2 = ; 0 + 3 + 1 = .
2/ Bài mới:
* Hoạt động của giáo viên:
* Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1 TÝnh
1+ 1 = 1 + 2= 1+ 3 =
-Hướng dẫn học sinh lµm bµi .
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : TÝnh
3 + 1 + 1 = 2 + 1 +2 = .
- Hướng dẫn HS lµm bµi 
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3: §iỊn >,<,= 
1 + 4 ......4 3 + 1..... 5 
- Hướng dẫn làm .
- Häc sinh lµm viƯc
Bài 4: ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh. 
HS nh×n tranh nªu bµi to¸n råi ®iỊn phÐp tÝnh
Học sinh mở sách.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
 Học sinh làm bài.
Học sinh làm vào sách
Học sinh làm vào sách
Học sinh làm
Học sinh làm
Nộp chấm
3/Củng cố: Thu bài chấm, nhận xét.
-Giáo viên nhËn xÐt.
---------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009
Tù nhiªn x· héi
Ho¹t ®éng nghØ ng¬i
I/ Mục tiêu:
vKĨ ®­ỵc c¸c ho¹t ®éng trß ch¬I mµ em thÝch.
v BiÕt t­ thÕ ngåi häc ,®I ®øng cã lỵi cho søc khoỴ
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Tranh
-Học sinh: Sách giáo khoa.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ:
H: Tiết trước học bài gì?
3/ Dạy học bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
GV h­íng dÉn HS lµm bµi tËp
GV nªu c©u hái HS lµm bµi.
HS lµm bµi tËp
4. Cđng cè dỈn dß
-Nh¾c l¹i bµi
 -----------------------------------------------------------------------------------
To¸n
LuyƯn tËp chung
I / Mục tiêu:
v Củng cố những kiÕn thøc vỊ phÐp céng trong ph¹m vi 5.
v Học sinh ham học toán, phát triển tư duy cho học sinh.
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.
-Học sinh: Sách, vở bài tập.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Kiểm tra bài cũ:
HS lªn b¶ng: 3 + 2 = . ; 4+ 1 = .; 2+ 2 = 
2/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: TÝnh 
4 + 1 = ; 2 + 3 = .
1 + 4 = .: 2 +1 =..
-Hướng dẫn học sinh lµm bµi.
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : TÝnh
- Hướng dẫn HS lµm bµi 
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3: Sè? 
Hướng dẫn HS lµm bµi
Học sinh làm
Bài 4 :sè?
3 + 2 = ..... ; 2 + . = 5
Bài 5 ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh
Học sinh mở sách.
ViÕt sè
.Học sinh viÕt sè
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
Học sinh làm bài.
Học sinh làm vào sách
Nộp chấm.
3/Củng cố: Thu bài chấm, nhận xét.
-Giáo viên 
----------------------------------------------------------------------------------
TiÕng viƯt
Bµi 31 : u«i-­¬i
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c tiÕng cã vÇn u«i, ­¬i
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn ®· häc. Đọc được từ, câu cã vÇn ®· häc
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2 : ®iỊn vÇn u«i, ­¬i
-Hướng dẫn ®iỊn vÇn u«i, ­¬i
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:ViÕt theo mÉu :
Bê suèi : viÕt 1 dßng
Lß s­ëi : viÕt 1 dßng
GV giĩp ®ì HS yÕu kÐm
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ©m - vÇn ®· häc.
Thứ n¨m ngày 21 tháng 10 năm 2009
TiÕng viƯt
Bµi 36 : ai-©y
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được ai,©y .
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn aai,©y . Đọc được từ, câu cã vÇn ai,©y
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh nèi h×nh.
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2§iỊn vÇn ai,©y
-Hướng dẫn häc sinh ®iỊn vÇn theo tranh
Bài 3 Nèi ch÷
H­íng dÉn hs nèi 
Bµi 4: ViÕt:
Cèi xay
thỵ may
Ho¹t ®éng 2
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
Học sinh đọc bài làm.
HSlµm bµi 
§¸ mµi, nhµ ngãi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng cã vÇn ai,©y 
-§äc l¹i bµi .
Thđ c«ng( so¹n buỉi 1)
----------------------------------------------------------------------------------
LuyƯn ch÷ ®Đp
Bµi 13-14
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c ©m vµ tiÕng ®· häc
v-Nhận ra các tiếng có âm. Đọc được từ, câu cã ©m ®· häc
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë luyƯn ch÷ ®Đp
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành viÕt
Bài 1:
-Hướng dẫn học sinh ®äc tríc khi viÕt
Híng dÉn HS viÕt bµi 
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Ho¹t ®éng 2
-Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
GV chÊm bµi
GV nhËn xÐt bµi viÕt 
Học sinh mở vë
Học sinh ®äc bµi
Học sinh viÕt vµo vë..
Học sinh đọc bài viÕt
HS®éc theo nhãm ,c¸ nh©n ,líp
HS nép bµi
IV/ Củng cố,dỈn dß :
-VỊ nhµ rÌn ch÷ thªm.-Gi÷ vë s¹ch sÏ 
 **************************************************
Thø s¸u ngµy 22 tháng 10 năm 2009
TO¸n : PhÐp céng trong ph¹m vi 5
I/ Mục tiêu:
v-Cđng cè phÐp céng trong ph¹m vi 5
II/ Chuẩn bị:
- Giáo viên: Nhóm đồ vật phục vụ cho dạy học trong ph¹m vi 5
- Học sinh: Sách giáo khoa, dụng cụ thực hành.
III/ Hoạt động dạy và học:
1/ Ổn định lớp:
2/ Kiểm tra bài cũ
HS lªn b¶ng: 2+ 1 = 3+ 1 =.
3/ Dạy học bài mới:
* Hoạt động của giáo viên:
* Hoạt động của học sinh:
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hỵp vµo « trèng.
Gọi HS lên bảng làm, cho lớp làm vào vở
4 + 1 = 2 + 3 = 1 + 3 = 
1 + = 5 2 + = 5 1 + = 5
Bài2: TÝnh:
 3 3 3 2
+ + + + 
 1 1 2 3
- Cho học sinh quan sát tranh ®iỊn sè.
- Gọi HS lên bảng làm, cho lớp làm vào vở
Bài 4 : Sè?
3+ 2 = .....+ 3 2+ 1 =
Bµi 5 : ViÕt phÐp tÝnh thÝch hỵp theo tranh
 4. Cđng cè , dỈn dß: nhËn xÐt tiÕt häc
HS lµm bµi, ®äc kÕt qu¶
¸
H Slµm bµi ®äc kÕt qu¶ 
HS lµm bµi.
H Slµm bµi ®äc kÕt qu¶ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
TiÕng viƯt
Bµi 37-38: eo-ao
I/ Mục tiêu:
v-Học sinh đọc và viết được c¸c tiÕng cã vÇn eo,ao
v-Nhận ra các tiếng cã vÇn eo,ao.. Đọc được từ, câu cã vÇn eo ,ao
II/ Chuẩn bị:
-Giáo viên: B¶ng phơ
-Học sinh:Vë THTV1
III/ Hoạt động dạy và học:
*Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh thực hành làm bài tập.
Bài 1: Nèi h×nh
-Hướng dẫn học sinh nèi
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2:§iỊn vÇn; eo,ao.
- Hướng dẫn ®iỊn vÇn theo tranh
- Học sinh làm xong gọi học sinh đọc lại bài của mình.
Bài 3:NC
H­íng dÉn HS ®¸nh vÇn ®Ĩ nèi ch÷
Bài 4:ViÕt theo mÉu
C¸i kÐo :viÕt 1 dßng
Mµo gµ: viÕt 1 dßng
GV giĩp ®ì HS yÕu kÐm
GV chÊm bµi
Học sinh mở sách.
Học sinh làm bài.
Học sinh xem tranh và miệng trước.
Học sinh làm vào sách.
HSlµm bµi 
HSlµm bµi
HS viÕt bµi
HS nép bµi
4/ Củng cố:
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có ©m vÇn ®· häc
-VỊ ®äc tr­íc bµi 35
----------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

 • docGIAO AN 1 B2T9 CKT TH.doc