Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2009

I/Mục tiêu:

 -Đọc ,viết được:ng, ngh, y, tr; cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.

 -Đọc được tiếng ứng dụng và từ ứng dụng.

II/Các hoạt động:

 1/Bài cũ:

-Đọc ng, ngh, y, tr; cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.

 2/Bài mới:

 -Ôn: ng, ngh, y, tr.

 -Đọc trơn và phân tích:cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.

 -Viết bc:cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.

 -Đọc tiếng từ ứng dụng,câu ứng dụng:

 +ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ- y tế, chú ý, cá trê, trí nhớ.

 +nghỉ hè,chị kha ra nhà bé nga.

 +bé bị ho,mẹ cho bé ra y tế xã

-Tìm tiếng có âm đã học.

 Tiết 2:*Hướng dẫn làm VBT.

 3/Củng cố,dặn dò:

 -Ôn những âm gì?

 -Bài sau:Ôn tập; chữ thường ,chữ hoa .

 

doc 9 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 224Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 7 năm 2009", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGAØY
TEÂN BAØI DAÏY
THÔØI GIAN
 THÖÙ HAI
5/10/2009
TV
Oân taäp 
35’
TH
Toaùn : oân taäp 
35’
THKT
Luyeän vieát baøi : oân taäp 
35’
THÖÙ BA
6/10/2009
T
Pheùp coäng trong phaïm vi 3
35’
TH
Oân taäp 
35’
NGLL
Chuû ñieåm : Truyeàn thoáng nhaø tröôøng 
35’
THÖÙ TÖ
7/10/2009
TV
Oân : Chöõ hoa – Chöõ thöôøng 
35’
TH
Toaùn : luyeän taäp 
35’
THKT
Luyeän vieát caùc aâm ñaõ hoïc 
35’
THÖÙ NAÊM
8/10/2009
MT
GV chuyeân daïy 
H
GV chuyeân daïy
TD
GV chuyeân daïy
THÖÙ SAÙU
9/10/2009
T
Pheùp coäng trong phaïm vi 4 
35’
TH
Taäp vieát 
35’
NGLL
Chuû ñieåm : Truyeàn thoáng nhaø tröôøng 
35’
NGAØY DAÏY : Thöù hai ngaøy thaùng 10 naêm 2009
TIEÁNG VIEÄT 
 OÂN TAÄP 
I/Mục tiêu:
	-Đọc ,viết được:ng, ngh, y, tr; cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.
	-Đọc được tiếng ứng dụng và từ ứng dụng.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc ng, ngh, y, tr; cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.
 2/Bài mới:
	-Ôn: ng, ngh, y, tr.
	-Đọc trơn và phân tích:cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.
	-Viết bc:cá ngừ, củ nghệ, y tá, tre ngà.
	-Đọc tiếng từ ứng dụng,câu ứng dụng:
	 +ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ, nghé ọ- y tế, chú ý, cá trê, trí nhớ.
	 +nghỉ hè,chị kha ra nhà bé nga.
	 +bé bị ho,mẹ cho bé ra y tế xã
-Tìm tiếng có âm đã học.
	Tiết 2:*Hướng dẫn làm VBT.
 3/Củng cố,dặn dò:
	-Ôn những âm gì?
	-Bài sau:Ôn tập; chữ thường ,chữ hoa .
TÖÏ HOÏC (TOAÙN )
 Ôn các số trong phạm vi 10
I/Mục tiêu:
	-Biết so sánh các số lượng trong phạm vi 10.
-Biết thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Gắn các số theo thứ tự từ 0 đến 10
 2/Bài mới:
	-Ôn: Cá số từ 0 đến 10
	 + HS viết các số từ 0 đến 10.
	 +Viết các số 3,5,7,1,9:
-Theo thứ tự từ bé đến lớn:..........
-Theo thứ tự từ lớn đến bé............	
	*Hướng dẫn làm Vôû
 3/Củng cố,dặn dò
 THÖÏC HAØNH KIEÁN THÖÙC 
OÂN TAÄP 
Ôn : g, gh, q- qu-gi
I/Mục tiêu:
	-Đọc ,viết được:g, gh, q- qu-gi;gà ri, ghế gỗ,chợ quê,cụ già.
	-Đọc được tiếng ứng dụng và từ ứng dụng.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc : g, gh, q- qu-gi;gà ri, ghế gỗ,chợ quê,cụ già.
 2/Bài mới:
	-Ôn: g, gh, q- qu-gi
	-Đánh vần , đọc trơn và phân tích:gà ri, ghế gỗ,chợ quê,cụ già.
	-Viết bc:gà ri, ghế gỗ,chợ quê,cụ già.
	-Đọc tiếng từ ứng dụng,câu ứng dụng:
	 +nhà ga, gà gô, gồ ghề, ghi nhớ, quả thi, qua đò, giỏ cá, giã giò
	 +nhà bà có tủ gỗ,ghế gỗ.
	 +chú tư ghé qua nhà cho bé giỏ cá.
-Tìm tiếng có âm đã học.
	Hướng dẫn làm VBT.
 3/Củng cố,dặn dò:
	-Ôn những âm gì?
NGAØY DAÏY : Thöù ba ngaøy thaùng 10 naêm 2009
TOAÙN 
 Ôn phép cộng trong phạm vi 3
I/Mục tiêu:
	-Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3
-Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
 2/Bài mới:
	-Ôn: Bảng cộng trong phạm vi 3
	 + HS viết : Bảng cộng trong phạm vi 3:
	1 + 1 =	2 + 1 =	1 + 2 =
	 +Tính:Thực hiện bảng con
 2	1
+	 +
 1	 2 	
*Hướng dẫn làm VBT: Phép cộng trong phạm vi 3.
3/Củng cố,dặn dò:-Ôn Phép cộng trong phạm vi 4.
TÖÏ HOÏC 
OÂN TAÄP 
I/Mục tiêu:
	-Đọc ,viết được caùc aâm ñaõ hoïc 
	-Đọc,viết được tiếng, töø vaø caâu öùng duïng .
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc viết caùc töø ngöõ coù aâm ñaõ hoïc , töø öùng duïng .
-Đọc SGK
 2/Bài mới:
	- Ôn: caùc aâm ñaõ hoïc .
 - Đọc tiếng ,từ vaø caâu öùng duïng coù aâm ñaõ hoïc
-Tìm tiếng có âm đã học.
 - Hướng dẫn làm VBT.
 3/Củng cố,dặn dò:
	-Ôn những âm gì?
 HOAÏT ÑOÄNG NGOAØI GIÔØ
GIAÙO DUÏC , THÖÏC HAØNH VEÄ SINH RAÊNG MIEÄNG
A/ MUÏC TIEÂU
Giuùp HS laøm quen vôùi vieäc veä sinh raêng mieäng
B/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
 GV: Moâ hình raêng
 HS: ca, baøn chaûi
C/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GV
HS
I/ OÅn ñònh
II/ Kieåm tra
 GV kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS
III/ Hoaït ñoäng chung caû lôùp 
GV goïi 2 HS leân chaûi raêng treân moâ hình.
 GV höôùng daãn HS chaûi raêng treân moâ hình.
 GV cho HS ra saân chaûi raêng 
 GV quan saùt – söûa cho HS 
IV/ Daën doø
 Thöïc hieän ñaùnh raêng , suùc mieäng thöôøng xuyeân ñeå haïn cheá saâu raêng.
HS ñeå ca, baøn chaûi leân baøn
HS traû lôøi
2 HS thöïc hieän
HS quan saùt
HS thöïc hieän chaûi raêng
 NGAØY DAÏY : Thöù tö ngaøy thaùng 10 naêm 2009
TIEÁNG VIEÄT 
Ôn tập- chữ thường ,chữ hoa 
I/Mục tiêu:
	-Viết được:nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ.
	-Đọc được câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc:nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ.
 2/Bài mới:
	-Viết bc:nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ.
-Ôn: chữ thường, chữ hoa .
	-Đọc từ ứng dụng,câu ứng dụng:
	 +nhà ga, quả nho, tre già, ý nghĩ.
	 +quê bé hà có nghề xẻ gỗ, phố bé nga có nghề giã giò.
	 +Bố mẹ cho bé và chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.	 
	Hướng dẫn làm VBT.
 3/Củng cố,dặn dò:
	-Ôn những âm gì?
	-Bài sau:ia, ua, ưa .
TÖÏ HOÏC 
TOAÙN : LUYEÄN TAÄP 
I/Mục tiêu:
-Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc bảng cộng trong phạm vi 3.
 2/Bài mới:
	-Ôn: Bảng cộng trong phạm vi 3
	 + HS viết : Bảng cộng trong phạm vi 3:
	1 + 1 =	2 + 1 =	1 + 2 =
	 +Tính:Thực hiện bảng con
 2	1
+	 +
 1	 2 	
*Hướng dẫn làm VBT: Luyeän taäp 
3/Củng cố,dặn dò:-Ôn Phép cộng trong phạm vi 4.
 THÖÏC HAØNH KIEÁN THÖÙC 
 LUYEÄN ÑOÏC CAÙC AÂM ÑAÕ HOÏC 
I/ Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè, n¾m ch¾c c¸c ©m ®· häc.
 - Nhí ch¾c c¸c ch÷ ghi ©m ®· häc.
II/ C¸c ho¹t d¹y häc.
 1. ¤n c¸c ©m ®· häc.
 - GV cho HS nªu c¸c ©m ®· häc. GV ghi b¶ng.
 - HS luyÖn ®äc, ph©n biÖt mét sè cÆp ©m cã cÊu t¹o dÔ lÉn nh­: b – d, q – p
 Mét sè cÆp ©m cã c¸ch ®äc dÔ lÉn nh­: l – n, ch – tr, s – x, d – r – gi
 - GV giíi thiÖu nguyªn ©m, phô ©m. HS luyÖn ®äc.
 - GV ®­a mét sè tõ ng÷, c©u ®Ó HS luyÖn ®äc.
 BÐ th¶ dÕ ë ngâ. Bè cho bÐ ®i nhµ trÎ.
 D× Na bÕ bÐ Lª. Hµ vÏ xe m« t«.
 Nhµ bµ cã ®ñ thø qu¶. SÎ mÑ tha cá vÒ tæ.
 - HS luyÖn ®äc, ph©n tÝch, ®¸nh vÇn mét sè tiÕng.
 NGAØY DAÏY : Thöù saùu ngaøy thaùng 10 naêm 2009
TOAÙN 
 Ôn phép cộng trong phạm vi 4
I/Mục tiêu:
	-Thuộc bảng cộng trong phạm vi 4
-Biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4.
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
-Đọc bảng cộng trong phạm vi 4.
 2/Bài mới:
	-Ôn: Bảng cộng trong phạm vi 34
	 + HS tính:
	1 + 3 =	2 + 2 =	3 + 1 =
	 +Tính:Thực hiện bảng con
 3	2
+	 +
 1	 2 	
*Hướng dẫn làm VBT: Phép cộng trong phạm vi 4.
3/Củng cố,dặn dò:-Ôn Phép cộng trong phạm vi 5.
TÖÏ HOÏC 
TAÄP VIEÁT 
 LUYEÄN VIEÁT (TV TUAÀN 4,5)
I/Mục tiêu:
 - Viết được:cöû taï , thôï xeû , chöõ soá , nho khoâ , .
II/Các hoạt động:
 1/Bài cũ:
 2/Bài mới:
Gv cho HS phaân tích caùc tieáng : cöû taï , thôï xeû , chöõ soá , nho khoâ , .
Cho HS vieát baûng con : cöû taï , thôï xeû , chöõ soá , nho khoâ , .
Gv ñoïc cho HS vieát vaøo vôû : cöû taï , thôï xeû , chöõ soá , nho khoâ , .
Gv nhaän xeùt , chaám ñieåm 
 3/Củng cố,dặn dò:
	-Ôn những âm gì?
 NGOAØI GIÔØ LEÂN LÔÙP
 HOAÏT ÑOÄNG LAØM SAÏCH ÑEÏP TRÖÔØNG LÔÙP
 I/ MUÏC TIEÂU:
 - HS hieåu theá naøo laø saïch, ñeïp vaø bieát caùch laøm saïch, ñeïp tröôøng, lôùp.
 II/ CHUAÅN BÒ:
 - GV: Choåi, ñoà hoát raùc
 - HS: Khaåu trang, gieû lau,
 III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
GV
HS
OÅn ñònh
Hoaït ñoäng chung caû lôùp
 - GV hoûi:
. Theá naøo laø saïch, ñeïp?
. Ñeå tröôøng lôùp ñöôïc saïch, ñeïp ta phaûi laøm sao?
- GV keát luaän chung
- GV toå chöùc cho HS queùt doïn veä sinh phoøng hoïc,haønh lang vaø ngoaøi saân.
- GV nhaän xeùt chung
 3. Cuûng coá , daën doø
 - Giöõ veä sinh chung ñeå laøm saïch ñeïp tröôøng lôùp.
HS haùt
HS traû lôøi
- HS thöïc haønh queùt doïn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 chieu tuan 7ckt.doc