Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 5 - Trường TH Trần Hưng Đạo

I. Mục tiêu:

- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm u, và các tiếng vừa ghép.

- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ u, và các tiếng vừa ghép.

- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.

II. Đồ dùng dạy học:

 Sách giáo khoa TV1tập 1.

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 11 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 5 - Trường TH Trần Hưng Đạo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 17 / 09 / 2010	Tuần 5
Ngày dạy 20 / 09 / 2010
 luyện đọc , viết u – Ư
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm u,  và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ u, và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm u, . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm n, m và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm n, m giữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm u,.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm đợc, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm đợc.
- Viết và hướng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ. Cá thu, thứ tự; đu đủ, cử tạ .
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
*Nhìn và viết vào bảng con: chữ u,
- Hs suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
Thứ 3 ngày 21 tháng 9 năm 2010
GIệế GèN SAÙCH VễÛ, ẹOÀ DUỉNG HOẽC TAÄP (Tieỏõt 1)
I. MUẽC TIEÂU:
1. HS hieồu:
- Treỷ em coự quyeàn ủửụùc hoùc haứnh.
- Giửừ gỡn saựch vụỷ, ủoà duứng hoùc taọp giuựp caực em thửùc hieọn toỏt quyeàn ủửụùc hoùc cuỷa mỡnh.
2. HS bieỏt yeõu quyự vaứ giửừ gỡn saựch vụỷ, ủoà duứng hoùc taọp.
3. HS biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ.
II. TAỉI LIEÄU VAỉ PHệễNG TIEÄN:
- Vụỷ baứi taọp ẹaùo ủửực 1.
- Buựt chỡ maứu.
- Tranh baứi taọp 1, baứi taọp 3 ủửụùc phoựng to (neỏu coự theồ).
- Caực ủoà duứng hoùc taọp: Buựt chỡ, buựt mửùc, thửụực keỷ, saựch, vụỷ, caởp.
- Phaàn thửụỷng cho HS khaự nhaỏt trong cuoọc thi: “ Saựch, vụỷ ai ủeùp nhaỏt”.
- ẹieàu 28 trong Coõng ửụực quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC CHUÛ YEÁU:
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
ẹDDH
10’
10’
5’
2’
2’
* Hoaùt ủoọng 1: HS laứm baứi taọp 1.
_GV giaỷi thớch yeõu caàu baứi taọp 1.
* Hoaùt ủoọng 2: HS laứm baứi taọp 2.
_GV neõu yeõu caàu baứi taọp 2.
Gụùi yự:
+ Teõn ủoà duứng hoùc taọp?
+ ẹoà duứng ủoự laứm gỡ?
+ Caựch giửừ gỡn ủoà duứng hoùc taọp?
Keỏt luaọn:
ẹửụùc ủi hoùc laứ moọt quyeàn lụùi cuỷa treỷ em. Giửừ gỡn ủoà duứng hoùc taọp chớnh laứ giuựp caực em thửùc hieọn toỏt quyeàn ủửụùc hoùc taọp cuỷa mỡnh.
* Hoaùt ủoọng 3: HS laứm baứi taọp 3.
_ GV neõu yeõu caàu baứi taọp 3.
_ Gụùi yự HS giaỷi thớch:
+ Baùn nhoỷ trong moói tranh ủang laứm gỡ?
+Vỡ sao em cho raống haứnh ủoọng cuỷa baùn ủoự laứ ủuựng?
+Vỡ sao em cho raống haứnh ủoọng cuỷa baùn ủoự laứ sai?
_GV giaỷi thớch:
+Haứnh ủoọng cuỷa caực baùn trong caực bửực tranh 1, 2, 6, laứ ủuựng.
+Haứnh ủoọng cuỷa caực baùn trong caực bửực tranh 3, 4, 5laứ sai.
Keỏt luaọn:
Caàn phaỷi giửừ gỡn ủoà duứng hoùc taọp:
- Khoõng laứm daõy baồn, vieỏt baọy ra saựch vụỷ.
- Khoõng xeự saựch, xeự vụỷ.
- Khoõng duứng thửụực, buựt, caởp ủeồ nghũch.
- Giửừ gỡn ủoà duứng hoùc taọp giuựp caực em thửùc hieọn toỏt quyeàn hoùc taọp cuỷa mỡnh.
- HS biết giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập cẩn thận, bền, đẹp chính là thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ
* Hoaùt ủoọng tieỏp noỏi:
*Nhaọn xeựt –daởn doứ:
_Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
_Daởn doứ: Chuaồn bũ ủoà duứng thi “ Saựch, vụỷ ai ủeùp nhaỏt”.
_HS tỡm vaứ toõ maứu vaứo caực ủoà duứng hoùc taọp trong bửực tranh baứi taọp 1.
_HS trao ủoồi tửứng ủoõi moọt.
_HS tửứng ủoõi moọt giụựi thieọu vụựi nhau veà ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh:
+ Saựch, vụỷ, buựt, thửụực, keo, keựo, taồy.
+ Buựt ủeồ vieỏt, keựo ủeồ caột
+ Khoõng laứm giaõy baồn, vieỏt baọy ra saựch vụỷ, khoõng xeự saựch, xeự vụỷ, khoõng duứng thửụực, buựt, caởp ủeồ nghũch.
_ Lụựp nhaọn xeựt
_ HS laứm baứi taọp.
_ HS chửừa baứi taọp vaứ giaỷi thớch.
+ Hỡnh 1: ẹang lau caởp.
+ Hỡnh 2: ẹang saộp xeỏp buựt.
+ Hỡnh 3: ẹang xeự saựch vụỷ.
+ Hỡnh 4: ẹang duứng thửụực caởp ủeồ nghũch.
+ Hỡnh 5: ẹang vieỏt baọy vaứo vụỷ.
+ Hỡnh 6: ẹang ngoài hoùc.
+ Vỡ baùn khoõng bieỏt giửừ gỡn saựch vụỷ, ủoà duứng hoùc taọp.
* Moói HS sửỷa sang laùi saựch vụỷ, ủoà duứng hoùc taọp cuỷa mỡnh. 
-Vụỷ baứi taọp
-Tranh baứi taọp 1
-Duùng cuù hoùc taọp
-Tranh baứi taọp 3
luyện đọc , viết x –ch
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm x,ch và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ x ,ch và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS 
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm x ,ch . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm x,ch và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm x,chgiữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm x ,ch.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm đợc, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm được.
- Viết và hướng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ: thợ xẻ, chì đỏ , xa xa, chả cá.
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 3 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1 : GV treo tranh bài tập 1 – HD laứm baứi.
- Gọi HS lờn bảng nối - Nhận xột , sửỷa sai.
Bài 2 : - GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống sao cho đỳng từ .GV theo dừi giỳp đỡ những HS cũn viết yếu
Bài 3 : viết –xa, xa 1 dũng , chaỷ caự 1 dũng 
- Chấm bài -nhận xột 
5. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
* Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
Nhìn và viết vào bảng con: 
- HS suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
- HS làm bài tập
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
Luyện viết số 8
I.MỤC TIấU: 
- Biết đếm từ 1 đến 8 và so sỏnh cỏc số trong phạm vi 8
- Biết vi trớ của số 8 trong dóy số từ 1 đến 8.Làm bài tập ở VBT
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
 - Bộ đồ dựng dạy Toỏn 1.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Củng cố kiến thức đã học.
- Gọi hs đếm từ 1 đến 8.
2. Hướng dẫn học sinh làm bài tập ở VBT .
Bài tập 1
- Cho HS viết 1 dòng số 8.
Bài tập 2
- Nêu yêu cầu bài tập số 2 
- Cho HS điền số thích hợp vào chỗ chấm
 – Nêu kết quả .
Bài 3 : Viết số thích hợp vào ô trống 
 – Nêu kết quả - nhận xét
- Cho HS lần lợt điền các số vào ô trống từng hình vẽ .
3. Củng cố - Dặn dò:
- HS thi đọc các số từ 0 đến 10 
- GV nhận xét giờ
* Cá nhân – nhóm – lớp .
* Viết 2 dòng số 8 vào vở VBT.
* Nêu yêu cầu 
- Làm vào vở
- Nêu kết quả - Nhận xét 
* Viết lần lượt các số là : 1 , 2, 3, 4 , 5 , 6, 7 , 8.
* Thi đọc cá nhân – nhận xét
Thứ 4 ngày 22 tháng 9 năm 2010
luyện đọc , viết s – r
I. Mục tiêu:
- Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm s ,r và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ r,s và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
II. Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm s,r . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm s,r và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm s, r giữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm s,r.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm được, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm được.
- Viết và hớng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ: su su, chữ số, rổ rá, cá rô
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1 : GV treo tranh bài tập 1 – HD laứm baứi.
- Gọi HS lờn bảng nối - Nhận xột , sửỷa sai.
Bài 2 : - GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống sao cho đỳng từ .GV theo dừi giỳp đỡ những HS cũn viết yếu
Bài 3 : viết –caự roõ1 dũng , chửừ soỏ 1 dũng .
5. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
Nhìn và viết vào bảng con: 
- HS suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
- HS làm vở bài tập.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
Thứ 5 ngày 23 tháng 9 năm 2010
luyện đọc , viết k – kh
Mục tiêu:
 Củng cố và rèn kĩ năng đọc dúng các âm k,kh và các tiếng vừa ghép.
- Luyện kĩ năng viết đúng, đẹp các chữ k,kh và các tiếng vừa ghép.
- Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ, giữ vở sạch đẹp.
Đồ dùng dạy học:
 Sách giáo khoa TV1tập 1.
Các hoạt động dạy học:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
 1.Giới thiệu bài.
 2. Hướng dẫn đọc âm s,r . Ghép tiếng.
- Gv viết lên bảng các âm k,kh và phát âm mẫu.
- Gọi Hs đọc các âm trên.
- Thi đọc đúng âm k, kh giữa các tổ. 
Nhận xét, cho điểm khuyến khích.
- Thi tìm tiếng có âm k, kh.
- Ghi bảng các tiếng hs vừa tìm được, gọi hs đọc lại các tiếng vừa tìm.
3. Hướng dẫn viết các tiếng vừa tìm được.
- Viết và hớng dẫn hs cách nối liền nét giữ các chữ: kẽ hở, kì cọ, cá kho, khe đá.
? Tìm các con chữ có độ cao 5 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 4 ô li ? 
? Tìm các con chữ có độ cao 2 ô li ? 
Giao nhiệm vụ cho hs viết vào vở.
- Cho hs tự nhận xét lẫn nhau.
Thu vở chấm 1/2 lớp và nhận xét kĩ .
4. Hướng dẫn HS làm bài tập.
Bài 1 : GV treo tranh bài tập 1 – HD laứm baứi (tr 21)
- Gọi HS lờn bảng nối - Nhận xột , sửỷa sai.
Bài 2 : - GV hướng dẫn học sinh điền vào chỗ trống sao cho đỳng từ .GV theo dừi giỳp đỡ những HS cũn viết yếu
Bài 3 : viết : kỡ coù, 1 dũng , caự kho1 dũng .
- Chấm bài -nhận xột 
5. Củng cố dặn dò:
- Gọi hs đọc lại các tiếng vừa viết.
 Lắng nghe.
* Đọc nhẩm theo.
- Đọc cá nhân
- Đọc theo nhóm 2, cả lớp.
- Mỗi tổ 3 hs thi đọc.
- Tìm và ghép vào bảng gài.
- Đọc cá nhân, tổ cả lớp.
Nhìn và viết vào bảng con: 
- HS suy nghĩ trả lời
- Tập viết vào vở luyện các tiếng vừa tìm .
- Đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
- HS làm vở bài tập.
* Đọc cá nhân, Cả lớp đồng thanh.
Thứ 6 ngày 24 tháng 9 năm 2010
Xeự daựn hỡnh troứn.
MUẽC TIEÂU :
- Bieỏt caựch xeự daựn hỡnh troứn.
-Xeự ủửụùc hỡnh tửụng ủoỏi troứn .ẹửụứng xeự coự theồ bũ raờng cửa.Hỡnh daựn coự theồ chửa phaỳng
ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- GV : Baứi maóu veà xeự daựn hỡnh vuoõng,hỡnh troứn.
 Giaỏy maứu,giaỏy traộng,hoà,khaờn lau tay.
- HS : Giaỏy maứu,hoà daựn,buựt chỡ,saựch thuỷ coõng,khaờn.
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY – HOẽC :
1. OÅn ủũnh lụựp : Haựt taọp theồ.
2Kieồm tra.baứi cuừ: 
 - Neõu laùi baứi hoùc tieỏt trửụực.
 - Nhaộc laùi quy trỡnh xeự daựn hỡnh vuoõng?
 - Kieồm tra ủoà duứng hoùc taọp.
3. Baứi mụựi :
TG
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
. Giụựi thieọu baứi ;ghi tửùa baứi
 Ÿ Hoaùt ủoọng 1 :Giụựi thieọu hỡnh troứn:
 - Cho HS quan saựt hỡnh troứn maóu 
- Yeõu caàu tỡm 1 soỏ ủoà vaọt xung quanh 
 mỡnh coự daùng hỡnh troứn?
- Em haừy ghi nhụự ủaởc ủieồm hỡnh troứn ủeồ taọp xeự daựn cho ủuựng hỡnh. 
Ÿ Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón xeự daựn hỡnh troứn treõn giaỏy maứu –
 Veừ vaứ xeự hỡnh troứn
 Bửụực 1 : Giaựo vieõn laứm maóu.
 - Laỏy 1 tụứ giaỏy maứu laọt maởt sau õ,ủaựnh 
 daỏu vaứ veừ hỡnh vuoõng coự caùnh õ.ửụực lửụùng
Laứm thao taực xeự tửứng caùnh,xeự xong laọt maởt 
 maứu cho hoùc sinh quan saựt hỡnh vuoõng
 Bửụực 2: thao taực tieỏp theo ta xeự boỷ caực goỏc hỡnh vuoõng thỡ ủửụùc hỡnh troứn.ẹớnh leõn baỷng cho HS quan saựt
 . - Hửụựng daón daựn hỡnh :
 - Xeỏp hỡnh caõn ủoỏi trửụực khi daựn.
 - Daựn hỡnh baống moọt lụựp hoà moỷng,ủeàu. 
5) Nhaọn xeựt – Daởn doứ :
 - Tinh thaàn,thaựi ủoọ hoùc taọp.
 - Sửù chuaồn bũ ủoà duứng hoùc taọp.
 - Kyừ naờng xeự.
 - Chuaồn bũ giaỏy maứu vaứ ủoà duứng ủeồ tieỏt sau xeự daựn hỡnh quaỷ cam
- Quan saựt baứi maóu vaứ traỷ lụứi.
- Hoùc sinh laộng nghe vaứ ghi nhụ.
 -HS neõu 
-Quan saựt laộng nghe theo doừi quy trổnh
- -Laộng nghe
Luyện Thủ công Thực hành Xé dán hình tròn
I/. MUẽC TIEÂU :
Bieỏt caựch xeự , daựn hỡnh troứn
Reứn Hoùc sinh xeự ủửụùc hỡnh troứn vaứ daựn caõn ủoỏi , phaỳng.
II/. CHUAÅN Bề :
1/. Giaựo vieõn
Maóu hỡnh xeự , daựn quaỷ cam.
1 tụứ giaỏy thuỷ coõng maứu cam, xanh laự, hoà daựn, giaỏy laứm neàn , khaờn lau.
2/. Hoùc sinh
Giaỏy thuỷ coõng maứu cam, xanh laự , hoà daựn , giaỏy nhaựp, vụỷ thuỷ coõng, khaờn lau.
III/. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA THAÀY
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA TROỉ
Xeự hỡnh troứn:
Giaựo vieõn ủớnh maóu tửứng quy trỡnh, thửùc hieọn vaứ hửụựng daón .
Laỏy moọt tụứ giaỏy maứu, laọt maởt sau, ủaựnh daỏu vaứ veừ moọt hỡnh vuoõng coự caùnh 8 oõ nhử Tieỏt 1.
+ Xeự rụứi ủeồ laỏy hỡnh vuoõng ra.
+ Xeự 4 goực cuỷa hỡnh vuoõng theo ủửụứng keỷ.
+ Xeự chổnh, sửỷa sao cho gioỏng hỡnh troứn.
d- Daựn hỡnh:
- Lửu yự: Khi daựn neõn boõi hoà ớt, vuoỏt thaỳng, Sau khi daựn duứng moọt tụứ giaỏy nhaựp ủaởt leõn treõn maóu vửứa daựn vaứ mieỏt cho phaỳng hỡnh daựn.
*- Lửu yự: 
Saộp xeỏp hỡnh cho caõn ủoỏi vụựi vụỷ thuỷ coõng.
4/. CUÛNG COÁ (4’)
Nhaọn xeựt snaỷ phaồm cuỷa tửứng nhoựm:
Tuyeõn dửụng nhửừng nhoựm coự saựng taùo.
Caực ủửụứng xeự nhử theỏ naứo?
* HS nhaực laùi caực bửụực xeự hỡnh troứn
Hoùc sinh quan saựt
Hoùc ủoõi baùn .
- Hoùc sinh thửùc haứnh xeự, hỡnh quaỷ cam.
- Hoùc sinh trỡnh baứy saỷn phaồm theo nhoựm ..
BGH ký duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an 1 tuan 5 buoi chieu.doc