Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 21

Thứ hai

18/01

Hát nhạc

Tiếng việt Tiếng việt Ñaïo ñöùc

Ôp – ơp

Ôp – ơp

Em và các bạn (tieát 1).

Thứ ba

19/01

Mĩ thuật

Tiếng việt Tiếng việt Toaùn

Ep – êp .

Ep – êp .

Phép trừ dạng 17 - 7.

Thứ tö

20/01

Toaùn

Tiếng việt Tiếng việt Thuû coâng

Luyện tập

Ip – up

Ip – up

Ôn tập chương II: kỹ thuật gấp hình

Thứ naêm

21/01

Theå duïc

Tiếng việt Tiếng việt Toaùn

Baøi theå duïc – ĐHĐN.

Iêp - ươp

Iêp - ươp

Luyện tập chung

Thứ saùu

22/01

Toaùn

Tiếng việt Tiếng việt

TNXH

Sinh hoaït

Bài toán có lời văn.

Bập bênh, ,

Ôn tập

Ôn tập: Xã hội.

Ñaùnh giaù hoaït ñoäng tuaàn 21.

 

doc 19 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 237Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vui chơi.
- Bước đầu biết vì sao cần phải cư xử tốt với bạn bè trong học tập và vui chơi.
- Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh.
II.Chuaån bò: -Moät soá ñoà vaät phuïc vuï cho dieãn tieåu phaåm.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
4’
22’
4’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
- Ñoái vôùi thaày coâ giaùo em neân coù thaùi ñoä nhö theá naøo?
- Khi baïn chöa leã pheùp, vaâng lôøi em neân laøm gì?
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Troø chôi “Taëng hoa”
- Giaùo vieân yeâu caàu moãi toå choïn 1 baïn maø mình thích chôi nhaát.
- Haõy vieát teân vaøo boâng hoa teân baïn maø em thích chôi nhaát.
- Giaùo vieân choïn ra baïn naøo coù nhieàu hao nhaát khen vaø taëng quaø.
Hoaït ñoäng 2: Ñaøm thoaïi.
- Em coù muoán ñöôïc taëng nhieàu hoa khoâng?
- Vì sao em laïi taëng hoa cho caùc baïn?
- Keát luaän: Caùc baïn ñöôïc taëng nhieàu hoa vì ñaõ bieát cö xöû ñuùng vôùi caùc baïn khi hoïc, khi chôi.
Hoaït ñoäng 3: Quan saùt tranh.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh quan saùt tranh 1, 2, 3.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- Giaùo vieân nhaän xeùt keát luaän vaø neâu veà quyeàn treû em ñöôïc hoïc taäp, vui chôi vaø töï do keát baïn.
4. Toång keát:
 - Liện hệ GD.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò Baøi 10 Tieát 2.
Haùt 
- Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi.
- 4 Toå cöû ra boán baïn.
- Caùc baïn vieát teân vaøo boâng hoa teân baïn maø em thích chôi nhaát.
- Hoïc sinh traû lôøi 
- Hoïc sinh chia nhoùm thaûo luaän.
- Tranh 1, 2, 3 neân laøm tranh 2, 4 khoâng neân laøm.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Thø ba, ngµy 19 th¸ng 1 n¨m 2010
TIEÁNG VIEÄT
EP - ÊP 
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: ep , êp , cá chép , đèn xếp; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ep , êp , cá chép , đèn xếp.
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Xếp hàng vào lớp 
*Tăng cường TV: Mỗi HS đọc 1 lượt toàn bài.
*KT: Đọc, viết được: ep , êp .
II. CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
4’
30’
30’
4’
1’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Caùc hoaït ñoäng: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn ep
Lôùp caøi vaàn ep.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn ep.
HD ñaùnh vaàn vaàn ep.
Coù ep, muoán coù tieáng chép ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng chép.
GV nhaän xeùt vaø ghi baûng tieáng chép.
Goïi phaân tích tieáng chép. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng chép. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “cá chép ”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng chép, ñoïc trôn töø “cá chép ”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Daïy vaàn êp.
(Qui trình töông töï)
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: ep , êp , cá chép , đèn xếp.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Hoaït ñoäng 4: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
- Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
 Tranh vẽ gì?
Các bạn đã xếp hàng ngay ngắn khi vào lớp chưa?
 Tại sao chúng ta phải xếp hàng vào lớp?
* Tăng cường TV: Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn ep, êp. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: ep , êp 
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm ch ñöùng tröôùc vaàn ep, thanh sắc trên đầu âm e.
-Toaøn lôùp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng chép.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-3 em
-1 em.
-Toaøn lôùp vieát.
-HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn töø, CN 4 em 
-HS nêu.
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Hoïc sinh ñoïc teân baøi.
- Hoïc sinh luyeän noùi vaø traû lôøi cho troïn caâu.
* Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
Toán 
PhÐp trõ d¹ng 17 - 7
A. Môc tiªu: 	
- BiÕt lµm tÝnh trõ kh«ng nhí trong ph¹m vi 20.
- BiÕt trõ nhÈm d¹ng 17 - 7
-ViÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ.
* HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 ( cét 1, 3, 4) , bµi 2 ( cét 1, 3) , bµi 3.
* KT: lµm bµi: 1 
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß 
1'
4’
28’
5’
1- æn ®Þnh tæ chøc
2- KiÓm tra bµi cò 
- §äc cho häc sinh viÕt sè 17, 20, 7
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi 
a- Giíi thiÖu bµi: phÐp trõ d¹ng 17 - 7
* HĐ1: Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh trõ d¹ng 17 - 7
 - Cho häc sinh lÊy 17 que tÝnh.
H­íngdÉn ghi b¶ng: 
Chôc
§¬n vÞ
1
-
7
7
1
0
1 chôc que tÝnh ta viÕt sè 1 ë hµng chôc.
7 que tÝnh rêi viÕt 7 ë hµng ®¬n vÞ.
7 que tÝnh bít ®i ta viÕt 7 d­íi 7 ë hµng ®¬n vÞ
- GV h­íng dÉn häc sinh ®Æt tÝnh.
=> 17 - 7 = 10
- Gäi häc sinh nªu l¹i c¸ch ®Æt tÝnh.
- NhËn xÐt.
HĐ2: Thùc hµnh. 
Bµi 1: TÝnh
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng h­íng dÉn gäi häc sinh lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Bµi 2: TÝnh
- GV h­íng dÉn cho häc sinh th¶o luËn nhãm vµ nªu kÕt qu¶.
- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Bµi 3 :
-Ñaët pheùp tính phuø hôïp vôùi baøi toaùn 
-Cho hoïc sinh ñoïc toùm taét ñeà toaùn 
*Coù : 15 caùi keïo 
-Ñaõ aên : 5 caùi keïo 
-Coøn :  caùi keïo ? 
-Giaùo vieân söûa sai chung treân baûng lôùp 
4- Cñng cè, dÆn dß 
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh l¾ng nghe
17 que tÝnh gåm 1 chôc que tÝnh vµ 7 que tÝnh rêi .
bít 7 que tÝnh rêi cßn 10 que tÝnh
17 gåm 1 chôc vµ 7 ®¬n vÞ.
Häc sinh lÊy que tÝnh vµ thùc hiÖn theo h­íng dÉn cña gi¸o viªn.
Häc sinh theo dâi gi¸o viªn thùc hiÖn
Häc sinh nªu
Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶.
11
12
13
17
-
-
-
-
1
2
3
7
10
10
10
10
15 - 5 = 10
12 - 24 = 13
13 - 2 = 11
11 - 1 = 10
18 - 8 = 10
17 - 4 = 13
Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn 
-Töï vieát pheùp tính vào bảng con 
 15 – 5 = 10 
- Traû lôøi mieäng : coøn 10 caây keïo 
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
Thứ tư, ngày 12 tháng 01 năm 2010
Toán 
LuyÖn tËp
A. Môc tiªu:
-Thùc hiÖn ®­îc phÐp trõ ( kh«ng nhí ) trong ph¹m vi 20 trõ nhÈm trong ph¹m vi 20
 -ViÕt ®­îc phÐp tÝnh thÝch hîp víi h×nh vÏ.
- Gióp häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh trõ vµ tÝnh nhÈm.
 * HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 ( cét 1, 3, 4) , bµi 2 ( cét 1, 2, 4) , bµi 3( cét 1, 2); Bµi 5.
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß 
1'
4’
28’
5’
1- æn ®Þnh tæ chøc: 
2- KiÓm tra bµi cò 
- gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi 
a- Giíi thiÖu bµi: luyÖn tËp.
b- LuyÖn tËp:
Bµi 1: TÝnh
GV ghi phÐp tÝnh lªn b¶ng h­íng dÉn gäi häc sinh lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
Bµi 2: TÝnh
- GV h­íng dÉn cho häc sinh th¶o luËn nhãm vµ nªu kÕt qu¶.
- §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶.
- GV nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng.
 Baøi 3 : Tính 
-Hoïc sinh thöïc hieän caùc pheùp tính ( hoaëc nhaåm ) töø traùi sang phaûi roài ghi keát quaû cuoái cuøng 
-Ví duï : 11 + 3 – 4 =
-Nhaåm : 11 + 3 = 14 
 14 – 4 = 10 
-Ghi : 11 + 3 – 4 = 10 
-Giaùo vieân nhaän xeùt söûa sai chung 
Baøi 5 : Vieát pheùp tính thích hôïp 
-Treo baûng phuï goïi hoïc sinh nhìn toùm taét ñoïc laïi ñeà toaùn 
* Coù : 12 xe maùy 
- Ñaõ baùn : 2 xe maùy 
-Coøn :  xe maùy ? 
-Giaùo vieân höôùng daãn tìm hieåu ñeà vaø töï ghi pheùp tính thích hôïp vaøo oâ troáng 
4- Cñng cè, dÆn dß 
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh l¾ng nghe
Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶.
13
11
14
17
-
-
-
-
3
1
2
7
10
10
12
10
10 + 3 = 13
13 - 3 = 10
17 + 7 = 10
10 + 5 = 15
15 - 5 = 10
10 + 7 = 17
Hoïc sinh neâu yeâu caàu baøi .
-Hoïc sinh töï laøm baøi .
-3 em leân baûng söûa baøi 
-Hoïc sinh tìm hieåu ñeà toaùn cho bieát gì ? Ñeà toaùn hoûi gì ? 
-Choïn pheùp tính ñuùng ñeå ghi vaøo khung 
 12 – 2 = 10 
Traû lôøi : coøn 10 xe maùy 
VÒ nhµ häc bµi xem tr­íc bµi häc sau.
TIEÁNG VIEÄT
IP - UP 
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Giúp đỡ cha mẹ 
*Tăng cường TV: Mỗi HS đọc 1 lượt toàn bài.
*KT: Đọc, viết được: ip, up .
II. CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
4’
30’
30’
4’
1’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Caùc hoaït ñoäng: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn ip
Lôùp caøi vaàn ip.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn ip.
HD ñaùnh vaàn vaàn ip.
Coù ip, muoán coù tieáng nhịp ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng nhịp.
GV nhaän xeùt vaø ghi baûng tieáng nhịp.
Goïi phaân tích tieáng nhịp. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng nhịp. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “bắt nhịp”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng nhịp, ñoïc trôn töø “bắt nhịp”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Daïy vaàn up.
(Qui trình töông töï)
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: ip, up, bắt nhịp, búp sen.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Hoaït ñoäng 4: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
- Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
 Tranh vẽ gì?
Kể những việc em đã làm để giúp đỡ cha mẹ?
 Em còn có thể làm được những gì để giúp cha mẹ?
* Tăng cường TV: Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn ip, up. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: ip, up 
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm nh ñöùng tröôùc vaàn ip, thanh nặng ở dưới âm i.
-Toaøn lôùp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng nhịp.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-3 em
-1 em.
-Toaøn lôùp vieát.
-HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn töø, CN 4 em 
-HS nêu.
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Hoïc sinh ñoïc teân baøi.
- Hoïc sinh luyeän noùi vaø traû lôøi cho troïn caâu.
* Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
Thủ công
Ôn tập kỹ thuật gấp hình
I - Môc tiªu : 
Củng cố kiến thức, kĩ năng gấp giấy.
Gấp được ít nhất 1 hình gấp đơn giản. các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
*HSKT: Gấp được ít nhất 2 hình gấp đơn giản. Các nếp gấp phẳng, thẳng.
 Có thể gấp thêm được hình gấp mới có tính sáng tạo.
II -ThiÕt bÞ d¹y häc : 1 tê giÊy mµu to , giÊy A4.
III - C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu :
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
1’
4’
20’
5’
1. æn ®Þnh tæ chøc
2. KiÓm tra : Sù chuÈn bÞ cña häc sinh
3.Bµi míi : giới thiệu bài
Thùc hµnh gÊp hình.
- GV cho häc sinh nhí l¹i quy ­íc c¬ b¶n vÒ gÊp giÊy vµ gÊp h×nh 
- Cho HS thùc hµnh l¹i c¸c thao t¸c ®ã .
*Quan s¸t vµ nh¾c nhë HS gÊp c¸c 
NÕp th¼ng vµ ph¼ng . 
- Cho HS thùc hµnh gÊp s¶n phÈm .
* Cho HS quan s¸t l¹i : c¸i vÝ , c¸i qu¹t , mò ca l« . 
( Cã thÓ cho c¸c em trang trÝ thªm )
4.Củng cố, dặn dò 
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc. Tuyªn d­¬ng em cã ý thøc häc tËp tèt 
- DÆn dß : chuÈn bÞ giÊy mµu cho bµi sau.
- Hát
- Sù chuÈn bÞ cña häc sinh
- HS më sù chuÈn bÞ cña m×nh 
- Nh¾c l¹i quy ­íc vÒ gÊp giÊy vµ gÊp h×nh .
- Thùc hµnh trªn giÊy .
- GÊp c¸c nÕp gÊp .
- GÊp s¶n phÈm .
- Tr×nh bµy s¶n phÈm - b×nh chän bµi ®Ñp nhÊt 
- ChuÈn bÞ giÊy mµu cho bµi sau
Thứ năm, ngày 21 tháng 1 năm 2010
THEÅ DUÏC
BAØI THEÅ DUÏC - ĐHĐN
I.Muïc tieâu:
- Biết cách thực hiện 3 động tác vươn thở, tay, chân của bài thể dục phát triển chung.
- Bước đầu biết cách thực hiện động tác vặn mình của bài thể dục phát triển chung.
- Biết cách điểm số đúng hàng dọc theo từng tổ.
II.Chuaån bò: 
-Doïn veä sinh nôi taäp, keõ oâ chuaån bò cho troø chôi.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
TG
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng hoïc sinh
7’
20’
5’
3’
1.Phaàn mở ñaàu:
Thoåi coøi taäp trung hoïc sinh.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc.
Ñöùng taïi choã voã tay vaø haùt (2 phuùt)
Chaïy nheï nhaøng theo 1 haøng doïc theo ñòa hình töï nhieân ôû saân tröôøng 40 ñeán 50 meùt.
Ñi thöôøng theo voøng troøn (ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà) vaø hít thôû saâu (1 -> 2 phuùt)
2.Phaàn cô baûn:
Ñoäng taùc vöôn thôû: 2 – 3 laàn, 2x4 nhòp
Cho taäp 2 – 3 laàn ñeå caùc em nhớ lại ñoäng taùc.
Ñoäng taùc tay: 2 – 3 laàn.
Töông töï nhö ñoäng taùc treân.
OÂn 2 ñoäng taùc vöôn thôû vaø tay: 1 – 2 laàn,
2 x 4 nhòp.
+ Học động tác chân của bài TD 
2 – 3 laàn, 2x4 nhòp
Giaùo vieân neâu teân ñoäng taùc, laøm maãu, giaûi thích vaø cho hoïc sinh taäp baét chöôùc. Sau laàn taäp thöù nhaát, giaùo vieân nhaän xeùt uoán naén ñoäng taùc sai, cho taäp laàn 2. choïn hoïc sinh thöïc hieän ñoäng taùc toát leân laøm maãu vaø cuøng caû lôùp tuyeân döông. Cho taäp theâm 2 – 3 laàn nöõa ñeå caùc em quen ñoäng taùc.
3.Phaàn keát thuùc :GV duøng coøi taäp hôïp HS 
Ñi thöôøng theo nhòp vaø haùt 2 ->3 haøng doïc.
Troø chôi hoài tænh: Do giaùo vieân choïn.
GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc.
4.Nhaän xeùt giôø hoïc.
Höôùng daãn veà nhaø thöïc haønh.
Hoïc sinh ra saân. Ñöùng taïi choã, khôûi ñoäng.
Hoïc sinh laéng nghe naémYC noäi dung baøi hoïc.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV.
Hoïc sinh taäp .
HS thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa GV.
Hs neâu laïi quy trình taäp ñoäng taùc tay.
Hoïc sinh taäp thöû.
Lôùp tröôûng toå chöùc chôi, Giaùo vieân theo doõi uoán naén vaø söõa sai.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng.
TIEÁNG VIEÄT
IÊP - ƯƠP 
I. MUÏC TIEÂU:
- Đọc được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp ; từ và đoạn thơ ứng dụng.
- Viết được: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp .
- Luyện nói từ 2-4 câu theo chủ đề: Nghề nghiệp của cha mẹ.
*Tăng cường TV: Mỗi HS đọc 1 lượt toàn bài.
*KT: Đọc, viết được: iêp, ươp.
II. CHUAÅN BÒ:
Giaùo vieân: Tranh minh hoïa caùc töø khoùa, caâu öùng duïng, tranh luyeän noùi.
Hoïc sinh: Saùch Tieáng Vieät – Baûng.	
 III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
4’
30’
30’
4’
1’
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
Vieát baûng con.
- Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Caùc hoaït ñoäng: Giôùi thieäu baøi.
Hoaït ñoäng 1: Daïy vaàn iêp
Lôùp caøi vaàn iêp.
Goïi 1 HS phaân tích vaàn iêp.
HD ñaùnh vaàn vaàn iêp.
Coù iêp, muoán coù tieáng liếp ta laøm theá naøo?
Caøi tieáng liếp.
GV nhaän xeùt vaø ghi baûng tieáng liếp.
Goïi phaân tích tieáng liếp. 
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn tieáng liếp. 
Duøng tranh giôùi thieäu töø “tấm liếp”.
Trong töø coù tieáng naøo mang vaàn môùi hoïc?
Goïi ñaùnh vaàn tieáng liếp, ñoïc trôn töø “tấm liếp”.
Goïi ñoïc sô ñoà treân baûng.
Hoaït ñoäng 2: Daïy vaàn ươp.
(Qui trình töông töï)
Ñoïc laïi 2 coät vaàn.
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
Hoaït ñoäng 3: Hướng dẫn viết 
HD vieát baûng con: iêp, ươp, tấm liếp, giàn mướp .
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Hoaït ñoäng 4: Ñoïc töø ngöõ öùng duïng
- Cho hoïc sinh ñoïc töø öùng duïng
- Hoûi tieáng mang vaàn môùi hoïc trong töø: 
- Giaùo vieân giaûi thích caùc töø ngöõ naøy.
- Giaùo vieân ñoïc maãu.
Tiết 2
Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc
- Giaùo vieân cho ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng.
- Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt tranh.
- Ñoïc caâu öùng duïng.
- Giaùo vieân chænh söûa.
- Giaùo vieân ñoïc maãu caâu öùng duïng.
Hoaït ñoäng 2:Luyeän vieát
- Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vaøo vôû taäp vieát.
Hoaït ñoäng 3: Luyeän noùi.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi.
- Giaùo vieân gôïi yù:
Tranh 1 , 2 , 3 vÏ g× ? 
Cha mẹ em làm nghề gì ?
Các nghề nghiệp có giống nhau không ?
Theo em nghề nào là quan trọng nhất ?
* Tăng cường TV: Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
4. Cuûng coá:
- Ñoïc laïi toaøn baøi.
- Troø chôi: Tìm tieáng, töø coù vaàn iêp, ươp. Giaùo vieân cho thi ñua giöõa 2 nhoùm. Nhoùm naøo tìm ñöôïc nhieàu, tuyeân döông.
5. Toång keát – Daën doø:
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt
- 3 Hoïc sinh. 
- 2 - 3 Hoïc sinh. 
- Hoïc sinh ñoïc theo: iêp, ươp
-Caøi baûng caøi.
-HS phaân tích, caù nhaân 1 em.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Theâm aâm l ñöùng tröôùc vaàn iêp, thanh thanh sắc trên đầu âm ê.
-Toaøn lôùp.
-CN 1 em
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-Tieáng liếp.
-CN 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm.
-3 em
-1 em.
-Toaøn lôùp vieát.
-HS ñaùnh vaàn, ñoïc trôn töø, CN 4 em 
-HS nêu.
-Hoïc sinh ñoïc CN – ÑT.
-Hoïc sinh thaûo luaän neâu nhaän xeùt.
- Hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng CN-ÑT.
-Hoïc sinh ñoïc 2 – 3 em.
- Hoïc sinh vieát naén noùt.
- Ñoïc teân baøi luyeän noùi
- Trả lời thành câu hoàn chỉnh.
* Mỗi học sinh đọc lại 1 lượt toàn bài.
- Thi ñua hai nhoùm. Nhoùm naøo nhanh, ñuùng ñöôïc tuyeân döông.
- Chuaån bò baøi sau.
Toán
LuyÖn tËp chung
A. Môc tiªu:
- BiÕt t×m sè liÒn tríc, sè liÒn sau.
- BiÕt céng , trõ c¸c sè (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20 .
- Gióp häc sinh rÌn luyÖn kü n¨ng thùc hiÖn tÝnh céng, trõ vµ tÝnh nhÈm.
* HS cÇn lµm c¸c bµi: Bµi 1 , bµi 2 , bµi 3, bµi 4 ( cét 1, 3), bµi 5 ( cét 1, 3).
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß 
1'
4’
28’
5’
1- æn ®Þnh tæ chøc
2- KiÓm tra bµi cò 
- Gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi 
a- Giíi thiÖu bµi: luyÖn tËp chung.
b- LuyÖn tËp:
Bµi 1: §iÒn vµo mçi v¹ch cña tia sè
- GV nhËn xÐt, tuyªn dư¬ng.
Baøi 2 : Traû lôøi caâu hoûi 
-Döïa vaøo tia soá yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi 
-Soá lieàn sau cuûa 7 laø soá naøo ? 
-Soá lieàn sau cuûa 9 laø soá naøo ? 
-Soá lieàn sau cuûa 10 laø soá naøo ? 
-Soá lieàn sau cuûa 19 laø soá naøo ? 
-Giaùo vieân chæ leân tia soá ñeå cuûng coá thöù töï caùc soá trong tia soá . Laáy soá naøo ñoù trong tia soá coäng 1 thì coù soá ñöùng lieàn sau.
Baøi 3 : Traû lôøi caâu hoûi 
-Soá lieàn tröôùc cuûa 8 laø soá naøo ? 
-Soá lieàn tröôùc cuûa 10 laø soá naøo ?
-Soá lieàn tröôùc cuûa 11 laø soá naøo ?
-Soá lieàn tröôùc cuûa 1 laø soá naøo ?
-Cuûng coá thöù töï soá lieàn tröôùc laø soá beù hôn soá lieàn sau. Laáy 1 soá naøo ñoù tröø 1 thì coù soá lieàn sau 
Baøi 4 : Ñaët tính roài tính 
-Cho hoïc sinh laøm vaøo vôû keû oâ li 
-Löu yù hoïc sinh ñaët tính ñuùng, thaúng coät 
-Söûa baøi treân baûng 
Baøi 5 : Tính 
Giaùo vieân nhaéc laïi phöông phaùp tính 
Cho hoïc sinh thöïc hieän töø traùi sang phaûi 
 11 + 2 + 3 = ? 
 Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa sai cho hoïc sinh 
4- Cñng cè, dÆn dß 
- GV nhÊn m¹nh néi dung bµi häc
- GV nhËn xÐt giê häc.
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh l¾ng nghe
Häc sinh lªn b¶ng ®iÒn kÕt qu¶.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-Hoïc sinh traû lôøi mieäng 
- 1 hoïc sinh leân baûng gaén soá coøn thieáu thay vaøo chöõ naøo cuûa moãi caâu hoûi .
-Hoïc sinh traû lôøi mieäng 
-1 em leân gaén soá phuø hôïp vaøo chöõ naøo trong caâu hoûi 
-Hoïc sinh laáy vôû töï cheùp ñeà vaø laøm baøi 
-Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi 
-Neâu caùch tính töø traùi sang phaûi 
-Hoïc sinh töï laøm baøi vaøo vôû 
 Nhaåm : 11 coäng 2 baèng 13 
13 coäng 3 baèng 16 
Ghi : 11 + 2 + 3 = 16 
VÒ nhµ häc bµi xem tríc bµi häc sau.
Toán
Bµi to¸n cã lêi v¨n
A. Môc tiªu:
Gióp häc sinh bưíc ®Çu nhËn biÕt bµi to¸n cã lêi v¨n gåm c¸c sè (®iÒu ®· biÕt ) vµ c©u hái ( diÒu cÇn t×m ). §iÒn ®óng sè , ®óng c©u hái cña bµi to¸n theo h×nh vÏ.
* HS cÇn lµm: 4 bµi to¸n trong bµi ®· häc.
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
TG
Ho¹t ®éng cña thÇy 
Ho¹t ®éng cña trß 
1'
4’
28’
5’
1- æn ®Þnh tæ chøc
2- KiÓm tra bµi cò 
- gäi häc sinh lªn b¶ng lµm bµi tËp
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
3- Bµi míi 
a- Giíi thiÖu bµi: gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n.
b- Bµi gi¶ng:
* Giíi thiÖu bµi to¸n cã lêi v¨n
Bµi 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo « trèng.
Cho häc sinh quan s¸t tranh vµ th¶o luËn néi dun

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 21 LOP 1 CKTKN MT MOI NHAT.doc