Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 10 - Nguyễn Thị Hà

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:

 - HS đọc và viết được: au, âu, cây cau, cái cầu.

 - Đọc được đoạn thơ ứng dụng: Chào Mào có áo màu nâu

 Cứ mùa ổi tới từ đâu bay về.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bà cháu.

 B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

 - Tranh minh họa các TN khóa

 - Tranh minh hoạ bài đọc ứng dụng.

 - Tranh minh họa phần Luyện nói.

 C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

 I Ổn định lớp:

 II. Bài cũ:

 - HS đọc và viết được: cái kéo, leo trèo, trái đào, chào cờ.

 - HS đọc đọan thơ: Suối chảy rì rào

 III. Bài mới:

 

doc 20 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 10/08/2018 Lượt xem 396Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án các môn học lớp 1 - Tuần 10 - Nguyễn Thị Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần au, âu
2. Dạy vần:
+ Vần au: 
- Vần au được tạo nên từ a và u
- So sánh au với ao
-Đánh vần:
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV hd cho HS đv a-u-au
- Tiếng và TN khóa
GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
-Viết:
GV viết mẫu: au
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS.
+ Vần âu:
- Vần âu được tạo nên từ â và u.
- So sánh âu và au.
- Đánh vần
- Viết: nét nối giữa â và u; giữa c và âu, thanh huyền trên âu, viết tiếng và TN khóa: cầu và cái cầu.
+ Đọc TN ứng dụng:
GV có thể giải thích các TN.
GV đọc mẫu.
HS đọc theo GV: au, âu
Giống nhau: bắt đầu bằng a
Khác nhau: kết thúc bằng u và o.
HS nhìn bảng phát âm.
HS trả lời: vị trí của chữ và vần trong tiếng khóa: cau (c đứng trước, au đứng sau)
Đv và đọc trơn TN khóa.
HS viết vào bảng con: au
HS viết bảng con: cau
Giống nhau: kết thúc bằng u
Khác nhau: âu bắt đầu bằng â
HS Đv: â - u - âu
cờ - âu - câu - huyền - cầu, cái cầu
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc bài ứng dụng
GV chỉnh sửa lỗi HS đọc câu ứng dụng.
GV đọc mẫu câu ứng dụng.
c. Luyện nói:
GV gợi ý theo tranh, HS trả lời câu hỏi
Trò chơi
HS lần lượt phát âm: au, cau, cây cau và âu, cầu, cái cầu.
HS đọc các TN ứng dụng: nhóm, CN, cả lớp.
HS nhận xét tranh minh họa của đoạn thơ ứng dụng. HS đọc câu ứng dụng:CN, nhóm, lớp
HS đọc câu ứng dụng:2-3 HS
HS đọc tên bài luyện nói Bà cháu.
HS trả lời câu hỏi theo gợi ý của GV
Cho HS thi đua ghép chữ.
IV.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
- GV chỉ SGK cho HS đọc.
- Dặn: HS học bài, làm bài, tự tìm chữ có vần vừa học ở nhà; xem trước bài 40.
---------------------o0o---------------------
TiÕt 4: Ñaïo Ñöùc: Leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
Muïc tieâu:
Nh­ tiÕt 1
II)Chuaån bò:
a.Giaùo vieân: Tranh veõ baøi taäp 3
b.Hoïc sinh: Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
III)Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
OÅn ñònh:
Baøi cuõ: Leã pheùp vôùi anh chò – nhöôøng nhòn em nhoû (t1)
Anh chò em trong gia ñình phaûi theá naøo vôùi nhau?
Em cö xöû theá naøo vôùi anh chò ?
Nhaän xeùt 
Baøi môùi:
Hoaït ñoäng 1: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3
Muïc tieâu: Naém ñöôïc vaøi haønh ñoäng neân vaø khoâng neân laøm trong gia ñình
Phöông phaùp: Thöïc haønh , saém vai
Hình thöùc hoïc: Lôùp, nhoùm
ÑDDH : vôû baøi taäp
Em noái caùc böùc tranh vôùi chöõ neân hoaëc khoâng neân
Giaùo vieân cho hoïc sinh trình baøy
1/ Anh khoâng cho em chôi chung (khoâng neân)
2/ Em höôùng daãn em hoïc
3/ Hai chò em cuøng laøm vieäc nhaø
4/ Chò em tranh nhau quyeån truyeän
5/ Anh ñeå em ñeå meï laøm vieäc nhaø
Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh chôi ñoùng vai
Muïc tieâu: Hoïc sinh bieát vaâng lôøi anh chò, yeâu thöông, nhöôøng nhòn em nhoû laø vieäc neân laøm
Phöông phaùp: Quan saùt, thaûo luaän 
Hình thöùc hoïc: Lôùp, caù nhaân 
Giaùo vieân neâu yeâu caàu ñoùng vai theo caùc tình huoáng ôû baøi taäp 2
Giaùo vieân cho hoïc sinh nhaän xeùt veà
Caùch cö xöû
Vì sau cö xöû nhö vaäy
à Laø anh chò phaûi nhöôøng nhòn em nhoû, laø em , caàn phaûi leã pheùp, vaâng lôøi anh chò
Cuûng coá : 
Em haõy keå vaøi taám göông veà leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû
Giaùo vieân nhaän xeùt , tuyeân döông
Daën doø : 
Thöïc hieän toát caùc ñieàu em ñaõ hoïc
Chuaån bò: nghieâm trang khi chaøo côø
Nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt
Anh chò em trong gia ñình phaûi thöông yeâu vaø hoaø thuaän vôùi nhau
Leã pheùp vôùi anh chò
Hoïc sinh neâu
Töøng nhoùm trình baøy
Lôùp nhaän xeùt boå sung
Neân
Neân
Khoâng neân
Khoâng neân
Hoïc sinh ñoùng vai
Hoïc sinh nhaän xeùt 
Hoïc sinh keå
-----------------------o0o---------------------
Thø 3 ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n
 LuyÖn tËp
I.Môc tiªu:
 -KiÕn thøc:- Còng cè l¹i cho HS kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp trõ.
 - Gióp HS thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 3.
 -KÜ n¨ng: BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3 thµnh th¹o.
 -Th¸i ®é: ThÝch lµm tÝnh .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
1. Giíi thiÖu bµi. 
2.LuyÖn tËp.
Bµi 1. TÝnh. 
3 - 2 = 3 - 1 = 1 + 1 = 1 + 2 =
3 - 2 = 2 - 1 = 2 - 1 = 3 - 1 =
Bµi 2. TÝnh.
 3 3 2
 - - -
 2 1 1
Bµi 3. +, - ?
1. . . 1 = 2 3 . . . 1 = 2 3 . . . 2 = 1
1 . . .2 = 3 2 . . . 1 = 3 2 . . . 1 = 1
3. H­íng dÉn HS lµm bµi.
4. ChÊm ch÷a bµi.
5. Còng cè- DÆn dß. 
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
- VÒ nhµ xem l¹i bµi.
-§äc Y/C bµi 1
-4 em lªn b¶ng lµm - C¶ líp lµm vµovë.
-§äc Y/C bµi 2
-Ba em lªn b¶ng lµm - C¶ líp lµm vµo b¶ng con.
§äc Y/C bµi 3
Ba em lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm vµo vë.
--------------o0o------------
TiÕt 3,4: Bµi 40: IU, £U
 I. Môc tiªu: 
HS ®äc vµ viÕt ®­îc: iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phÔu. 
§äc ®­îc c©u øng dông: C©y b­ëi, c©y t¸o nhµ bµ ®Òu sai trÜu qu¶. 
LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chñ ®Ò: Ai chÞu khã?
 II. §å dïng d¹y - häc: 
GV: 1 c¸i phÔu , bé ghÐp ch÷ TV + B¶ng cµi. 
HS: Bé ®å dïng häc TV 1. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹yI - häc: 
Gi¸o viªn
I, KiÓm tra bµi cò:
HS viÕt, ®äc: rau c¶i, lau sËy, ch©u chÊu, s¸o sËu. 
 HS ®äc c©u øng dông bµi 39. 
 GV nhËn xÐt; ghi ®iÓm. 
II. D¹y - häc bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: (Trùc tiÕp)
2. D¹y vÇn:	
 *D¹y vÇn iu.
a.Giíi thiÖu vÇn
- GV ghi vÇn iu.
-GV ®¸nh vÇn mÉu 
- GV ®äc tr¬n vÇn
-Yªu cÇu HS ph©n tÝch vÇn 
b.Giíi thiÖu tiÕng míi
-GV ghi b¶ng tiÕng míi : r×u
-GV ®¸nh vÇn tiÕng
-GV ®äc tr¬n tiÕng
-Yªu cÇu HS ph©n tÝch tiÕng
-GV ghÐp mÉu tiÕng 
c.Giíi thiÖu tõ kho¸ 
-GV ghi tõ kho¸ lªn b¶ng : l­ìi r×u
-GV ®äc mÉu tõ kho¸ 
-GV gi¶i nghÜa tõ
D¹y vÇn ªu: (Quy tr×nh t­¬ng tù)
*Yªu cÇu HS so s¸nh hai vÇn iu- ªu
* HS ho¹t ®éng th­ gi¶n
d. §äc tõ øng dông:
- GV ghi tõ øng dông lªn b¶ng 
- GV ®äc mÉu 
- GV gi¶i nghÜa tõ ®¬n gi¶n 
* Ph¸t triÓn kØ n¨ng ®äc : GV chuÈn bÞ mçi vÇn 10 tiÕng , tõ cho HS luyÖn ®äc
* Ph¸t triÓn vèn tõ : Cho HS ph¸t hiÖn mét sè tiÕng tõ chøa vÇn míi ngoµi bµi ,GV ghi b¶ng yªu cÇu HS ®äc. 
TiÕt 2
1. LuyÖn ®äc :
a- LuyÖn ®äc ë b¶ng líp :
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1
- GV chØ kh«ng theo TT cho HS ®äc.
- GVnhËn xÐt, chØnh söa.
+ §äc c©u øng dông:
- GV treo tranh cho HS quan s¸t vµ hái:
- Tranh vÏ g× ?
-GV ghi b¶ng.
- GV theo dâi, chØnh söa, ph¸t ©m cho HS.
- T×m cho c« tiÕng cã vÇn iu, ªu trong c©u trªn ?
- GV ®äc mÉu c©u.
b. LuyÖn ®äc ë SGK :
-Yªu cÇu HS luyÖn ®äc ë SGK
2- LuyÖn viÕt:
- GV HD HS viÕt iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phÔu vµo vë.
 - GV viÕt mÉu vµ nªu quy tr×nh viÕt.
L­u ý HS nÐt bèi gi÷a c¸c con ch÷ vµ vÞ trÝ ®Æt dÊu.
- GV theo dâi, uèn n¾n, chØnh söa
3. LuyÖn nãi: 
GV ghi chñ ®Ò luyÖn nãi lªn b¶ng: Ai chÞu khã
HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi. 
HS quan s¸t tranh. 
GV gîi ý: 
+ Tranh vÏ g×?
+ Con gµ ®ang bÞ chã ®uæi, con gµ cã ph¶i lµ con vËt chÞu khã kh«ng?
+ Ng­êi n«ng d©n vµ con tr©u ai chÞu khã? T¹i sao?
+ Em ®i häc cã chÞu khã kh«ng?
HS th¶o luËn nhãm ®«i, ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. HS nhËn xÐt. 
 4. Cñng cè - dÆn dß (3'): 
-Y/C HS ®äc l¹i toµn bµi 1 lÇn. 
Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng cã vÇn míi häc. 
Nh¾c HS vÒ «n l¹i bµi vµ xem tr­íc bµi sau. . 
Häc sinh
- Mçi häc sinh viÕt 1 tõ vµo b¶ng con.
- 3 HS ®äc
-C¶ líp theo dâi 
-HS ®¸nh vÇn : Líp , nhãm , c¸ nh©n 
- HS ®äc : Líp , nhãm , c¸ nh©n 
-HS thùc hiÖn
-HS theo dâi
--HS ®¸nh vÇn : Líp , nhãm , c¸ nh©n
- HS ®äc : Líp , nhãm , c¸ nh©n
-HS thùc hiÖn
-C¶ líp theo dâi , ghÐp l¹i
-HS sinh theo dâi
- HS ®äc : Líp , nhãm , c¸ nh©n
-HS l¾ng nghe 
-HS ph¸t biÓu ý kiÕn
 - C¶ líp theo dâi 
- HS ®äc : Líp , nhãm , c¸ nh©n.
- HS ®äc líp , nhãm , c¸ nh©n.
-HS tr¶ lêi
- HS ®äc líp,nhãm,c¸ nh©n
- HS t×m & ®äc 
- 2 HS ®äc l¹i.
- HS ®äc líp,nhãm,c¸ nh©n
- HS tËp viÕt trong vë theo HD.
-HS ®äc.
-HS th¶o luËn theo nhãm ®«i.
-1 vµi em lÇn l­ît ®äc trong SGK
-HS nghe vµ ghi nhí
 ----------------o0o-----------------
Thø 4 ngµy28 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1: To¸n PHÐP TRõ TRONG PH¹M VI 4
I.Môc tiªu:
- Thuéc b¶ng trõ vµ biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 4.
-BiÕt mèi quan hÖ gi÷a phÐp céng vi phÐp trõ.
- ThÝch lµm tÝnh .
 II. §å dïng d¹y häc: 
 -GV: b¶ng phô ghi BT 1, 2, 3, 
 - HS: Bé ®å dïng häc To¸n líp1. S¸ch To¸n 1.Vë BT To¸n 1. B¶ng con.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 1. Khëi ®éng: æn ®Þnh tæ chøc (1phót). 
 2. KiÓm tra bµi cò:( 4 phót) Bµi cò häc bµi g×? (LuyÖn tËp) - 1HS tr¶ lêi.
 Lµm bµi tËp 3/ 55:(§iÒn dÊu+,-). 1HS nªu yªu cÇu.
 1 1 = 2 2 1 = 3 1 2 = 3 1 4 = 5 
 2 1 = 1 3 2 = 1 3 1 = 2 2 2 = 4
 ( 4 HS lªn b¶ng líp lµm, c¶ líp lµm phiÕu häc tËp)
 GV chÊm mét sè bµi nhËn xÐt ghi ®iÓm. NhËn xÐt KTBC:
 3. Bµi míi:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
1. Giíi thiÖu bµi trùc tiÕp (1phót).
2. T×m hiÓu bµi. (12 phót)
Giíi thiÖu phÐp trõ, b¶ng trõ trong ph¹m vi 4.
+Môc tiªu:H×nh thµnh kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp trõ
+C¸ch tiÕn hµnh :
a, H­íng ®Én HS häc phÐp trõ : 4 - 1 = 3.
-H­íng dÉn HS quan s¸t:
Quan s¸t h×nh vÏ trong bµi häc ®Ó tù nªu bµi to¸n:”Lóc ®Çu trªn cµnh cã 4 qu¶ t¸o bÞ rông hÕt 1 qu¶ t¸o. Hái trªn c©y cßn l¹i mÊy qu¶ t¸o?”
Gäi HS tr¶ lêi:
 GV võa chØ vµo h×nh vÏ võa nªu:”Ba con chim thªm mét con chim ®­îc bèn con chim. Ba thªm mét b»ng bèn”.-Ta viÕt ba thªm mét b»ng bèn nh­ sau:3 + 1 = 4 
Hái HS:”3 céng 1 b»ng mÊy?”.
b, H­íng ®Én HS häc phÐp céng 2 + 2= 4 theo 3 b­íc t­¬ng tù nh­ ®èi víi 3 + 1 = 4.
c, HD HS häc phÐp céng 1 + 3 = 4 theo 3 b­íc t­¬ng tù 2 + 2 = 4.
d, Sau 3 môc a, b, c, trªn b¶ng nªn gi÷ l¹i 3 c«ng thøc:
 3 + 1 = 4 ; 2 + 2 = 4 ; 1 + 3 = 4.
GV chØ vµo c¸c c«ng thøc vµ nªu: 3 + 1 = 4 lµ phÐp céng; 2 + 2 = 4 lµ phÐp céng; ”.
§Ó HS ghi nhí b¶ng céng GV nªu c©u hái :” Ba céng mét b»ng mÊy?”” Bèn b»ng mét céng mÊy?”
®, HD HS quan s¸t h×nh vÏ cuèi cïng(cã tÝnh chÊt kh¸i qu¸t vÒ phÐp céng) trong bµi häc, nªu c¸c c©u hái ®Ó HS b­íc ®Çu biÕt 3 + 1 = 4 ; 1 + 3 = 4 tøc lµ 3 + 1 còng gièng1 + 3 ( v× còng b»ng 4).
HS nghØ gi¶i lao 5’
3. HD HS t.hµnh céng trong PV 4( 14 phót)
*Bµi 1/47( cét 1-2) C¶ líp lµm vë To¸n 1.
 H­íng dÉn HS :
 GV chÊm ®iÓm, nhËn xÐt bµi lµm cña HS.
*Bµi 2/47: GhÐp b×a cµi.
 GV giíi thiÖu c¸ch viÕt phÐp céng theo cét däc, c¸ch lµm tÝnh theo cét däc (chó ý viÕt th¼ng cét).
*Bµi3/47: PhiÕu häc tËp.
 2 + 1 3 4 1 + 2
 1 + 3 3 4 1 + 3
 1 + 1 3 4 2 + 2 
 GV chÊm ®iÓm, nhËn xÐt bµi HS lµm. 
4. Cñng cè, dÆn dß: (3 phót)
 -Võa häc bµi g×? -Xem l¹i c¸c bµi tËp ®· lµm.
 -ChuÈn bÞ:S.To¸n 1, vë To¸n ®Ó häc :“LuyÖn tËp”.
-NhËn xÐt tuyªn d­¬ng.
HS tù nªu c©u tr¶ lêi:” Cã 4 qu¶ t¸o bít 1 qu¶ t¸o ,cßn 3 qu¶ t¸o?”.
HS kh¸c nªu l¹i:” Ba thªm mét b»ng bèn “ 
NhiÒu HS ®äc:” 3 céng 1 b»ng 4” .
NhiÒu HS ®äc c¸c phÐp céng trªn b¶ng.(§T, nhãm, CN)
HS tr¶ lêi:”Ba céng mét b»ng bèn” 
“Bèn b»ng mét céng ba”
HS ®äc yªu cÇu bµi 1:” TÝnh”
3HS lµm bµi, ch÷a bµi : §äc kÕt qu¶.
1+ 3 = 4 ; 3 + 1 = 4 ; 1 + 1 = 2
2+ 2 = 4 ; 2 + 1 = 3 ; 1 + 2 = 3. 
HS ®äc yªu cÇu bµi 2:” TÝnh”.
5HS lÇn l­ît lµm b¶ng líp, c¶ líp ghÐp b×a cµi.
-1HS ®äc yªu cÇu bµi 3: “ §iÒn dÊu thÝch hîp vµo chç chÊm “
-2HS lµm ë b¶ng líp, CL lµm phiÕu häc tËp.
Tr¶ lêi (PhÐp céng trong ph¹m vi 4)
L¾ng nghe.
----------------o0o---------------
TiÕt 2,3: 
Häc vÇn 
¤n tËp gi÷a häc kú I
I. Môc tiªu: 
-§äc ®­îc c¸c ©m, vÇn, c¸c tõ, c©u øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40.
-ViÕt ®­îc c¸c ©m, vÇn, c¸c tõ øng dông tõ bµi 1 ®Õn bµi 40.
-Nãi ®­îc tõ 2 - 3 c©u theo c¸c chñ ®Ò ®· häc.(§èi víi HS kh¸ giái kÓ ®­îc 2-3 ®o¹n truyÖn theo tranh)
II. §å dïng d¹y - häc: 
 HS: SGK, b¶ng, phÊn, bót ch×. 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc: 
 1. æn ®Þnh tæ chøc: 
 Líp h¸t
 2. KiÓm tra bµi cò: 
GV gäi HS ®äc bµi b¶ng con: lÝu lo, chÞu khã. 
HS ®äc bµi trong SGK. 
HS viÕt b¶ng con: c©y nªu, kªu gäi. 
3. Bµi míi : 
 a. Giíi thiÖu bµi: GVgiíi thiÖu bµi trùc tiÕp. HS nh¾c l¹i. GV ghi b¶ng. 
TiÕt 1
 b. LuyÖn ®äc
. LuyÖn ®äc ©m, vÇn
GV yªu cÇu HS nhí l¹i vµ nªu c¸c ©m ®· häc, GV ghi b¶ng. 
th, ch, kh, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, tr, 
HS luyÖn ®äc theo c¸ nh©n, nhãm víi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. 
+ GV chØ cho HS ®äc ( c¶ líp, nhãm, CN). 
+ GV ®äc ©m, HS chØ ch÷. 
+ HS chØ ch÷ vµ ®äc ©m. 
HS nªu c¸c vÇn ®· häc, GV ghi b¶ng. 
ia, ua, ­a, oi, ai, «i, ¬i, ui, ­i, u«i, ­¬i. 
HS luyÖn ®äc vÇn kÕt hîp ph©n tÝch vÇn. 
HS ®äc theo thø tù vµ kh«ng theo thø tù (c¶ líp, nhãm, CN). 
Gi¶i lao
. LuyÖn ®äc tõ ng÷ øng dông
GV ghi b¶ng mét sè tõ, HS nhÈm ®äc: 
	buæi tèi	gµ m¸i	vØa hÌ
	t­¬i c­êi	ngùa tÝa	ngãi míi
	ngµ voi	trÝ nhí	tr¸i ®µo
GV chØ cho HS luyÖn ®äc kÕt hîp ph©n tÝch tiÕng bÊt kú (mçi em ®äc tõ 3 ®Õn 5 tõ). 
HS ®äc ®ång thanh 1 lÇn. 
c. LuyÖn viÕt
 GV®äc cho HS viÕt mét sè vÇn: ai, u«i, oi, ­i, ­¬i. 
 HS viÕt vµo b¶ng con. GV quan s¸t gióp ®ì em yÕu. 
 HS nhËn xÐt. GV bæ sung. 
TiÕt 2
 3. LuyÖn tËp: 
 a. LuyÖn ®äc: 
Trªn b¶ng líp. 
HS ®äc l¹i bµi ë TiÕt 1 (5 - 6 em). HS ®äc c¸ nh©n, c¶ líp. 
LuyÖn ®äc bµi trong SGK. 
HS më SGK tù ®äc bµi tõ bµi 27 ®Õn bµi 40. 
GV quan s¸t gióp ®ì HS yÕu.
HS nhËn xÐt. GV bæ sung. 
Gi¶i lao
b. LuyÖn viÕt: 
GV ®äc cho HS viÕt vµo b¶ng con mçi nhãm 1 tõ: 
	buæi tèi	trÝ nhí
	ngùa tÝa	cñ nghÖ
GV nhËn xÐt, chØnh söa ch÷ viÕt cho HS. 
ViÕt vµo vë « li: 
GV ®äc cho HS viÕt mét sè tõ. 
GV chó ý t­ thÕ ngåi viÕt cña HS. 
ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi. 
4. Cñng cè, dÆn dß: 
NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ tiÕt häc. VÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau. 
---------------o0o----------------
TiÕt 4: ¤n bµi 40: iu, ªu 
I. Môc tiªu: 
HS ®äc vµ viÕt ®­îc: iu, ªu, l­ìi r×u, c¸i phÔu. 
§äc ®­îc c©u øng dông: C©y b­ëi, c©y t¸o nhµ bµ ®Òu sai trÜu qu¶. 
Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: Ai chÞu khã?
II. C¸c ho¹t ®éng d¹yI - häc: 
 1. æn ®Þnh tæ chøc (1'): 
 Líp h¸t
2. KiÓm tra bµi cò (3')
HS viÕt vµ ®äc c¸c tõ: rau c¶i, lau sËy, ch©u chÊu, s¸o sËu. 
2 HS ®äc bµi trong SGK. 
3. ¤n tËp (30')
TiÕt 1
 a. Giíi thiÖu bµi: GV giíi thiÖu trùc tiÕp. GV ghi b¶ng. HS nh¾c l¹i. 
 b. ¤n vÇn 
 iu
GV giíi thiÖu ghi b¶ng: iu. HS nh¾c l¹i: iu. 
GV ph¸t ©m vµ h­íng dÉn c¸ch ph¸t ©m: iu. HS ph¸t ©m: iu. 
 *§¸nh vÇn vµ ®äc tiÕng tõ: 
 HS ph©n tÝch vÇn iu (i ®øng tr­íc ©m u ®øng saui). 
HS ®¸nh vÇn (c¸ nh©n, nhãm; c¶ líp). HS ®äc: iu (c¸ nh©n; nhãm). 
 . GV ghi b¶ng: r×u. HS ghÐp tiÕng: r×u. HS ph©n tÝch tiÕng: r×u (©m r ®øng tr­íc vÇn iu ®øng sau, dÊu huyÒn trªn i). HS ®¸nh vÇn: rê - iu - riu - huyÒn - r×u (c¸ nh©n; nhãm ; c¶ líp). HS ®äc: r×u (c¸ nh©n; nhãm ; c¶ líp). 
 GVgiíi thiÖu vµ ghi tõ: l­ìi r×u. HS ®äc: l­ìi r×u (c¸ nh©n; nhãm ; c¶ líp). 
 HS ®äc: iu - r×u - l­ìi r×u. 
 + VÇn míi võa «n lµ vÇn g×?
 + TiÕng míi võa «n lµ tiÕng g×?
HS nªu. HS ®äc xu«i, ®äc ng­îc. 
ªu
Quy tr×nh t­¬ng tù vÇn: ªu
L­u ý ªu ®­îc t¹o nªn tõ ª vµ u. 
HS so s¸nh l¹i hai vÇn ªu víi iu: 
 *VÇn ªu vµ vÇn iu gièng nhau ®iÓm g×? kh¸c nhau ®iÓm g×?
 (Gièng nhau: kÕt thóc b»ng u
Kh¸c nhau: ªu b¾t ®Çu b»ng ª)
 *§¸nh vÇn: ª - u - ªu, phê - ªu - phªu - ng· - phÔu. 
Sau ®ã cho HS ®äc l¹i c¶ hai vÇn. 
 -Gi¶i lao
3 LuyÖn tËp: 
 a. LuyÖn ®äc: 
 *HS ®äc l¹i tõng phÇn trªn b¶ng líp. 
 *HS ®äc SGK (c¸ nh©n, nhãm, c¶ líp). 
 *§äc c©u øng dông 
GV ghi c©u øng dông lªn b¶ng: C©y b­ëi, c©y t¸o nhµ bµ ®Òu sai trÜu qu¶. 
HS ®äc nhÈm, nªu tiÕng cã vÇn võa «n. HS ®äc tiÕng . HS ®äc c©u øng dông. GV ®äc mÉu. Gäi HS ®äc l¹i (c¸ nh©n, c¶ líp). 
b. LuyÖn nãi: 
GV ghi chñ ®Ò luyÖn nãi lªn b¶ng: Ai chÞu khã
HS ®äc tªn bµi luyÖn nãi. 
HS quan s¸t tranh. 
GV gîi ý: 
+ Tranh vÏ g×?
+ Con gµ ®ang bÞ chã ®uæi, con gµ cã ph¶i lµ con vËt chÞu khã kh«ng?
+ Ng­êi n«ng d©n vµ con tr©u ai chÞu khã? T¹i sao?
+ Em ®i häc cã chÞu khã kh«ng?
HS th¶o luËn nhãm ®«i, ®¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy. HS nhËn xÐt. 
 4. Cñng cè - dÆn dß (1): 
 HS ®äc l¹i toµn bµi 1 lÇn. 
Trß ch¬i: Thi t×m tiÕng cã vÇn míi «n. 
Nh¾c HS vÒ «n l¹i bµi. 
-----------------o0o--------------
Thø 5ngµy 29 th¸ng10 n¨m 2009
TiÕt 1,2: TiÕng viÖt kiÓm tra
-----------------o0o-----------------
TiÕt 3:
To¸n
 LuyÖn tËp
I.Môc tiªu:
 -KiÕn thøc:- Còng cè l¹i cho HS kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp trõ.
 - Gióp HS thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 3.
 -KÜ n¨ng: BiÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 3 thµnh th¹o.
 -Th¸i ®é: ThÝch lµm tÝnh .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 Gi¸o viªn
 Häc sinh
1. Giíi thiÖu bµi. 
2.LuyÖn tËp.
Bµi 1. TÝnh. 
3 - 2 = 3 - 1 = 1 + 1 = 1 + 2 =
3 - 2 = 2 - 1 = 2 - 1 = 3 - 1 =
Bµi 2. TÝnh.
 3 3 2
 - - -
 2 1 1
Bµi 3. +, - ?
1. . . 1 = 2 3 . . . 1 = 2 3 . . . 2 = 1
1 . . .2 = 3 2 . . . 1 = 3 2 . . . 1 = 1
3. H­íng dÉn HS lµm bµi.
4. ChÊm ch÷a bµi.
5. Còng cè- DÆn dß. 
- NhËn xÐt chung tiÕt häc.
- VÒ nhµ xem l¹i bµi.
-§äc Y/C bµi 1
-4 em lªn b¶ng lµm - C¶ líp lµm vµovë.
-§äc Y/C bµi 2
-Ba em lªn b¶ng lµm - C¶ líp lµm vµo b¶ng con.
§äc Y/C bµi 3
Ba em lªn b¶ng lµm. C¶ líp lµm vµo vë.
----------------o0o----------------
 TiÕt 4: 
 LuyÖn tËp
I)Môc tiªu: 
Hs cñng cè vÒ phÐp trõ trong pham vi 3. 
Cñng cè vÒ c¸c sè trong pham vi 5.
Nh×n tranh viÕt phep tÝnh .
II)Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Gv 
A - Bµi cò:
 3 hs lµm b¶ng con
Gv nhËn xÐt.
B -LuyÖn tËp:
Bµi 1: TÝnh 
a)4+1= 5+0 =
 3+2= 3-1 =
b)4+1+0=
 3-1-1 =
Bµi 2: Sè?
 4+....= 4 3-....= 2
 4+....=5 4-....= 1
Gv nhËn xÐt söa sai
Bµi 3: > < = ?
3+0....3-1 4+1....5+0
3-2....1+1 4-2 .... 3+0
Bµi 4:
ViÕt phÐp tÝnh
Cñng cè dÆn dß
NhËn xÐt tiÕt häc
Hs 
3 + 2 =..... 3+1+1=......
3-1-1 =..... 4-2-2 =.......
Hs nªu y/c lµm vbt
Nªu y/c
Lµm bµi
 -------------o0o------------ 
 Thø 6 ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009
TiÕt 1: Toaùn: Pheùp tröø trong phaïm vi 5
Muïc tieâu:
Kieán thöùc: 
Giuùp cho hoïc sinh coù khaùi nieäm ban ñaàu veà pheùp tröø vaø moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø.
Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5
Kyõ naêng:
Hoïc sinh bieát laøm pheùp tröø trong phaïm vi 5
Thaùi ñoä:
Hoïc sinh coù tính caån thaän chính xaùc khi laøm baøi
Chuaån bò:
Giaùo vieân:
Vôû baøi taäp , saùch giaùo khoa, que tính
Hoïc sinh :
Vôû baøi taäp, saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn
Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Khôûi ñoäng :
Baøi cuõ : Luyeän taäp
-Cho hoïc sinh ñoïc baûng tröø trong phaïm vi 4
-Cho hoïc sinh laøm baûng con:
4 – 3 = 
4 – 2 = 
4 – 1 =
-Nhaän xeùt 
Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu: Pheùp tröø trong phaïm vi 5
 Giôùi thieäu khaùi nieäm veà pheùp tröø trong phaïm vi 5
Muïc tieâu: Thaønh laäp vaø ghi nhôù baûng tröø trong phaïm vi 5
Phöông phaùp : Tröïc quan , thöïc haønh, ñoäng naõo 
Hình thöùc hoïc : Lôùp, caù nhaân 
ÑDDH : maãu vaät
Giaùo vieân ñính maãu vaät
Em haõy neâu keát quaû?
Bôùt ñi laø laøm tính gì?
Thöïc hieän pheùp tính treân boä ñoà duøng
à Giaùo vieân ghi baûng, gôïi yù tieáp ñeå hoïc sinh pheùp tröø thöù 2
Töông töï vôí 5 bôùt 2, bôùt 3
Giaùo vieân ghi baûng: 
5 – 1 = 4
5 – 4 = 1
5 – 2 = 3 
5 – 3 = 2
Giaùo vieân xoùa daàn cho hoïc sinh hoïc thuoäc
Giaùo vieân gaén sô ñoà
Giaùo vieân ghi töøng pheùp tính
4 + 1 = 5
1 + 4 = 5
5 – 1 = 4
5 – 4 = 1
Giaùo vieân nhaän xeùt: caùc pheùp tính coù nhöõng con soá naøo?
Töø 3 soá ñoù laäp ñöôïc maáy pheùp tính?
Pheùp tính tröø caàn löu yù gì?
Thöïc haønh 
Muïc tieâu : Vaän duïng caùc kieán thöùc ñaõ hoïc ñeå laøm baøi taäp
Phöông phaùp : Giaûng giaûi , thöïc haønh 
Hình thöùc hoïc : Caù nhaân, lôùp
ÑDDH : Vôû baøi taäp
Baøi 1: Tính
Cuûng coá veà pheùp tröø trong phaïm vi 3, 4, 5
Baøi 2: Töông töï baøi 1
Baøi 3: Tính theo coät doïc löu yù caàn ñaët caùc soá phaûi thaúng coät
Baøi 4: Nhìn tranh ñaët ñeà toaùn
+Muoán bieát coù maáy quaû taùo , ta laøm tính gì?
+Thöïc hieän pheùp tính vaøo oâ troáng ñoù trong tranh
Cuûng coá:
- Giaùo vieân nhaän xeùt 
Daën doø:
Hoïc thuoäc baûng tröø trong phaïm vi 5
Chuaån bò baøi luyeän taäp
Haùt
-Hoïc sinh ñoïc caù nhaân, daõy
-Hoïc sinh laøm baûng con 
Hoïc sinh quan saùt vaø neâu ñeà. Coù 5 laù côø, cho bôùt 1 laù côø, hoûi coøn maáy laù côø?
5 bôùt 1 coøn 4
Tính tröø
Hoïc sinh thöïc hieän vaø neâu 5 – 1 = 4
Hoïc sinh ñoïc laïi baûng tröø, caù nhaân, lôùp
Hoïc sinh neâu ñeà theo gôïi yù
Coù 4 hình theâm 1 hình ñöôïc 5 hình
Coù 1 hình theâm 4 hình ñöôïc 5 hình
Coù 5 hình, bôùt 1 hình coøn 4 hình
Coù 5 hình, bôùt 4 hình coøn 1 hình
Hoïc sinh ñoïc caùc pheùp tính
Soá : 4, 5, 1
4 pheùp tính, 2 tính coäng, 2 tính tröø
Soá lôùn nhaát tröø soá beù
HS laøm baøi, söûa baøi mieäng
Hoïc sinh laøm vaø thi ñua söûa baûng lôùp
Treân caây coù 5 quaû taùo, beù laáy heát 1 quaû, hoûi coøn laïi maáy quaû taùo
--------------o0o----------------
TiÕt 3,4: Häc vÇn ieâu, yeâu (2 tieát)
	A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
	- HS đọc và viết được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
	- Đọc được câu ứng dụng: Tu hú kêu, báo hiệu mùa vải thiều đã về.	
	- Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Bé tự Giới thiệu.
	B. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC dạy - học:
	- Tranh minh họa các TN khóa
	- Tranh minh họa câu ứng dụng.
	- Tranh minh họa phần Luyện nói.
	C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	I. Ổn định lớp: 
	II. Bài cũ: 
	- Gọi HS đọc và viết bài.
	- GV nhận xét cho điểm, nhận xét bài cũ.
	III. Bài mới:
 Tiết 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài: chúng ta học vần iêu, yêu. 
GV viết lên bảng iêu, yêu
2. Dạy vần:
+ Vần iêu:
- Vần iêu được tạo nên từ: iê và u
- So sánh: iêu với êu
-Đánh vần
- GV chỉnh sửa phát âm cho HS
- GV chỉnh sửa nhịp đọc cho HS
- Viết: 
GV viết mẫu: iêu
GV nhận xét và chữa lỗi cho HS
+ Vần yêu: các tiếng nếu đã được ghi bằng yêu, thì không có âm bắt đầu nữa.
- Vần yêu được tạo nên từ yê và u
- So sánh yêu và iêu
-Đánh vần: y - ê - u - yêu
 yêu, yêu quý.
- Viết: nét nối giữa yê và u. Viết tiếng và TN khóa: yêu và yêu quý.
+ Đọc TN ứng dụng
GV giải thích các TN
GV đọc mẫu
HS đọc theo GV : iêu, yêu
Giống nhau: kết thúc bằng êu.
Khác nhau: iêu có thêm i ở phần đầu.
HS nhìn bảng, phát âm
HS trả lời vị trí của chữ và vần trong trong tiếng khoá: diều (d đứng trước, iêu đứng sau, dấu huyền trên iêu)
Đv và đọc trơn TN khóa: i-ê-u-iêu-dờ-iêu-diêu-huyền-diều; diều sáo.
HS viết bảng con: iêu, diều
Giống nhau: phát âm giống
Khác nhau: yêu bắt đầu bằng y
HS đv: CN, cả lớp
HS viết bảng con.
2-3 HS đọc các TN ứng dụng.
Tiết 2
3. Luyện tập:
a. Luyện đọc:
Luyện đọc lại vần mới học ở tiết 1
Đọc câu ứng dụng
GV cho HS đọc câu ứng dụng
GV chỉnh sửa

Tài liệu đính kèm:

 • doctuan 10(12).doc