Đề thi học kì I Trường THPT An Thạnh 3 môn: Giáo dục công dân 6

A. TRẮC NGHIỆM : (6 điểm )

* Hãy kết nối một nội dung ở cột (A) với một nội dung cột (B) sao cho đúng nhất:(1đ)

A – Hành vi B- Phẩm chất đạo đức Kết nối

a. Dù ở xa trường, nhưng Hồng luôn cố gắng đến lớp đúng giờ. 1. Tôn trọng kỷ luật 1 -

b. Lan rất thích chăm sóc cây và hoa trong vườn. 2. Biết ơn 2 -

c. Chi Đội em thường xuyên đến chăm sóc và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà. 3. Yêu thiên nhiên 3

d. Thường xuyên đọc sách để có thêm hiểu biết. 4. Tiết kiệm 4 -

đ. Tâm giữ gìn sách vở, dụng cụ học tập rất cẩn thận nên dùng được lâu dài.

 

doc 16 trang Người đăng phuquy Ngày đăng 15/02/2016 Lượt xem 253Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I Trường THPT An Thạnh 3 môn: Giáo dục công dân 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ay múa chân 
 e/ Chăm chú lắng nghe .
 f/ Ngáp không che miệng 
 g/ Hét to, nói tục, nói leo..
 h/ Vừa ăn, vừa nói 
B. TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 1 : Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ngöôøi học sinh laø gì?(2đ )
Câu 2: Neâu 4 vieäc laøm cuï theå baûo veä thieân nhieân.(2ñ)
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 6
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ II
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
A. TRẮC NGHIỆM : (6 điểm )
 * Hãy khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất: 
Câu 1: Việc làm nào của con người đối với thiên nhiên ? 0,5đ
Đất canh tác cần thiết hơn rừng; do vậy nên phá rừng làm rẫy.
Rừng là nơi sống của thú dữ; con người nên phá rừng, tiêu diệt thú dữ.
Đổ rác xuống sông, đó là nơi tiện lợi nhất.
Trồng cây trên hè phố, trồng hoa kiểng trước sân nhà.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây thể hiện yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên ? 0,5đ
 a. Hùng rất thích tắm nước mưa ở ngoài trời.
 b. Lê rất thích trồng và tự tay chăm sóc các loài hoa, cây cảnh trong vườn.
 c. Lan tích cực tham gia phong trào dọn vệ sinh nơi công cộng
 d. Ngày đầu năm, cả nhà Mai đi hái lộc.
Câu 3 : Những việc làm nào sau đây nói lên tính tích cực, tự giác ? 0,5đ
	 a/ Đi mua sắm thường xuyên
 	 b/ Thích chơi điện tử
	 c/ Đi xem cáccuộc đua xe trái phép trên đường phố
	 d/ Gọi điện báo công an biết nơi tiêm chích xì ke
Câu 4: Thể hiện việc sống chan hoà với mọi người ? 0,5đ
Luôn luôn nhờ bạn bè giúp đỡ để được việc cho mình.
Không nên góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.
Chia sẽ vui buồn với những người xung quanh.
Ngại tham gia các hoạt động tập thể ở trường, lớp.
Câu 5: Biểu hiện lịch sự, tế nhị ? 0,5đ
 a. Quần áo gọn gàng, sạch sẽ khi đi học, đi chơi.
 Lắng nghe người khác nói chuyện với mình. 
Biết cám ơn, xin lỗi trước người khác.
Cả ba câu a,b,c đều đúng.
Câu 6: Động cơ học tập của học sinh ? 0,5đ
Học tập để có đủ khả năng xây dựng quê hương, đất nước .
Học tập để cha mẹ vui lòng, để cha mẹ không mắn,la mình.
Học tập để có bạn có bè, để được vui chơi thoả thích.
Học tập chỉ vì thầy cô đi động viên.
Câu 7 : Những cử chỉ lời nói tác phong sau đây, em hãy phân biệt đâu là lịch sự, tế nhị và không lịch sự, tế nhị ? 2 đ
 a/ Quần áo gọn gàng, sạch sẽ .
 b/ Mặc áo phanh ngực 
 c/ Mặc quần cụt tiếp khách .
 d/ Huơ tay múa chân 
 e/ Chăm chú lắng nghe .
 f/ Ngáp không che miệng 
 g/ Hét to, nói tục, nói leo..
 h/ Vừa ăn, vừa nói 
* Hãy kết nối một nội dung ở cột (A) với một nội dung cột (B) sao cho đúng nhất:(1đ)
A – Hành vi
B- Phẩm chất đạo đức
Kết nối
a. Dù ở xa trường, nhưng Hồng luôn cố gắng đến lớp đúng giờ.
1. Tôn trọng kỷ luật
1 -
b. Lan rất thích chăm sóc cây và hoa trong vườn.
2. Biết ơn
2 -
c. Chi Đội em thường xuyên đến chăm sóc và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ xã nhà.
3. Yêu thiên nhiên
3 -
d. Thường xuyên đọc sách để có thêm hiểu biết.
4. Tiết kiệm
4 -
đ. Tâm giữ gìn sách vở, dụng cụ học tập rất cẩn thận nên dùng được lâu dài.
B. TỰ LUẬN: ( 4 điểm )
Câu 1: Neâu 4 vieäc laøm cuï theå baûo veä thieân nhieân.(2ñ)
Câu 2 : Nhieäm vuï chuû yeáu cuûa ngöôøi học sinh laø gì?(2đ )
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 7
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ I
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
A. TRẮC NGHIỆM : ( 5điểm )
 Hãy khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất: ( Mỗi câu 0,5đ )
 Câu1: Yeâu thöông con ngöôøi coù yù nghóa:
	A. Taïo neân söùc maïnh ñoaøn keát trong taäp theå vaø xaõ hoäi.	
	B. Giuùp ta coù theâm nghò löïc ñeå vượt qua khoù khaên.	
	C. Laøm laønh maïnh caùc moái quan heä xaõ hoäi.	
	D. Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù vaø kính troïng.
 Câu 2: Ñoaøn keát töông trôï seõ giuùp ta:
	A. Taïo neân söùc maïnh vöôït qua moïi khoù khaên.	
	B. Coù choã döïa trong moïi coâng vieäc, ñôõ vaát vaû.	
	C. Troâng chôø vaø coù thoùi quen yû laïi vaøo ngöôøi khaùc.	
	D. Luoân coù yù thöùc nhôø vaû vaøo ngöôøi khaùc.
 Câu 3: Haønh vi theå hieän toân sö troïng ñaïo laø:
	A. Caû lôùp ñeán thaêm coâ giaùo nhaân ngaøy 20-11.	
	B. Troâng thaáy coâ giaùo cuõ, Haø voäi traùnh ñi choã khaùc.	
	C. Taân nghó mình chæ caàn hoïc gioûi laø ñuû, khoâng phaûi chaøo coâ.	
	D. Tuyeát toû yù oaùn traùch thaày vì baøi kieåm tra bò ñieåm keùm.
Câu 4: "Ñaùnh keû chaïy ñi, khoâng ai ñaùnh ngöôøi chaïy laïi", yù muoán noùi ñeán ñöùc tính:
	A. Töï tin.	B. Trung thöïc.	C. Khoan dung.	D. Töï chuû.
 Câu 5: Ñeå reøn luyeän tính töï tin caàn:
	A. Luoân suy nghó kó caøng tröôùc khi noùi vaø laøm vieäc.	
	B. Khaéc phuïc tính ruït reø, töï ti, döïa daãm, ba phaûi.	
	C. Thöïc hieän toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao khi ôû nhaø.	
	D. Haønh ñoäng theo chuû yù cuûa mình khoâng nghe ai.
 Câu 6: Neáu khoâng coù tính töï tin con ngöôøi seõ:
	A. Daùm ñöông ñaàu vôùi khoù khaên.	B. Trôû neân yeáu ñuoái, nhoû beù.	
	C. Coù theâm nghò löïc ñeå laøm vieäc.	D. Töï ti vaø haønh ñoäng sai laàm.
 Câu 7: Ñeå xaây döïng gia ñình vaên hoaù, moãi ngöôøi caàn thöïc hieän:
	A. Toát boån phaän, traùch nhieäm cuûa mình vôùi gia ñình.	
	B. Caùc yeâu caàu cuûa boá meï, oâng baø, treân lôùp nghe lôøi baïn beø.	
	C. Laøm toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao ôû nhaø, ôû lôùp, tröôøng.	
	D. Ñuùng caùc qui ñònh trong gia ñình, doøng hoï, taäp theå.
 Câu 8: Moät trong nhöõng vieäc laøm cuûa hoïc sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng gia ñình vaên hoaù:
	A. Hoïc haønh löôøi nhöng thích ñi laøm kieám tieàn ñeå mua xe maùy.	
	B. Chaêm chæ hoïc taäp, reøn luyeän nhöng khoâng bao giôø laøm vieäc nhaø.	
	C. Kính troïng, giuùp ñôõ oâng baø, cha meï, thöông yeâu anh chò em.	
	D. Ñua ñoøi aên chôi, nhöng khoâng laøm ñieàu gì vi phaïm phaùp luaät.
 Câu 9: Haønh vi theå hieän khoan dung laø:
	A. Luoân nghieâm khaéc vaø coù ñònh kieán.	
	B. Soáng côûi môû gaàn guõi vôùi moïi ngöôøi.	
	C. Tìm caùch che giaáu khuyeát ñieåm cuûa baïn.	
	D. Ñoå loãi cho ngöôøi khaùc khi mình laøm sai.
 Câu 10: Noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc laø vi phaïm:
	A. Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc.	B. Kyû luaät vaø phaùp luaät.	
	C. Hieán phaùp cuûa nhaø nöôùc.	D. Ñaïo ñöùc vaø kyû luaät.
B. TÖÏ LUAÄN: ( 5điểm )
Caâu 1: Hãy tìm hiểu kỉ nội dung và các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa tại địa phương em và nhận xét việc thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa của gia đình em? ( 3điểm ) 
Caâu 2: Chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? ( 2đ )
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 7
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ II
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
A. TRẮC NGHIỆM : ( 5điểm )
 Hãy khoanh tròn chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất: ( Mỗi câu 0,5đ )
Câu 1: Moät trong nhöõng vieäc laøm cuûa hoïc sinh ñeå goùp phaàn xaây döïng gia ñình vaên hoaù:
	A. Hoïc haønh löôøi nhöng thích ñi laøm kieám tieàn ñeå mua xe maùy.	
	B. Chaêm chæ hoïc taäp, reøn luyeän nhöng khoâng bao giôø laøm vieäc nhaø.	
	C. Kính troïng, giuùp ñôõ oâng baø, cha meï, thöông yeâu anh chò em.	
	D. Ñua ñoøi aên chôi, nhöng khoâng laøm ñieàu gì vi phaïm phaùp luaät.
 Câu 2: Noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc laø vi phaïm:
	A. Phaùp luaät vaø ñaïo ñöùc.	B. Kyû luaät vaø phaùp luaät.	
	C. Hieán phaùp cuûa nhaø nöôùc.	D. Ñaïo ñöùc vaø kyû luaät.
Câu 3: Ñeå reøn luyeän tính töï tin caàn:
	A. Luoân suy nghó kó caøng tröôùc khi noùi vaø laøm vieäc.	
	B. Khaéc phuïc tính ruït reø, töï ti, döïa daãm, ba phaûi.	
	C. Thöïc hieän toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao khi ôû nhaø.	
	D. Haønh ñoäng theo chuû yù cuûa mình khoâng nghe ai.
Câu 4: "Ñaùnh keû chaïy ñi, khoâng ai ñaùnh ngöôøi chaïy laïi", yù muoán noùi ñeán ñöùc tính:
	A. Töï tin.	B. Trung thöïc.	C. Khoan dung.	D. Töï chuû.
Câu 5: Haønh vi theå hieän khoan dung laø:
	A. Luoân nghieâm khaéc vaø coù ñònh kieán.	
	B. Soáng côûi môû gaàn guõi vôùi moïi ngöôøi.	
	C. Tìm caùch che giaáu khuyeát ñieåm cuûa baïn.	
	D. Ñoå loãi cho ngöôøi khaùc khi mình laøm sai.
Câu 6: Yeâu thöông con ngöôøi coù yù nghóa:
	A. Taïo neân söùc maïnh ñoaøn keát trong taäp theå vaø xaõ hoäi.	
	B. Giuùp ta coù theâm nghò löïc ñeå vượt qua khoù khaên.	
	C. Laøm laønh maïnh caùc moái quan heä xaõ hoäi.	
	D. Ñöôïc moïi ngöôøi yeâu quyù vaø kính troïng.
Câu 7: Neáu khoâng coù tính töï tin con ngöôøi seõ:
	A. Daùm ñöông ñaàu vôùi khoù khaên.	B. Trôû neân yeáu ñuoái, nhoû beù.	
	C. Coù theâm nghò löïc ñeå laøm vieäc.	D. Töï ti vaø haønh ñoäng sai laàm.
 Câu 8: Ñoaøn keát töông trôï seõ giuùp ta:
	A. Taïo neân söùc maïnh vöôït qua moïi khoù khaên.	
	B. Coù choã döïa trong moïi coâng vieäc, ñôõ vaát vaû.	
	C. Troâng chôø vaø coù thoùi quen yû laïi vaøo ngöôøi khaùc.	
	D. Luoân coù yù thöùc nhôø vaû vaøo ngöôøi khaùc
Câu 9: Haønh vi theå hieän toân sö troïng ñaïo laø:
	A. Caû lôùp ñeán thaêm coâ giaùo nhaân ngaøy 20-11.	
	B. Troâng thaáy coâ giaùo cuõ, Haø voäi traùnh ñi choã khaùc.	
	C. Taân nghó mình chæ caàn hoïc gioûi laø ñuû, khoâng phaûi chaøo coâ.	
	D. Tuyeát toû yù oaùn traùch thaày vì baøi kieåm tra bò ñieåm keùm.
Câu 10: Ñeå xaây döïng gia ñình vaên hoaù, moãi ngöôøi caàn thöïc hieän:
	A. Toát boån phaän, traùch nhieäm cuûa mình vôùi gia ñình.	
	B. Caùc yeâu caàu cuûa boá meï, oâng baø, treân lôùp nghe lôøi baïn beø.	
	C. Laøm toát moïi coâng vieäc ñöôïc giao ôû nhaø, ôû lôùp, tröôøng.	
	D. Ñuùng caùc qui ñònh trong gia ñình, doøng hoï, taäp theå.
B. TÖÏ LUAÄN: ( 5điểm )
Câu 1: Chúng ta cần phải làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? ( 2đ )
 Caâu 1: Hãy tìm hiểu kỉ nội dung và các tiêu chuẩn của gia đình văn hóa tại địa phương em và nhận xét việc thực hiện tiêu chuẩn gia đình văn hóa của gia đình em? ( 3điểm ) 
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 8
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ I
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
I.Traéc nghieäm: (3 ñ)
* Nối mỗi cụm từ ở cột I sao cho tương ứng với nghĩa vụ được nêu ở cột II (0,75đ)
I
II
1. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà
a. Nghĩa vụ của anh chị em với nhau
2. Không được ép buộc con làm những điều trái pháp luật
b. Nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà.
3. Phải thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau
c. Nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái.
4. Có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu
* Haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc caâu maø em choïn:(2,25đ), mỗi câu 0,25đ).
 Caâu 1:Vieäc laøm naøo sau ñaây laø bieát toân troïng leõ phaûi?
A. Tuaân thuû noäi qui trong tröôøng hoïc, coâng sôû, nôi coâng coäng.
B. Beânh vöïc ñeán cuøng trong baát cöù tröôøng hôïp naøo ñoái vôùi ngöôøi ôn cuûa mình.
C. Gioù chieàu naøo theo chieàu aáy.
D. Baïn bò oám, khoâng hoïc baøi kòp neân quay coùp trong giôø kieåm tra. Thoâng caûm vôùi hoaøn caûnh cuûa baïn neân em im laëng.
Caâu 2: Haønh vi naøo theå hieän tính lieâm khieát?
A. Nhieät tình giuùp ñôõ moïi ngöôøi maø khoâng tính toaùn vuï lôïi.
B. Saün saøng laøm baát cöù vieäc gì mieãn coù lôïi cho mình.
C. Muoán ñöôïc vieäc phaûi chòu toán keùm, quaø caùp.
D. Laøm baát cöù vieäc gì khi caáp treân yeâu caàu.
Caâu 3: Haønh vi naøo theå hieän toân troïng ngöôøi khaùc?
A. Treâu choïc baïn trong giôø hoïc.
B. Bình phaåm moïi ngöôøi ôû moïi luùc moïi nôi.
C. Cöôøi noùi aàm ó khi ñi gaëp hoaëc döï ñaùm tang.
D. Laéng nghe yù kieán moïi ngöôøi.
Caâu 4: Caâu tuïc ngöõ noùi veà chöõ tín:
A. Lôøi chaøo hôn maâm coå	C. AÂn ñeàn, nghóa traû.
B. Kính laõo ñaéc thoï. 	D. Quaân töû nhaát ngoân.
Caâu 5: Phaùp luaät vaø kæ luaät laø gì?
A. Kæ luaät vaø phaùp luaät laøm cho con ngöôøi maát töï do caù nhaân.
B. Phaùp luaät vaø kæ luaät khoâng can thieát trong thôøi ñaïi vaên minh tieán boä.
C. Phaùp luaät vaø kæ luaät chæ daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng coù yù thöùc töï giaùc.
D. Phaùp luaät vaø kæ luaät ñeàu can thieát cho moïi ngöôøi.
Caâu 6: Tình baïn trong saùng laønh maïnh:
A. Bao che nhau moïi vieäc laøm. 	 C. Vì lôïi ích coù theå khai thaùc ñöôïc.
B. Ruû reâ, hoäi heø aên chôi. 	 D. Quan taâm giuùp ñôõ nhau.
Caâu 7: Toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc laø:
A. Khoâng xem ngheä thuaät daân toäc cuûa Vieät Nam.
B. Duøng tieáng vieät xen laãn tieáng nöôùc ngoaøi.
C. Chæ duøng haøng ngoaïi khoâng duøng haøng Vieät Nam.
D. Hoïc hoûi moät caùch choïn loïc vaø giöõ gìn baûn saéc daân toäc.
Caâu 8: Haõy choïn caâu noùi ñuùng:
A. Töï giaùc vaø saùng taïo laø do yù thöùc vaø khaû naêng cuûa moãi con ngöôøi.
B. Chæ nhöõng ngöôøi lôùn môùi caàn saùng taïo trong lao ñoäng vaø hoïc taäp, coøn hoïc sinh chæ caàn töï giaùc hoïc taäp vaø lao ñoäng laø ñuû.
C. Lao ñoäng töï giaùc vaø saùng taïo laøm cho con ngöôøi vaát vaõ
D. Töï giaùc vaø saùng taïo taùc ñoäng ñeán hieäu quaû, chaát löôïng hoïc taäp vaø lao ñoäng.
Caâu 9: Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo sau đây:
 A. Chæ coù con nhaø ngheøo môùi caàn töï laäp.
 B.Khoâng tìm kieám söï hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi khaùc duø trong baát kì tröôøng hôïp naø
C. Töï laäp trong hoïc taäp laø ñieàu raát deã.
 D. Nhöõng ngöôøi coù tính töï laäp thöôøng gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong cuoäc soáng, maëc duø phaûi traûi qua nhöõng khoù khaên gian khoå.
II/ Töï luaän: ( 7ñ )
Caâu 1 :Thế nào là tự lập ? cho ví dụ về tính tự lập trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày ?(3đ)
Câu 2 : Đến kì nghĩ hè, Thảo nói với bố mẹ tổ chức để cả nhà đi nghĩ mát ở Đà Lạt, đồng thời cũng động viên chị em Thảo là học sinh giỏi của năm học này. Nhưng bố của Thảo không đồng ý, vì đi nghĩ ở Đà Lạt tốn kém lắm, bố mẹ chưa có đủ khả năng để lo liệu. Nghe vậy, Thảo tỏ ra giận bố và cho rằng bố không tôn trọng ý kiến của con.
Câu hỏi : 
	1/ Theo em suy nghĩ của Thảo như vậy có đúng không ? Vì sao ? (2đ)
	2/ Trong trường hợp này Thảo nên ứng xử thế nào ?(2đ)
BÀI LÀM
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 8
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ II
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
* Haõy khoanh troøn chöõ caùi tröôùc caâu maø em choïn:(2,25đ), mỗi câu 0,25đ.
Caâu 1: Haõy choïn caâu noùi ñuùng:
A. Töï giaùc vaø saùng taïo laø do yù thöùc vaø khaû naêng cuûa moãi con ngöôøi.
B. Chæ nhöõng ngöôøi lôùn môùi caàn saùng taïo trong lao ñoäng vaø hoïc taäp, coøn hoïc sinh chæ caàn töï giaùc hoïc taäp vaø lao ñoäng laø ñuû.
C. Lao ñoäng töï giaùc vaø saùng taïo laøm cho con ngöôøi vaát vaõ
D. Töï giaùc vaø saùng taïo taùc ñoäng ñeán hieäu quaû, chaát löôïng hoïc taäp vaø lao ñoäng.
Caâu 2: Caâu tuïc ngöõ noùi veà chöõ tín:
A. Lôøi chaøo hôn maâm coå	C. AÂn ñeàn, nghóa traû.
B. Kính laõo ñaéc thoï. 	D. Quaân töû nhaát ngoân.
Caâu 3: Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo sau đây:
A. Chæ coù con nhaø ngheøo môùi caàn töï laäp.
B.Khoâng tìm kieám söï hoã trôï, giuùp ñôõ cuûa nhöõng ngöôøi khaùc duø trong baát kì tröôøng hôïp naøo.
C. Töï laäp trong hoïc taäp laø ñieàu raát deã.
D. Nhöõng ngöôøi coù tính töï laäp thöôøng gaët haùi ñöôïc nhieàu thaønh coâng trong cuoäc soáng, maëc duø phaûi traûi qua nhöõng khoù khaên gian khoå.
Caâu 4:Vieäc laøm naøo sau ñaây laø bieát toân troïng leõ phaûi?
A. Tuaân thuû noäi qui trong tröôøng hoïc, coâng sôû, nôi coâng coäng.
B. Beânh vöïc ñeán cuøng trong baát cöù tröôøng hôïp naøo ñoái vôùi ngöôøi ôn cuûa mình.
C. Gioù chieàu naøo theo chieàu aáy.
D. Baïn bò oám, khoâng hoïc baøi kòp neân quay coùp trong giôø kieåm tra. Thoâng caûm vôùi hoaøn caûnh cuûa baïn neân em im laëng.
Caâu 5: Phaùp luaät vaø kæ luaät laø gì?
A. Kæ luaät vaø phaùp luaät laøm cho con ngöôøi maát töï do caù nhaân.
B. Phaùp luaät vaø kæ luaät khoâng can thieát trong thôøi ñaïi vaên minh tieán boä.
C. Phaùp luaät vaø kæ luaät chæ daønh cho nhöõng ngöôøi khoâng coù yù thöùc töï giaùc.
D. Phaùp luaät vaø kæ luaät ñeàu can thieát cho moïi ngöôøi.
Caâu 6: Haønh vi naøo theå hieän tính lieâm khieát?
A. Nhieät tình giuùp ñôõ moïi ngöôøi maø khoâng tính toaùn vuï lôïi.
B. Saün saøng laøm baát cöù vieäc gì mieãn coù lôïi cho mình.
C. Muoán ñöôïc vieäc phaûi chòu toán keùm, quaø caùp.
D. Laøm baát cöù vieäc gì khi caáp treân yeâu caàu.
Caâu 7: Tình baïn trong saùng laønh maïnh:
A. Bao che nhau moïi vieäc laøm. 	 C. Vì lôïi ích coù theå khai thaùc ñöôïc.
B. Ruû reâ, hoäi heø aên chôi. 	 D. Quan taâm giuùp ñôõ nhau.
Caâu 8: Toân troïng vaø hoïc hoûi caùc daân toäc khaùc laø:
A. Khoâng xem ngheä thuaät daân toäc cuûa Vieät Nam.
B. Duøng tieáng vieät xen laãn tieáng nöôùc ngoaøi.
C. Chæ duøng haøng ngoaïi khoâng duøng haøng Vieät Nam.
D. Hoïc hoûi moät caùch choïn loïc vaø giöõ gìn baûn saéc daân toäc.
Caâu 9: Haønh vi naøo theå hieän toân troïng ngöôøi khaùc?
A. Treâu choïc baïn trong giôø hoïc.
B. Bình phaåm moïi ngöôøi ôû moïi luùc moïi nôi.
C. Cöôøi noùi aàm ó khi ñi gaëp hoaëc döï ñaùm tang.
D. Laéng nghe yù kieán moïi ngöôøi.
* Nối mỗi cụm từ ở cột I sao cho tương ứng với nghĩa vụ được nêu ở cột II (0,75đ)
I
II
1. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn cha mẹ, ông bà
a. Nghĩa vụ của anh chị em với nhau
2. Không được ép buộc con làm những điều trái pháp luật
b. Nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà.
3. Phải thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau
c. Nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái.
4. Có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu
II/ Töï luaän: ( 7ñ )
Caâu 1 : Thế nào là lao động tự giác, sáng tạo ? cho ví dụ lao động tự giác và lao động sáng tạo ? (3đ)
Câu 2 : Gia đình ông bà Huyên có hai người con, một trai một gái. Ông Huyên thường chiều chuộng cô con gái hơn người anh của cô. Thấy vậy, câu anh trai có vẻ phản đối và cho rằng bố không công bằng. Ông Huyên thì cho rằng, mình là bố nên có quyền quý đứa này hơn đứa kia, thậm chí có thể phân biệt đối xử giữa các con của mình.
Câu hỏi : (4đ)
1/ Cách cư xử của ông Huyên có đúng với quy đinh của pháp luật không ? Vì sao ?
2/ Nếu ở vào trường hợp bị phân biệt đối xử giữa anh chị em trong gia đình, em sẽ xử sự thế nào?
BÀI LÀM
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 9
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ I
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm) mỗi câu 0,25đ.
*. Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây?( Hãy khoanh tròn trước câu mà em cho là đúng)
	 1. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của người lao động.
2. Người càng năng động, sáng tạo thì càng vất vả.
Người có tính tự chủ không cần quan tâm đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
Trong thời đại mở cửa, hội nhập hiện nay, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư 
Học sinh còn nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được.
Hoà bình là khát vọng của toàn nhân loại.
Để học tập đạt kết quả cao học sinh phải sáng tạo và có kế họach học tập phù hợp. 
Học GDCD, Nhạc, công nghệ, thể dục củng cần có sự sáng tạo.
Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.
*. Hãychọn câu trả lời em cho là đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn
Câu 1 Trong ba yếu tố năng suất, chất lượng, hiệu quả yếu tố nào quan trọng nhất?
 A. Năng suất	B. Hiệu quả . 	C. Chất lượng. 	D. Cả 3 yếu tố dều quan trọng. 
Câu 2: Thành phố nào ở Việt Nam dược công nhận là thành phố vì hoà bình?
 A. TP Huế.	B. TP Đà Nẵng.	C. TP Hồ Chí Minh.	D. TP Hà Nội 
Câu 3: Câu nào sau đây thể hiện lí tưởng sống cao đẹp của thanh niên? 
Thanh niên cần phải biết hưởng thụ.
Thanh niên trong thời đại ngày nay cần biết chơi hết mình, làm hết mình. 
C. Thanh niên cần biết làm giàu và có địa vị cao trong xã hội.
D. Thanh niên ngoài lợi ích và sự tiến bộ của bản thân, cần biết cống hiến cho quê hương đất nước
Câu 4: Hành vi nào sau đây thể hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên:
A. Thắng không kiêu, bại không nản B. Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp
C. Luôn sáng tạo trong học tập và lao động D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 5: Câu chuyện về “Chuyện về bác sĩ Lê Thế Trung”trong chương trình sách giáo khoa giáo dục công dân lớp 9 nói về phẩm chất đạo đức nào;
A. Tự chủ B. Năng động, sáng tao
C. Làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả D. Dân chủ và kỉ luật
Câu 6: Hành vi nào sau đây thể hiện việc không phát huy truyền thống văn hóa dân tộc:
A. Tìm hiểu văn học dân gian B. Tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa
C. Theo mẹ đi xem bói D. Thích nghe nhạc cổ điển
Câu 7: Trong những hành vi sau, hành vi nào thể hiện tính năng động sáng taọ
A. Dám làm mọi việc để đạt được mục đích 
B. Dám làm những việc khó khăn mà người khác tránh né
C. Chỉ làm theo những điều được hướng dẫn, chỉ bảo
D. Cả 3 ý trên đều đúng
II. Tự luận (7điểm)
Câu 1: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Khi làm việc chỉ chú ý đến chất lượng mà không quan tâm đến năng suất ,hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao?Lấy ví dụ minh hoạ? (4đ)
Câu 2: Có ý kiến cho rằng: “ Học sinh THCS đang ở tuổi ăn, tuổi chơi thì nên biết ăn chơi, hưởng thụ. Còn việc học hành, làm việc, cống hiến là việc làm suốt đời.
Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? (1,5đ)
Câu 3: Lý tưởng sống là gì ? lý tưởng của em là gì ? Tại sao em xác định lý tưởng như vậy ? (1,5đ)
 Sôû GD- ÑT Soùc Traêng	ÑEÀ THI HỌC KÌ I
Tröôøng THPT An Thaïnh 3	Moân : Giaùo duïc coâng daân 9
 Thôøi gian : 45 Phuùt 
NỘI DUNG ĐỀ II
	Hoï vaø teân: Lôùp:.
( Chuù yù: Hoïc sinh laøm tröïc tieáp treân ñeà )	
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
I. TRẮC NGHIỆM (3điểm) mỗi câu 0,25đ.
*. Hãychọn câu trả lời em cho là đúng nhất bằng cách khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn
Câu 1: Thành phố nào ở Việt Nam dược công nhận là thành phố vì hoà bình?
 A. TP Huế.	B. TP Đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde thi hk1 gdcd 6789nam 2010.doc