Đề kiểm tra tháng 2 Môn: Toán (lần 1) - Trường: Tiểu học Việt Mỹ

1. Đặt tính rồi tính:

 50 + 30 10 + 80 70 – 40 60 – 30

2. Tính nhẩm:

 40 + 20 = . 10 + 30 = . 70 – 10 – 20 = .

 80 – 70 = . 90 – 40 = . 80 – 50 + 40 = .

 65 – 50 = . 60 – 20 = . 60 + 10 – 20 = .

3. > <>

 47 • 45 34 • 50 77 • 90 – 20

 95 • 90 78 • 69 88 • 90 – 10

 62 • 26 61 • 63 44 • 30 + 10

 38 • 31 52 • 25 55 • 40 + 20

 

doc 1 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 07/08/2018 Lượt xem 110Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra tháng 2 Môn: Toán (lần 1) - Trường: Tiểu học Việt Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Trường: Tiểu học Việt Mỹ	Thứ ngày tháng năm 2007
	Họ tên: .	Đề kiểm tra tháng 2
	Môn: Toán (lần 1)
Điểm
Lời phê
Đặt tính rồi tính:
	50 + 30	10 + 80	70 – 40	60 – 30
Tính nhẩm:
	40 + 20 = .	10 + 30 = .	70 – 10 – 20 = .
	80 – 70 = .	90 – 40 = .	80 – 50 + 40 = .
	65 – 50 = .	60 – 20 = .	60 + 10 – 20 = .
> < =
	47 ¨ 45	34 ¨ 50	77 ¨ 90 – 20
	95 ¨ 90	78 ¨ 69	88 ¨ 90 – 10
	62 ¨ 26	61 ¨ 63	44 ¨ 30 + 10
	38 ¨ 31	52 ¨ 25	55 ¨ 40 + 20
Viết các số 29, 42, 18:
a/. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 	.
b/. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 	.
.Q
.Z
.A
.B
.M
.D
.N
a/. Vẽ 4 điểm ở trong hình vuông.
b/. Vẽ 5 điểm ở ngoài hình vuông.

Tài liệu đính kèm:

  • docbai1.doc