Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì I Môn Toán lớp 1 Trường TH Bùi Đức Dương

 Bài 1. Khanh tròn vào số lớn nhất có 1 chữ số:

a. 1 b. 9 c. 10

Bài 2. Viết các số 7, 5, 2, 9 vo ơ bn dưới theo thứ tự từ bé đến lớn:

 

 

doc 3 trang Người đăng honganh Ngày đăng 25/12/2015 Lượt xem 445Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề Kiểm Tra Cuối Học Kì I Môn Toán lớp 1 Trường TH Bùi Đức Dương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH BÙI ĐỨC DƯƠNG 	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
Họ và tên:  	Năm học: 2011 – 2012 
Lớp: 1 ...	Môn: Toán
	Ngày: 21/ 12/ 2011
	Thời gian: 40 phút
Điểm 
Lời phê của giáo viên 
 Bài 1. Khanh tròn vào số lớn nhất có 1 chữ số: 
a. 1 	b. 9 	c. 10
Baøi 2. Vieát caùc soá 7, 5, 2, 9 vào ô bên dưới theo thöù töï töø beù ñeán lôùn: 
Bài 3. Điền số thích hợp vào ô trống: 
 5 + = 8 9 - = 5 + 4
 + 6 = 10 + 5 = 10 - 5 
Baøi 4. Điền dấu = vào ô trống: 
 4 + 2 7 3 + 6 4 + 5 
 9 - 1 7 + 0 10 - 3 5 + 3 
Bài 5 : Tính? 
+
+
-
-
 5 10 3 9
 5 4 6 1
    ....
Bài 6. Viết phép tính thích hợp: 
	Có: 6 quả điều
	Thêm: 3 quả điều
	Có tất cả: ...... quả điều ?
Bài 7: Hình bên: 
 Có..............hình tam giác. 
	Có...............hình vuông. 
TRƯỜNG TH BÙ GIA MẬP
KHỐI 1 
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
MÔN TOÁN
 Bài 1. 1 điểm 
	b. 9 	
Baøi 2. 1 điểm 
2
5
7
9 
Bài 3. 2 điềm (Điền đúng mỗi số thích hợp vào ô trống được 0, 5 điểm: 
0
3
 5 + = 8 9 - = 5 + 4
 0
4
 + 6 = 10 + 5 = 10 - 5 
Baøi 4. 2 điểm (Điền đúng dấu = vào mỗi ô trống được 0, 5 điểm: 
=
<
 4 + 2 7 3 + 6 4 + 5 
<
>
 9 - 1 7 + 0 10 - 3 5 + 3 
Bài 5 : 2 điểm (Tính đúng kết quả mỗi phép tính được 0, 5 điểm)? 
+
+
-
-
 5 10 3 9
 5 4 6 1
 0 6 9 10 
Bài 6. 1 điểm 	
6
+ 
3
= 
9
Bài 7: 1 điểm 
 Có.......5.......hình tam giác. 
	 Có......2.......hình vuông. 

Tài liệu đính kèm:

  • docDE DAP AN KTDK HKI LOP 1 DUONG W.doc