Chuẩn kiến thức môn toán lớp 1

Tiết học

đầu tiên

(tr.4) - Tạo không khí vui vẻ trong lớp , HS tự giới thiệu về mình . bước đầu làm quen với SGK , đồ dùng học toán , các hoạt động học tập trong giờ học toán .

Nhiều hơn

ít hơn

( tr.6) - Biết so sánh số lượng hai nhóm đồ vật , biết sử dụng từ nhiều hơn , ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật .

Hình vuông

hình tròn

(tr.7) - Nhận biết được hình vuông , hình tròn , nói đúng tên hình . Bài 1

Bài 2

Bài 3

 

doc 12 trang Người đăng honganh Ngày đăng 24/12/2015 Lượt xem 2311Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Chuẩn kiến thức môn toán lớp 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
( 3 = 3 , 4 = 4 ) ; biết sử dụng từ bằng nhau = để so sánh các số .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
( tr.24)
- Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn , lớn hơn và các dấu = , để so sánh các số trong phạm vi 5 
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
chung
( tr. 25)
- Biết sử dụng các từ bằng nhau , bé hơn , lớn hơn và các dấu = , để so sánh các số trong phạm vi 5 
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Số 6 
( tr.26 )
- Biết 5 thêm một được 6 , viết được số 6 ; đọc , đếm được từ 1 đến 6 ; so sánh các số trong phạm vi 6 , biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6 ,
Bài 1
Bài 2
Bài 3
5
Số 7 
( tr. 28)
- Biết 6 thêm 1 được 7 , viết số 7 ; đọc , đếm được từ 1 đến 8 ; biết so sánh các số trong phạm vi 8 , biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 7 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Số 8
(tr.30)
- Biết 7 thêm 1 được 8 , viết số 8 ; đọc , đếm được từ 1 đến 8 ; biết so sánh các số trong phạm vi 7 , biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 8 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Số 9
(tr.32
- Biết 8 thêm 1 được 9 , viết số 9 ; đọc , đếm được từ 1 đến 9 ; biết so sánh các số trong phạm vi 9 , biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9 .
Số 0
(tr.34)
- Viết được số 0 ; đọc và đếm được từ 0 đến 9 ; biết so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9 , nhận biết được vị trí số 0 trong dãy số từ 0 đến 9
Bài 1
Bài 2 (dòng 2 )
Bài 3 (dòng 3 )
Bài 4 (cột 1,2 )
6
Số 10
( tr.36)
- Biết 9 thêm 1 được 10 , viết số 10 ; đọc , đếm được từ 1 đến 10 ; biết so sánh các số trong phạm vi 10 , biết cấu tạo của số 10
Bài 1
Bài 4
Bài 5
Luyện tập 
( tr.38)
- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 , biết đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 10 , cấu tạo của số 10 .
Bài 1
Bài 3
Bài 4
Luyện tập 
chung
( tr. 40)
- Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 , biết đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 10 , thứ tự của mỗi số tron dãy số từ 0 đến 10 
Bài 1
Bài 3
Bài 4
Luyện tập 
chung
( tr. 42)
- So sánh được các số tron phạm vi 10 ; cấu tạo của số 10 . Sắp xếp được các số theo thứ tự đã xác định trong phạm vi 10.
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
7
Kiểm tra 
- Tập trung vào đánh giá :
- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10 , đọc , viết các số , nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10 ; nhận biết hình vuông , hình tam giác .
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
7
Phép cộng 
trong phạm 
vi 3 ( tr.44)
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 3 ; biết làm tính cộng các số trong phạm vi 3 
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
( tr.45)
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3 ; tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 ( cột 1 )
Bài 5 ( a )
Phép cộng 
trong phạm 
vi 4 ( tr.47)
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 4 ; biết làm tính cộng các số trong phạm vi 4 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (cột 1 )
Bài 5 
8
Luyện tập 
( tr.48)
- Biết làm tính cộng trong phạm vi 3, phạm vị 4 ; tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng .
Bài 1
Bài 2 (dòng )
Bài 3
Phép cộng 
trong phạm 
vi 5 ( tr.49)
- Thuộc bảng cộng trong phạm vi 5 , biết làm tính cộng các số trong phạm vi 5 ; tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng 
Bài 1
Bài 2
Bài 4 (a)
Luyện tập 
( tr.50)
 - Biết làm tính cộng trong phạm vi 5, biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (dòng 1)
Bài 5
số 0 trong 
phép cộng 
(tr.51)
- Biết kết quả phép cộng một số với số 0 ; biết số nào cộng với số 0 cũng bằng chính nó ; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
9
Luyện tập 
( tr.52)
- Biết phép cộng với số 0 , thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi các số đã học .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
chung
( tr. 53)
- Làm được phép cộng các số trong phạm vi đã học , cộng với số 0
Bài 1
Bài 2
Bài 4
Kiểm tra
giữa học 
kì 1
- Tập trung vào đánh giá .
- Đọc , viết , so sánh các số trong phạm vi 10 ; biết cộng các số trong phạm vi 5 ; nhận biết các hình đã học .
Phép trừ 
trong phạm 
vi 3
( tr.54)
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 , biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
10
Luyện tập 
( tr.55)
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3 , biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép trừ .
Bài 1(cột 2,3 )
Bài 2
Bài 3(cột 2,3 )
Bài 4
Phép trừ 
trong phạm 
vi : 4
( tr.56)
- Thuộc bảng trừ và biết làm tính trừ trong phạm vi 4 ; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2 )
Bài 3
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
10
Luyện tập 
( tr.57)
- Biết làm tính trừ trong phạm vi các số đã học ; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp 
Bài 1
Bài 2 (dòng 1 )
Bài 3
Bài 5(a)
Phép trừ 
trong phạm 
vi : 5
( tr.58)
- Thuộc bảng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 5 ; biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ .
Bài 1
Bài 2 (cột)
Bài 3
Bài 4 (a)
11
Luyện tập 
( tr.60)
- Làm được phép trừ trong phạm vi các số đã học ; biết biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính thích hợp 
Bài 1
Bài 2 (cột 1 ,3 )
Bài 3 (cột 1 ,3 )
Bài 4
Số 0 trong 
phép trừ 
(tr.61
- Nhận biết vai trò số 0 trong phép trừ : 0 là kết quả phép trừ hai số bằng nhau , một số trừ đi 0 bằng chính nó ; biết thực hiện phép trừ có số 0 ; biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2 )
Bài 3
Luyện tập 
( tr.62)
- Thực hiện được phép trừ hai số bằng nhau , phép trừ một số cho số 0biết làm tính trừ các số trong phạm vi đã học .
Bài 1( cột 1,2,3 )
Bài 2
Bài 3 ( cột 1,2 )
Bài 4 ( cột 1,2 )
Bài 5 
Luyện tập 
chung
( tr. 63)
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ các số đã học , phép cộng với số 0 , phép trừ một số cho số 0, trừ hai số bằng nhau .
Bài 1
Bài 2( cột 1,2 )
Bài 3( cột 2,3 )
Bài 4
12
Luyện tập 
chung
( tr. 64)
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ các số đã học ; phép cộng với số 0 , phép trừ một số cho số 0, trừ hai số bằng nhau .
Bài 1
Bài 2( cột 1 )
Bài 3( cột 1,2 )
Bài 4
Phép cộng 
trong phạm 
vi : 6
( tr.65)
- Thuộc bảng cộng , biết làm tính cộng trong phạm vi 6 , biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2,3 )
Bài 3 ( cột 1,2 )
Bài 4
Phép trừ
trong phạm 
vi : 6
( tr.66)
- Thuộc bàng trừ , biết làm tính trừ trong phạm vi 6 , biết viết phép tính thích hợp với tình huống trong hình vẽ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (cột 1,2 )
Bài 4
Luyện tập 
( tr.67)
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 6 .
Bài 1 (dòng 1 )
Bài 2 (dòng 1 )
Bài 3 (dòng 1 )
Bài 4(dòng 1 )
Bài 5
13
Phép cộng 
trong phạm
vi 7 (tr.68)
- Thuộc bảng cộng ; biết làm tính cộng trong phạm vi 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (dòng 1 )
Bài 3 (dòng 1 )
Bài 4
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
13
Phép trừ 
trong phạm
vi 7 (tr.69)
- Thuộc bảng trừ ; biết làm tính trừ trong phạm vi 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (dòng 1)
Bài 4
Luyện tập 
( tr.70)
- Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 7 .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2 )
Bài 3 (cột 1,3 )
Bài 4 (cột 1,2 )
Phép cộng 
trong phạm
vi 8 (tr.71)
- Thuộc bảng cộng ; biết làm tính cộng trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2,3 )
Bài 3 (dòng 1)
Bài 4 (a)
14
Phép trừ 
trong phạm
vi 8 (tr.73)
- Thuộc bảng trừ ; biết làm tính trừ trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 ( cột 1 )
Bài 4 ( viết 1 phép tính 
Luyện tập 
( tr.76)
- Thực hiện được phép cộng và phép trừ trong phạm vi 8 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1( cột 1,2 )
Bài 2
Bài 3 (cột 1,2 )
Bài 4
Phép cộng 
trong phạm
vi 9 ( 76)
- Thuộc bảng cộng ; biết làm tính cộng trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 ( cột 1, 2,4 )
Bài 3 (cột 1)
Bài 4
Phép trừ 
trong phạm
vi 9 (tr.78)
- Thuộc bảng trừ ; biết làm tính trừ trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2,3 )
Bài 3 ( bảng 1 )
Bài 4
15
Luyện tập 
( tr.80)
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 9 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1 (cột 1,2 )
Bài 2 (cột 1 )
Bài 3 (cột 1,3 )
Bài 4
Phép cộng 
trong phạm
vi 10 (tr.81)
- Làm được phép tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
( tr.82)
- Thực hiện được tính cộng trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2
Bài 4
Bài 5
Phép trừ 
trong phạm
vi 10 (tr. 83)
- Làm được phép tính trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Bài 1
Bài 3
16
Luyện tập 
( tr.85)
- Thực hiện được phép tính trong phạm vi 10 ;viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (cột 1,2 )
Bài 3
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
16
Bảng cộng và
bảng trừ trong 
phạm vị 10
(tr.86)
- Thuộc bảng cộng , trừ ; biết làm tính cộng , trừ trong phạm vi 10 ; làm quen với tóm tắt và viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 3
Luyện tập 
( tr.88)
- Thực hiện được phép cộng , phép trừ trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán .
Bài 1 (cột 1,2,3 )
Bài 2 ( phần 1 )
Bài 3 ( dòng 1 )
Bài 4
Luyện tập 
chung
( tr. 89)
- Biết đếm , so sánh , thứ tự các số từ 0 đến 10 ; biết làm tính cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 (cột 4,5,6,7)
Bài 4
Bài 5
17
Luyện tập 
chung
( tr. 90)
- Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10 ; viết được các số theo thứ tự quy định ; viết được phép tính thích hợp với tóm tắt bài toán .
Bài 1 (cột 3,4 )
Bài 2
Bài 3
Luyện tập 
chung
( tr. 91)
- Thực hiện được so sánh các số , biết thứ tự các số trong dãy số từ 0 đến 10 ; biết cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1
Bài 2 (c,b,cột 1)
Bài 3 (cột 1,2 )
Bài 4
Luyện tập 
chung
( tr. 92)
- Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10 ; thực hiện được cộng , trừ ,so sánh các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ ; nhận dạng hình tam giác .
Bài 1
Bài 2 (dòng 1)
Bài 3
Bài 4
Kiểm tra 
cuối học kì 1
* Tập trung vào đánh giá :
- Đọc , viết ,so sánh các số trong phạm vi 10 ; cộng , trừ trong phạm vi 10 ; nhận dạng các hình đã học ; viết phép tính thích hợp với hình vẽ .
18
Điểm , đoạn
thẳng 
(tr.94)
- Nhận biết được điểm , đoạn thẳng ; đọc tên điểm , đoạn thẳng ; kẻ được đoạn thẳng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Độ dài đoạn 
thẳng (tr.96)
- Có biểu tượng về “ dài hơn ” “ Ngắn hơn ” có biểu tượng về độ dài đoạn thẳng ; biết so sánh độ dài 2 đoạn thẳng bằng trực tiếp hoặc gián tiếp 
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Thực hành đo
độ dài 
(tr.98)
- Biết đo độ dài bằng gang tay , sảy tay , bước chân ; thực hành đo chiều dài bảng lớp học , bàn học , lớp học .
Thực hành đo bằng que tính , gang tay , bước chân
Một chục
tia số
(tr.99)
- Nhận biết ban đầu về 1 chục ; biết quan hệ giữa chục và đơn vị : 1 chục = 10 đơn vị ; biết đọc và viết số trên tia số .
19
Mười một ,
mười hai 
( tr.101 )
- Nhận biết được các cấu tạo các số mười một , mười hai ; biết đọc , viết các số đó ; bước đầu nhận biết số có hai chữ số ; 11 (12) gồm 1 chục và 1 (2) đơn vị 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
19
Mười ba , mười bốn , mười lăm 
( tr. 103)
- Nhận biết được mỗi số 13 , 14 , 15 gồm một chục và một số đơn vị ( 3 , 4 , 5 ) ; biết đọc , viết các số 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Mười sáu , mười bảy , mười tám
mười chín 
( tr. 105 )
- Nhận biết được mỗi số 16, 17 , 18 , 19 gồm một chục và một số đơn vị ( 6, 7 , 8 , 9 ) ; biết đọc , viết các số đó ; điền được các số 11,12,13,14,15,16,17,18,19 trên các tia số .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Hai mươi 
Hai chục 
( tr. 107 )
- Nhận biết được số hai mươi gồm hai chục ; biết đọc , viết số 20 ; phân biệt số chục số đơn vị .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
20
Phép cộng 
dạng 14+3
( tr. 108 )
- Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết cộng nhẩm 14+3
Bài 1( cột 1,2,3 )
Bài 2 ( cột 2,3 )
Bài 3 ( phần 1 )
Luyện tập 
( tr.109 )
- Thực hiện được phép cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; cộng nhẩm dạng 14+3 
Bài 1( cột 1,2,4 )
Bài 2 (cột 1,2,4 )
Bài 3 ( cột 1,3 )
Phép trừ
dạng 17-3
( tr. 110 )
- Biết làm các phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; biết trừ nhẩm dạng 17-3 
Bài 1( a )
Bài 2 ( cột 1,3 )
Bài 3 ( phần 1 )
Luyện tập 
( tr.111 )
- Thực hiện được phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 ; trừ nhẩm dạng 17-3
Bài 1
Bài 2 (cột 2,3,4 )
Bài 3 (dòng 1 )
21
Phép trừ
dạng 17-7
( tr. 112 )
- Biết làm các phép trừ , biết trừ nhẩm 17-7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ 
Bài 1( cột 1,3,4 )
Bài 2 (cột 1,3 )
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.113 )
- Thực hiện phép trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 20 , trừ nhẩm trong phạm vi 20 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ .
Bài 1( cột 1,3,4 )
Bài 2 (cột 1,2,4 )
Bài 3 ( cột 1,2 )
Bài 5 
Luyện tập 
chung 
( tr.114 )
- Biết tìm số liền trước , số liền sau .
- Biết cộng trừ các số ( không nhớ ) trong phạm vi 20
Bài 1
Bài 2 
Bài 3 
Bài 4 ( cột 1,3 )
Bài 5 ( cột 1,3 )
Bài toán 
có lời văn 
( tr. 114 )
- Bước đầu nhận biết bài toán có lời văn gồm các số ( điều đã biết ) . Điền đúng số , đúng câu hỏi của bài toán theo hình vẽ .
4 bài toán trong bài học 
22
Giải toán có
lời văn 
( tr. 115 )
- Hiểu đề toán : cho gì ? hỏi gì ? biết bài giải gồm : câu lời giải , phép tính , đáp số .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Xăng-ti-mét
Đo dộ dài 
( tr. 117 )
- Biết xăng-timét là đơn vị đo độ dài , biết xăng-ti-mét viết tắt là cm ; biết dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét để đo dộ dài đoạn thẳng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
22
Luyện tập 
( tr.121 )
- Biết giải bài toán có lời văn và trình bày bài giải .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.122 )
- Biết giải bài toán và trình bày bài giải ; biết thực hiện cộng ,trừ các số đo độ dài .
Bài 1
Bài 2
Bài 4
23
Vẽ đoạn thẳng 
có độ dài cho 
trước (tr.123)
- Biết dùng thước có chia vạch xăng-ti-mét vẽ đoạn thẳng có độ dài dưới 10 cm 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
chung
( tr.124 )
- Có kĩ năng dọc , viết , đếm các số đến 20 ; biết cộng ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20 ; biết giải bài toán .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Luyện tập 
chung
( tr.125 )
- Thực hiện được công , trừ nhẩm , so sánh các số trong phạm vi 20 ; vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước ; biết giải bài toán có nội dung hình học .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Các số
tròn chục 
(tr. 126)
- Nhận biết các số tròn chục . Biết đọc , viết , so sánh các số tròn chục .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
24
Luyện tập 
( tr.128)
- Biết đọc , viết so sánh các số tròn chục ; bước đầu nhận biết cấu tạo số tròn chục ( 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị )
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Cộng các số
tròn chục 
( tr.129)
- Biết đặt tính , làm tính cộng các số tròn chục , cộng nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90 ; giải được bài toán có phép cộng 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.130 )
- Biết đặt tính , làm tính cộng các số tròn chục , bước đầu biết về tính chất phép cộng ; biết giải toán có phép cộng .
Bài 1
Bài 2 (a)
Bài 3 
Bài 4 
Trừ các 
số tròn chục 
(tr.131)
- Biết đặt tính , làm tính , trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có lời văn .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
25
Luyện tập 
( tr.132 )
 - Biết đặt tính , làm tính , trừ nhẩm các số tròn chục ; biết giải toán có phép cộng . 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Điểm ở trong 
điểm ở ngoài 
một hình 
(tr.133)
- Nhận biết được điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình , biết vẽ một điểm ở trong hoặc ở ngoài một hình , biết cộng , trừ số tròn chục , giải bài toán có phép cộng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Luyện tập 
chung
( tr.135 )
- Biết cấu tạo số tròn chục , biết cộng , trừ số tròn chục ; biết giải bài toán có một phép cộng . 
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
25
Kiểm tra 
giữa kì II
- Tập trung vào đánh giá :
- Cộng , trừ các số tròn chục trong phạm vi 100 ; trình bày bài giải bài toán có một phép cộng ; nhận biết điểm ở trong , điểm ở ngoài một hình .
26
Các số có hai
chữ số 
( tr.136)
- Nhận biết về số lượng ; biết đọc , viết , đếm các số từ 20 đến 50 ; nhận biết được thứ tự các số từ 20 đến 50 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Các số có hai
chữ số 
( tiếp theo)
( tr.138)
- Nhận biết về số lượng ; biết đọc , viết , đếm các số từ 50 đến 69 ; nhận biết được thứ tự các số từ 50 đến 69 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Các số có hai
chữ số 
( tiếp theo)
( tr.140)
- Nhận biết về số lượng ; biết đọc , viết , đếm các số từ 70 đến 99 ; nhận biết được thứ tự các số từ 70 đến 99 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
So sánh các
số có hai chữ
số (tr.142)
- Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh 2 số có hai chữ số , nhận ra số lớn nhất , số bé nhất trong nhóm có 3 số .
Bài 1
Bài 2 ( a,b)
Bài 3 ( a,b)
Bài 4 
27
Luyện tập 
( tr.144 )
- Biết đọc , viết so sánh các số có hai chữ số ; biết tìm số liền sau của một số ; Biết phân tích số có hai chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị .
Bài 1
Bài 2 (a,b)
Bài 3 ( cột a,b)
Bài 4 
Bảng các số 
từ 1 đến 100
(tr. 145)
- Nhận biết được 100 là số liền sau của 99 ; đọc , viết , lập được bảng các số từ 0 đến 100 ; biết một số đặc điểm các số trong bảng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.146 )
- Viết được số có hai chữ số , viết được số liền trước , số liền sau của một số ; so sánh các số , thứ tự số .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
chung
( tr.147 )
- Biết đọc , viết , so sánh các số có hai chữ số ; biết giải toán có một phép cộng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 ( b , c ) 
Bài 4 
Bài 5 
28
Giải toán có 
lời văn 
( tiếp theo)
(tr.148)
- Hiểu bài toán có một phép trừ ; bài toán cho biết gì ? hỏi gì ? Biết trình bày bài giải gồm : câu lời giải , phép tính , đáp số .
Bài 1 ,2, 3 trong bài học 
Luyện tập 
( tr.150 )
- Biết giải bài toán có phép trừ ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 20 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.151 )
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có một phép trừ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
28
Luyện tập 
chung 
( tr.152 )
- Biết lập đề toán theo hình vẽ , tóm tắt đề toán ; biết cách giải và trình bày bài giải bài toán .
Bài 1
Bài 2
29
Phép cộng 
trong phạm vi 
100( cộng không nhớ ) 
(tr.154)
- Nắm được cách cộng số có hai chữ số ; biết đặt tính và làm tính cộng ( không nhớ ) số có hai chữ số ; vận dụng để giải toán .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Luyện tập 
( tr.156 )
- Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 , tập đặt tính rồi tính ; biết tính nhẩm .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Luyện tập 
( tr.157 )
- Biết làm tính cộng ( không nhớ ) trong phạm vi 100 , ; biết tính nhẩm vận dụng để cộng các số đo độ dài .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Phép trừ 
trong phạm vi 
100( trừ không nhớ ) 
(tr.158)
- Biết đặt tính và làm tính trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số ; biết giải toán có phép trừ có hai chữ số .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
30
Phép trừ 
trong phạm vi 
100( trừ không nhớ ) 
(tr.159)
- Biết đặt tính và làm tính trừ số có hai chữ số ( không nhớ ) dạng 65 – 30 , 36 – 4 .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 ( cột 1 , 3 )
Luyện tập 
( tr.160 )
- Biết đặt tính , làm tính trừ , tính nhẩm các số trong phạm vi 100 ( không nhớ ) .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 5
Các ngày 
trong tuần lễ 
(tr.161)
- Biết tuần lể có 7 ngày , biết tên các ngày trong tuần ; biết đọc thứ , ngày , tháng trên tờ lịch bóc hằng ngày .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Cộng trừ 
( không nhớ )
trong phạm vi 
100 (tr.162)
- Biết cộng , trừ các số có hai chữ số không nhớ ; cộng , trừ nhẩm ; nhận biết bước đầu về quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; giải được bài toán có lời văn trong phạm vi các phép tính đã học .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
31
Luyện tập 
( tr.164 )
- Thực hiện được các phép tính cộng , trừ ( không nhớ ) trong phạm vi 100 ; bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Đồng hồ 
thời gian 
( tr. 164)
- Làm quen với mặt đồng hồ , biết xem giờ đúng , có biểu tượng ban đầu về thời gian .
Thực hành 
(tr.165)
- Biềt đọc giờ đúng , vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Tuần
Tên Bài Dạy
Yêu Cầu Cần Đạt
Ghi Chú
bài tập cần làm 
31
Luyện tập 
( tr.167 )
- Biết xem giờ đúng ; xác định và quay kim đồng hồ đúng vị trí tương ứng với giờ ; bước đầu nhận biết các thời điểm trong sinh hoạt hằng ngày .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
32
Luyện tập
chung 
( tr.168 )
- Thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số , tính nhẩm ; biết đo độ dài , làm quen với số đo độ dài ; đọc giờ đúng .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Luyện tập
chung 
( tr.169 )
- Thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) số có hai chữ số , so sánh hai số ; làm tính với số đo độ dài ; giải toán có một phép tính .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Kiểm tra 
- Tập trung vào đánh giá .
- Cộng , trừ các số trong phạm vi 100 ( không nhớ ) ; xem giờ đúng ; giải và trình bày bài giải bài toán có lời văn có phép tính trừ . 
Ôn tập :các
số đến 100
(tr.170)
- Biết đọc , đếm , so sánh các số trong phạm vi 10 ; biết đo độ dài đoạn thẳng .
Bài 1
Bài 2 ( cột 1,2,4 )
Bài 3 
Bài 4 
Bài 5
33
Ôn tập :các
số đến 100
(tr.171)
- Biết cộng trong phạm vi 10 , tìm thành phần chưa biết của phép cộng , phép trừ dựa vào bảng cộng , trừ ; biết nối các điểm để có hình vuông , hình tam giác .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Ôn tập :các
số đến 100
(tr.172)
- Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10 ; cộng , trừ các số trong phạm vi 10 ; biết vẽ đoạn thẳng , giải bài toán có lời văn .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Ôn tập :các
số đến 100
(tr.173)
- Biết trừ các số trong phạm vi 10 , trừ nhẩm ; nhận biết nối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ ; biết giải bài toán có lời văn .
Bài 1
Bài 2
Bài 3 
Bài 4 
Ôn tậ

Tài liệu đính kèm:

  • docChuan Kien Thuc Mon Toan Lop 1.doc