Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 9 (buổi sáng)

I.MỤC TIÊU:

- Biết đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ cần nhường nhịn.

- Yêu quý anh chị em trong gia đình.

- Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong cuộc sống hằng ngày.

II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 -Vở bài tập đạo đức

 

doc 23 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 17/08/2018 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp môn học lớp 1 - Tuần 9 (buổi sáng)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng trong bài.
- Viết đựợc : ay, ây, máy bay, nhảy dây
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: chạy bay, đi bộ, đi xe
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TiÕt 1 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc bài 35 , viết bảng con : uôi,ươi,nải chuối,múi bưởi.
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
H§1: Nhận diện vần :ay
- GV hướng dẫn đánh vần :a-y-ay .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Yêu cầu ghép vần ay.
+ Đã có vần ay , muốn có tiếng bay ta ghép thêm âm gì ?
- Yêu cầu HS ghép tiếng bay .
- GV ghi bảng tiếng bay , yêu cầu HS đọc .
- GV hướng dẫn HS đánh vần : b-ay-bay 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ . 
+ Bức tranh vẽ gì ? 
- GV nhận xét , rút ra từ khoá , ghi bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích , gọi 1 số HS đọc - Yêu cầu HS đọc phân tích , tổng hợp vần , tiếng , từ.
- GV chỉnh sửa cho HS .
* Vần ây : (Tiến hành tương tự)
Cho HS nghỉ giữa tiết
 H§2: Hướng dẫn viết :
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
H§3 :Từ ứng dụng :
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố dặn dò :
+ Các em vừa học vần gì
* 2 H ®äc , 2 H lªn b¶ng viÕt c¶ líp viÕt b¶ng con .
* vần ay gồm a và i .
-.HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS ghép .
- Ghép thêm âm b .
- HS ghép tiếng bay.
- HS đọc trơn .
- HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát .
- HS trả lời .
- HS đọc cn – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân.
- HS đọc cá nhân– nhóm – lớp .
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
- Vần uôi,ươi.
 TiÕt 2 : LuyÖn tËp
H§1: Luyện đọc : 
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
* Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ 
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
H§2 :Luyện nói :
- GV nêu chủ đề bài luyện nói , ghi bảng .
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận về ND trong tranh .
- Gọi 1 số cặp lên thảo luận trước lớp .
- GV nhận xét , khen nhóm thảo luận tốt .
H§3: Luyện viết :
- Yêu cầu HS luyện viết.
- GV theo dõi , chỉnh sửa tư thế viết cho HS 
3. Củng cố dặn dò :
+ Các em vừa học vần gì ? 
- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau
- HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
- HS thảo luận .
-Thảo luận trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung .
- HS nghe .
-HS luyện viết 
- HS : vần ay,ây
**************************************
¢m nh¹c
¤n lÝ c©y xanh
Gi¸o viªn chuyªn d¹y
**************************************
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG (53)
I.MỤC TIÊU:
-Bảng cộng và làm được phép cộng các số , trong phạm vi các số đã học, cộng vơi số 0
-Làm bài 1. 2,4
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
- Cho học sinh làm bảng con 
3 + 2 = 4 + 1 = 
0 + 5 = 0 + 2 = 
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
Bài 1: Tính
-Lưu ý: viết các số thẳng hàng dọc với nhau
Bài 2: Tính (dãy tính)
-Nêu lại cách làm bài dạng bài tập này:
 2+1+2=
Bài 3: , =
- Gọi HS lên bảng thực hiện
Bài 4: Cho học sinh xem tranh
Nêu bài toán ứng với tình huống trong tranh
Thực hiện phép tính gì?
Viết phép tính vào dòng các ô vuông dưới tranh
3. Củng cố dặn dò :
- Gv nhËn xÐt giê häc .
-HS làm bảng con
* HS lên bảng thực hiện
* HS lên bảng thực hiện
-Học sinh nêu c¸ch lµm.
- 3 H lªn b¶ng lµm 
- Ch÷a bµi nhËn xÐt . 
* Häc sinh lµm bµi vµo vë .
* Häc sinh x¸c ®Þnh y/c ®Ò bµi vµ lµm bµi vµo vë .
-Học sinh nhận xét 
******************************************************
Thø t­ ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2010
ChiÒu
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
HOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠI (20)
I.MỤC TIÊU:
- Kể được các hoạt động mà em thích.Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi, giải trí 
- Biết tư thế ngồi học, đi đứng có lợi cho sức khoẻ.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Tranh vẽ sách giáo khoa trang 20, 21
 - Sách giáo khoa, vở BT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
-Ta cần phải ăn uống như thế nào để có sức khoẻ tốt
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
HĐ1: Kể tên các trò chơi
-Hãy nói với các bạn tên các hoạt động hoặc trò chơi mà em chơi hằng ngày?
-Những hoạt động vừa nêu có lợi gì (hoặc có hại gì) cho sức khoẻ?
-Khi đi, đứng, ngồi học đúng tư thế cho cơ thể thẳng, đẹp
à Chúng ta chơi trò chơi có lợi cho sức khoẻ và chú ý giữ an toàn khi chơi
HĐ2: Lồng ghép tiếng việt 
-Trong câu : + Hoạt động và nghỉ ngơi.
 + Hãy chỉ các bạn đi đứng, ngồi đúng tư thế
-Có tiếng nào đã học?
-Cho HS đọc 
-Cho HS viết bảng con
3. Cñng cè - DÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- 2 HS nêu
* Học sinh kể lại trước lớp
-HS nêu
-HS nghe
* HS trả lời
-Cá nhân, nhóm, lớp
-HS viết bảng con
****************************************
TIẾNG VIỆT
«n tËp (76)
I.MỤC TIÊU:
- HS ®äc được các vần đã học kết thúc là i và y;từ ngữ , câu ứng dụng từ bài 32 đến 37.
- Viết ®­îc các vần, từ ngữ ứng dụng từ bài 32 đến 37.
- Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể : Cây khế
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TiÕt 1 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc bài 36 , viết bảng con : ay,ây, máy bay, nhảy dây.
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
H§1: Hướng dẫn HS ôn tập:
*Các âm đã học :
- GV treo bảng ôn .
- GV đọc âm .
- GV chỉ chữ không theo thứ tự .
* Ghép âm và vần thành tiếng :
- GV lấy âm ở cột dọc ghép với vần ở dòng ngang tạo thành tiếng và yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa , ghi bảng các tiếng HS ghép được .
- Gọi một HS lên bảng chỉ và đọc toàn bảng ôn 
* Từ ứng dụng : 
- GV ghi lần lượt các từ ứng dụng lên bảng 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
*Tập viết từ ứng dụng :
- GV đọc các từ : tuổi thơ,mây bay
- GV chỉnh sửa cho HS .
3. Củng cố dặn dò :
- Yêu cầu HS đọc toàn bảng ôn .
- Gv nhËn xÐt giê häc .
* 2 H ®äc , 2 H lªn b¶ng viÕt c¶ líp viÕt b¶ng con .
* HS nêu : uôi,ươi,ay,ây
- HS đọc cn – nhóm – lớp .
* HS lên chỉ và đọc âm .
- HS đọc .
- HS ghép và đọc .
- HS đọc cn- nhóm – lớp .
* HS đọc cn – nhóm – lớp .
- HS nghe .
* HS nghe , viết vào bảng con .
- HS đọc ĐT
TiÕt 2
H§1: Luyện đọc :
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
* Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ .
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
H§2: Kể truyện :
- Gọi HS đọc tên truyện , GV ghi bảng .
- GV kể mẫu lần 1 .
- Lần 2 , GV kể kèm theo tranh minh hoạ .
- Yêu cầu quan sát tranh , thảo luận trong nhóm , kể cho nhau nghe từng đoạn câu truyện theo tranh ..
- Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên chỉ vào một tranh và kể trước lớp một đoạn .
- GV nhận xét , khen nhóm kể truyện hay .
- Gọi 1 HS kể toàn bộ câu truyện .
- GV nêu ý nghĩa của câu chuyện .
H§3: Luyện viết :
- Yêu cầu HS luyện viết.
- GV theo dõi , chỉnh sửa tư thế viết cho 
* Củng cố dặn dò :
- Gv nhËn xÐt giê häc .
- HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS đọc cn .
- HS tìm .
* HS nghe , quan sát .
- HS thảo luận .
- HS thảo luận kể truyện trong nhóm .
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung .
* HS luyện viết vµo vë tËp viÕt . 
************************************
TOÁN
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GI÷A K× I
(Đề của trường)
********************************************
THỦ CÔNG:
XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GI¶N (T2)
I.MỤC TIÊU:
- Xé được hình quả cam có cuống lá và dán cân đối phẳng, nhớ quy trình ở t1
- Giáo dục HS biết tiết kiệm nhiên liệu(giấy màu) không xé bỏ quá nhiều
- Vệ sinh lớp học sau khi hoàn thành sản phẩm
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Quả cam mẫu,giấy màu, hồ dán,khăn lau tay
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
- GV nhận xét .
2. Bài mới :
HĐ1 Nhắc lại quy trình xé, dán 
-Yêu cầu HS nhắc lại quy trình xé dán
-Nhận xét, bổ sung
HĐ2 Hướng dẫn thực hành
-Theo dõi, giúp đỡ HS
-Cho HS trưng bày sản phẩm
HĐ3 Đánh giá sản phẩm : 
- Hướng dẫn HS nhận xét sản phẩm của bạn 
- Nhận xét đánh giá 
3. Củng cố dặn dò :
- chuẩn bị giấy màu, hồ dán  để giờ sau xé, dán hình con gà
- Nhận xét giờ học
* HS chuẩn bị đồ dùng học tập 
* HS nhắc lại quy trình xé dán
* HS thực hành xé, dán hình cây dơn giản
-HS trưng bày sản phẩm của mình
* H nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lÉn nhau trong tæ .
*******************************************************
Thø n¨m ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2010
TIẾNG VIỆT
BÀI 38: eo - ao (78)
I.MỤC TIÊU:
- HS đọc và viết được : eo, ao, chú mèo, ngôi sao
- Đọc đựợc tiếng, từ và câu ứng dụng trong bài.
- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: Gió,mây, mưa, bão,lũ
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh minh họa SGK
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
TiÕt 1 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi HS đọc bài 37 , viết bảng con : tuổi thơ, máy bay 
- GV nhận xét , chỉnh sửa cho HS .
2. Bài mới :
H§1: Nhận diện vần :eo
- GV hướng dẫn đánh vần :e-o- eo .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- Yêu cầu ghép vần eo.
+ Đã có vần eo , muốn có tiếng mèo ta ghép thêm âm gì ?
- Yêu cầu HS ghép tiếng mèo.
- GV ghi bảng tiếng mèo, yêu cầu HS đọc .
- GV hướng dẫn HS đánh vần : m-eo -mèo 
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV yêu cầu HS quan sát tranh minh hoạ . 
+ Bức tranh con vẽ gì ? 
- GV nhận xét , rút ra từ khoá , ghi bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích , gọi 1 số HS đọc - Yêu cầu HS đọc phân tích , tổng hợp vần , tiếng , từ.
- GV chỉnh sửa cho HS .
* Vần ao : (Tiến hành tương tự)
 Cho HS nghỉ giữa tiết
 H§2: Hướng dẫn viết :
- GV viết mẫu , nêu quy trình viết .
- Yêu cầu HS viết vào bảng con .
- GV chỉnh sửa tư thế viết cho HS .
H§3: Từ ứng dụng :
- GV ghi lần lượt các tiếng ứng dụng lên bảng .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích .
+ Em hãy tìm tiếng ghi vần vừa học ở trong các từ ứng dụng ?
3. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét giờ học
* 2 H ®äc , 2 H lªn b¶ng viÕt c¶ líp viÕt b¶ng con .
*HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS ghép .
- Ghép thêm âm m .
- HS ghép tiếng mèo.
- HS đọc trơn .
- HS đánh vần cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát .
- HS trả lời .
- HS đọc cn – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân.
- HS đọc cá nhân– nhóm – lớp .
* HS quan sát .
- HS tập viết vào bảng con .
* HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
 Tiết 2: Luyện tập
H§1: Luyện đọc :
- Yêu cầu HS luyện đọc toàn bài ở tiết 1 .
- GV chỉnh sửa cho HS .
+ Đọc câu ứng dụng :
- Yêu cầu HS quan sát , nhận xét tranh minh hoạ 
- GV ghi câu ứng dụng lên bảng , yêu cầu HS đọc .
- GV chỉnh sửa cho HS .
- GV đọc mẫu , giải thích và gọi HS đọc cn 
- Yêu cầu HS tìm tiếng ghi âm vừa học trong câu ứng dụng .
 Cho HS nghỉ giữa tiết
H§2: Luyện nói :
- GV nêu chủ đề bài luyện nói , ghi bảng .
- Yêu cầu HS quan sát tranh và thảo luận về ND trong tranh .
- Gọi 1 số cặp lên thảo luận trước lớp .
- GV nhận xét , khen nhóm thảo luận tốt .
H§Luyện viết :
- Yêu cầu HS luyện viết.
- GV theo dõi , chỉnh sửa tư thế viết cho HS 
* Củng cố dặn dò :
+ Các em vừa học vần gì ? 
- Nhắc HS chuẩn bị bài cho tiết sau
* HS luyện đọc cn – nhóm – lớp .
- HS quan sát nhận xét .
- HS luyện đọc cá nhân . – nhóm – lớp .
- HS đọc cá nhân .
- HS tìm .
* HS thảo luận .
-Thảo luận trước lớp.
- Nhóm khác nhận xét , bổ sung .
- HS nghe .
* HS luyện viết 
- HS : vần eo,ao
***********************************************
TOÁN
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 (54)
I.MỤC TIÊU:
- Biết làm tính trừ trong phạm vi 3; Biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
-Làm bài 1, 2, 3
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Vở bài tập, sách giáo khoa, bộ đồ dùng học toán
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
-Nhận xét bài kiểm tra
2. Bài mới :
HĐ1: Giới thiệu khái niệm về phép trừ
*Học phép trừ: 2 – 1 = 1
- Xem tranh và nêu đề bài:Lúc đầu có 2 con ong bay đậu trên bông hoa, sau đó 1 con bay đi. Hỏi còn lại mấy con?
à Có 2 con ong, bay đi 1 con ong, còn lại 1 con ong, ta nói ” hai bớt một còn một”
-Ta viết: 2 – 1 = 1. Dấu “ – “ gọi là dấu trừ
-Đọc : 2 trừ 1 bằng 1
-Tương tự học phép trừ: 3 – 1 = 2, 3-2=1
-Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ
-Giáo viên treo sơ đồ.Nêu nội dung
-Giáo viên ghi,nhận xét
 2 + 1 = 3 3 – 2 = 1
 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2
-Cho HS học thuộc bảng trừ
Nghỉ giữa tiết
 HĐ2: Thực hành 
Bài 1 : Tính kết quả rồi ghi sau dấu bằng
Bài 2 : Tính 
+ Hướng dẫn: đặt tính theo cột dọc viết phép trừ sao cho thẳng cột với nhau: làm tính trừ, viết kết quả
Bài 3 : Quan sát tranh nêu bài toán, ghi phép tính
? Em làm tính gì? Ghi phép tính vào ô
Nhận xét 
3. Củng cố dặn dò :
- Nhận xét giờ học
* Học sinh nghe
-Học sinh theo dõi
-HS trả lời
-Học sinh nhắc lại
- Học tương tự
-Đọc đồng thanh
* Học sinh làm bài
* Học sinh làm bài
Có 3 con chim , bay đi 2 con. Hỏi còn mấy con?
- Phép trừ.Học sinh làm bài
***************************************************
ThÓ dôc
RLTTCB ®­a tay sang ngang- ®­a tay lªn cao chÕch ch÷ V
I/ Mục tiêu 
 - HS bước đầu biết cách thực hiện đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên cao chếch chữ V.( thực hiện bắt chước theo GV)
II/ Địa điểm, phương tiện :
 - Trên sân trường vệ sinh an toàn nơi tập.
 - Một còi giáo viên.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp :
PHẦN & NỘI DUNG
LVĐ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
1/ Phần mở đầu :
 - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học. 
 - Đứng tại chổ, vỗ tay hát.
 - Chạy nhẹ nhàng theo 1 hàng dọc trên địa hình tự nhiên ở sân trường 30-40m.
 - Đi thường theo 1 hàng dọc thành vòng tròn và hít thở sâu sau đó đứng quay mặt vào tâm.
 - Trò chơi : “ Diệt các con vật có hại “.
3p-5p
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
rGv
2/ Phần cơ bản : 
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ : 
 + Mỗi tổ 1 lần do GV chỉ huy.
 GV chọn và hô từng tổ ra tập hợp, sau đó cùng học sinh cả lớp nhận xét, đánh giá xếp loại. Sau khi các tổ thi xong, GV nhận xét đánh giá chung.
 - Ôn TTĐCB, đứng đưa hai tay ra trước.
 - Học đứng đưa hai tay dang ngang :
 + Chuẩn bị : TTĐCB.
 + Động tác : từ TTĐCB đưa hai tay sang hai bên lên cao ngang vai, hai bàn tay sấp, các ngón tay khép lại với nhau, thân người thẳng mắt nhìn về trước.
 - Tập phối hợp : 
 + Nhịp 1 : từ TTĐCB đưa hai tay ra trước.
 + Nhịp 2 : về TTĐCB.
 + Nhịp 3 : đứng đưa 2 tay dang ngang bàn tay sấp.
 + Nhịp 4 : về TTĐCB.
 - Đứng hai tay đưa lên cao chếch chữ V : 
 + Chuẩn bị : TTĐCB.
 + Động tác : từ TTĐCB đưa hai tay lên cao chếch chữ V, hai lòng bàn tay hướng vào nhau, các ngón tay khép lại, thân người và chân thẳng, mặt hơi ngửa, mắt nhìn lên cao.
22p-25p
Đội hình hàng dọc.
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
rGv
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
rGv
3/ Phần kết thúc :
 - Đi thường theo nhịp 2-4 hàng dọc trên địa hình tự nhiên và hát. GV hô nhịp hoặc thổi còi. nhắc HS đi theo hàng, không đùa nghịch và không để đứt hàng.
 - Giáo viên cùng HS hệ thống bài. 
 - Giáo viên nhận xét giờ học. 
 - Sau đó GV giao bài tập về nhà.
3p-5p
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
rGv
Thø s¸u ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2010
Buæi s¸ng :
 *********
TIẾNG VIỆT:
TẬP VIẾT
 x­a kia ; mïa d­a ; ngµ voi ; gµ m¸i 
I.MỤC TIÊU:
-Viết đúng các chữ: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái,; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.
-HS khá, giỏi viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết 1, tập 1.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Chữ mẫu, bảng kẻ ô li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña HS .
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
H§1: H­íng dÉn c¸ch viÕt.
- GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao khcách chữ ở từ : xưa kia
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ: mùa dưa
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ : ngà voi
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con. Gi¸o viªn quan s¸t.
H§2: Thùc hµnh.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV quan s¸t söa sai.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- Cho HS nªu l¹i c¸ch viÕt ch÷ .
- GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
* Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- xưa kia, mùa dưa, ngà voi
+ Các con chữ: x.ư,a,u n,o,i 1 ly; k,g 5 ly
+ xưa kia Ò HS tự phân tích
+ mùadưa Ò HS tự phân tích
+ ngà voi Ò HS tự phân tích
- HS quan s¸t.
- Häc sinh viÕt vµo b¶ng con. 
* Më vë viÕt bµi.- ViÕt vë tËp viÕt
TIẾNG VIỆT
TẬP VIẾT
 ®å ch¬i ; t­¬i c­êi ; ngµy héi 
I.MỤC TIÊU:
-Viết đúng các chữ: đồ chơi,tươi cười, ngày hội,; kiểu chữ viết thường, cỡ vừa theo vở tập viết 1, tập 1.
-HS khá, giỏi viết được đủ số dòng qui định trong vở tập viết 1, tập 1.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- Chữ mẫu, bảng kẻ ô li 
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1. KiÓm tra bµi cò:
- KiÓm tra bµi viÕt ë nhµ cña HS .
- GV nhËn xÐt chung .
2. Bµi míi:
H§1: H­íng dÉn c¸ch viÕt.
- GV hướng dẫn HS quan sát bài viết.
- Gọi HS đọc nội dung bài viết.
- Phân tích độ cao khcách chữ ở từ : đồ chơi
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ: tươi cười
- HS viết bảng con.
-Phân tích độ cao khoảng cách chữ ở từ : ngày hội
- Cho HS viÕt vµo b¶ng con. Gi¸o viªn quan s¸t.
H§2: Thùc hµnh.
- H­íng dÉn viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV quan s¸t söa sai.
3. Cñng cè - DÆn dß:
- Cho HS nªu l¹i c¸ch viÕt ch÷ .
- GV nhËn xÐt giê häc. DÆn HS vÒ nhµ luyÖn thªm.
* Häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt.
- đồ chơi,tươi cười, ngày hội 
+đồ chơi Ò HS tự phân tích
+ tươi cườiÒ HS tự phân tích
+ ngày hộiÒ HS tự phân tích
 - Häc sinh viÕt vµo b¶ng con. 
* Më vë viÕt bµi.- ViÕt vë tËp viÕt
*****************************************************
MÜ thuËt
Xem tranh phong c¶nh
Gi¸o viªn chuyªn d¹y
******************************************************
Sinh ho¹t tuÇn 9
I,NhËn xÐt ho¹t ®éng trong tuÇn
H§1: §¸nh gi¸ ho¹t ®éng cña líp trong tuÇn qua.
1. ¦u ®iÓm: 
-Thùc hiÖn tèt mäi nÒ nÕp cña líp.
- ¡n mÆc s¹ch sÏ gän gµng.
- VÖ sinh líp häc s¹ch sÏ.
- Cã ý thøc trong häc tËp, 
2. Tån t¹i:
- Trong c¸c tiÕt häc mét sè b¹n sö dông ®å dïng ch­a thµnh th¹o.
- Trong lóc xÕp hµng vµo líp vµ ra vÒ mét sè em cßn x« ®Èy lÉn nhau.
- T×nh tr¹ng nãi chuyÖn riªng trong líp vÉn cßn: ..
- Mét sè b¹n ®äc, viÕt cßn yÕu: .....
H Đ2: Phương h­íng tuÇn sau :
Hđ4: - Sè em ®¹t ®iÓm m­êi trong tuÇn rÊt cao: 
II,H¸t móa , trß ch¬i
Cả lớp hát tập thể 
Hs hát cá nhân
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
G§ BD To¸n LuyÖn phÐp céng
I.MỤC TIÊU:
Cñng cè cho HS biết làm phép tính cộng trong phạm vi 1-5.
II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Giíi thiÖu bµi.
 2. H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
Bµi 1: TÝnh
- Gọi HS đọc y/cầu bài tập
 2	5 1 2 0
 + + + + +
 2	0 3 3 5
Bµi 2: TÝnh (HS Kh¸ giái)
 1 + 3 + 1=. 2 + 1 + 2 =  1 + 1 + 3 = .
 2 + 1 +1 =.... 4 + 1 + 0 =... 2 + 0 + 3 = ....
-Gäi HS lªn b¶ng líp vµo vë.
Bài 3: Điền dấu(HS Kh¸ giái)
-HS nêu yêu cầu bài.
 - Yêu cầu HS làm bài. 3 em lên bảng làm
 2 + 2  5	 1 + 2.... 3 + 2	 3 + 1.3 + 2
 2 + 3 .5	 1 + 4  3	+ 1 4 + 1 1 + 4
 - GV nhận xét ghi điểm
3. Củng cố - dặn dò :
 - Dặn đọc lại bảng cộng trong phạm vi 1-5.
* H nªu y/c ®Ò bµi .
- 2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
*2 H lªn b¶ng lµm , c¶ líp lµm bµi vµo vë 
- H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn nhau .
- HS làm bài. 3 em lên bảng làm
- Về nhà học thuộc bảng cộng trong phạm vi 1-5
¤ltiÕng viÖt : BÀI 37: ÔN TẬP
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết vÇn: Ôi,ua,ui,ơi,ay,ây,ngày hội,máy bay
-Làm tốt bài tập ë vë «n luyÖn. 
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë «n luyÖn TviÖt.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1.Giíi thiÖu bµi:
 2. H­íng dÉn HS luyÖn ®äc vµ lµm bµi tËp ë vë ¤LtiÕng ViÖt
HĐ1: Đọc bài SGK 
- Gọi HS nhắc lại tên bài học? Cho HS mở sách đọc bµi 37.
HĐ2: Hướng dẫn làm vở bài tập trang 36
Bài 1: Nối
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập 1.Yêu cầu HS nối vào vở bài tập. Nhận xét. 
Bài 2: Điền ay hoÆc ơi hoặc ây .
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 2 
-yêu cầu HS ghÐp vÇn vµ ®iÒn ®óng tõ.
 -Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
Bài 3: Điền tiÕng người hoÆc cây ,hoÆc lấy
-Gọi HS nh¾c l¹i yêu cầu bài tập 3. 
-yêu cầu HS ®iÒn tiÕng sao cho ®óng .
-Nhận xét kÕt luËn ®¸p ¸n ®óng.
-Gäi HS ®äc l¹i c¸c c©u trªn.
Bài 4: Viết ngày hội,máy bay: 2 dòng 
-Yªu cÇu HS viÕt bµi vµo vë.
-GV chÊm 1 sè bµi nhËn xÐt
3. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc.
 L¾ng nghe.
* Đọc cá nhân- đồng thanh 
* Lớp làm vào vở . 2, 3 HS nªu kÕt qu¶
*HS nªu
- 2 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
-§¸p ¸n: ngủ say,gió trời,máy bay.
*HS nªu
- 1 HS lên bảng điền.
- Lớp làm vào vở.
-§¸p ¸n: 
+ Người lấy cả nhà cửa,của cải.
+ Người chỉ có cây khế
+ Nhờ cây khế người đó đã khá giả.
* HS viết vào vở 
TH TiÕng ViÖt TiÕt 2: AY-ÂY
I.MỤC TIÊU:
- Củng cố cách đọc và viết: vần ay,ây. T×m ®óng tiÕng cã chøa vÇn ay,ây
-Làm tốt bài tập ë vë thùc hµnh.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 S¸ch gi¸o khoa TV1tËp 1. Vë thùc hµnh.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an(60).doc