Bài soạn tổng hợp các môn lớp 3 - Học kì I

I. Mục tiêu:

1- Giúp HS ôn tập củng cố cách đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số.

2- HS đọc, viết thành thạo các số có ba chữ số.

3- Các em ham thích học toán.

II. Đồ dùng:

- SGK, bảng phụ để HS thực hiện bài tập.

III. Hoạt động dạy - học:

 

doc 421 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 15/08/2018 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn tổng hợp các môn lớp 3 - Học kì I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
bằng sơ đồ
	2 cm
A
B
C
D
	? cm
- Cho HS trao đổi ý kiến để tìm cách vẽ đoan thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB.
¨ HS chuyển từ tổng 2 + 2 + 2 = 6 (cm) thành:
	2 O 3 = 5 (cm).
- HS giải bài toán.
- HS trả lời: 
+ Muốn gấp 2 cm lên 3 lần ta lấy 2 cm nhân 3.
+ Muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.
- HS nhắc lại câu trả lời. HS tự đọc bài toán, vẽ sơ đồ (theo mẫu) rồi giải và chữa.
Tóm tắt:	 6 tuổi
Em
Chị
	 ? tuổi
	Bài giải:
- Năm nay tuổi của chị là:	6 O 2 = 12 (tuổi)
	Đáp số: 12 tuổi
- HS đọc đề toán, tự vẽ sơ đồ và giải.
- HS giải thích mẫu: Số đã cho là 3, số cần tìm nhiều hơn số đã cho là 5 đơn vị: 3 + 5 = 8
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái so sánh
I. Mục tiêu:
- Nắm được 1 kiểu so sánh: so sánh sự vật với con người. 
- Ôn tập về từ chỉ hoạt động.
- Thích học luyện từ và câu.
II. Đồ dùng:
- 4 băng giấy (mỗi băng viết 1 câu thơ, khổ thơ).
- Một số bút dạ, giấy khổ A4, băng dính.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ: 
- GV viết 3 câu còn thiếu các dấu phẩy lên bảng, mời 3 HS.
B – Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập.
* Bài 1: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV mời 4 HS lên bảng.
* Bài tập 2: GV hỏi: 
+ Các em cần tìm các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ ở đoạn nào?
+ Chỉ thái độ của Quang và các bạn khi vô tình gây tai nạn cho cụ già.
* Bài 3: 
ª Củng cố - Dặn dò:
- 3 HS lên bảng, mỗi em thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong một câu.
- Bà em, mẹ em và chú em đều là công nhân xưởng gỗ.
- Hai bạn nữ học giỏi nhất lớp em đều xinh xắn, dễ thương và rất khéo tay.
- Bộ đội ta trung với nước, hiếu với dân.
* Bài 1: 
- Một HS đọc nội dung. Lớp theo dõi SGK.
- Cả lớp làm bài.
- 4 HS lên bảng.
- Cả lớp chữa bài trong vở.
a) Trẻ em như búp trên cành.
b) Ngôi nhà như trẻ nhỏ.
c) Cây pơ – mu im như người lính canh.
d) Bà như quả ngọt chín rồi.
- Một HS đọc yêu cầu của bài.
+ Đoạn 1 và gần hết đoạn 2.
+ Hoảng sợ, sợ tái người.
- Viết những điều em vừa kể thành đoạn văn.
- HS nhắc lại những nội dung vừa học.
ThÓ dôc
 ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i.
I, Môc tiªu:
- ¤n ®éng t¸c ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng.
- Ch¬i trß ch¬i “MÌo ®uæi chuét”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ b­íc ®Çu ch¬i ®óng luËt.
II, ChuÈn bÞ:
- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn luyÖn tËp. 
- Ph­¬ng tiÖn: ChuÈn bÞ cßi, kÎ v¹ch, chuÈn bÞ dông cô cho phÇn tËp ®i chuyÓn h­íng (ph¶i, tr¸i) vµ trß ch¬i.
III, Ho¹t ®éng d¹y-häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 12'
13'
11'
1. PhÇn më ®Çu.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
- GV cho HS khëi ®éng vµ ch¬i trß ch¬i “Lµm theo hiÖu lÖnh”.
2-PhÇn c¬ b¶n.
- ¤n ®éng t¸c ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i:
 LÇn 1 GV chØ huy, tõ lÇn 2 ®Ó c¸n sù ®iÒu khiÓn, GV uèn n¾n, gióp ®ì nh÷ng HS thùc hiÖn ch­a tèt. L­u ý mét sè sai th­êng m¾c vµ c¸ch söa (®i kh«ng tù nhiªn, thay ®æi h­íng ®i qu¸ ®ét ngét, th©n ng­êi kh«ng ngay ng¾n...)
- Ch¬i trß ch¬i “MÌo ®uæi chuét”.
 GV lu«n gi¸m s¸t cuéc ch¬i, h­íng dÉn c¸c em cã thÓ tù tæ chøc ch¬i vµ tËp luyÖn ngoµi giê.
3-PhÇn kÕt thóc
- Cho HS ®øng t¹i chç vç tay vµ h¸t. 
- GV cïng HS hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt.
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ: ¤n luyÖn ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i.
- Líp tr­ëng tËp hîp, b¸o caã, HS chó ý nghe GV phæ biÕn.
- HS ch¹y chËm theo 1 hµng däc quanh s©n, tham gia trß ch¬i, ®i theo vßng trßn vç tay vµ h¸t vµ khëi ®éng khíp cæ ch©n, cæ tay, ®Çu gèi, khíp h«ng, khíp vai theo nhÞp h« 2x8.
- HS «n tËp theo yªu cÇu cña GV.
- HS «n tËp theo h×nh thøc n­íc ch¶y d­íi sù chØ dÉn cña GV vµ c¸n sù, chó ý ®¶m b¶o trËt tù, kû luËt.
- HS tham gia trß ch¬i, chó ý ®¶m b¶o an toµn, kh«ng c¶n ®­êng ch¹y cña b¹n. 
- HS vç tay vµ h¸t.
- HS chó ý l¾ng nghe.
THỨ 5
NGÀY DẠY :
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố và vận dụng về gấp một số lên nhiều lần và về nhân số có hai chữ số với số có một chữ số.
- Làm bài đúng, thành thạo.
- Chịu khó học tập.
II. Đồ dùng: 
- Vở bài tập.
III. Hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Bài cũ: 
- Muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm thế nào?
- Gọi HS giải bài 1.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
B- Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn bài
* Bài 1: Cho HS làm bài theo mẫu rồi chữa.
* Bài 2: GV cho HS tự làm.
- Tính: 12	 14	 35
	O 6 	 O 7	O 6
	 72	 98	210
* Bài 3: Cho HS làm bài và chữa bài.
* Bài 4: Cho HS tự làm bâì rồi đổi vở để chữa.
ª Củng cố - Dặn dò:
- Những em làm chậm về nhà làm tiếp.
- HS trả lời.
- Một HS đọc yêu cầu bài.
	Bài giải:
- Năm nay tuổi của chị là:
	6 O 2 = 12 (tuổi)
	Đáp số: 12 tuổi
- Lớp nhận xét.
- HS giải thích bài mẫu: 4 gấp 6 lần được 24 (nhẩm 4 O 6 = 24)
- HS lên bảng chữa bài.
	 29	 44	 
	O 7 	 O 6	
	203	 264
	Bài giải:
- Số bạn nữ tập múa là:
	6 O 3 = 18 (bạn nữ)	
	Đáp số: 18 bạn nữ
a) A B
b) C	D
c) M	 N
CHÍNH TẢ
Bận
I. Mục tiêu:
- Viết chính xác, trình bày đúng các khổ 2 và 3 của bài thơ "Bận" .
- Ôn luyện vần khó: en / oen ; làm đúng các bài tập phân biệt tiếng bắt đầu bằng tr / ch.
- Ham thích học tiếng Việt.
II. Đồ dùng:
- Bảng lớp viết bài tập 2.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ:
B – Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe – viết.
a) Hướng dẫn HS chuẩn bị.
- GV đọc 1 lần khổ thơ 2 và 3.
- GV hỏi:
+ Bài thơ viết theo thể thơ gì?
+ Những chữ nào cần viết hoa?
b) GV đọc cho HS viết vào vở.
c) Chấm, chữa bài.
 ª Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
* Bài tập 2:
* Bài tập 3: Lựa chọn.
ª Củng cố - Dặn dò:
- 2 HS viết bảng lớp, cả lớp viết vào nháp các từ: giếng nước, khiêng, viên phấn, thiên nhiên.
- 2 HS đọc lại. cả lớp theo dõi.
- Hướng dẫn HS nhận xét.
+ Thơ 4 chữ.
+ Các chữ đầu mỗi dòng thơ.
- Cả lớp đọc thầm bài.
- 2 HS lên bảng giải.
* Bài 3a: 
+ Trung: trung thành, trung kiên, kiên trung.
+ Chung: chung thủy, thủy chung, chung chung, chung sức, chung lòng.
+ Kiên, kiêng: kiên cường, kiên nhẫn, ăn kiêng, kiêng nể,...
+ Miến, miếng: miến gà, ...
+ Tiến, tiếng: tiến lên, tiên tiến,...
- GV nhận xét.

Bài 14: HOẠT ĐỘNG THẦN KINH (tt)
I. Mục tiêu: Sau bài học, học sinh biết:
- Vai trò của não trong việc điều khiển mọi hoạt động có suy nghĩ của con người.
- Nêu một số ví dụ cho thấy não điều khiển phối hợp mọi hoạt động của cơ thể.
II. Đồ dùng: Các hình /30, 31
III. Hoạt động dạy và học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
* Hoạt động 1: Làm việc với SGK
- Bước 1: Làm việc theo nhóm.
+ Khi bất ngờ giẫm phải đinh, Nam đã có phản ứng như thế nào?
+ Sau khi đã rút đinh ra khỏi dép, Nam vứt chiếc đinh đó vào đâu? Việc làm đó có ích lợi gì?
* Hoạt động 2: Thảo luận.
- Bước 1: Làm việc cá nhân
- Bước 2: Làm việc theo cặp
- Bước 3: Làm việc cả lớp
- Trò chơi: thử trí nhớ
* Củng cố - Dặn dò: 
- HS quan sát hình 1/30
- Bước 2: Làm việc cả lớp
+ Khi bất ngờ giẫm phải đinh Nam đã co ngay chân lại. Hoạt động này do tủy sống trực tiếp điều khiển.
+ Sau khi đã rút đinh ra khỏi dép, Nam nứt chiếc đinh đó vào thùng rác. Việc làm đó giúp cho những người đi đường khác không phải giẫm đinh giống Nam.
- HS ví dụ về hoạn động viết chính tả ở hình 2.
- Hai HS quay mặt lại với nhau góp ý cho nhau
- Một số HS xung phong trình bày
- HS tham gia.
ThÓ dôc
 trß ch¬i “®øng ngåi theo lÖnh”
I, Môc tiªu:
- TiÕp tôc «n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng. Yªu cÇu biÕt vµ thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi chÝnh x¸c.
- ¤n ®éng t¸c ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i. Yªu cÇu thùc hiÖn ®éng t¸c ë møc c¬ b¶n ®óng.
- Ch¬i trß ch¬i “§øng ngåi theo lÖnh”. Yªu cÇu biÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®óng luËt.
II, ChuÈn bÞ:
- §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, vÖ sinh s¹ch sÏ, b¶o ®¶m an toµn luyÖn tËp. 
- Ph­¬ng tiÖn: KÎ v¹ch vµ chuÈn bÞ 1 sè cét mèc ®Ó tËp ®i chuyÓn h­íng vµ ch¬i trß ch¬i.
III, Ho¹t ®éng d¹y-häc:
TG
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
12'
13'
11'
1. PhÇn më ®Çu.
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu giê häc.
- Cho HS khëi ®éng vµ ch¬i trß ch¬i “Qua ®­êng léi”.
2-PhÇn c¬ b¶n.
- ¤n tËp hîp hµng ngang, dãng hµng
C¸n sù chØ huy, GV uèn n¾n vµ söa sai cho HS. Cho c¸c tæ thi ®ua víi nhau.
- ¤n ®éng t¸c ®i chuyÓn h­íng ph¶i, tr¸i:
 GV thay ®æi vÞ trÝ ®Æt c¸c cét mèc ®Ó HS tù ®iÒu chØnh c¸c hµng cho ®Òu
- Ch¬i trß ch¬i “§øng ngåi theo lÖnh”.
H­íng dÉn HS c¸ch ®iÒu khiÓn vµ tù tæ chøc ch¬i ngoµi giê häc.
3-PhÇn kÕt thóc
- Cho HS ®i chËm theo vßng trßn võa ®i võa h¸t. 
- GV cïng HS hÖ thèng bµi.
- GV nhËn xÐt giê häc.
- GV giao bµi tËp vÒ nhµ: ¤n tËp c¸c néi dung §H§N vµ RLKNV§.
- Líp tr­ëng tËp hîp, b¸o c¸o, HS chó ý nghe GV phæ biÕn.
- HS ch¹y chËm chËm theo 1 hµng däc quanh s©n, tham gia trß ch¬i vµ thùc hiÖn 1 sè ®éng t¸c RLTTCB: 
- HS «n tËp theo yªu cÇu cña GV.
- HS «n tËp theo chØ dÉn cña GV vµ c¸n sù.
- HS tham gia trß ch¬i 
- HS võa ®i võa h¸t.
- HS chó ý l¾ng nghe.
THỨ 6
NGÀY DẠY 
TẬP LÀM VĂN
Nghe – kể : Không nỡ nhìn, tập tổ chức cuộc họp
I. Mục tiêu:
- Nhớ nội dung truyện, hiểu điều câu truyện muốn nói, kể lại đúng.
- Biết cùng các bạn trong tổ mình tổ chức cuộc họp trao đổi một vấn đề liên quan tới trách nhiệm của HS trong cộng đồng.
II. Đồ dùng:
- Tranh minh họa, bảng lớp.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ:
- GV nhận xét – Ghi điểm.
B – Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.
* Bài tập 1: 
- GV kể chuyện, hỏi:
+ Anh thanh niên làm gì trên chuyến xe buýt?
+ Bà cụ ngồi bên cạnh hỏi anh:"Cháu nhức đầu à? Có cần dầu xoa không?". Anh trả lời thế nào?
- GV kể lần 2.
- GV mời 1 HS giỏi kể lại câu chuyện.
- GV mời 3, 4 HS nhìn bảng đã chép các gợi ý.
- GV chốt lại tính khôi hài của câu chuyện.
* Bài 2: 
- GV nhắc HS.
- GV theo dõi HS họp tổ.

ª Củng cố - Dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- 3 HS đọc bài viết kể về buổi đầu đi học của em.
- Lớp nhận xét.
- Một HS đọc toàn văn yêu cầu của bài tập. Cả lớp quan sát tranh.
+ Anh ngồi hai tay ôm mặt.
+ Cháu không nỡ ngồi nhìn các cụ già và phụ nữ phải đứng.
- HS chăm chú nghe.
- Từng cặp HS tập kể.
- 3, 4 HS thi kể lại chuyện. Cả lớp trả lời.
- HS có thể có những ý kiến khác.
* Ví dụ: Anh thanh niên là đàn ông mà không biết nhường chỗ ngồi cho người già và phụ nữ.
- Một HS đọc yêu cầu của bài tập và gợi ý.
- Một HS đọc trình tự của 5 bước.
- Cần chọn nội dung: tôn trọng luật đi đường, bảo vệ của công, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.
- 2, 3 tổ trưởng thi điều khiển.
- HS nhớ cách tổ chức, điều khiển cuộc họp.


TẬP VIẾT
Ôn chữ hoa E, Ê
I. Mục tiêu:
- Củng cố cách viết các chữ viết hoa E, Ê thông qua bài tập ứng dụng.
- Viết tên riêng (Ê - Đê) bằng chữ cỡ nhỏ.
II. Đồ dùng:
- Mẫu chữ viết hoa E, Ê.
- Từ Ê – Đê và câu tục ngữ: "Em thuận anh hòa là nhà có phúc" trên dòng kẻ ô li.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ: GV kiểm tra HS viết bài ở nhà.
B – Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Viết trên bảng con.
a) Luyện viết chữ hoa.
- GV viết mẫu, nhắc lại cách viết từng chữ.
E Ê 
b) Luyện viết từ ứng dụng (tên riêng).
Ê - Đê
c) Luyện viết câu ứng dụng:
Em thuận anh hòa là nhà có phúc
- GV giúp HS hiểu nội dung câu tục ngữ.
ª Hoạt động 3: 
- Hướng dẫn HS viết vào vở tập viết.
- Chấm, chữa bài. 
ª Củng cố - Dặn dò:
- Một HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước (Kim Đồng).
- 2 hoặc 3 HS viết bảng lớp.
- HS tìm các chữ hoa có trong bài: E, Ê.
- HS tập viết các chữ E, Ê trên bảng con.
- HS đọc từ ứng dụng: tên riêng Ê – Đê.
- HS tập viết trên bảng con.
- HS viết câu ứng dụng.
- HS đọc câu ứng dụng: Em thuận anh hòa là nhà có phúc.
+ Anh em thương yêu nhau, sống hòa thuận là hạnh phúc lớn của gia đình.
- HS tập viết trên bảng con: Ê – Đê, Em.
- Chữ E: 1 dòng.
- Tên riêng Ê – Đê: 2 dòng.
- Câu ứng dụng: 5 lần.
- Em nào viết chưa xong về nhà viết tiếp.
BẢNG CHIA 7
I. Mục tiêu:
- Dựa vào bảng nhân 7 để lập bảng chia 7 và học thuộc bảng chia 7.
- Thực hành chia trong phạm vi 7 và giải toán.
- Chịu khó học tập. Ham thích học toán.
II. Đồ dùng: 
- Các tấm bìa, mỗi tấm có 7 chấm tròn.
III. Hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Bài cũ: Luyện tập
- Gọi 1 HS chữa bài 3:
	Bài giải:
- Số bạn nữ tập múa là:
	6 O 3 = 18 (bạn nữ)	
	Đáp số: 18 bạn nữ
- Gọi 2, 3 em đọc bảng nhân 7.
B- Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn HS lập bảng chia 7. Hướng dẫn tương tự như bảng chia 6.
ª Hoạt động 3: Thực hành.
* Bài 1: Tính nhẩm.
* Bài 2: Tính nhẩm.
- Cho HS làm theo từng cột tính. Khi chữa nên cho HS phát hiện mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia.
* Bài 3: Có 56 học sinh xếp đều 7 hàng. Hổi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?
	Bài giải:
- Số học sinh mỗi hàng:
	56 : 7 = 8 (học sinh)
	Đáp số: 8 học sinh
ª Củng cố - Dặn dò:
- Một HS chữa bài 3.
- 2, 3 HS đọc bảng nhân 7.
- HS nhận xét.
- HS chữa vào vở.
- HS lập lại công thức của bảng nhân 7 rồi chuyển thành công thức tương ứng của bảng chia 7.
* Bài 1: 
	28 : 7 = 4	70 : 7 = 10
	14 : 7 = 2	56 : 7 = 8
	42 : 7 = 6	35 : 7 = 8
- Cột 3, 4 tương tự.
- Tính nhẩm:
	7 O 5 = 35
	35 : 7 = 5
	35 : 5 = 7
- Cột 2, 3, 4, nhẩm tương tự.
* Bài 3: Có 56 học sinh:
+ Xếp đều: 7 học sinh mỗi hàng.
+ Xếp được ? hàng.
	Bài giải:
- Số học sinh mỗi hàng:
	56 : 7 = 8 (học sinh)
	Đáp số: 8 học sinh
- Về nhà tiếp tục học thuộc bảng chia.
@&?
Sinh hoạt tập thể
Sinh hoạt lớp đánh giá tuần qua
I/Mục tiêu:
-Sau tiết học học sinh nhận thức được việt làm giờ học sinh hoạt 
-Học sinh có ý thức được sau một tuần học , có nhận định thi đua báo cáo của các tổ .
-Học sinh yêu thích có ý chí phấn đáu trong giờ học .
II/Hoạt động dạy học :
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
A/Hoạt động 1:
Hoạt động thầy giáo nhận xét trong tuần 
+Thầy giáo báo cáo các nhânj xét chung trong tuần .
 thứ hai 
 thứ ba
thứ tư
thứ năm
thưsáu
thứ bảy
-Giáo viên nhận xét bài cùng lớp.
-Các buổi tăng cường , quá trình học tập vàgiữ gìn sách vở
-Giáo viên bổ sung nêu nhận xét .
 B/Hoạt động 2:
-Hoạt động thi đua của 3 tổ .
+Nhằm các tổ đánh giá cho nhau 
+Nội dung chẩn bị từ cả tuần 
-Giao nhiệm vụ cho 3 tổ làm nhóm .
III/Củng cố dặn dò :
-Dặn thêm một số công việc tuần đến 
 -Nhận xét tiết học 
-Học sinh thấy vai trò trách nhiệm của mình
-Lớp theo dõi nhận xét của tổ mình 
-Từng tổ báo cáo lại 
-Nội dung chẩn bị từ cả tuần 
Học sinh lắng nghe thực hiện 
Tuần 8
TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN:Các em nhỏ và cụ già
I. Mục tiêu:
A – Tập đọc:
1. Rèn kỹ năng đọc thành tiếng:
- Chú ý đọc đúng các từ ngữ: sải cánh, ríu rít, vệ cỏ, mệt mỏi.
- Đọc đúng các kiểu câu: Câu kể, câu hỏi.
- Biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật.
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu:
- Hiểu nghĩa các từ trong truyện: sếu, u sầu, nghẹn ngào...
- Nắm được nội dung và ý nghĩa của câu chuyện:Mọi người trong cộng đồng phải biết yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến nhau để cuộc sống tốt đẹp hơn.
B – Kể chuyện:
1. Rèn kỹ năng nói: Biết nhập vai và kể lại được toàn bộ câu chuyện. Kể tự nhiên và phù hợp với diễn biến câu chuyện.
2. Rèn kỹ năng nghe.
II. Đồ dùng:
- Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ: "Bận"
- Gọi 2, 3 HS đọc thuộc lòng bài và trả lời câu hỏi:
+ Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc gì?
- GV nhận xét – Ghi điểm.
B – Bài mới:
A – Tập đọc:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Luyện đọc.
a) GV đọc diễn cảm toàn bài.
b) Hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- Đọc từng câu.
- GV nhắc nhở các em ngắt, nghỉ hơi đúng, đọc đúng giọng câu kể, câu hỏi.
- GV kết hợp giúp HS giải nghĩa những từ khó (SGK). Có thể yêu cầu HS đặt câu với những từ: u sầu, nghẹn ngào.

ª Hoạt động 3: Hướng dẫn tìm hiểu bài.
+ Các bạn nhỏ đi đâu?
+ Điều gì gặp trên đường khiến các bạn nhỏ phải dừng lại?
+ Các bạn quan tâm đến ông cụ như thế nào?
+ Ông cụ gặp chuyện gì buồn?
+ Câu chuyện muốn nói với em điều gì?

ª Hoạt động 4: Luyện đọc lại.
- GV bình chọn CN đọc tốt.
B - Kể chuyện:
1) GV nêu nhiệm vụ.
1) Hướng dẫn HS kể lại câu chuyện theo lời một bạn nhỏ.
- GV chọn 1 HS kể mẫu.
- Ví dụ (sách giáo viên).
- GV và cả lớp bình chọn.
ª Củng cố - Dặn dò:
- Các em đã bao giờ làm việc gì để thể hiện sự quan tâm đến người khác như các bạn nhỏ chưa?
- GV nhận xét.
- 2 hoặc 3 HS đọc thuộc lòng bài thơ "Bận" và trả lời câu hỏi về nội dung.
+ Mọi người, mọi vật và cả em bé đều bận rộn làm những công việc có ích, đem niềm vui nhỏ góp vào cuộc đời.
- Lớp nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc từng câu.
- Đọc từng đoạn trước lớp.
- HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn trong bài.
+ Sau tai họa ấy, gương mặt mẹ tôi không bao giờ hết vẻ u sầu.
+ Em bé nói trong tiếng nức nở, nghẹn ngào.
- Đọc từng đoạn trong nhóm.
- 5 HS tiếp nối nhau đọc 5 đoạn của bài.
- HS đọc thầm đoạn 1, 2, trả lời các câu hỏi:
+ Các bạn đi về nhà sau một cuộc dạo chơi vui vẻ.
+ Các bạn gặp một cụ già đang ngồi ven đường, vẻ mệt mỏi, cặp mắt lộ vẻ u sầu.
+ Các bạn băn khoăn và trao đổi với nhau .....
- HS đọc thầm đoạn 3 và 4.
+ Cụ bà bị ốm nặng, đang nằm trong bệnh viện, rất khó qua khỏi.
- Cả lớp đọc thầm đoạn 5, trao đổi theo nhóm để chọn một tên khác cho chuyện.
- 4 HS tiếp nối nhau thi đọc các đoạn 2, 3, 4, 5. Thi đọc truyện theo vai.
- Cả lớp bình chọn.
- 4 em đóng 4 vai.
- Một HS kể mẫu.
+ Đoạn 1: kể theo lời một bạn nhỏ.
+ Đoạn 2: Kể theo lời bạn trai.
- Từng cặp HS kể theo lời nhân vật.
- Một vài HS thi kể trước lớp.
- Một HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp bình chọn.
- HS về nhà tiếp tục tập kể.
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Củng cố và vận dụng bảng nhân 7 để làm tính và giải bài toán liên quan đến bảng chia 7.
- Làm đúng các bài tập.
- Tự giác học, yêu thích giờ toán.
II. Hoạt động dạy - học:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A- Bài cũ: Bảng chia 7.
- Chữa bài 3, 4
B- Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn bài.
- Gv hướng dẫn HS tự làm và chữa các bài tập.
* Bài 1: Cho HS tự làm rồi chữa bài. (phần a và b).
* Bài 2: Gọi HS lên bảng làm bài.
* Bài 3: Cho HS tự đọc thầm bài toán rồi giải và chữa bài.
* Bài 4: HS có thể giải bài toán bằng 1 trong 2 cách.
ª Củng cố - Dặn dò:
- 3, 4 em đọc bảng chia 7.
- HS chữa bài 3 và 4.
	28 7
	28 4
	 0
- Để cả lớp cùng nhớ lại cách làm khi làm bài nên kết hợp nói và viết.
- HS làm bài theo mẫu trên rồi chữa bài.
	Bài giải:
- Số nhóm học sinh được chia là:
	35 : 7 = 5 (nhóm)
	Đáp số: 5 nhóm
* Cách 1: Phần a hình vẽ có 7 cột, mỗi cột có 3 con mèo, như vậy số con mèo là sso scon mèo trong mỗi cột, tức là có 3 con mèo.
* Cách 2: Đếm số con vật trong mỗi hình a hoặc b rồi chia cho 7 được số con vật. Chẳng hạn, phần b có 14 con mèo, số con mèo là: 14 : 7 = 2 (con).
Thứ 3 
Ngày dạy :
ĐẠO ĐỨC
Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Biết thể hiện sự quan tâm, chăm sóc những người thân trong những tình huống cụ thể.
- HS hiểu rõ về các quyền trẻ em có liên quan đến chủ đề bài học.
- Biết thực hiện quyền được tham gia của mình: bày tỏ thái độ tán thành những ý kiến đúng.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
3phút
10phút
14phút
7phút
4phút
A- Bài cũ: "Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em".
+ Em nghĩ gì về tình cảm và sự chăm sóc của mọi người trong gia đình dành cho em?
+ Em nghĩ gì về những bạn nhỏ thiệt thòi hơn chúng ta?
B- Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: GV chia nhóm:
* Tình huống 1: Bài tập 4 cơ bài tập Đạo đức trang 14.
* Tình huống 2: Vở bài tập.
- GV kết luận.
ª Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến.
1) GV lần lượt đọc từng ý kiến, xem 3 ý kiến sách GV.
2) Thảo luận.
3) GV kết luận: Các ý kiến a, c là đúng. Ý kiến b là sai.
ª Hoạt động 4: HS giới thiệu tranh.
ª Hoạt động 5: HS múa hát.
ª Củng cố - Dặn dò:
-Dặn xem lại bài ở nhà 
-Nhận xét tiết học 
- 2 HS trả lời bài học.
+ Đó là quyền mà mọi trẻ em đều được hưởng.
+ Chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với các bạn.
- Mỗi nhóm đóng vai một tình huống.
- Các nhóm khác thảo luận.
- Các nhóm đóng vai.
- Thảo luận cả lớp.
* Tình huống 1: Lan cần chạy ra khuyên ngăn không được nghịch lại.
* Tình huống 2: Huy nên dành thời gian đọc báo cho ông nghe.
- HS giới thiệu tranh mình vẽ về các món quà mừng sinh nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em.
- HS múa hát, kể chuyện.
- Thảo luận chung.
CHÍNH TẢ
Nghe – Viết : Các em nhỏ và cụ già
I. Mục tiêu:
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng đoạn 4 của truyện "Các em nhỏ và cụ già".
- Làm đúng bài tập chính tả tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r / d / gi.
- Chịu khó viết bài, tự giác. Thích học Chính tả.
II. Đồ dùng:
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2a hoặc 2b.
- SGK, vở bài tập, vở ô li, bảng con.
III. Các hoạt động:
TG
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A – Bài cũ: 
- GV đọc cho 2, 3 HS viết bảng.
- GV nhận xét – Ghi điểm.
B – Bài mới:
ª Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
ª Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe – viết.
a) Hướng dẫn chuẩn bị.
- GV đọc diễn cảm đoạn 4 của truyện.
- GV hỏi:
+ Đoạn này kể chuyện gì?
- Hướng dẫn HS nhận xét chính tả.
+ Không kể đầu bài, đoạn văn trên có mấy câu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn viết hoa?
+ HS tập viết chữ ghi tiếng khó hoặc dễ lẫn.
b) HS nghe GV đọc, viết bài vào vở.
c) Chấm, chữa bài.
 ª Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả (2) lựa chọn.
ª Củng cố - Dặn dò:
- Nhắc những HS viết bài chính tả còn mắc lỗi về nhà viết lại cho đúng 3 lần mỗi chữ viết sai.
- 2, 3 HS viết bảng con, các tiếng chứa âm, vần khó đã luyện ở bài trước: nhoẻn cười, nghẹn ngào, hèn nhác, kiêng nể.
- Lớp nhận xét.
+ Cụ già nói với các bạn nhỏ lý do khiến cụ buồn. Cụ bà ốm nặng, nằm viện ... Các bạn làm cụ cảm thấy lòng nhẹ hơn.
+ Đoạn văn trên có 7 câu
+ Các chữ đầu câu.
+ Ngừng lại, nghẹn ngào, xe buýt ...
- HS làm bài 2a.
+ Câu

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop3 hk I cktkn.doc