Bài soạn Tổng hợp các môn học khối lớp 1 - Tuần 31 năm học 2010

I. Mục tiêu:

- Kể được một vài lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với cuộc sống của con người.

- Nu được một vài việc cần làm để bảo vệ cây và hoa nơi công cộng.

- Yu thin nhin thích gần gũi với thin nhin.

*HS khá, giỏi nêu được lợi ích của cây và hoa nơi công cộng đối với môi trường sống.

- Biết bảo vệ cây và hoa ở trường, ở đường làng ng xĩm v những nơi công cộng khác; Biết nhắc nhở bạn bè cùng thực hiện.

II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên:

- Dự kiến sân trường.

- Vở bài tập.

2. Học sinh:

- Vở bài tập.

 

doc 21 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 59Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối lớp 1 - Tuần 31 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.
- Học sinh làm bài tập 
- Học sinh thảo luận chuẩn bị đóng vai 
- Cả lớp nhận xét – bổ xung
Thảo luận theo tổ và trình bày 
- Nhận bảo vệ và chăm sóc cây ở vườn trường 
- Vào tháng 5 
- Xới đất , tưới cây . 
- Học sinh nêu 
“Cây xanh cho bóng mát 
 Hoa cho sắc , cho hương 
 Xanh , sạch đẹp môi trường 
 Ta cùng nhau gìn giữ “ 
- Bảo vệ cây và hoa em phải xới đất tưới cây không hái hoa vứt lá .
- Ghi nhận 
TẬP ĐỌC
NGƯỠNG CỬA
I/ MỤC TIÊU 
Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : ngưỡng cửa , nơi này , cũng quen , dắt vòng , đi men . Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ , khổ thơ . 
Hiểu nội dung bài : Ngưỡng của là nơi đứa trẻ tập đi ngững bước đầu tiên , rồi lớn lên đi xa hơn nữa . 
Trả lời được câu hỏi 1 ( SGK) 
Giáo dục học sinh ngôi nhà có ngưỡng cửa 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Tranh sách giáo khoa 
Học sinh : Sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HOC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra 
 Gọi học sinh đọc bài và hỏi 
Ai đã giúp Hà khi bạn bị gãy bút chì ? 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Ngưỡng cửa 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Giáo viên đọc mẫu 
Luyện đọc tiếng từ 
Luyện đọc câu đoạn bài 
Hoạt động 2 : Ôn vần ăt , ăc 
Tìm tiếng trong bài có vần ăt ? 
Nhìn tranh nói câu chứa tiếng có vần ăt , ăc 
Củng cố 
Gọi học sinh đọc bài 
Nhận xét 
TIẾT 2 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài 
Gọi học sinh đọc khổ thơ 1 
Ai dắt em bé tập đi men ngưỡng cửa ? 
Gọi học sinh đọc khổ thơ 2 , 3 
Bạn nhở qua ngưỡng cửa để đi đến đâu ? 
Hoạt động 2: Luyện nói 
Giới thiệu yêu cầu học sinh 
Chi nhóm hỏi nhau 
Hằng ngày , từ ngưỡng cửa nhà mình , bạn đi những đâu ? 
4/ Củng cố 
 Thi đua đọc diễn cảm 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Học thuộc lòng bài 
Chuẩn bị bài : Kể cho be nghe 
Nhận xét tiết học 
Hát 
Người bạn tốt 
Nụ giúp Hà 
Nhắc lại 
Học sinh đọc 
Học sinh tìm phân tích đọc : ngưỡng cửa , nơi này , quen , dắt vòng , đi men , lúc nào . 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm , lớp 
dắt 
Quan sát nêu : Mẹ dắt bé đi chơi . Chị đang lắc vòng 
Học sinh đọc 
Học sinh đọc 
Mẹ dắt bé tập đi men ngưỡng cửa 
Học sinh đọc 
Bạn nhỏ qua ngưỡng cửa và đi xa hơn nữa 
Quan sát và nói 
Bước qua ngưỡng cửa , bạn NGà đi đến trường . 
Chia nhóm 1 em hỏi 1 em trả lời 
- Hai đội thi 
- Ghi nhận 
Mĩ thuật 
VÏ c¶nh thiªn nhiªn 
I. Môc tiªu 
- Biết quan sát , nhận xét thiên nhiên xung quanh . 
- Biết cách vẽ cảnh thiên nhiên . 
- Vẽ được cảnh thiên nhiên đơn giản 
- Thªm yªu mÕn quª h­¬ng, ®Êt n­íc m×nh. 
II.§å dïng d¹y häc 
*Gi¸o viªn 
- Tranh, ¶nh phong c¶nh : n«ng th«n, miªn nói
*Häc sinh 
- Vë tËp vÏ 1 
- Bót ch×, tÈy, mµu vÏ .
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu 
Ho¹t ®éng d¹y cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
1/ Khởi động 
- Kiểm tra dụng cụ học tập 
2/ Giíi thiÖu : Vẽ cảnh thiên nhiên 
Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t - nhËn xÐt
- GV giíi thiÖu tranh ®Ó HS nhËn biÕt sù phong phó cña c¶nh thiªn nhiªn 
- C¶nh b·i biÓn 
+C¶nh b·i biÓn cã nh÷ng g× ?
- C¶nh n«ng th«n 
+C¶nh n«ng th«n cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ?
+Mµu s¾c trong tranh ntn?
- GV cho HS quan s¸t thªm tranh phong c¶nh kh¸c 
+KÓ l¹i phong c¶nh quª em hoÆc nh÷ng n¬i cã phong c¶nh ®Ñp.
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn häc sinh c¸ch vÏ 
-VÏ c¸c h×nh ¶nh chÝnh 
-VÏ thªm nh÷ng h×nh ¶nh phô cho tranh sinh ®éng h¬n 
-T×m mµu thÝch hîp ®Ó vÏ vµo tranh 
Ho¹t ®éng 3 : Thùc hµnh
- GV gîi ý gióp HS chän phong c¶nh m×nh thÝch ®Ó vÏ 
- GV quan s¸t h­íng dÉn HS thùc hµnh 
Ho¹t ®éng 4 : §¸nh gi¸ - nhËn xÐt
- Gi¸o viªn cïng HS cïng chän mét sè bµi vµ gîi ý HS nhËn xÐt, xÕp lo¹i. 
- GV bæ sung ®¸nh gi¸ 
4/ Củng cố 
5/ Nhận xét - DÆn dß
- GV dÆn dß HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau
KiÓm tra ®å dïng 
+C©y dõa, b·i c¸t, 
+§­êng lµng, nhµ, c©y ..
+Hµi hoµ cã s¸ng, tèi
-HS kÓ 
- HS quan s¸t
- HS vÏ phong c¶nh theo ý thÝch 
- HS nhËn xÐt chän bµi ®Ñp, vÒ:
+H×nh vÏ vµ c¸ch s¾p xÕp 
+Mµu s¾c vµ c¸ch vÏ mµu
- VÏ trang trÝ ®­êng diÒm trªn v¸y ¸o
Thứ ba , ngày 6 tháng 4 năm 2010
Tập viết
TÔ CHỮ HOA Q , R
I/ MỤC TIÊU 
 - Tô được các chữ hoa : Q , R . 
- Viết đúng các vần : ăc , ăt , ươt , ươc : các từ ngữ màu sắc , dìu dắt , dòng nước , xanh mươt kiể chữ thường , cỡ chữ theo vở tập viết 1 , tập hai > ( Mỗi từ viết ít nhất 1 lần ) . 
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ 
 - Giáo viên : Chữ mẫu 
- Học sinh : Vỡ tập viết 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CẢU GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
- Kiểm tra :
- Gọi học sinh lên viết bảng 
- Kiểm tra tập học sinh 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Tô chữ hoa Q, R 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tô chữ hoa Q , R 
- Giới thiệu chữ mẫu hướng dẫn học sinh phân tích + nêu cách viết , viết mẫu 
Hoạt đông 2 : Hướng dẫn viết vần và từ ứng dụng ăc , ăt , ươt , ươc , màu sắc , dìu dắt , dòng nước , xanh mướt 
- Con chữ nào có độ cao 2 dơn vị ? 
- Con chữ nào có độ cao 1,5 đơn vị ? 
- Các con chữ còn lại cao bao nhiêu ? 
- Các con chữ trong chũ được viết như thế nào ? 
- Giáo viên nêu cách viết , viết mẫu 
- Giáo viên viết mẫu 
Hoạt động 3 : Hướng dẫn học sinh viết vào vở 
Nhắc tư thế ngồi viết , theo dõi học sinh viết 
Tuyên dương bài viết đẹp 
4/ Củng cố 
- Thi viết nhanh đẹp 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Tập viết phần ở nhà 
- Hát 
- Học sinh lên bảng viết P , con cừu , ốc bưu 
- Nhắc lại tựa bài 
- Quan sát phân tích , nêu cách viết bảng 
- Quan sát 
- Con chữ d
- Con chữ t 
- Cao 1 đơn vị 
- Các con chữ trang chữ được viết liền nét 
Nhắc lại cách viết 
Học sinh viết vào vở 
Hai đội thi 
- Ghi nhận 
Toán
LUYỆN TẬP
Mục tiêu:
Thực hiện được các phép tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100; bước đầu nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ.
HS khá giỏi: Bài 1, 2, 3.
Chuẩn bị:
Giáo viên:	Đồ dùng luyện tập.
Học sinh:	Vở bài tập.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
- Bài cũ: Gọi học sinh làm bài tập 
2/ Giới thiệu: luyện tập.
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Lưu ý học sinh viết các số phải thẳng cột.
Bài 2: Nêu yêu cầu bài.
Bài 3: Yêu cầu gì?
Lưu ý học sinh phải thực hiện phép tính trước rồi so sánh sau.
Xem băng giấy nào dài hơn thì đo. Khi đo nhớ đặt thước đúng vị trí ở ngay đầu số 0.
Thu chấm – nhận xét.
Bài 4 : Đúng ghi đ , sai ghi s
4/ Củng cố:
Trò chơi: Ai nhanh hơn?
Chia 2 đội: 1 đội ra phép tính, 1 đội đưa ra kết quả.
Nhận xét.
5/ Dặn dò:
Làm lại các bài còn sai.
Chuẩn bị bài: Đồng hồ, thời gian.
Hát.
 72 65 74 12
-11 - 21 - 12 - 46
 61 44 86 58
- Nhắc lại 
34 + 42 = 76 
42 + 34 = 76 
76 - 42 = 34
76 - 34 = 42
Viết phép tính thích hợp 
Quan sát tranh và viết phép tính 
 42 + 34 = 76
 34 + 42 = 76 
 76 - 34 = 42 
 76 – 42 = 34
- Học sinh làm bảng 
30 + 6 = 6 + 30 
45 + 2 < 45 + 3 
55 > 50 + 4 
- Học sinh làm bài 
Học sinh chia 2 đội thi đua nhau.
Nhận xét.
- Ghi nhận 
CHÍNH TẢ
I/ MỤC TIÊU 
Nhìn sách hoặc bảng chép lại và trình bày đúng khổ thơ cuối bài Ngưỡng cửa : 20 chữ trong khoảng 8 – 10 phút 
Điền đúng vần ăt , ăc : chữ g , gh vào chỗ trống . 
Bài tập 2 , 3 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Bảng phụ 
Học sinh : bảng tập 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra 
Gọi học sinh lên bảng viết 
Kiểm tra tập học sinh 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Ngưỡng cửa 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép 
- Gọi học sinh đọc bài 
- Cho học sinh viết những từ khó 
- Giáo viên đọc mẫu lần 2 
- Gọi học sinh đọc bài cho học sinh viết 
- Hướng dẫn bắt lỗi 
- Thu bài chấm điểm 
- Nhận xét bài viết 
Hoạt động 2: Luyện tập 
Điền vần ăt hay ăc 
Điền chư gh hay g 
4/ Củng cố 
Gọi học sinh lên bảng viết lại những từ viết sai 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Tập viết từ sai cho đúng 
Chuẩn bị bìa : Kể cho bé nghe 
hát 
Học sinh lên bảng viết cừu , buồn bực . 
Nhăc lại tựa 
Học sinh đọc thầm 
Học sinh tìm phân tích viết bảng : đường ., buổi , tiên 
Học sinh viết vào vở 
Học sinh bắt lỗi 
Học sinh đọc yêu cầu 
Học sinh điền 
Họ bắt tay chào nhau 
Bé treo áo lên mắc gấp , ghi , ghế . 
Học sinh viết 
Ghi nhận 
Thứ tư , ngày 7 tháng 4 năm 2010 
Toán
ĐỒNG HỒ – THỜI GIAN
Mục tiêu:
Làm quen với mặt đồng hồ, biết xem giờ đúng, có biểu tượng ban đầu về thời gian.
Có biểu tượng ban đầu về thời gian 
Giáo dục học sinh quý trọng thời gian 
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Đồng hồ để bàn.
Mô hình đồng hồ.
Học sinh:
Vở bài tập.
Mô hình đồng hồ.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1/ Khởi động 
- Kiểm tra : Gọi học sinh tính 
2/ Giới thiệu: Học bài đồng hồ – thời gian.
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Giới thiệu mặt đồng hồ và vị trí các kim chỉ giờ.
Cho học sinh quan sát đồng hồ.
Trên mặt đồng hồ có những gì?
Mặt đồng hồ có các số từ 1 đến 12, kim ngắn chỉ giờ, kim dài chỉ phút.
Quay kim chỉ giờ.
Lưu ý học sinh quay từ phải sang trái.
Hoạt động 2: Thực hành xem và ghi số giờ.
Cho học sinh làm vở bài tập.
Đồng hồ đầu tiên chỉ mấy giờ?
Nối với khung số mấy?
Tương tự cho các đồng hồ còn lại.
4/ Củng cố:
Trò chơi: Ai xem đồng hồ nhanh và đúng.
Cho học sinh lên xoay kim để chỉ giờ.
Nhận xét.
5/ Dặn dò:
Tập xem đồng hồ ở nhà.
Chuẩn bị thực hành.
Hát.
Học sinh tính 
45 + 3 = 48 
42 + 6 = 48 
- Nhắc lại tựa bài 
Hoạt động lớp.
Học sinh quan sát.
 số, kim ngắn, kim dài, kim gió.
Học sinh đọc.
Học sinh thực hành quay kim ở các thời điểm khác nhau.
Hoạt động cá nhân.
Học sinh làm bài.
 1 giờ.
 1 giờ.
Học sinh thi đua.
+ 1 học sinh xoay kim.
+ 1 học sinh đọc giờ.
Nhận xét.
TẬP ĐỌC
KỂ CHO BÉ NGHE
I/ MỤC TIÊU 
Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : ầm ĩ , cho sveejn , chăng dây , ăn no , quay tròn , nấu cơm . Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ , khổ thơ . 
Hiểu nội dung bài : Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật , đồ vật trong nhà , ngoài đồng . 
Trả lời được các câu hỏi 2 (SGK) 
Giáo dục học sinh biết yêu các con vật , đò vật trong nhà . 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : tranh 
Học sinh : sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra 
Gọi học sinh đọc bài và hỏi 
Em bé qua ngưỡng cửa để đi đến những đâu ? 
Nhận xét cho điểm 
2/ Giới thiệu : Kể cho bé nghe 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Luyện đọc 
Giáo viên đọc mẫu 
Luyện đọc tiếng từ khó 
Luyện đọc câu , đoạn , cả bài 
Hoạt động 2 : Ôn vần ươc , ươt 
Tìm tiếng trong bài có vần ươc 
Tìm tiếng ngoài bài có vần ươc 
Củng cố 
Gọi học sinh đọc bài 
Nhận xét 
TIẾT 2 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu bài 
Gọi học sinh đọc bài 
Em hiểu con trâu sắc trong bài là gì ? 
Cho học sinh hỏi đáp với nhau theo bài thơ 
Hoạt động 2 : Luyện nói 
Hỏi đáp về con vật mà em biết 
4/ Củng cố 
Thi đua đọc nối tiếp 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
 Nhận xét tiết học 
Chuẩn bị bài Hai chị em 
- Hát 
- Kể cho bé nghe 
- Để đi đến trường 
- Nhắc lại 
- Học sinh đọc thầm 
- Học sinh tìm phân tích đọc : ầm ĩ , chó vện , chăng dây , ăn no , quay tròn , nấu cơm . 
- Học sinh đọc cá nhân , nhóm ,lớp 
- nước 
- bước đi , thước dây , cây đước , hài hước 
- rét mướt , thướt tha .... 
- Học sinh đọc 
- Học sinh đọc thầm 
- Là máy cày 
- 1 học sinh hỏi , 1 học sinh trả lời 
- 1 học sinh hỏi 1 học sinh trả lời 
- Hai đội thi đua 
- ghi nhận 
Môn: Âm nhạc 
 Học hát bài ĐƯỜNG VÀ CHÂN
 I. MỤC TIÊU
- Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca.
- Hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN
-Đàn hát chuẩn xác bài hát.
-Chép lời bài hát ra bảng phụ 
-Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ, đệm ( song loan, thanh phách)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Khởi động 
- Kiểm tra 
-Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn 
- Kiểm tra bài cũ
GV hỏi HS bài hát đã học ở tiết trước, tác giả bài hát. 
-Cho cả lớp, cá nhân ôn hát lại bài hát. GV đệm đàn HS hát hoà cùng đàn.
2/ Giới thiệu : Đường và chân 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 Dạy bài hát Đường và chân. 
-Cho HS nghe băng hát mẫu hoặc GV vừa đệm đàn vừa hát 
-Hưóng dẫn HS tập đọc lời ca theo tiết tấu bài hát 
-Tập hát từng câu, mỗi câu cho HS hát 2-3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hát. Nhắc HS biết lấy hơi ở cuối mỗi câu hát.
-Sau khi tập xong bài hát, cho HS hát lại nhiều lần để thuộc lời, giai điệu và tiết tấu bài hát.
-GV sửa cho HS (nếu các em hát chưa đúng yêu cầu ), nhận xét.
Hoạt động 2 Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách
-GV huớng dẫn HS Hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
4. Củng cố 
- Cho HS đứng lên ôn lại bài hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách 
5. Nhận xét - Dặn dò 
-Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thể hiện tốt tiết học. 
-Động viên nhắc nhở những em chưa tập trung.
-Về nhà hát ôn bài hát vừa tập.
- Hát 
- HS trật tự ổn định chỗ ngồi 
-HS trả lời :
-Bài Đi tới trường. 
-Tác giả Đức Bằng 
-Cá nhân tổ nhóm hát theo đàn.
-HS chú ý lắng nghe.
-HS nghe 
-HS đọc lời ca theo tiết tấu.
-HS tập hát từng câu chú ý chỗ lấy hơi 
-HS hát tổ, nhóm, cá nhân, tập thể 
-HS nghe nhận xét.
-HS hát theo đàn kết hợp gõ đệm theo phách.
-Cả lớp đứng lên thể hiện lại bài hát vừa học kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo phách.
-HS nghe và ghi nhớ về nhà thực hiện theo yêu cầu của GV.
Thứ năm , ngày 8 tháng 4 năm 2010
Toán
THỰC HÀNH
Mục tiêu:
Biết đọc đúng giờ, vẽ kim đồng hồ chỉ đúng các giờ trong ngày.
HS khá giỏi: Bài 1, 2, 3, 4.
Chuẩn bị:
Giáo viên:	Mô hình đồng hồ.
Học sinh:
Vở bài tập.
Mô hình đồng hồ.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Khởi động 
- Bài cũ:
Giáo viên xoay kim, yêu cầu học sinh đọc giờ.
Vì sao con biết?
Nhận xét cho điểm.
2/ Giới thiệu: Học bài thực hành.
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1: Luyện tập.
Bài 1: Nêu yêu cầu bài.
Đồng hồ chỉ mấy giờ?
Kim ngắn chỉ số mấy?
Kim dài chỉ số mấy?
Bài 2: Yêu cầu gì?
Các con vẽ kim ngắn sao cho phù hợp với số giờ người ta cho.
Bài 3: Nêu yêu cầu bài.
Lúc bạn đến trường là mấy giờ?
Lúc ăn cơm là mấy giờ?
4/ Củng cố:
Trò chơi: Ai xem nhanh, đúng.
Học sinh chia 2 đội, đội 1 quay số, đội 2 đọc giờ và ngược lại.
Nhận xét.
5/ Dặn dò:
Tập xem giờ.
Chuẩn bị: Luyện tập.
Hát.
Hoạt động cá nhân.
Viết vào chỗ chấm theo mẫu.
 2 giờ.
 2.
 12.
Học sinh làm bài.
Sửa bài miệng.
Vẽ thêm kim ngắn để đồng hồ chỉ giờ đúng.
Học sinh thực hành vẽ.
Đổi vở để kiểm tra nhau.
Viết giờ thích hợp cho mỗi tranh.
 7 giờ.
Học sinh điền giờ vào tranh cho thích hợp.
Học sinh thi đua chơi.
Đội nào có nhiều em nói giờ đúng nhất sẽ thắng.
Nhận xét.
TẬP ĐỌC
HAI CHỊ EM
I/ MỤC TIÊU 
Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ ngữ : vui vẻ một lát , hét lên , dây cót , buồn . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu .
- Hiểu nội dung bài : Câu em không cho chị chơi đồ chơi của mình và cảm thấy buồn chán vì không có người cùng chơi . 
- Trả lời câu hỏi 1 , 2 ( sgk ) 
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Tranh sgk 
Học sinh : sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra : 
Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi 
Em hiểu con trâu sắt đây là gì ? 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : hai chị em 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 :Luyện đọc 
Giáo viên đọc bài 
Luyện đọc tiếng , từ khó 
Luyện đọc câu đoạn cả bài 
Hoạt động 2 : Ôn vần et , oet 
Tìm tiếng trong bài có vần et ? 
Tìm tiếng ngoài bài có vần et,oet ? 
Củng cố 
 Gọi học sinh đọc bài 
TIẾT 2 
Họat động 1 : Tìm hiểu bài 
Gọi học sinh đọc bài 
- Cậu em làm gì khi chị đụng vào con gấu bông ? 
- Gọi học sinh đọc đoạn 2 
- Cậu em làm gì khi chị lên dây cỏ chiếc ô tô nhỏ ? 
- Gọi học sinh đọc đoạn 3 
- Vì sao cậu em thấy buồn khi ngồi chơi một mình ? 
 - Gọi học sinh đọc cả bài 
- Bài văn khuyên ta điều gì ? 
Hoạt động 2 : Luyện nói 
Em thường chơi cới anh ( chị ) nhứng trò chơi gì ? 
4/ Củng cố 
Gọi học sinh đọc lại bài 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Tập đọc ở nhà 
Chuẩn bị bài Hồ Gươm 
Nhận xét tiết học 
hát 
Học sinh đọc bài 
Con trâu sắt là chiếc máy cày 
Nhận xét 
Nhắc lại 
Học sinh đọc thầm 
Học sinh tìm + phân tích + đọc : Vui vẻ ,, một lát , hét lên , dây cót , luồn 
Học sinh đọc cá nhân , nhóm , lớp .
- hét 
- sấm sét , xét duyệt 
- nát bét , xoèn xoẹt , .
Học sinh đọc 
Học sinh đọc 
Cậu nói chị đừng động vào con gấu bông của mình . 
Học sinh đọc 
Cậu nói chị hãy chơi đồ chơi của chị . Cậu không muốn chị chơi đồ chơi của mình . 
Học sinh đọc 
Cậu em thấy buồn chán vì không có người cùng chơi . Đó là hậu quả của thói ích kỉ 
Học sinh đọc 
Không nên ích kĩ cần có bạn cùng chơi cùng làm 
Thảo luận theo cặp , lên trình bày 
Học sinh đọc bài 
- Ghi nhận 
 TNXH 
 THỰC HÀNH QUAN SÁT BẦU TRỜI
I. Mục tiêu : 
	Biết mô tả khi quan sát bầu trời, những đám mây, cảnh vật xung quanh khi trời nắng, mưa.
	HS khá giỏi: Nêu được một số nhận xét về bầu trời vào buổi sáng, trưa, tối hay những lúc đặc biệt như khi có cầu vồng, ngày có mưa bão lớn.
II. Đồ dùng dạy học:
-Giấy bìa to, giấy vẽ, bút chì, 
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1/ Khởi động 
- Kiểm tra : 
+ Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời nắng? 
Nêu các dấu hiệu để nhận biết trời mưa? 
Nhận xét bài cũ.
2/ Giới thiệu : Hôm nay, chúng ta sẽ quan sát bầu trời để nhận biết rõ hơn về bầu trời mến yêu của chúng ta.
Hoạt động 1 : Quan sát bầu trời.
Bước 1: Giáo viên định hướng quan sát.
Quan sát bầu trời: 
Có thấy mặt trời và các khoảng trời xanh không?
Trời hôm nay nhiều hay ít mây?
Các đám mây có màu gì ? Chúng đứng yên hay chuyển động?
Quan sát cảnh vật xung quanh:
Quan sát sân trường, cây cối, mọi vật  lúc này khô ráo hay ướt át?
Em có trông thấy ánh nắng vàng hay những giọt mưa hay không?
Giáo viên chia nhóm và tổ chức cho các em đi quan sát.
Bước 2: Giáo viên chia nhóm và tổ chức cho các em đi quan sát.
Bước 3: Cho học sinh vào lớp, gọi một số em nói lại những điều mình quan sát được và thảo luận các câu hỏi sau đây theo nhóm.
Những đám mây trên bầu trời cho ta biết những điều gì về thời tiết hôm nay?
Lúc này bầu trời như thế nào?
Bước 4: Gọi đại diện một số nhóm trả lời các câu hỏi:
Giáo viên kết luận: Quan sát những đám mây trên bầu trời và một số dấu hiệu khác cho ta biết trời đang nắng, đang mưa, râm mát hay sắp mưa và kết luận lúc này trời như thế nào.
Hoạt động 2: Vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh
Bước 1: Giao nhiệm vụ hoạt động.
Giáo viên cho học sinh lấy giấy A4 vẽ bầu trời và cảnh vật xung quanh (theo quan sát hoặc tưởng tượng). Dùng bút tô màu vào cảnh vật, bầu trời.
Bước 2: Thu kết thực hành:
Cho các em trưng bày sản phẩm theo nhóm, chọn bức đẹp nhất để trưng bày trước lớp và tự giới thiệu về bức tranh của mình.
4.Củng cố 
Hát bài hát: “Thỏ đi tắm nắng”
5/ Nhận xét – dặn dò : 
 Cho học sinh hát bài hát: “Thỏ đi tắm nắng”
Học bài, xem bài mới..
Khi nắng bầu trời trong xanh có mây trắng, có Mặt trời sáng chói, 
Khi trời mưa bầu trời u ám, mây đen xám xịt phủ kín, không có mặt trời, 
Học sinh nhắc tựa.
Học sinh lắng nghe nội dung quan sát do giáo viên phổ biến.
Học sinh quan sát theo nhóm và ghi những nhận xét được vào tập hoặc nhớ để vào lớp để nêu lại cho các bạn cùng nghe.
Học sinh vào lớp và trao đổi thảo luận.
Nói theo thực tế bầu trời được quan sát.
Các nhóm cử đại diện trả lời câu hỏi.
Học sinh nhận giấy A4 tại giáo viên và nghe giáo viên hướng dẫn cách vẽ.
Học sinh vẽ bầu trời vcảnh vật xung quanh theo quan sát hoặc tưởng tượng được.
Các em trưng bày sản phẩm của mình tại nhóm và tự giới thiệu về tranh vẽ của mình.
Thực hành ở nhà.
Thứ sáu , ngày 9 tháng 4 năm 2010 
CHÍNH TẢ
KỂ CHO BÉ NGHE
I/ MỤC TIÊU 
Nghe viết chính xác 8 dòng dầu bài thơ Kể cho bé nghe trong khoảng 10 – 15 phút . 
Điền đúng vần ươc , ươt : chữ ng , ngh vào chỗ trống 
Bài tập 2 , 3 (sgk) 
Giáo dục học sinh tính cẩn thận 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : bảng phụ 
Học sinh :: bảng tập 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Gọi học sinh lên bảng viết buổi đầu tiên , con đường 
Kiểm tra tập – nhận xét cho điểm 
2/ Giới thiệu : Kể cho bé nghe 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh viết 
Giáo viên đọc mẫu lần 1
Hướng dẫn học sinh viết từ khó 
Giáo viên đọc bài cho học sinh viết vào vở 
Hướng dẫn học sinh bắt lỗi 
Chấm điểm – nhận xét bài 
Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 
a/ Điền vần ươc hay ươt 
b/ Điền chữ ng hay ngh 
4/ Củng cố 
 Gọi học sinh lên bảng viết lại những từ viết sai 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Cho học sinh viết từ sai cho đúng 
Chuẩn bị bài Hồ Gươm 
- Nhận xét tiết học 
- Hát 
Học sinh viết 
Nhắc lại 
Học sinh đọc thầm + cá nhân đọc 
Học sinh tìm , phân tích và viết bảng : chó vện , con nhện , ăn no , quay tròn 
Học sinh viết bài 
Học sinh bắt lỗi 
Học sinh làm vào vở 
Mái tóc rất mượt , thước đo vải 
Ngày , nghỉ , người 
Học sinh viết 
- Ghi nhận 
Kể chuyện 
DÊ CON NGHE LỜI MẸ 
I/ MỤC TIÊU 
Kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và câu hỏi gợi ý dưới tranh 
Hiểu nội dung câu chuyện : Dê con biết nghe lời mẹ nên đã khoong mắc mưu Sói . Sói bị thất bại , tiu nghỉu bỏ đi , 
Giáo dục học sinh phải biết nghe lời mẹ 
II/ CHUẨN BỊ 
Giáo viên : Tranh sách giáo khoa
Học sinh : Sách giáo khoa 
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Khởi động 
Kiểm tra : Gọi học sinh kể lại một đoạn câu chuyện 
Nhận xét – cho điểm 
2/ Giới thiệu : Dê con nghe lời mẹ 
3/ Hoạt động chính 
Hoạt động 1 : Giáo viên kể chuyện 
Giáo viên kể lần 1
Giáo viên kể lần 2 từng đoạn kết hợp tranh minh họa 
Hoạt động 2 : Học sinh kể từng đoạn theo tranh 
Hoạt động 3 : Tìm hiểu ý nghĩa 
Các em biết vì sao Sói lại tiu nghỉu , cúp đuôi bỏ đi không ? 
- Truyện khuyên em điều gì ? 
4/ Củng cố 
Cho hai đội thi kể chuyện theo từng đoạn 
Nhận xét – tuyên dương 
5/ Nhận xét – dặn dò 
Dựa theo tranh tập k

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 31(8).doc