Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 2 - Tuần 26

I. Mục tiêu

- Ngắt nghỉ hơi ở các dấu câu và cụm từ rừ ý ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài .

- Hiểu ND: Cá con và Tôm càng đều có tài riêng . Tôm cứu được bạn qua khỏi nguy hiểm . Tỡnh bạn của họ vỡ vậy càng khăng khít (( trả lời được các CH1,2,3,5 )

* HS khá , giỏi trả lời được CH4 ( hoặc CH : Tôm Càng làm gỡ để cứu Cá Con ? )

II. Chuẩn bị:

 Tranh minh hoùa , baỷng phuù vieỏt caực caõu vaờn caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc

doc 36 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 109Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 2 - Tuần 26", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vaø Caù Con “ 
 b)Höôùng daãn keå chuyeän :
a/ Keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän :
Böôùc 1 : Keå trong nhoùm .
- GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm vaø yeâu caàu moãi nhoùm keå laïi moät noäi dung 1 böùc tranh trong nhoùm .
Böôùc 2 : Keå tröôùc lôùp . 
-Yc caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân keå tröôùc lôùp .
- Môøi caùc em khaùc nhaän xeùt .
- Yeâu caàu keå truyeän theo hai laàn .
 -Treo tranh vaø yeâu caàu quan saùt tranh .
Böùc tranh 1: Toâm Caøng vaø Caù Con laøm quen vôùi nhau trong tröôøng hôïp naøo ?
- Hai baïn ñaõ noùi gì vôùi nhau ?
- Caù Con coù hình daùng beân ngoaøi nhö theá naøo? 
Böùc tranh 2: Caù Con khoe gì vôùi baïn ?
-Caù Con ñaõ troå taøi bôi loäi cuûa mình cho Toâm Caøng xem nhö theá naøo ? 
Böùc tranh 3: Caâu chuyeän coù theâm nhaân vaät naøo 
- Con caù ñoù ñònh laøm gì ?
- Toâm Caøng ñaõ laøm gì khi ñoù ?
 Böùc tranh 4:. Toâm Caøng quan taâm ñeán Caù Con ra sao?
- Caù Con noùi gì vôùi Toâm Caøng ?
Vì sao caû hai baïn laïi keát thaân vôùi nhau 
b/ Keå laïi caâu chuyeän theo vai : 
-Goïi 3 em xung phong leân keå laïi .
- Toå chöùc cho caùc nhoùm thi keå .
-Yc caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân keå tröôùc lôùp .
- GV nhaän xeùt tuyeân döông nhöõng nhoùm keå toát 
- Goïi moät em khaù keå laïi toaøn boä caâu chuyeän .
 c) Cuûng coá daën doø : 
 -Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
- Daën veà nhaø keå laïi cho nhieàu ngöôøi cuøng nghe 
-- Laéng nghe .
- Moät soá em nhaéc laïi caâu chuyeän .
- Chia thaønh caùc nhoùm vaø keå trong nhoùm . Moãi em keå moät laàn . Caùc HS khaùc nghe nhaän xeùt vaø boå sung cho baïn .
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy . 
- Moãi em keå moät ñoaïn caâu chuyeän .
- Laéng nghe boå sung yù kieán cho nhoùm baïn 
- 8 HS keå tröôùc lôùp .
- Quan saùt tranh trong nhoùm .
-Chuùng laøm quen vôùi nhau khi Toâm Caøng ñang taäp buùng caøng .
- Hoï töï giôùi thieäu vaø laøm quen .
- Thaân deït treân ñaàu coù hai maét troøn xoe , mình coù lôùp vaûy baïc oùng aùnh .
- Ñuoâi toâi vöøa laø maùi cheøo, vöøa laø baùnh laùi ñaáy .
- Noù bôi nheï nhaøng luùc thì queïo traùi luùc thì queïo phaûi , thoaên thoaét khieán Toâm Caøng phuïc laên .
- Moät con caù to maét ñoû ngaàu lao tôùi .
- AÊn thòt Caù Con .
-Noù buùng caøng ñaåy Caù Con vaøo moät nghaùch ñaù nhoû .
- Noù xuyùt xoa hoûi baïn coù ñau khoâng ?
- Caûm ôn baïn toaøn thaân toâi coù boä aùo giaùp neân toâi khoâng bò ñau .
- Vì Caù Con bieát taøi cuûa Toâm Caøng hoï neå troïng vaø quyù meán nhau .
-Ba HS leân baûng phaân vai:Ngöôøi daãn chuyeän, Toâm Caøng, Caù Con.
- Caùc nhoùm thi keå theo hình thöùc noái tieáp .
- Moät em khaù keå laïi toaøn boä caâu chuyeän .
-Veà nhaø taäp keå laïi nhieàu laàn.
********************************************
Tieát4:Chính taû ( Taäp cheùp)
Vì sao caù khoâng bieát noùi ?
I. Muïc tieâu
 - Chép chính xác bài CT , trình bày đúng hình thức mẫu chuyện vui .
- Làm được BT(2) a
II. Ñoà duøng daïy -hoïc : 
- Baûng phuï vieát noäi dung baøi chính taû.
- Vôû baøi taäp.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 	
Hoaït ñoäng cuûa GV 
Hoaït ñoäng cuûa HS 
1. Kieåm tra baøi cuõ:
- 3 HS vieát baûng lôùp vieát töø khoù, caû lôùp vieát giaáy nhaùp: - Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
2. Baøi môùi : Vì sao caù khoâng bieát noùi.
a) Giôùi thieäu ñeà baøi:
- GV neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa baøi chính taû. Ghi ñeà baøi leân baûng.
b) Höôùng daãn taäp cheùp :
* Ghi nhôù noäi dung ñoaïn cheùp :
-Ñoïc maãu ñoaïn vaên caàn cheùp .
-Yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi caû lôùp ñoïc thaàm. 
Giuùp HS naém noäi dung baøi.
+Caâu chuyeän keå veà ai?
+ Vieät hoûi anh ñieàu gì?
+ Laân traû lôøi em nhö theá naøo?
+ Caâu traû lôøi aáy coù gì ñaùng buoàn cöôøi?
* Höôùng daãn caùch trình baøy :
- Caâu chuyeän coù maáy caâu ?
- Haõy ñoïc caâu noùi cuûa Laân vaø Vieät?
-Lôøi noùi cuûa hai anh em ñöôïc vieát sau nhöõng daáu caâu naøo?
- Nhöõng chöõ naøo trong baøi ñöôïc vieát hoa ?Vìsao?
* Höôùng daãn vieát töø khoù :
- Ñoïc HS vieát caùc töø khoù vaøo baûng con: say söa, boãng, ngôù ngaån, mieäng. 
- Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù .
*Cheùp baøi : - Yeâu caàu nhìn baûng cheùp baøi .
* Soaùt loãi : -Ñoïc laïi hoïc sinh doø baøi , töï baét loãi 
* Chaám baøi : -Thu vôû chaám ñieåm vaø nhaän xeùt .
* Höôùng daãn laøm baøi taäp :
Baøi 2 : - Goïi moät em neâu baøi taäp 2.
- Goïi HS nhaän xeùt vaø chöõa baøi cho ñieåm.
-Nhaän xeùt baøi vaø choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Yeâu caàu HS ñoïc laïi.
4 . Cuûng coá, daën doø: 
- Theo em vì sao caù khoâng bieát noùi?
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc.
-Daën veà nhaø ñoïc truyeän vaø xem tröôùc baøi sau.
-Daën veà nhaø vieát laïi chöõ sai. 
- 3 HS leân baûng thöïc hieän.
con traên, caù treâ, tia chôùp. 
- Nhaéc laïi töïa baøi .
-Lôùp laéng nghe giaùo vieân ñoïc .
-Ba em ñoïc,lôùp ñoïc thaàm tìm hieåu baøi.
-Caâu chuyeän keå veà cuoäc noùi chuyeän giöõa hai anh em Vieät.
- Vì sao caù khoâng bieát noùi nhæ?
- Em hoûi thaät ngôù ngaån. Neáu mieäng em ngaäm ñaây nöôùc, em coù noùi ñöôïc khoâng?
- Coù 5 caâu .
- Anh naøy vì sao caù khoâng bieát noùi nhæ?
- Daâu hai chaám, Daáu gaïch ngang .
-Anh, Em, Neáu vaø teân rieâng Vieät, Laân.
- Lôùp thöïc haønh vieát töø khoù vaøo baûng. 
- Hai em vieát treân baûng. 
- Nhìn baûng cheùp baøi .
-Nghe vaø töï söûa loãi baèng buùt chì .
- Noäp baøi leân giaùo vieân chaám ñieåm .
- Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi . 
- 2 HS leân baûng lôùp laøm. Lôùp laøm vôû.
-Ñoïc laïi caùc töø khi ñaõ ñieàn xong .
- Ghi vaøo vôû caùc töø vöøa tìm ñöôïc .
- Vì noù laø loaøi vaät.
- Caù giao tieáp vôùi nhau baèng ngoân ngöõ rieâng
*******************************************
Tieát5:Toaùn
OÂN taäp
I. Muïc tieâu
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3 , số 6 .
- Biết thời điểm , khoảng thời gian .
- Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày .
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Baøi 1:- Yeâu caàu neâu yeâu caàu ñeà baøi. 
-GV HD HS laøm baøi xem tranh veõ, hieåu caùc hoaït ñoäng vaø thôøi ñieåm dieãn ra caùc hoaït ñoäng ñoù.
- Môøi laàn löôït töøng caëp leân traû lôøi lieàn maïch.
+Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh. 
Baøi 2 : - Goïi moät em neâu baøi taäp 2 a 
- Haø ñeán tröôøng luùc maáy giôø ?
-Yeâu caàu hoïc sinh neâu töông töï vôùi caâu b.
- Môøi hoïc sinh khaùc xeùt baøi baïn. 
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm .
Baøi 3 : - Yc HS neâu yeâu caàu ñeà baøi. 
- GV HD HS laøm baøi.
- Môøi laàn löôït moät soá em leân traû lôøi.
+Giaùo vieân nhaän xeùt baøi laøm cuûa hoïc sinh. 
 d) Cuûng coá - Daën doø:
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
- Daën veà nhaø xem tröôùc baøi “ Tìm soá bò chia”.
-- Traû lôøi töøng caâu hoûi cuûa baøi toaùn.
-HS toång hôïp toaøn baøi phaùt bieåu döôùi daïng moät ñoaïn töôøng thuaät laïi hoaït ñoäng ngoaïi khoaù cuûa taäp theå lôùp.
- Caùc em khaùc quan saùt vaø nhaän xeùt baïn .
- Moät em ñoïc ñeà .
- Suy nghó laøm baøi caù nhaân .
- Em coù theå ñaùnh raêng , röûa maët hay xeáp saùch vôû vaøo caëp .
--Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung baøi. 
*********************************************
TiÕt 6: TiÕng viÖt
LuyÖn ®äc :T«m Cµng vµ C¸ Con
I Môc tiªu : 
* §èi víi HS trung b×nh yÕu : Gióp HS ®äc tr¬n toµn bµi , ng¸t nghØ h¬i ®óng sau gi÷a c¸c côm tõ .
* §èi víi HS kh¸ giái :HS rÌn ®äc hay , ®äc diÔn c¶m .
II §å dïng d¹y häc : 
B¶ng phô, phÊn mµu.
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
A. KiÓm tra bµi cò : 
- GV gäi 2 HS lªn ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi : T«m Cµng vµ C¸ con.
- GV nhËn xÐt cho ®iÓm vµo bµi.
B. D¹y häc bµi míi:
1. LuyÖn ®äc :
a. GV ®äc mÉu- chó ý giäng ®äc 
- GV cho HS nªu l¹i tõ khã ®äc . tõ cßn hay ®äc nhÇm- GV ghi b¶ng cho HS luyÖn ®äc . GV theo dâi uèn söa cho HS.
b. LuyÖn ng¾t giäng :
- GV treo b¶ng phô , yªu cÇu HS luuyÖn ®äc ë b¶ng phô , ngoµi ra cho HS ph¸t hiÖn c©u v¨n khã ®äc mµ theo HS em ®ã cÇn ®îc luyÖn ®äc l¹i 
* GV cho H Skh¸ giái luyÖn ®äc diÔn c¶m
- GV cho HS ®äc ®o¹n, ®äc nhãm,.
* GV cho HS thi ®äc:
- GV tuyªn d­¬ng HS ®äc cã tiÕn bé h¬n so víi tiÕt tËp ®äc ë buæi s¸ng, HS ®äc hay , ®äc diÔn c¶m ..
c. §äc ®ång thanh : 
- GV cho HS c¶ líp ®äc ®ång thanh mét ®o¹n trong bµi.
C. Cñng cè dÆn dß:
- GV nhËn xÐt giê häc .
- DÆn dß HS vÒ nhµ luyÖn ®äc , luyÖn viÕt .
- 2 HS lªn ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái cña bµi : T«m Cµng vµ C¸ con.
- HS nhËn xÐt , bæ sung.
- HS nghe.
- Vµi HS ®äc l¹i.
- HS nªu l¹i tõ khã ®äc . tõ cßn hay ®äc nhÇm: 
VD: lîn, ãng ¸nh, bóng cµng , tr©n tr©n , n¾c nám, m¸i chÌo,.. 
- HS luyÖn ®äc.
- HS luuyÖn ®äc ë b¶ng phô , HS ph¸t hiÖn c©u v¨n khã ®äc mµ theo HS,em ®ã cÇn ®­îc luyÖn ®äc l¹i 
VD: - C¸ con lao ..tr­íc/ ,,,tr¸i // vót c¸i /
- HS kh¸ giái luyÖn ®äc diÔn c¶m
- HS ®äc ®o¹n, ®äc nhãm,.
- HS thi ®äc
- HS ngh.
- §äc ®ång thanh : 
- c¶ líp ®äc ®ång thanh mét ®o¹n trong bµi.
- HS nghe dÆn dß .
********************************************************************************
Tieát7:Theå duïc
Oân TAÄP
I. Muïc tieâu : 
-Böôùc ñaàu hoaøn thieän moät soá baøi taäp RLTTCB .Yeâu caàu thöïc hieän töông ñoái chính xaùc .-OÂn troø chôi “ Keát baïn “. Yc bieát caùch chôi vaø tham gia chôi töông ñoái chuû ñoäng nhanh nheïn 
II. Ñòa ñieåm : 
- Moät coøi ñeå toå chöùc troø chôi , keû caùc vaïch ñeå taäp baøi RLTTCB. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :
Noäi dung vaø phöông phaùp daïy hoïc
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Phaàn môû ñaàu :
-Giaùo vieân nhaän lôùp phoå bieán noäi dung tieát hoïc .
- Ñöùng taïi choã xoay ñaàu goái , xoay hoâng ,vai , xoay coå chaân .
- Chaïy nheï nhaøng theo moät haøng doïc treân ñòa hình 80 - 90 m
- Ñi thöôøng theo voøng troøn vaø hít thôû saâu . 
- OÂn moät soá ñoäng taùc cuûa baøi theå duïc phaùt trieån chung moãi ñoäng taùc 
2 laàn x 8 nhòp .
- Kieåm tra baøi cuõ , theo ñoäi hình haøng ngang hoaëc voøng troøn
2.Phaàn cô baûn :
- Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay choáng hoâng 1 - 2 laàn 15m
- Ñoäi hình taäp nhö caùc baøi tröôùc ñaõ hoïc . GV hoaëc caùn söï lôùp ñieàu khieån .
- Ñi theo vaïch keû thaúng hai tay dang ngang 2 laàn 10 m
- Ñi kieãng chaân hai tay choáng hoâng 2 laàn 10 - 15 m
- Ñi nhanh chuyeån sang chaïy 2 - 3 laàn 18 - 20 m
-Cho hoïc sinh taäp thaønh nôi vaïch xuaát phaùt , moãi ñôït chaïy xong voøng sang hai beân ñi thöôøng veà taäp hôïp ôû cuoái haøng chôø laàn taäp tieáp theo . GV vaø lôùp nhaän xeùt , neáu caàn Gv coù theå laøm maãu vaø giaûi thích theâm ñeå HS naém ñöôïc ñoäng taùc sau ñoù cho HS chaïy laàn 2 .
-Troø chôi : “ Keát baïn “ 2 - 3 laàn
- GV neâu teân troø chôi vöøa laøm maãu vaø nhaéc laïi caùch chôi sau ñoù cho moät soá em thöïc hieän , GV nhaän xeùt giaûi thích theâm cho taát caû caùc em ñeàu naém chaéc caùch chôi . 3.Phaàn keát thuùc:
- Ñi ñeàu theo 2 - 4 haøng doïc vaø haùt : 2 phuùt do caùn söï lôùp ñieàu khieån 
-Cuùi laéc ngöôøi thaû loûng 5 - 6 laàn . Nhaûy thaû loûng ( 6 - 10 laàn )
- Toå chöùc cho caû lôùp chôi troø chôi : “ Töï choïn “
-Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc .
HS thöïc hieän
HS thöïc hieän
HS thöïc hieän
HS thöïc hieän
 HS thöïc hieän
-HS thöïc hieän
********************************************
Thöù tö, ngaøy 10 thaùng 3 naêm 2010
Tieát1:Taäp ñoïc 
Soâng höông
I. Muïc tieâu
 - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài .
- Hiểu ND : Vẽ đẹp thơ mộng , luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương ( trả lời được các CH trong SGK )
II. Ñoà duøng daïy hoïc:
- Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc SGK.
- Baûng phuï ghi caâu, töø caàn luyeän.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc : 	
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Kieåm tra baøi cuõ: 
-Nhaän xeùt ghi ñieåm töøng em.
2. Baøi môùi : Soâng Höông
 a) Giôùi thieäu baøi ghi ñeà baûng.
 b) Luyeän ñoïc:
* Ñoïc maãu:GV ñoïc maãu gioïng nheï nhaøng, thaùn phuïc veû ñeïp cuûa soâng Höông.
* Höôùng daãn phaùt aâm töø khoù : 
-Môøi noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu . 
- Trong baøi coù nhöõng töø naøo khoù ñoïc? GV ghi baûng.
- Ñoïc maãu caùc töø treân vaø HS ñoïc baøi.
-YC HS noái tieáp ñoïc laïi baøi GV nghe chænh söûa. 
* Luyeän ñoïc ñoaïn:
- HS ñoïc töøng ñoaïn, tìm caùch ngaét caâu daøi. Nhaéc HS nhaán gioïng moät soá töø:nôû ñoû röïc, ñöôøng traêng lung linh, ñaëc aân, tan bieán, eâm ñeàm.
- Yeâu caàu 3 HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
- Chia HS nhoùm 2 em ñeå luyeän ñoïc.
* Thi ñoïc:
- GV toå chöùc caùc nhoùm thi ñoïc.
* Ñoïc ñoàng thanh:YC caû lôùp ñoàng thanh ñ2.
c) Tìm hieåu baøi:
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
- Ñoïc thaàm gaïch chaân döôùi nhöõng töø chæ maøu xanh khaùc nhau cuûa soâng Höông?
- Nhöõng maøu xanh aáy do caùi gì taïo neân?
- Vaøo muøa heø soâng Höông ñoåi maøu nhö theá naøo?
- Do ñaâu maø soâng Höông coù söï thay ñoåi aáy?
+ GV chæ tranh noùi veû ñeïp soâng Höông.
- Vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng, soâng Höông ñoåi maøu ntn?
- Lung linh daùt vaøng nghóa laø gì?
- Do ñaâu coù söï thay ñoåi aáy?
- Vì sao noùi soâng Höông laø moät ñaëc aân cuûa thieân nhieân daønh cho thaønh phoá Hueá?
3. Cuûng coá, daën doø:
- Goïi 3 em ñoïc noái tieáp baøi, vaø traû lôøi caâu hoûi: Em caûm nhaän ñöôïc ñieàu gì veà soâng Höông?
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën veà nhaø ñoïc baøi vaø chuaån baøi sau.
- -Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi töïa baøi.
-Laéng nghe ñoïc maãu vaø ñoïc thaàm theo .
-HS thöïc hieän ñoïc baøi.
 - xanh thaúm, daûi luïa, öûng hoàng. 
- HS ñoïc baøi caù nhaân, lôùp ñoïc ñoàng thanh.
- Ñoïc baøi noái tieáp.
- Ñoaïn 1:Soâng Höông treân maët nöôùc.
 Ñoaïn 2: Moãi muøa heø daùt vaøng.
 Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
- Tìm caùch ngaét gioïng vaø luyeän ñoïc caùc caâu: “Bao truøm leân caû böùc tranh  maët nöôùc.”
“Höông Giang boãng thay chieác aùo xanh  caû phoá phöôøng.”
-3 HS ñoïc baøi theo YC.
- Luyeän ñoïc trong nhoùm.
- Thi ñoïc theo hd GV.
- Lôùp ñoàng thanh.
- 1 HS ñoïc.
- Ñoïc thaàm tìm vaø duøng buùt chì gaïch chaân döôùi caùc töø chæ maøu xanh.
- xanh thaúm, xanh bieác, xanh non.
- Maøu xanh thaúm do da trôøi taïo neân, maøu xanh bieác do laù caây, maøu xanh non do nhöõng thaûm coû, baõi ngoâ.
- Soâng Höông thay chieác aùo xanh haøng ngaøy thaønh daûi luïa ñaøo öûng hoàng caû phoá phöôøng.
- Do hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc hai beân bôø in boùng xuoáng maët nöôùc.
- Doøng soâng laø moät ñöôøng traêng lung linh daùt vaøng.
-Aùnh traêng vaøng chieáu xuoáng laøm doøng soâng aùnh leân moät maøu vaøng loùng laùnh.
- Do doøng soâng ñöôïc aùnh traêng vaøng chieáu vaøo.
eâm ñeàm.
- Moäït soá HS traû lôøi. 
***************************************
Tieát2:Toaùn
luyeän taäp
I. Muïc tieâu:
- Biết cách tìm số bị chia .
- Nhận biết số bị chia , số chia , thương .
- Biết giải bài toán có một phép nhân .
* Baøi taäp caàn laøm : 1,2 (a,b),3 (cột 1,2,3,4),4
II.Chuaån bò : 
- 3 taám bìa moãi taám gaén 3 chaám troøn . 
III . Caùc hoaït ñoâng daïy vaø hoïc chuû yeáu:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa troø
 1. Kieåm tra baøi cuõ: 
-Goïi hoïc sinh leân baûng vaø caû lôùp laøm vaøo gaáy nhaùp .
- Tìm x : x : 4 = 2 vaø x : 3 = 6 .
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù baøi hoïc sinh .
2.Baøi môùi: Luyeän taäp 
 a) Giôùi thieäu baøi: 
 b) Luyeän taäp:
Baøi 1: -Goïi HS neâu baøi taäp 1 .
- Ñeà baøi yeâu caàu ta laøm gì ?
- Yeâu caàu HS ñoïc kó ñeà baøi SGK
- Yeâu caàu lôùp laøm baøi vaøo vôû .
- Môøi 3 em leân baûng töïc hieän.
- Vì sao trong phaàn a ñeå tìm y em laïi thöïc hieän pheùp nhaân 3 x 2 ?
-Giaùo vieân nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
Baøi 2 : -Ñeà baøi yeâu caàu ta laøm gì ?
 ?- Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .
- Môøi 2 em leân baûng laøm baøi .
- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn treân baûng 
.
Baøi 3 : - Goïi moät em ñoïc ñeà baøi .
- Chæ baûng vaø yeâu caàu HS ñoïc teân caùc doøng cuûa baûng tính .
- Soá caàn ñieàn vaøo caùc oâ troáng ôû nhöõng vò trí cuûa thaønh phaàn naøo trong pheùp chia ?
- Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia , tìm thöông trong pheùp chia .
- Yeâu caàu lôùp thöïc hieän keû baûng vaø laøm vaøo vôû .
- Hoûi : Taïi sao ôû oâ troáng thöù nhaát em laïi ñieàn 5 ?
- Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh .
Baøi 4 : - Goïi moät em ñoïc ñeà baøi .
-? Yeâu caàu lôùp töï laøm baøi vaøo vôû .
- Môøi 1 em leân baûng laøm baøi .
- Goïi HS nhaän xeùt baøi baïn treân baûng 
- Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh . 
c) Cuûng coá - Daën doø:
- - Nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc 
-Hai em leân baûng laøm moãi em moät baøi tính x 
 x : 4 = 2 x : 3 = 6 
 x = 2 x 4 x = 6 x 3 
 x = 8 x = 18 
-Vaøi hoïc sinh nhaéc laïi töïa baøi . 
- Moät em ñoïc ñeà baøi 1 .
- Tìm y .
- Töï tìm hieåu ñeà baøi 
- Thöïc hieän vaøo vôû .
- 3 em leân baûng , moãi em laøm moät pheùp tính 
- Vì y laø soá bò chia coøn 2 vaø 3 laàn löôït laø thöông vaø soá chia trong pheùp chia y : 2 = 3 vì vaäy ñeå tìm soá bò chia y chöa bieát ta thöïc hieän pheùp nhaân thöông 3 vôùi soá chia 2 .
- Ñeà baøi yeâu caàu tìm x .
- xlaø soá bò tröø trong pheùp tröø vaø x laø soá bò chia chöa bieát trong pheùp chia .
- 2 em leân laøm baøi treân baûng lôùp .
- Hai em khaùc nhaän xeùt baøi baïn treân baûng .
- Vieát soá thích hôïp vaøo oâ troáng .
- Ñoïc : Soá bò chia , soá chia , thöông .
- Soá caàn ñieàn laø soá bò chia hoaëc thöông trong pheùp chia .
- Neâu caùch tìm soá bò chia vaø thöông trong pheùp chia .
- Lôùp thöïc hieän vaøo vôû , moät em leân baûng tính .
-Vì oâ soá bò chia laø 10 vaø oâ soá chia laø 2 neân oâ thöông laø 5 vì 10 : 2 = 5 .
- Coù moät soá lít daàu ñöïng trong 6 can moãi can 3 lít . Hoûi coù taát caû bao nhieâu lít daàu ?- Moät can ñöïng 3 lít .
- Coù taát caû 6 can .
- Lôùp laøm baøi vaøo vôû .
- Moät em leân baûng giaûi baøi .
-Hai hoïc sinh nhaéc laïi teân goïi caùc thaønh phaàn trong pheùp chia. 
- Laáy tích chia cho thöøa soá ñaõ bieát .
.
*******************************************
Tieát3:Luyeän töø vaø caâu
 Töø ngöõ veà soâng bieån – DAÁU PHAÅY
I. Muïc tieâu
- Nhận biết được một số loài cá nước mặn , nước ngọt (BT1) ; Kể tên được một số con vật sống dưới nước (BT2) 
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy ( BT3)
II. Chuaån bò :
- Tranh aûnh minh hoaï caùc loaøi chim trong baøi
- Theû töø ghi teân caùc loaøi caù . 
- Baøi taäp 3 vieát saün vaøo baûng phuï .
III. Caùc hoaït ñoäng daïy vaø hoïc chuû yeáu :	
 Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
 Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinhø
1.Kieåm tra baøi cuõ : 
- Goïi 3 em leân baûng hoûi ñaùp theo maãu.
 + Ñeâm qua caây ñoã vì gioù to.
 + Coû caây heùo khoâ vì haïn haùn.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm hoïc sinh .
2.Baøi môùi: 
 a) Giôùi thieäu baøi:
- Môû roäng voán töø veà caùc loaøi vaät soáng döôùi nöôùc
 b) Höôùng daãn laøm baøi taäp:
 Baøi1: Treo tranh minh hoaï vaø gioùi thieäu : Ñaây laø caùc loaøi caù. Hoïc sinh ñoïc yeâu caàu.
- Goïi HS ñoïc teân caùc loaïi caù trong tranh.
- Caùc em haõy quan saùt vaø duøng theû töø ñeå gaén teân cho töøng loaïi caù. Yeâu caàu lôùp suy nghó vaø laøm baøi caù nhaân .
- Yeâu caàu lôùp nhaän xeùt baøi baïn .
- Cho HS ñoïc baøi theo töøng noäi dung: Caù nöôùc maën, caù nöôùc ngoït
Baøi 2: Treo tranh minh hoaï
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu
- Moät hoïc sinh ñoïc teân cscs con vaät trong tranh
- Chia lôùp thaønh 2 nhoùm thi tieáp söùc. Moät HS vieát nhanh teân moät con vaät soáng döôùi nöôùc roài chuyeån phaán cho baïn vieát
- Toång keát tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Baøi 3: 
- Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Treo baûng phuï vaø ñoïc ñoaïn vaên.
- Goïi HS ñoïc caâu 1 vaø 4.
- Yeâu caàu 1 HS leân baûg laøm.
- Goïi HS nhaän xeùt, chöõa baøi. 
- Goïi HS ñoïc laïi baøi laøm.
- Nhaän xeùt ghi ñieåm hoïc sinh.
 c) Cuûng coá - Daën doø:
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .
-Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi môùi .
- HS ñaët caâu hoûi phaàn ñöôïc gaïch chaân. 
- HS vieát caùc töø coù tieáng bieån.
- Nhaéc laïi töïa baøi 
- Quan saùt tranh minh hoaï 
- Goïi 2 hoïc sinh ñoïc 
- Moät em leân baûng chuõa baøi .
- HS ñoïc caù nhaân , nhoùm , ñoàng thanh .
- HS quan saùt tranh.
-Moät HS ñoïc thaønh tieáng caû lôùp ñoïc thaàm
- Toâm, söùa, baba
- Moät em ñoïc baøi , lôùp ñoïc thaàm theo . 
- 2 HS ñoïc laïi ñoaïn vaên
- 2 Hs ñoïc caâu vaø caâu 4
- 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm vôû
- 2 Hs ñoïc laïi.
*********************************************
Tieát 4: Ñaïo Ñöùc 
OÂN TAÄP
I. Muïc tieâu : 
- Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác .
- Biết cư sử phù hợp khi đến nhà bạn bè , người quen 
- Biết được ý nghĩa của việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác .
II. Chuaån bò :
- Truyeän keå ñeán chôi nhaø baïn . Phieáu hoïc taäp .
III. Leân lôùp :	
Hoaït ñoäng cuûa thaày
Hoaït ñoäng cuûa troø
1. Khôûi ñoäng: HS haùt. 
2.Baøi môùi: 
*Hoaït ñoäng 1:Keå chuyeän ñeán chôi nhaø baïn 
-GV ke caâu chuyeän “ Ñeán chôi nhaø baïn “
- Goïi moät em ñoïc laïi caâu chuyeän.
*Hoaït ñoäng 2 : Thaûo luaän nhoùm .
- Chia nhoùm Yc thaûo luaän vaø traû lôøi caâu hoûi.
- Khi ñeán nhaø Traâm Tuaán ñaõ laøm gì ?- Thaùi ñoä cuûa meï Traâm khi ñoù theá naøo ?
- Khi ñoù An ñaõ laøm gì ?
- An daën Tuaán ñieàu gì ?
 Môøi ñai dieän caùc nhoùm leân trình baøy .
- Nhaän xeùt toång hôïp caùc yù kieán cuûa hoïc sinh 
* Hoaït ñoäng 3 : Lieân heä thöïc teá .
- Yeâu caàu lôùp suy nghó vaø keå laïi veà nhöõng laàn em ñeán nhaø ngöôøi khaùc chôi vaø keå laïi caùch cö xöû cuûa em luùc ñoù .
- Yeâu caàu lôùp nhaän xeùt sau moãi laàn baïn keå. 
.3. Cuûng coá daën doø :
-Giaùo vieân nhaän xeùt ñaùnh giaù tieát hoïc .
-Daën hs thöïc haønh baøi hoïc vaøo thöïc teá.
-HS haùt
- Lôùp laéng nghe giaùo vieân keå chuyeän .
- Moät em ñoïc laïi caâu chuyeän .
-Caùc nhoùm thaûo luaän ñeå traû lôøi caâu hoûi. 
-Tuaán ñaäp cöûa aàm aàm vaø goò raát to , khi meï Traâm ra môû cöûa Tuaán khoâng chaøo maø hoûi luoân xem Traâm coù nhaø khoâng ?
- Meï Traâm raát giaän nhöng baùc chöa noùi gì .
- An chaøo meï Traâm , töï giôùi thieäu vaø xin loãi baùc roài môùi hoûi xem coù Traâm ôû nhaø khoâng .
- An daën Tuaán phaûi cö xöû lòch söï , neáu khoâng bieát thì laøm theo nhöõng gì An laøm .
- Gioïng nheï nhaøng vaø thaùi ñoä lòc

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 26 lop 2.doc