Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 6, 7 năm 2010

I.Mục tiêu : Hs đọc được: p – ph, nh, phố xá, nhà lá từ và câu ứng dụng

 - Viết được p ,ph ,nh ,phố xá ,nhà lá

 -Luyện từi 2 -3 câu theo chủ đề: chợ, phố, thị xã.

 -HS đọc to ,mạch lạc ,rõ ràng

II.Đồ dùng dạy học:

 -Sách TV1 tập I, vở tập viết 1 tập I

 -Bộ ghép chữ tiếng Việt.

 -Tranh minh hoạ cho từ khoá: phố xá, nhà lá. chợ ,phố ,thị xã

 

doc 38 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 6, 7 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
Luyện nói :Chủ đề “Quà quê”
GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi giúp học sinh nói tốt theo chủ đề.
-tranh vẽ gì ? 
- đó là món quà gì ? 
 - em có hay được nhận quà quê không ? 
ở quê em có những thứ quà gì ? 
Giáo dục : luôn trồng cây ,chăm sóc cây để có nhiều món quà .
Đọc sách gk 
4.Luyện viết vở TV 
GV thu vở 5em để chấm.
Nhận xét cách viết.
5.Củng cố: Gọi đọc bài, tìm tiếng mới mang âm mới học 
Nhận xét, dặn dò: Về nhà đọc bài ,tìm tiếng chứa âm mới học ở sách báo ,chuẩn bị bài sau :ng ,ngh 
 - hs viết bảng con .
N1 : g ,gỗ , N2 : gh ,ghề , N3 : gồ ghề 
 - 1 hs đọc 
Cả lớp tìm ở b đ d 
HS cài bảng: quê
CN 
CN ,lớp 
HS đánh vần ; quê, đọc trơn : chợ quê.
CN 2 em 
- hs đọc cá nhân ,tổ ,lớp 
- hs đọc theo tổ .
- giống : đều có g 
-khác : gi có thêm i .
HS đánh vần tiếng có âm mới học và gạch chân tiếng có âm mới ; qu ,gi 
- hs đọc cá nhân ,tổ ,lớp 
- 2 hs đọc 
- thi đua giữa 3 tổ 
- hs viết bảng con
 - hs đọc CN 6 -> 8 em.
 - hs đọc 
HS tìm tiếng gạch chân mới học trong câu. Qua ,giỏ 
Đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng.
CN 6 -> 8 em, ĐT.
HS nhắc lại chủ đề.
Luyện nói theo hướng dẫn của GV.
- bà cho bé chùm nhãn 
- quà quê 
 - có ( không ) 
 - ổi ,mít ,xoài ,chuối , nhãn ,...
CN ,Toàn lớp
- hs viết 
CN 2 em, đại diện 2 nhóm thi đua đọc.
 - hs lắng nghe thực hiện tốt ở nhà 
Thứ năm ngày 30 tháng 9 năm 2010
Tiết 1: Toaùn : Luyện tập chung(T23) 
I.Muïc tieâu :Nhận biết được số lượng trong phạm vi 10 
 -Biết đọc ,biết viết ,so sánh các số trong phạm vi 10 ,thứ tự của mỗi số trong dãy số từ 0 đến 10 .
 -Giúp hs cẩn thận khi làm toán 
 II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Caùc baøi taäp, SGK, baûng .
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC: điền > ,< ,= 
 HS làm baûng con .0 10 , 100 , 88 
 -GV nhận xét 
Goïi 2 em neâu töø 0 - 10 vaø 10-0
GV hoûi soá beù nhaát laø soá naøo?, soá lôùn nhaát laø soá naøo trong daõy soá töø 0 -> 10.
Nhaän xeùt , ghi điểm 
2.Baøi môùi :
GT tröïc tieáp : “Luyeän taäp chung”
3. Höôùng daãn laøm caùc baøi taäp :
Baøi 1 :Noái soá vôùi maãu vaät thích hôïp.
GV höôùng daãn maãu 
-gv nhận xét 
Baøi 2 :yêu cầu bài 2 làm gì ? 
- T nhận xét 
Baøi 3 :yêu cầu bài 3 làm gì ?
a) Vieát soá töø 10 ->1
b) Vieát soá töø 0 ->10
- T chấm tổ 3 , nhận xét 
Baøi 4 : Vieát caùc soá 6, 1, 3, 7, 10 
Thöù töï töø beù ñeán lôùn.
Thöù töï töø lôùn ñeán beù.
 -HS làm P H T 
- T chấm tổ 1 
Baøi 5 : Xeáp hình :
Coâ ñeán töøng baøn quan saùt ,giuùp ñôõ hoïc sinh
 0  0 0
.Cuûng cố ,dặn dò á: 
Ñeám töø 0 ->10, töø 10 ->0
5.Nhaän xeùt, tuyeân döông : tổ 1 , 3 
Laøm laïi baøi ôû nhaø, xem baøi môùi. ,luyện tập chung 
- 3hs lên bảng làm 
- 1 hs nêu 
.
-0 laø soá beù nhaát, 10 laø soá lôùn nhaát.
Vaøi em neâu töïa baøi.
HS môû SGK laøm caùc baøi taäp.
Thöïc hieän sgk vaø neâu keát quaû.
- 1 hs lên bảng nối
-Vieát caùc soá töø 0 ñeán 10 
- hs viết vào sgk 
- viế t số hs viết vào sgk 
HS vieát : 10, 9, 8 , 1
HS vieát : 0, 1, 2, , 10
HS vieát : 1, 3, 6, 7, 10
HS vieát : 10, 7, 6, 3, 1
- đổi bài chấm cho nhau ,nhận xét 
Lôùp laáy ñoà duøng xeáp
3 em ñeám töø 0 ->10 , 10 ->0
 - hs thực hiện 
Tiết 2+3: Tiếng việt: ng , ngh ( 53+54 )
I.Mục tiêu : 	
 -HS đọc được ng , ngh ,cá ngừ, củ nghệ từ ngữ ứng dụng 
 - Viết được ng ,ngh ,cá ngừ ,củ nghệ 
 -Luyện nói được từ 2 -3 câu the 
 -Tranh minh hoạ từ khóa : cá ngừ, củ nghệ. Ngã tư ,nghệ sĩ ,
 -Tranh minh hoạ câu ứng dụng. 
 -Tranh minh hoạ câu luyện nói.Bê nghé ,bé ,chó 
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC 
 -T đọc qu – quả ,gi –giỏ ,qu –qua 
-Đọc câu ứng dụng 
GV nhận xét , ghi điểm 
2.Bài mới : GV giới thiệu tranh 
- tranh vẽ gì ?
-Trong từ ngừ , nghệ : âm nào ta đã học ?
- Hôm nay chúng ta học âm ng ,ngh 
- ng gồm n và g ghép lại 
- so sánh ng với n 
- T phát âm : ng 
- T nhận xét ,sửa sai 
- Tìm ng ở bđd
- T nhận xét 
- Có ng thêm âm gì để có tiếng ngừ ? 
Có ng lấy ư và thanh huyền để tạo tiếng mới (ngừ).
GV nhận xét và gọi đọc bài.
GV hướng dẫn đánh vần : ng –ư –ngư –huyền – ngừ 
GV giới thiệu từ cá ngừ T ghi bảng .
Gọi đọc : ng – ngừ ,cá ngừ 
Âm ngh dạy tương tự âm ng.
 -so sánh ng với ngh :
- T phát âm : ngh ,
- nghệ , củ nghệ 
-T giúp đỡ 
Gọi đọc toàn bảng.
Hướng dẫn viết bảng con :ngh , cá ngừ, củ nghệ.
- T viết mẫu ,nêu quy trình 
 T giúp đỡ nhận xét 
Giới thiệu từ : ngã tư, ngõ nhỏ, nghệ sĩ , nghé ọ
- T đọc mẫu ,giải thích từ 
-T giúp đỡ nhận xét 
3. Củng cố tiết 1: Hỏi âm mới học
Đọc bài, NX tiết 1.
Tiết 2
Luyện đọc bảng.
Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn.
Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng.
Nghỉ hè ,chị kha ra nhà bé nga 
GV gi đọc trơn toàn câu.
- T giúp đỡ , nhận xét 
Luyện nói :Chủ đề “bê, nghé, bé”
GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi giúp học sinh nói tốt theo chủ đề.
-Tranh vẽ gì ?
- Bê là con của con gì ? 
-Nghé là con của con gì ?
-Bê ,nghé hay còn gọi là gì ?
- Bê ,nghé ăn gì?
- hát 1 bài về bê ,nghé 
-T nhận xét ,tuyên dương 
Đọc sách kết hợp bảng con.
Luyện viết vở TV 
GV thu vở để chấm tổ 3 
Nhận xét cách viết.
4.Củng cố dặn dò : Gọi đọc bài, tìm tiếng mới mang âm mới học CB bài y - tr .
-hs viết : N1 :qu- quả , N2 :gi – giỏ ,N3 qu –qua 
 -CN 1em
Cả lớp theo dõi .
 - cá ngừ ,củ nghệ 
-âm ư ,ê
- hs phát âm ng ,ngh
- giống nhau : đều có n 
- khác nhau : ng có thêm g , n không có g 
- HS phát âm cá nhân ,tổ ,lớp 
- hs thực hiện ở bdd
- thêm ư 
HS cài bảng : ngừ.
CN 6 -> 8 em.
CN , tổ ,lớp 
HS đánh vần ngừ , đọc trơn : cá ngừ.
- cá nhân ,tổ ,lớp 
- Giống : đều có ng 
- Khác : ngh có thêm h , ng không có h 
- hs phát âm cá nhân ,tổ ,lớp 
- tìm ngh ở b đ d 
- hs đọc cá nhân ,tổ ,lớp 
- cá nhân 3 em
- hs theo giỏi ,viết bảng con 
HS đánh vần tiếng có âm mới học và gạch chân tiếng có âm ng ,ngh : ngã ,ngõ ,nghệ ,nghé 
- hs đọc cá nhân ,tổ lớp 
trơn từ đó, CN 6 -> 8 em, nhóm
HS trả lời.
CN 6 -> 8 em.
HS tìm tiếng mới học trong câu. Nghỉ ,nga
Đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng.
CN 6 -> 8 em, ĐT
HS nhắc lại chủ đề.
Luyện nói theo hướng dẫn của GV.
- bê ,nghé ,bé 
- con bò 
- con của trâu 
-bò nghé ,trâu nghé 
- ăn cỏ 
- hs hát 
CN 6 -> 8 em, ĐT.
Toàn lớp viết vở .
CN 2 em, đại diện 2 nhóm thi đua đọc.
- hs thực hiện ở nhà 
Tiết 4: Tự nhiên - xã hội: Chăm sóc và bảo vệ răng(T6)
I.Mục tiêu :-Giúp HS nhận biết cách giữ vệ sinh răng miệng đề phòng sâu răng để có hàm răng chắc khoẻ.
 -Biết chăm sóc răng đúng cách, tự giác súc miệng sau khi ăn và đánh răng hằng ngày.
 -Có ý thức đánh răng hằng ngày sau mỗi bửa ăn ,trước khi đi ngủ 
II.Đồ dùng dạy học:
 -Mô hình răng, tranh phóng to như SGK.
 -Bàn chải răng, kem đánh răng , cóc , nước .
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.Ổn định :
2.KTBC Để giữ da sạch sẽ ta phải làm gì?
Để giữ chân ,tay sạch sẽ ta phải làm gì?
Nhận xét , tuyên dương 
3.Bài mới: giới thiệu bài : tt
Hoạt động 1 :
Quan sát nhận xét :
HS làm việc từng cặp :quan sát răng của bạn và nhận xét?
Gọi HS nêu kết quả thực hiện quan sát răng bạn.
GV tóm ý : Ở tuổi như các em có hai loại răng đó là : răng sữa và răng vĩnh viễn .
Khi nhỏ răng mới mọc lần đầu tiên là răng sữa. Khi răng sữa hỏng và rụng đi thì thay vào đó là răng vĩnh viễn .Nếu không giữ vệ sinh răng tốt thì răng bị sâu và hỏng ; răng vĩnh viễn không thể mọc lại được.Vì vậy việc giữ gìn răng và bảo vệ răng là rất cần thiết.
Hoạt động 2 :
Làm việcvới SGK:
HS thảo luận theo nhóm 4 .
Gọi HS tham gia nhận xét, góp ý cho ý kiến của nhóm bạn.
GV tóm ý: Các em tự giác súc miệng và đánh răng sau khi ăn hằng ngày, không nên ăn bánh kẹo nhiều, khi đau răng phải đến phòng khám răng. Đó là cách chăm sóc và bảo vệ răng để có hàm răng khoẻ đẹp.
4.Củng cố : Hỏi tên bài :
-Để bảo vệ răng ta phải làm gì?
GV nhận xét, bổ sung ý trả lời của HS.
5.Dăn dò: Giữ vệ sinh răng, thực hành đánh răng. 
Học bài, xem trước bài mới.thực hành đánh răng 
-Tắm gội, thay áo, giặt áo quần hàng ngày
Rữa chân bằng nước sạch, mang giày.
Cắt móng tay, rữa tay trước khi ăn, sau khi đi tiểu tiện.
-hs nêu chăm sóc và bảo vệ răng 
Hai học sinh tự quan sát răng của nhau và nhận xét.
Răng sún, trắng, sâu, đen 
HS quan sát mô hình răng và lắng nghe cô tóm ý.
HS quan sát ranh ở SGK
trang 14 , trang 15
HS nêu : Súc miệng, đánh răng, khám răng khi đau, không nên tước mía, ăn mía bằng răng vì dể tê răng và hư răng.
Bạn rún răng, sâu răng vì ăn đồ ngọt nhiều như kẹo, bánh.
Quan sát ở bảng lớp và chú ý nghe cô nói, về việc nên làm, không nên làm để bảo vệ răng.
HS nêu : Chăm sóc và bảo vệ răng.
Súc miệng sau khi ăn, đánh răng hằng ngày, không ăn kẹo nhiều, nên đi khám răng khi đau răng.
Thực hiện ở nhà.
Thứ sáu ngày 1 tháng 10 năm 2010
Tiết1: Toaùn: Luyện tập chung(T24) 
I.Muïc tieâu : -Giuùp hoïc sinh bieát so saùnh caùc soá trong phaïm vi 10 cấu tạo số 10 ,sắp xếp được các số theo tghuws tự đã xác định trong phạm vi 10 . 
 -Nhaän bieát caùc hình ñaõ hoïc.
 - HS có tính thận trọng khi làm bài 
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Caùc baøi taäp, SGK, baûng .
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.OÅn ñònh :
2.KTBC : đếm các số từ 0 đến 10 và ngược lại 
- T nhận xét , ghi điểm 
3.Baøi môùi :
Giôùi thieäu baøi : t t 
*Höôùng daãn HS laøm caùc baøi taäp.
Baøi 1: HS neâu yeâu caàu,
 GV höôùng daãn caùch thöïc hieän baøi taäp.
- Hs làm P H T 
- T chấm tổ 1 nhận xét 
Baøi 2: HS neâu yeâu caàu : 
45 ,25 ,810 ,77 ,32 
75 ,44 ,109 ,79 ,10 
 Hs làm bài vào vở 
-T chấm tổ 2 ,nhận xét 
Baøi 3: Ñieàn soá vaøo oâ troáng:
 9 , 3 < <5
 - hs làm bảng con 
-T nhận xét 
Baøi 4:Vieát caùc soá 8, 5, 2, 9, 6
*Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
*Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù
hđ n hóm đôi :
- Gv nhận xét ghi điểm 
Baøi 5: Hình döôùi ñaây coù maáy tam giaùc:
GV ñính hình maãu leân baûng, höôùng daãn caùc em quan saùt vaø neâu:
 - thi đếm nhanh 
4.Cuûng coá, dặn dò :
 Neâu caáu taïo caùc soá töø soá 5 ñeán soá 10.
Nhaän xeùt tuyeân döông
 -Về nhà học bài ,laøm laïi baøi ôû nhaø, xem baøi môùi: phép cộng trong phạm vi 3 .
Haùt, ñieåm danh.
- 1 hs đếm 
0
1
2
3
4
5
10
9
8
7
6
- hs lên bảng điền 
- số 
HS môû SGK theo doõi vaø laøm caùc baøi taäp
1
2
3
9
10
8
8
7
6
5
- đổi bài chấm cho nhau ,nhận xét 
điền > < =
HS thöïc haønh
Ñieàn daáu , = vaøo choã chaám:
Hs làm vở 
 9 , 3 < < 5
HS thöïc haønh:
2, 5, 6, 8, 9
9, 8, 6, 2, 5
- trình bày bài làm của nhóm mình 
- hs nhận xét 
Quan saùt theo höôùng daãn vaø neâu:
Coù 3 tam giaùc.
- hs nêu 
Thöïc hieän ôû nhaø.
 Tiết 2+3: Tiếng việt: y – tr (T55+56)
I.Mục tiêu : 	
 -HS đọc và viết được y, tr, y tá, tre ngà, đọc được câu ứng dụng 
 -Luyện nói được từ 2 -3 câu theo chủ đề : nhà trẻ.
 -HS đọc to ,mạch lạc ,rõ ràng 
II.Đồ dùng dạy học: 
 -Tranh minh hoạ từ khóa y tá, tre ngà.
 -Tranh minh hoạ: Nhà trẻ , cá trê ,trạm y tế.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC : -T đọc hs viết bảng con .
 - HS đọc câu ứng dụng 
GV nhận xét , ghi điểm 
2.Bài mới :GV giới thiệu tranh rút ra âm y , tr và ghi bảng.
Hướng dẫn phát âm y :
GV phát âm và gọi HS phát âm kết hợp sữa sai cho học sinh.
Ghi bảng và cho đọc. y
GV giới thiệu âm y cũng được gọi là tiếng y.
Cài âm y.
GV ghi bảng y.
Gọi CN đọc.
Giới thiệu từ y tá.
Cài từ y tá.
Gọi đọc.
GV ghi bảng từ y tá.
Gọi các em đọc. y – y tá
Âm tr dạy tương tự âm y.
-so sánh tr với t 
-đánh vần : tr – tre – tre ngà 
Gọi đọc toàn bảng.
*giải lao
Giới thiệu từ : y tế, chú ý, cá trê, trí nhớ.
Gọi đọc toàn bài ở bảng lớp.
HD viết bảng con : tr tre ngà.
- T giúp đỡ ,nhận xét 
3.Củng cố tiết 1: 
Hỏi âm mới học.
Đọc bài, trò chơi tìm tiếng có âm y ,tr .
NX tiết 1.
Tiết 2
Luyện đọc bảng.
Đọc âm, tiếng, từ lộn xộn.
Luyện câu : GT tranh rút câu ghi bảng.
“Bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã” 
GV gọi đọc trơn toàn câu.
Luyện nói :Chủ đề “nhà trẻ”
GV gợi ý bằng hệ thống câu hỏi giúp học sinh nói tốt theo chủ đề.
Đọc sách kết hợp bảng con.
Luyện viết vở TV 
GV thu vở 5 em để chấm.
Nhận xét cách viết. 
4.Củng cố : Gọi đọc bài, tìm tiếng mới mang âm mới học.
- Trò chơi : ghép tiếng có âm tr 
5.Nhận xét, dặn dò:
Đọc bài, xem bài trước ở nhà ôn tập .
N1 : ngã tư . N2 : nghé ọ . N3 : ngõ nhỏ 
- 1 hs đọc 
HS nhắc lại.
CN 6 em nhóm 1 và2
CN 6 -> 8 em nhóm 3 và 4
Vài HS nêu lại
HS cài bảng từ
3 em nhóm 1 và 2
Vài em nêu lại
HS cài bảng y tá
CN 6 -> 8 em
CN 6 -> 8 em ĐT
- Giống : đều có t 
- Khác : trcó thêm r ,t không có r 
CN 2 em ĐT
*hát
HS đánh vần tiếng có âm mới học và đọc trơn từ đó, CN 6 -> 8 em, nhóm.
3 em
HS trả lời.
6 -> 8 em.
HS tìm tiếng mới học trong câu , y tế.
Đánh vần, phân tích, đọc trơn tiếng y tế.
CN 6 -> 8 em, ĐT
HS nhắc lại chủ đề.
Học sinh luyện nói theo hướng dẫn của GV.
CN 6 -> 8 em, ĐT.
Toàn lớp.
2 em đại diện 2 nhóm thi đua đọc.
- thi đua giữa 3 tổ 
 Sinh hoạt lớp
I /Đánh giá hoạt động tuần 5:
 - Vệ sinh thân thể ,lớp học sạch sẽ ,đi học đều ,đúng giờ ,
 -Học tập có tiến bộ ,xây dựng bài sôi nổi 
 - Nghỉ học có giấy xin phép.
 -Có sự chuẩn bị bài ở nhà ,học bài ,làm bài tập đầy đủ 
 -Nhìn chung các em đi học đầy đủ ,đúng thời gian, trang phục gọn gàng ,sạch sẽ
 -Có học bài ở nhà ,ngồi học có sự chú ý nghe cô giáo giảng bài 
 II.Kế hoạch tuần tới : Học tốt thi đua phong trào của lớp đi lên. 
 -Giữ gìn vệ sinh lớp học, tuyệt đối khong ăn quà vặt
 -Chuẩn bị cho kiểm tra sách vở ,đồ dùng học tập 
 -Về nhà học bài ,làm vệ sinh cá nhân tốt ,chuẩn bị cho học tập tuần sau tốt hơn
-Tham gia tốt các hoạt động đè ra.
TUẦN 7
Thứ hai ngày 4 tháng 10 năm 2010
 Tiết 1+2: Tiếng việt: Ôn tập (T57+58)
I.Mục tiêu : -HS đọc và viết được p, ph, nh, ng, ngh, q, qu ,gi, y , tr ,các từ ngữ và câu ứng dụng từ bài 22 – bài 27 .
 -Nghe hiểu tranh và kể lại được một đoạn truyện theo tranh truyện kể “Tre ngà”
 -Đọc to ,rõ ràng ,thể hiện được giọng khi kể chuyện 
II.Đồ dùng dạy học: 
 -Bảng ôn như SGK , quả nho ,nhà ga ,tranh kể chuyện : tre ngà .
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.KTBC: T đọc : chú ý ,trí nhớ .
- 1 hs đọc câu ứng dụng 
GV nhận xét , ghi điểm 
2.Bài mới :
GT trực tiếp ghi : Ôn tập 
*Các chữ và âm vừa học trong tuần.
Gọi HS nêu âm học trong tuần.
GV ghi cột dọc cột ngang.
o
ô
a
e
ê
ph
pho
phô
pha
phe
phê
nh
nho
nhô
nha
nhe
nhê
gi
gio
giô
gia
gie
giê
tr
tro
trô
tra
tre
trê
g
go
gô
ga
/////////
////////
ng
ngo
ngô
nga
/////////
////////
gh
////////
///////
///////
ghe
ghê
ngh
///////
///////
//////
nghe
nghê
qu
///////
//////
qua
que
quê
Ghép chữ thành tiếng.
Gọi HS đọc theo thước cô chỉ.
- T giúp đỡ ,sửa sai 
Gọi đọc toàn bài.
Gọi ghép ở bảng: âm i.
/
?
.
i
í
ì
ỉ
ĩ
ị
y
ý
ỷ
Gọi đọc toàn bài.
Gọi đọc 2 bảng ôn.
GV ghi từ ứng dụng lên bảng
Nhà ga ,quả nho ,tre già , ý nghĩ
Gọi đọc từ, GV giảng từ bằng tranh.
GV gọi nêu tiếng mang âm vừa mới ôn, GV đánh vần, đọc trơn.
3.GV hướng dẫn viết : tre già ,quả nho.
Gv viết mẫu ,nêu quy trình 
Gv nhận xét sửa sai 
4.Củng cố : Gọi đọc bài : trò chơi.
Nhận xét tiết học.
Tiết 2 
1.Kiểm tra : Nêu các âm đã học
Đọc bảng : Gọi đọc theo thước chỉ của GV, chú ý việc đọc của HS để sửa sai.
2.Giới thiệu câu ứng dụng 
GV ghi bảng :
 Quê bé hà có nghề xẻ gỗ ,
 Phố bé nga có nghề giã giò 
Gọi đọc trơn toàn câu.
3.Luyện nói : 
GV nêu câu hỏi : Đề kể chuyện hôm nay là gì ?
GV kể chuyện có minh hoạ tranh.
 -Nội dung : SGK 
Hướng dẫn các em quan sát tranh để kể lại câu chuyện.
Ý nghĩa : Truyền thống đánh giặc của trẻ nước Nam. 
GV ghi “Tre ngà”.
Đọc mẫu.
Đọc SGK:
Nêu nội dung SGK.
GV đọc mẫu, gọi HS đọc.
Viết bài vào vở tập viết 
GV theo dõi nhận xét, chấm điểm tổ 3 .
4,Củng cố – dặn dò :
Gọi đọc bài, tìm tiếng có âm nh , ngh , ph ,gh ở B Đ D .
Nhận xét, tuyên dương , 
Về nhà học bài ,cb bài chữ thường ,chữ hoa 
hs viết bảng con 
N1 : Chú ý	, N2 , N3: Trí nhớ.
- 1 hs đọc 
Vài em nêu ôn tập 
- p ,ph, nh, g ,gh , ng, ngh, q, qu ,gi , y , tr 
Đọc theo thước chỉ của GV.
Ghép chữ cột dọc với chữ cột ngang.
Nêu ph ghép với o, “pho, phô, phơ ”
HS đọc 2 em.
Í, ỉ, ì .
1 HS đọc, lớp đồng thanh.
2 HS đọc, lớp đồng thanh.
1 em đọc : nhà ga,quả nho ,tre già ,ý nghĩ . 
4 em đánh vần đọc trơn từ, lớp đồng thanh.
- hs quan sát ,lắng nghe .
Viết bảng con: tre già, quả nho.
1 em đọc toàn bài, tìm tiếng mang các âm đã học ở bảng lớp.
Đọc theo hướng dẫn của GV.
Cá nhân đánh vần, đọc trơn các tiếng mang âm vừa ôn.
CN 6 -> 7 em
HS quan sát trả lời.
- Tre ngà 
Chú ý nghe câu chuyện.
Quan sát tranh 1, tranh 2, 3, 4, 5, 6 để kể lại câu chuyện.
Vài em nêu lại ý nghĩa câu chuyện.
Tre ngà
3 CN, lớp ĐT.
Mở SGK theo dõi GV đọc bài, đọc cá nhân.
HS viết vào vở, chấm 5 em.
1 em đọc toàn bài.
- HS thi đua giữa 3 tổ 
Tìm từ mang âm vừa ôn.
Thứ ba ngày 5 tháng 10 năm 2010
Tiết 1: Toán : kiểm tra(T25)
I.Muïc tieâu : Kieåm tra keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh.
 -Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10, vieát caùc soá töø 0 ñeán 10.
 -Nhaän bieát thöù töï töø 0 ñeán 10.
 -Nhaän bieát ñöôïc hình vuoâng, hình troøn, hình tam giaùc.
- HS biết cách làm bài kiểm tra , cách trình bày bài sạch sẽ ,đúng.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Ñeà baøi ñeå chuaån bò kieåm tra.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
2.Baøi môùi :
GV ghi ñeà kieåm tra leân baûng.
HS ghi vaøo giấy kiểm tra
Baøi 1 : Ñieàn > ,< ,= vào chỗ chấm (3 đ )
2 ....3 , 4...3 , 6....5 , 8.....8 
9.....10 , 7.....4 , 6....6 , 10.....0 
Baøi 2 : Ñieàn soá theo thöù töï vaøo oâ troáng. ( 3đ )
1
3
9
10
7
2
Baøi 3 : Vieát caùc soá 5, 2, 1, 8, 4 theo thöù töï töø beù ñeán lôùn. ( 3 đ )
a, Từ bé đến lớn : ............................................................
b, Từ lớn đến bé : ............................................................
Baøi 4 : Tìm soá hình tam giaùc, hình vuoâng ( 1 đ )
Coù hình vuoâng.	
	Coù hình tam giaùc.
III .Củng cố dặn dò : T thu bài nhận xét cách làm bài của hs trong tiết kiểm tra . VN vhuẩn bị bài sau : phép cộng trong phạm vi 3 
Tiết 2+3: Tiếng việt: Ôn tập âm và chữ ghi âm ( 59+60 )
I.Mục tiêu : -Giúp HS ôn lại các âm và chữ ghi âm đã học.
 -Biết đọc viết đúng các âm và chữ ghi âm.
 -HSđọc ,viết thành thạo các âm ,chữ ghi âm 
II.Đồ dùng dạy học:
 -Các mẫu bài tập như SGK.
III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.Ổn định
2.KTBC: KT đồ dùng của học sinh.
3.Bài mới :
GT bài : Ôn tập âm và chữ ghi âm 
Gọi học sinh nêu các nguyên âm đã được học. GV ghi bảng a ,ô ,ơ ,e ,ê , i ,u ,ư .
Gọi học sinh nêu các phụ âm đã được học. GV ghi bảng b ,v ,l ,h ,c , n , m , d , d ,t , k , x , s , th , kh , nh , ph , ngh , ng , g , gh ,ch ,tr .
Gọi học sinh nêu các dấu thanh đã được học . Huyền ,sắc ,hỏi ,ngã ,nặng 
Gọi học sinh đọc không thứ tự về nguyên âm, phụ âm, các dấu thanh đã học.
Gọi học sinh đọc toàn bài.
4. Hướng dẫn học sinh viết: T đọc 
Hướng dẫn học sinh viết nguyên âm.
 T nhắc lại quy trình 
 GV sửa sai.
Hướng dẫn học sinh viết phụ âm.
T nhắc lại quy trình 
GV sửa sai.
Hướng dẫn học sinh viết các dấu thanh.
T nhắc lại quy trình 
GV sửa sai.
5.Củng cố : Hỏi lại tên bài học.
HS đọc lại bài học.
Trò chơi: viết các từ sau : nghé , nga ,ghi ,gỗ ,nho ,khá ,giỏ cá , cá ngừ ,chú ngự 
-T nhận xét ,ghi điểm 
6.Nhận xét – dặn dò :
đọc lại bài nhiều lần, xem trước bài mới chữ thường ,chữ hoa .
Hát, điểm danh.
Các đồ dùng học viết của HS.
Vài em nêu 
a, o, ô, ơ, e, ê, i ,u, ư
Nhiều HS đọc lại
b, v, l. h. c, n, m, d, đ, t, k, x, s,
Nhiều HS đọc lại.
Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng.
Nhiều HS đọc lại
10 em
1 em
HS viết bảng con : a, o, ô, ơ, e, ê, i, u, ư
HS viết bảng con : b, v, l. h. c, n, m, d, đ, t, k, x, s, 
Huyền, sắc, hỏi, ngã, nặng
HS nêu tên bài đã được ôn tập.
3 em.
Tổ chức HS thi đua theo 3 dãy.
Thực hiện ở nhà.
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2010
 Tiết 1: Toán: Phép cộng trong phạm vi 3(T25)
I.Muïc tieâu : Hs thuộc bảng cộng trong phạm vi 3 
 -Biết làm các phép tính cộng trong phạm vi 3 .
 - HS thận trong khi cộng ,tính kết quả .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Nhoùm vaät maãu coù soá löôïng laø 3, SGK, baûng .
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : - Tsöûa baøi kieåm tra.
GV nhaän xeùt chung baøi kieåm tra cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi :Phép cộng trong phạm vi 3 
GV caøi vaø hoûi.
Coù maáy con gaø?
Theâm maáy con gaø?
-Theâm ta laøm pheùp tính coäng.
GV giôùi thieäu daáu (+) coäng cho HS nhaän bieát.
Cho HS ñoïc daáu coäng (+)
Vaäy 1 con gaø coäng 1 con gaø laø maáy con gaø.
GV ghi phaàn nhaän xeùt
Toaøn lôùp caøi pheùp tính.1 + 1 = 2 
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
*GV caøi vaø hoûi .
Coù maáy oâ toâ?
Theâm maáy oâ toâ?
Theâm ta laøm pheùp tính gì?
Vaäy 1 oâ toâ coäng 2 oâ toâ laø maáy oâ toâ?
GV ghi phaàn nhaän xeùt.
Toaøn lôùp caøi pheùp tính.
1+2=3 ,2+1=3
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
Ví duï 3 : ( töông töï 1 vaø 2 )
Goïi HS ñoïc phaàn nhaän xeùt ôû baûng.
3.Luyeän taäp :
Baøi 1 : Laøm caùc pheùp tính
Baøi 2 : Laøm tính doïc vôùi caùc pheùp coäng.
Baøi 3 : yêu cầu bài 3 làm gì ?
1+1
1+2
2+1
- Tổ chức trò chơi tiếp sức ( 2 phút )
-T nhận xét ,tuyên dương 
4.Cuûng coá – daën doø:
Thi ñua ñoïc laïi baûng coäng trong PV3.
Nhaän xeùt, tuyeân döông.
Veà nhaø laøm baøi taäp ôû VBT,cb bài LT 
HS söûa baøi kieåm tra.
HS nhaéc töïa.
1 con gaø.
1 con gaø.
Daáu coäng (+).
1 con gaø + 1 con gaø = 2 con gaø.
HS caøi 1 + 1 = 2.
2 oâ toâ.
1 oâ toâ.
Tính coäng.
1 oâ toâ + 2 oâ toâ laø 3 oâ toâ.
1 + 2 = 3
2+ 1 = 3 
CN 5 em, ñoàng thanh.
1 + 1 = 2 , 1 + 2 = 3 , 2 + 1 = 3
1 + 1 = 2 , 1 + 2 = 3 , 2 + 1 = 3
+
+
+
 1 11 2
 1 2 1
 2	 3 3
 -Noái pheùp tính vôùi caùc soá thích hôïp.
- hs chơi thi đua giữa 3 tổ .Mỗi tổ 3 em 
 - 1 hs nêu 
 Tiết 2+3: Tiếng việt: Chữ thường - chữ hoa ( 61+62 )
I.Mục tiêu : Bước đầu nhận diện được chữ in hoa 
 - Đọc được câu ứng dụng và các chữ in hoa trong câu ứng dụng .
 -Luyện nói t

Tài liệu đính kèm:

 • doctuan 67 dep.doc