Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 35 - Trường tiểu học Sơn Hải

I.Mục tiêu:

- Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: nhanh vun vút, săn lung, bờ biển, nhảy dù. Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu.

- Hiểu nội dung bài: Cá heo là con vật thong minh, là bạn của người.Cá heo đ nhiều lần gip người thoát nạn trên biển. Trả lời câu hỏi 1, 2 (SGK).

- Biết yêu mến các con vật có ích.

II.Chuẩn bị:

*Giáo viên:

- Tranh vẽ SGK.

*Học sinh:

- SGK.

III.Hoạt động dạy và học:

 

doc 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 18/08/2018 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn học khối 1 - Tuần 35 - Trường tiểu học Sơn Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 nµo th× cÇn nãi lêi xin lçi?
* Bµi 8: H·y nªu c¸c qui ®Þnh vÒ ®­êng bé trªn ®­êng.
* Bµi 9: BiÕt b¶o vÖ c©y vµ hoa n¬i céng ®ång.
* Tãm l¹i: Gv kÕt luËn tuyªn d­¬ng hs ®· thùc hiÖn tèt nh¾c nhë nh÷ng em ch­a thùc hiÖn tèt h·y cè g¾ng lªn.
III. Cñng cè, dÆn dß : 
NhËn xÐt giê häc.
 Thứ 3 ngày tháng năm 20
Tập viết
 VIẾT CHỮ SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Mục tiêu:
Biết viết cc chữ số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Viết đúng các vần: an, uân, oăt, oăc; các từ ngữ: than thiết, huân chương, nhọn hoắt, ngoặc tay kiểu chữ viết thường, cỡ vừa trong vỡ tập viết 1, tập 2. ( Mỗi từ ngữ viết được ít nhất 1 lần)
* HS khá, giỏi viết đều nét, đúng khoảng cách và viết đủ số dòng, số chữ quy định trong vở tập viết 1, tập 2.
Rèn chữ để rèn nết người.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Bảng phụ.Chữ mẫu.
Học sinh:
Bảng con.Vở viết.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ:
Kiểm tra bài cũ ở tiết trước phần B.
Nhận xét.
Bài mới:
Giới thiệu: Tập viết các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Hoạt động 1: Viết số.
Số 0 gồm nét nào?
Giáo viên viết: 
Tương tự với 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Hoạt động 2: Viết vần.
Treo bảng phụ.
Hoạt động 3: Viết vở.
Nhắc lại tư thế ngồi viết.
Cho học sinh viết vở.
Giáo viên theo dõi học sinh viết.
Củng cố:
Thi đua tìm tiếng có vần ân – uân, oăt- oăc.
Khen những em viết đẹp, tiến bộ.
Dặn dò:
Về nhà viết phần B.
Hát.
Nét cong kín.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh viết bảng con.
Học sinh đọc.
Học sinh phân tích tiếng có vần ân – uân, oăt-oăc.
Học sinh viết bảng con.
Học sinh nhắc lại.
Học sinh viết từng dòng.
Chính tả
LOÀI CÁ THÔNG MINH
Mục tiêu:
Nhìn sch hoặc bảng chp lại v trình by đúng bài Loài cá thông minh: 40 chữ trong khoảng 15-20 phút.
Điền đúng vần ân, uân; chữ g, gh vào chỗ trống. Bài tập 2, 3 (SGK).
 - Rèn kĩ năng viết đúng chính tả.
Chuẩn bị:
Giáo viên:
Bảng phụ.
Học sinh:
Vở viết.Bảng con.
Hoạt động dạy và học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Bài cũ:
Kiểm tra vở viết của những em viết lại bài.
Nhận xét.
Bài mới:
Giới thiệu: Viết bài: Loài cá thông minh.
Hoạt động 1: Tập chép.
Treo bảng phụ.
Nêu nhận xét về cách viết 2 câu hỏi trong bài.
Hoạt động 2: Làm bài tập.
Điền ân hay uân.
Tranh vẽ gì?
Điền gh hay g. Thực hiện tương tự.
Củng cố:
Khen những em viết đẹp, có tiến bộ.
Dặn dò:
Em nào viết còn sai nhiều, về nhà viết lại bài.
Học sinh đọc 2 câu hỏi trong bài.
Học sinh đọc bài.
Học sinh nêu tiếng khó viết.
Viết bảng con.
Viết vở.
Soát lỗi.
 hộp phấn
 - công nhân khuân vác
Học sinh làm bài miệng.
Lớp làm vào vở.
Ghép cây
gói bánh
Toán:
 LUYỆN TẬP CHUNG
 I.Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố về:
	-Đọc, viết, số liền trước hoặc số liền sau của một số cho trước.
	-Thực hiện phép cộng phép trừ nhẩm và viết.
	-Giải toán có văn.
	-Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước.
 II.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động GV
Hoạt động HS
1.KTBC: 
Gọi học sinh chữa bài tập số 4, trên bảng lớp.
2.Bài mới :
Giới thiệu trực tiếp, ghi đề.
Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài 1: Học sinh nêu yêu cầu của bài.
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách viết số liền trước, số liền sau của một số và thực hiện VBT.
Bài 2: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Học sinh tính nhẩm và nêu kết quả nối tiếp theo bàn.
Bài 3: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Học sinh nêu cách đặt tính, cách tính và thực hiện VBT.
Bài 4: Học sinh đọc bài toán, nêu tóm tắt bài và giải.
Bài 5: Học sinh nêu yêu cầu của bài:
Giáo viên cho học sinh thực hiện bảng con “Vẽ đoạn thẳng dài 9 cm”
4.Củng cố, dặn dò:
Hỏi tên bài.
Nhận xét tiết học, tuyên dương.
Dặn dò: Làm lại các bài tập, chuẩn bị tiết sau.
1 học sinh giải bài 4 trên bảng lớp.
Giải:
Nhà em còn lại số gà là:
34 – 12 = 22 (con)
	Đáp số : 22 con gà
1 học sinh giải bài 5 trên bảng lớp.
0
0
	25 + 	 = 25,	25 – = 25
Nhắc lại.
Muốn viết số liền trước của một số. Ta lấy số đã cho trừ đi 1.
Muốn viết số liền sau của một số. Ta lấy số đã cho cộng với 1.
Số liền trước số 35 là 34 (35 – 1 = 34)
Số liền trước số 42 là 41 (42 – 1 = 41)
(tương tự các số khác)
Em 1 nêu : 14 + 4 = 18
Em 2 nêu : 18 + 1 = 19 
(tương tự cho đến hết)
Các số cùng hàng đặt thẳng cột với nhau, thực hiện từ phải sang trái.
	43	60	41
	23	38	 7
	66	98	48
	87	72	56
	55	50	 5
	32	22	51
Tóm tắt:
	Có	: 24 bi đỏ
	Có	: 20 bi xanh
	Tất cả có	: ? viên bi
Giải:
Số viên bi của Hà có tất cả là:
24 + 20 = 44 (viên)
	Đáp số : 44 viên bi.
Học sinh vẽ trên bảng con đoạn thẳng dài 9 cm, nêu cách vẽ.
Nhắc tên bài.
Thực hành ở nhà.
MÜ thuËt Bµi 35 Tæng kÕt n¨m häc 2009- 2010
I-Môc ®Ých 
- GV häc sinh thÊy ®­îc kÕt qu¶ gi¶ng dÆy häc tËp trong n¨m.
- HS yªu thÝch m«n MÜ thuËt vµ n©ng dÇn tr×nh ®é nhËn thøc vµ t×nh c¶m thÈm mÜ.
- Nhµ tr­êng thÊy ®­îc kÕt qu¶ vµ t¸c dông thiÕt thùc cña c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ d¹y häc mÜ thuËt.
II-H×nh thøc tæ chøc 
- Chän c¸c lo¹i bµi vÏ ®Ñp
- Tr­ng bµy n¬i thuËn tiÖn cho nhiÒu ng­êi xem.
- Tr×nh bµy nªn giÊy A0, cã tiªu ®Ò, ®Ñp.
- Chän bµi ®Ñp lµm ®å dïng d¹y häc cho n¨m tíi.
III-§¸nh gi¸:
- Tæ chøc cho HS xem vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
- GV h­íng dÉn cha, mÑ HS cïng xem.
- Tuyªn d­¬ng HS cã bµi vÏ ®Ñp.
- TÆng phÇn th­ëng cho HS xuÊt s¾c nhÊt.
 Thứ tư ngày tháng năm 2010
Tập đọc :
 Ò... Ó... O...
I.Mục tiêu:
Học sinh đọc trơn cả bài Ò ó o.
-Phát âm đúng các từ ngữ : Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu. Luyện cách đọc loại thơ tự do.
Ôn các vần oăt, oăc; tìm được tiếng trong bài có vần oăc, nói câu chứa tiếng có vần oăt, vần oăc.
Hiểu được nội dung bài: Tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới đang đến, muôn vật (quả na, hàng tre, buồng chuối, hạt đậu  ) đang lớn lên, kết quả, chín tới 
II.Đồ dùng dạy học: 
-Tranh minh hoạ bài đọc SGK. 
III.Các hoạt động dạy học :
1.KTBC : Hỏi bài trước.
Gọi 2 học sinh đọc bài: “Anh hùng biển cả” và trả lời câu hỏi 1 và 2 trong SGK.
GV nhận xét chung.
2.Bài mới:
GV giới thiệu tranh, giới thiệu bài và rút đề bài ghi bảng.
Hướng dẫn học sinh luyện đọc:
Đọc mẫu bài thơ lần 1 (nhịp điệu thơ nhanh, mạnh). Tóm tắt nội dung bài.
Đọc mẫu lần 2 (chỉ bảng), đọc nhanh hơn lần 1.
Luyện đọc tiếng, từ ngữ khó:
Cho học sinh thảo luận nhóm để tìm từ khó đọc trong bài, giáo viên gạch chân các từ ngữ các nhóm đã nêu: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
Học sinh luyện đọc các từ ngữ trên:
Luyện đọc câu:
Luyện đọc các dòng thơ tự do: nghỉ hơi khi hết ý thơ (nghỉ hơi sau các dòng thứ 2, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30)
Luyện đọc đoạn và cả bài thơ:
Đoạn 1: Từ đầu đến “thơm lừng trứng cuốc.”
Đoạn 2: Phần còn lại.
Thi đọc cả bài thơ.
Giáo viên đọc diễn cảm lại bài thơ.
Luyện tập:
Ôn vần oăt, oăc:
Tìm tiếng trong bài có vần oăt?
Thi nói câu chứa tiếng có vần oăt, oăc?
Gọi học sinh đọc lại bài, giáo viên nhận xét.
3.Củng cố tiết 1:
Tiết 2
4.Tìm hiểu bài và luyện nói:
Hỏi bài mới học.
Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
Gà gáy vào lúc nào trong ngày ?
Tiếng gà gáy làm muôn vật đổi thay thế nào ?
Gọi 2 học sinh đọc lại cả bài thơ.
Thực hành luyện nói:
Đề tài: Nói về các con vật em biết.
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh minh hoạ, từng nhóm 3 học sinh kể lại, giới thiệu cho nhau nghe về các con vật nuôi trong nhà và các con vật theo tranh vẽ trong SGK.
Nhận xét luyện nói và uốn nắn, sửa sai.
5.Củng cố:
Luyện học thuộc lòng bài thơ.
6.Nhận xét dặn dò: Về nhà đọc lại bài nhiều lần, xem bài mới.
Học sinh nêu tên bài trước.
2 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi:
Câu 1: Bơi nhanh vun vút như tên bắn.
Câu 2: Canh gác bờ biển, dẫn tàu thuyền ra vào các cảng, săn lùng tàu thuyền giặc.
Nhắc lại.
Lắng nghe.
Lắng nghe và theo dõi đọc thầm trên bảng.
Thảo luận nhóm rút từ ngữ khó đọc, đại diện nhóm nêu, các nhóm khác bổ sung.
Vài em đọc các từ trên bảng: Quả na, trứng cuốc, uốn câu, con trâu.
Học sinh đọc tự do theo hướng dẫn của giáo viên. Luyện nghỉ hơi sau các dòng thơ thứ 2, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 25, 28, 30.
2 học sinh đọc đoạn 1
2 học sinh đọc đoạn 2
2 học sinh thi đọc cả bài thơ.
Hoắt.
Đọc mẫu câu trong bài.
Các nhóm thi tìm câu có chứa tiếng mang vần oăt, oăc và ghi vào bảng con, thi đua giữa các nhóm.
Oăt: Măng nhọn hoắt. 
Bà đi thoăn thoắt.
Oăc: người này lạ hoắc.
Bé ngoặc tay.
Gà gáy vào buổi sáng sớm là chính.
Tiếng gà gáy làm: 
quả na, buồng chuối chóng chín, hàng tre mọc măng nhanh hơn.
hạt đậu nảy mầm nhanh, bông lúa chóng chín, đàn sao chạy trốn, ông mặt trời nhô lên rữa mặt.
2 em đọc lại bài thơ.
Học sinh quan sát tranh và thực hiện theo hướng dẫn của giáo viên.
Nhà tôi có nuôi con chó, đàn gà.
Nhà bạn nuôi những con vật nào ? (nuôi lợn, vịt, )
Học sinh luyện HTL bài htơ.
Thực hành ở nhà.
To¸n
TiÕt 139: LuyÖn tËp chung (tiÕt 4)
I. Môc ®Ých, yªu cÇu
Cñng cè vÒ viÕt c¸c sè cã hai ch÷ sè.
§Æt tÝnh vµ tÝnh thµnh th¹o.
Gi¶i to¸n cã lêi v¨n
Cñng cè vÒ c¸ch xem giê ®ång hå.
II. LuyÖn tËp
HS tù lµm råi ch÷a
Bµi 1: ViÕt sè
Bµi 2:
Khoanh vµo sè líp nhÊt.
Khoanh vµo sè bÐ nhÊt.
Bµi 3: §Æt tÝnh råi tÝnh
Bµi 4: §äc ®Ò vµ tãm t¾t.
Tãm t¾t
Cã : 48 trang
ViÕt hÕt: 22 trang
Cßn l¹i: . Trang
Bµi 5: MiÖng
Em ®i häc lóc mÊy giê?
Em tËp móa lóc mÊy giê?
Em häc vÒ nhµ lóc mÊy giê?
III. Cñng cè, dÆn dß
¤n l¹i bµi chuÈn bÞ kiÓm tra.
HS lµm vµo s¸ch
§äc l¹i
72, 69, 85, 47
50, 48, 61, 58
HS lµm b¶ng con
35 + 40 73 – 53
86 – 52 5 + 62
33 + 55 88 – 6
Bµi gi¶i
QuyÓn vë cßn l¹i sè trang lµ:
48 – 22 = 26 (trang)
§/s: 26 trang
HS quan s¸t kim trªn mÆt ®ång hå.
Lóc 7 giê
Lóc 2 giê chiÒu
Lóc 5 giê.
Tù nhiªn- x· héi
 Baøi 35: OÂân taäp töï nhieân
I.Muïc tieâu: Giuùp HS bieát:
-Heä thoáng laïi nhöõng coâng thöùc ñaõ hoïc veà töï nhieân.
-Quan saùt ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi veà caûnh quan töï nhieân ôû khu vöïc xung quanh tröôøng.
-Yeâu thieân nhieân vaø coù yù thöùc baûo veä thieân nhieân.
II.Ñoà duøng hoïc taäp:
-Taát caû nhöõng tranh aûnh maø GV vaø Hs ñaõ söu taàm ñöôïc veà chuû ñeà töï nhieân.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu:
1.Khôûi ñoäng:(OÅn ñònh toå chöùc)
-HS haùt ,chuaån bò Sgk ,ñoá duøng hoïc taäp.
2.Kieåm tra baøi cuõ:
-Tieát tröôùc em hoïc baøi gì?
-Khi trôøi noùng ,trôøi reùt em maëc khaùc nhau nhö theá naøo?
-Nhôø ñaâu em bieát tröôùc ñöôïc thôøi tieát thay ñoåi ?
-Nhaän xeùt baøi cuõ.KTCBBM
3.Baøi môùi:Giôùi thieäu vaø ghi ñaàu baøi.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt thôøi tieát
Mt:heä thoáng laïi nhöõng kieán thöùc veà thôøi tieát.
-Cho hoïc sinh ra saân tröôøng ñöùng thaønh 2 voøng troøn quay maët vaøo nhau ñeå hoûi veà thôøi tieát taïi thôøi ñieåm ñoù.
-Giaùo vieân quan saùt theo doõi hoaït ñoäng cuûa Hoïc Sinh.
-Chæ ñònh 2 em ra giöõa voøng troøn ,hoûi ñaùp nhau nhö ñaõ trao ñoåi vôùi baïn.
-Giaùo vieân nhaän xeùt,tuyeân döông hoïc sinh
-Giaùo vieân keát luaän.
Hoaït ñoäng 2:Quan saùt caây coái (caùc con vaät) neáu coù ôû khu vöïc quanh tröôøng.
-GV treo moät soá tranh aûnh caây coái vaø con vaät leân baûng goïi hoïc sinh leân chæ vaøo moät caây(hoaëc 1 con vaät) noùi veà caây ñoù (con vaät ñoù).
-Khi hoïc sinh trình baøy ,GV laéng nghe, boå sung yù kieán vaø chuû yeáu khen ngôïi ñoäng vieân ñeå Hs maïnh daïn dieãn ñaït yù mình.
-HS hoûi ñaùp theo caëp
+Baàu trôøi hoâm nay maøu gì?
+Coù maây khoâng?Maây maøu gì?
+Baïn coù thaáy gioù ñang thoåi khoâng?Gioù maïnh hay gioù nheï?
+Thôøi tieát hoâm nay noùng hay reùt?
+Baïn coù caûm thaáy deã chòu khoâng?
+Baïn coù thích thôøi tieát nhö theá naøy khoâng?
-2 em trình baøy ,hoïc sinh laéng nghe ,nhaän xeùt vaø boå sung yù kieán.
HS ñöôïc chæ ñònh leân trình baøy :VD : Ñaây laø caây rau ,coù reã ,thaân ,laù ,khi giaø thì coù hoa. Caây rau duøng laøm thöùc aên raát boå ,traùnh ñöôïc beänh taùo boùn vaø beänh chaûy maùu chaân raêng. Khi aên rau caàn röûa saïch tröôùc khi ñem naáu.
4. Cuûng coá daën doø:
-Em vöøa hoïc baøi gì?GV toång keát moân TNXH.
 Thứ năm ngày tháng năm 20
Chính tả :
 Ò...Ó...O
 I.Mục tiêu:
	-HS nghe viết 13 dòng đầu bài thơ Ò ó o. Tập viết các câu thơ tự do.
	-Làm đúng các bài tập chính tả: Điền đúng vần oăt, oăc, chữ ng, ngh.
 II.Đồ dùng dạy học: 
-Bảng phụ, bảng nam châm. Nội dung 13 dòng thơ đầu cần viết chính tả, và các bài tập 2 và 3.
 III.Các hoạt động dạy học :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh 
1.KTBC : 
Chấm vở những học sinh giáo viên cho về nhà chép lại bài lần trước.
Giáo viên đọc cho học sinh bảng lớp câu: Chú cá heo ở Biển Đen đã lập chiến công gì ?
Nhận xét chung về bài cũ của học sinh.
2.Bài mới:
GV giới thiệu bài ghi đề bài “Ò ó o”.
3.Hướng dẫn học sinh nghe viết:
Học sinh đọc 13 dòng thơ đã được giáo viên chép trên bảng phụ.
Cho học sinh phát hiện những tiếng viết sai, viết vào bảng con.
Nhắc nhở các em tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách trình bày bài viết sao cho đẹp.
Giáo viên đọc cho học sinh viết 13 dòng thơ vào tập.
Hướng dẫn học sinh cầm bút chì để sữa lỗi chính tả:
Giáo viên đọc thong thả, chỉ vào từng chữ trên bảng để học sinh soát và sữa lỗi, hướng dẫn các em gạch chân những chữ viết sai, viết vào bên lề vở.
Giáo viên chữa trên bảng những lỗi phổ biến, hướng dẫn các em ghi lỗi ra lề vở phía trên bài viết.
Thu bài chấm 1 số em.
4.Hướng dẫn làm bài tập chính tả:
Học sinh nêu yêu cầu của các bài tập trong vở BT Tiếng Việt.
Đính trên bảng lớp 2 bảng phụ có sẵn bài tập giống nhau của bài tập 2 và 3.
Gọi học sinh làm bảng từ theo hình thức thi đua giữa các nhóm. 
Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc.
5.Nhận xét, dặn dò:
Yêu cầu học sinh về nhà chép lại đoạn thơ cho đúng, sạch đẹp, làm lại các bài tập.
Chấm vở những học sinh yếu hay viết sai đã cho về nhà viết lại bài.
2 học sinh viết bảng lớp câu: Chú cá heo ở Biển Đen đã lập chiến công gì ?
Học sinh nhắc lại.
Học sinh đọc đoạn thơ trên bảng phụ. 
Học sinh phát hiện và viết tiếng khó vào bảng con: Giục, tròn xoe, nhọn hoắt, buồng chuối
Học sinh nghe viết chính tả theo yêu cầu của giáo viên.
Học sinh dò lại bài viết của mình và đổi vở và sữa lỗi cho nhau.
Học sinh ghi lỗi ra lề theo hướng dẫn của giáo viên.
Bài tập 2: Điiền vần oăt, oăc.
Bài tập 3: Điền chữ ng hay ngh.
Các em làm bài vào VBT và cử đại diện của nhóm thi đua cùng nhóm khác, tiếp sức điền vào chỗ trống theo 2 nhóm, mỗi nhóm đại diện 4 học sinh
Giải 
Bài tập 2: khuya khoắt, hoặc
Bài tập 3: ngoài, nghiêng.
Học sinh nêu lại bài viết và các tiếng cần lưu ý hay viết sai, rút kinh nghiệm bài viết lần sau.
Toán: Ôn tập kiểm tra cuối năm
A. Môc tiªu: 
- KiÓm tra kiÕn thøc cña häc sinh; KiÓm tra kü n¨ng tÝnh céng, trõ (kh«ng nhí), so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 100;
- KiÓm tra viÖc gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
B. CHuÈn bÞ:
1- Gi¸o viªn: - S¸ch gi¸o khoa, gi¸o ¸n, bé ®å dïng d¹y to¸n líp 1
2- Häc sinh: - S¸ch gi¸o khoa, vë bµi tËp, ®å dïng häc tËp. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1- æn ®Þnh tæ chøc: (1')
2- KiÓm tra bµi cò (4')
- KIÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
- GV nhËn xÐt.
3- Bµi míi (28')
a- Giíi thiÖu bµi: 
H«m nay chóng ta häc bµi KiÓm tra.
b- KiÓm tra.
Bµi tËp 1: 
- §Æt tÝnh råi tÝnh:
 46 + 42 = 76 - 13 =
 97 - 35 = 48 - 0 =
Bµi tËp 2: 
- Ghi giê ®óng vµo « trèng theo ®ång hå t­¬ng øng.
Bµi tËp 3: 
Trong v­ên hoa cã tÊt c¶ 26 b«ng hoa, trong ®ã cã 3 b«ng hoa hång cßn l¹i lµ hoa cóc. Hái sè hoa cóc trong v­ên lµ bao nhiªu.
Bµi tËp 4: 
§iÒn kÕt qu¶ :
5
+
1
=
10
-
6
=
4
+
2
=
10
-
5
=
3
+
3
=
10
-
4
=
2
+
4
=
10
-
3
=
1
+
5
=
10
-
2
=
Häc sinh thùc hiÖn.
Häc sinh lµm bµi
 Bµi gi¶i: 
 Sè b«ng hoa cóc cã trong v­ên lµ
 26 - 3 = 23 (hoa cóc)
 §¸p sè: 23 (hoa cóc)
4- Cñng cè, dÆn dß (2')
- GV nhËn xÐt giê häc.
VÒ nhµ häc bµi, lµm bµi tËp trong SGK. 
Thñ c«ng
TiÕt 34: Tr­ng bµy s¶n phÈm thùc hµnh
1.Môc ®Ých, yªu cÇu
HS tr­ng bÇy s¶n phÈm ®· hoµn thµnh
S¶n phÈm cã néi dung, ph­¬ng thøc phong phó, c¾t, d¸n ph¼ng, vÏ mµu hµi hßa.
2.Tr­ng bÇy s¶n phÈm
3.H­íng dÉn c¸ch tr­ng bÇy
Chän nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. S¶n phÈm nµo lµm ®óng nhÊt, ®Ñp nhÊt h·y tr­ng bÇy.
2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm
§¸nh gi¸ vÒ néi dung.
Bè côc, c¸ch d¸n c©n ®èi
Mµu s¾c hµi hßa 
Chän ra bµi vÏ ®Ñp
4.Cñng cè, dÆn dß
GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã s¶n phÈm ®Ñp nhÊt.
Nh÷ng b¹n cã s¶n phÈm ch­a ®Ñp cÇn ph¶i ph¸t huy.
H­íng dÉn lùa chän s¶n phÈm råi tr­ng bÇy lªn tê giÊy phãng to A3.
Tr­ng bÇy theo thø tù bµi nµo häc tr­íc d¸n tr­íc.
HS quan s¸t, NhËn xÐt, bæ xung
Lùa chän bµi ®Ñp nhÊt
Bµi ®Ñp thø hai
ThÓ dôc
TiÕt 35: Tæng kÕt n¨m häc
 A. Môc tiªu:
- Tæng kÕt m«n häc. Yªu cÇu hÖ thèng ®­îc nh÷ng kiÕn thøc ®· häc. §¸nh gi¸ kÕt 
qu¶ häc tËp ®Ó ph¸t huy truyÒn thèng vµ kh¾c phôc trong n¨m häc tiÕp theo. 
B. §å dïng ph­¬ng tiÖn d¹y häc.
- HÖ thèng b¶ng c¸c néi dung häc. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
C¸c H§
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p
Ho¹t ®éng 1
Ho¹t ®éng 2
Ho¹t ®éng 3
Phè biÕn néi dung bµi häc 
- Khëi ®éng:
- Trß ch¬i
- GV hÖ thèng nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong n¨m
+ §éi h×nh ®éi ngò
+ C¸c trß ch¬i
. DiÖt c¸c con vËt cã h¹i
. Qua ®­êng léi
. KÐo c­a lõa xÎ
. ChuyÒn bãng tiÕp søc
. Nh¶y « tiÕp søc
. Nh¶y ®óng nh¶y nhanh
.Ch¹y tiÕp søc 
. T©ng cÇu
+ C¸c ®éng t¸c t­ thÕ c¬ b¶n
+ Bµi thÓ dôc
§éng t¸c håi tÜnh
HS tËtp hîp 2 hµng däc 
HS ®øng vç tay vµ h¸t 
HS tù chän 
GV ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh 
- Tuyªn d­¬ng em:  cã ý thøc häc tËp tèt.
-
Nh¾c nhë em : ..cÇn cè g¾ng trong n¨m häc tíi lµm tèt h¬n.
§¸nh gi¸ viÖc häc tËp m«n thÓ dôc cña häc sinh trong n¨m häc
 Cho hs tù chän trß ch¬i , ch¬i trong 5 phót.
 Thø 7 ngµy th¸ng n¨m 2010
Taäp ñoïc
Baøi luyeän taäp 1
 LAÊNG BAÙC
I.Muïc tieâu:
Hoïc sinh ñoïc trôn caû baøi: “Laêng Baùc”. Luyeän ñoïc löu loaùt caùc doøng thô vaø khoå thô cuûa baøi Laêng Baùc.
Hieåu noäi dung baøi: ñi treân Quaûng tröôøng BA Ñình, em beù thaáy naéng muøa thu vaøng, trôøi trong vaét nhö trong ngaøy leã Tuyeân ngoân Ñoäc laäp. Nhìn leân leã ñaøi, em baâng khuaâng nhö thaáy Baùc vaãn coøn ñang ñöùng ñoù vaãy chaøo nhaân daân.
taäp cheùp baøi chính taû Quaû Soài vaø laøm caùc baøi taäp ñieàn vaàn aên, aêng ñieàn chöõ r, d hay gi.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Tranh minh hoaï baøi ñoïc SGK. Baûng chính: Giaùo vieân cheùp baøi taäp ñoïc vaø caùc caâu hoûi. -Baûng phuï giaùo vieân cheùp baøi chính taû vaø baøi taäp chính taû.
-AÛnh laêng Baùc treân Quaûng tröôøng Ba Ñình.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC : 
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu tranh, giôùi thieäu baøi vaø ruùt töïa baøi ghi baûng.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi ñoïc:
Caû lôùp taäp trung ñeå giaùo vieân kieåm tra ñoïc trôn vaø traû lôøi caâu hoûi. Giaùo vieân chæ ñònh töøng em ñoïc, moãi em ñoïc 1 khoå thô trong baøi “Laêng Baùc”.
Chia baøi taäp ñoïc thaønh 2 khoå thô:
Khoå1: 6 doøng thô ñaàu
Khoå2: 4 doøng thô coøn laïi.
Yeâu caàu kieåm tra taát caû hoïc sinh caû lôùp veà ñoïc trôn giaùo vieân cho ñieåm coâng khai.
Tieát 2
3.Taäp cheùp baøi Quaû Soài vaø laøm caùc baøi taäp
Goïi hoïc sinh ñoïc baøi chính taû do giaùo vieân cheùp saün treân baûng lôùp.
Hoïc sinh tìm töø khoù vieát hay vieát sai vieát vaøo baûng con.
Cho hoïc sinh nhìn baûng ñeå cheùp baøi vaøo taäp vôû cuûa mình.
Cho hoïc sinh töï laøm baøi taäp chính taû.
Thu baøi chaám:
5.Cuûng coá:
Hoûi teân baøi, goïi ñoïc baøi, neâu laïi noäi dung baøi ñaõ hoïc.
6.Nhaän xeùt daën doø: Veà nhaø ñoïc laïi baøi nhieàu laàn, xem baøi môùi. Vieát laïi baøi chính taû cho ñuùng, saïch vaø ñeïp.
Nhaéc töïa.
Hoïc sinh ñoïc theo chæ ñònh cuûa giaùo vieân theo töøng ñoaïn.
Caâu hoûi 1: 
Caâu thô taû naéng vaøng treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Naéng Ba Ñình muøa thu
	Thaém vaøng treân laêng Baùc.
Caâu thô taû baàu trôøi treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Vaãn trong vaét baàu trôøi
	Ngaøy Tuyeân ngoân ñoâïc laäp.
Caâu hoûi 2:
Caûm töôûng cuûa baïn thieáu nhi ñi treân Quaûng tröôøng Ba Ñình :
	Baâng khuaâng nhö vaãn thaáy
	Naéng reo treân leã ñaøi
	Coù baøn tay Baùc vaãy.
Hoïc sinh ñoïc treân baûng lôùp baøi chính taû.
Hoïc sinh vieát tieáng töø khoù vaøo baûng con: döôùi ñaát, ao öôùc, ngaém traêng, caønh cao.
Nhìn baûng vaø cheùp vaøo taäp.
Baøi taäp 2 : Tieáng trong baøi coù vaàn aêm, aêng: 
aêm: naèm, ngaém.
aêng: traêng
Baøi taäp 3 :
Ñieàn chöõ r/ d hay gi:
Ruøa con ñi chôï
	Ruøa con ñi chôï muøa xuaân
Môùi ñeán coång chôï böôùc chaân sang heø
	Mua xong chôï ñaõ vaõn chieàu
Heo heo gioù thoåi caønh dieàu muøa thu.
Neâu teân baøi vaø noäi dung baøi hoïc.
1 hoïc sinh ñoïc laïi.
TiÕng viÖt
¤n tËp : bµi luyÖn tËp 2
A/ Môc tiªu: 
1. HS ®äc tr¬n c¶ bµi: Göi lêi chµo líp Mét. BiÕt c¸ch ®äc c¸c c©u 5 ch÷
2. HiÓu néi dungbµi:
 C¸c em hs chµo tõ biÖt líp Mét ®Ó lªn líp hai; C¸c em chµo c« gi¸o, choµ cöa sæ, b¶ng ®en, chµo chç ngåi th©n quen. C¸c em vÉn nhí lêi c« dÆnvµ lµm theo, c¸c em vui vÎ “ göi lêi chµo tiÕn b­íc”
3. ChÐp bµi chÝnh t¶ “quyÓn s¸ch míi”vµ lµm 2 bµi tËp chÝnh t¶( t×m tiÕng trong bµi cã vÇn anh, ach, ®iÒn vÇn anh, ach vµo chç trèng)
B/ ®å dïng d¹y häc:
B¶ng líp chÐp bµi “ Göi lêi chµo líp Mét”
B¶ng phô chÐp bµi chÝnh t¶ vµ bµi tËp.
C/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc;
I. KTBC: ( kh«ng thùc hiÖn v× bµi dµi)
II. Bµi míi:
Ho¹t ®éng cña GV
Ho¹t ®éng cña HS
1. Giíi thiÖu bµi:
2. H­íng dÉn ®äc:
GV ®äc mÉu
GV chia ®o¹n:
Bµi chia lµm 2 ®o¹n 
+ §o¹n 1 hai khæ th¬ ®Çu: H’: chia tay líp Mét, b¹n nhá chµo ai? Chµo nh÷ng ®å vËt trong líp?
+ §o¹n 2: 2 khæ th¬ cuèi:H’: Xa c« gi¸o b¹n nhá høa ®iÒu g×? 
GV ®¸nh gi¸ ghi ®iÓm
TiÕt 2:
3/ ChÐp bµi chÝnh t¶ “ QuyÓn s¸ch míi” vµ lµm c¸c bµi tËp chÝnh t¶
-GV ®äc mÉu
-GV ®äc cho hs viÕt bµi vµo vë
-GV thu bµi chÊm
-Thu bµi chÊm 
-H­íng dÉn lµm bµi tËp 
2-3 hs ®äc
2 hs ®äc ®o¹n 1vµ tr¶ lêi c©u hái
2 hs ®äc ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái
HS ®äc c¸ nh©n, ®ång thanhc¶ bµi..
2 HS®äc bµi chÝnh t¶
HS nghe viÕt bµi vµo vë
HS ®äc yªu cÇu råi lµm bµi- 2 hs lªn b¶ng ch÷a
III. Cñng cè, dÆn dß: 
Tuyªn d­¬ng bµi viÕt tèt
.
Taäp ñoïc
 Baøi luyeän taäp 3 HAI CAÄU BEÙ VAØ HAI NGÖÔØI BOÁ
I.Muïc tieâu:
Hoïc sinh ñoïc trôn caû baøi: “Hai caäu beù vaø hai ngöôøi boá”. Chuù yù ñoïc lôøi ñoái thoaïi ñeå ngöôøi nghe nhaän ra lôøi töøng nhaân vaät.
Hieåu noäi dung baøi: Boá meï caùc em laøm nhieàu

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 35 l10910Ng Thuy.doc