Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần học 5

I. MỤC TIÊU :

 - LuyƯn ni t 2-3 c©u theo chđ ®Ị: thđ ®«.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

-Sách TV1 tập I, vở tập viết 1 tập I

-Bộ ghép chữ tiếng Việt.

-Tranh một nụ hoa hồng, một lá thư (gồm cả phong bì ghi địa chỉ), tranh giải thích từ ứng dụng: cử tạ, cá thu.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 26 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 9Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần học 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
veà höôùng naøo? Coù phaûi noâng thoân khoâng?
Caâu öùng duïng cuûa chuùng ta laø: xe oâ toâ chôû caù veà thò xaõ.
Goïi ñaùnh vaàn tieáng xe, chôû, xaõ, ñoïc trôn tieáng.
Goïi ñoïc trôn toaøn caâu.
GV nhaän xeùt.
-Luyeän vieát:
Vieát baûng con: x – xe, ch – choù.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
GV cho hoïc sinh luyeän vieát ôû vôû Tieáng Vieät trong 3 phuùt.
GV höôùng daãn hoïc sinh vieát treân baûng.
Theo doõi vaø söõa sai.
Nhaän xeùt caùch vieát.
- Luyeän noùi: Chuû ñeà luyeän noùi hoâm nay laø gì nhæ?
GV gôïi yù cho hoïc sinh baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà (GV tuyø trình ñoä lôùp maø ñaët caâu hoûi gôïi yù).
VD:
Caùc em thaáy coù nhöõng loaïi xe naøo ôû trong tranh? Haõy chæ töøng loaïi xe?
Goïi laø xe boø vì loaïi xe naøy duøng boø keùo. Boø thöôøng ñöôïc duøng laøm gì?
Ôû queâ em goïi laø gì?
Xe lu duøng laøm gì?
Loaïi xe oâ toâ trong tranh ñöôïc goïi laø xe gì? Noù duøng ñeå laøm gì? Em coøn bieát loaïi xe oâ toâ naøo khaùc?
Coøn nhöõng loaïi xe naøo nöõa?
Ôû queâ em thöôøng duøng loaïi xe gì?
Em thích ñi loaïi xe naøo nhaát? Taïi sao?
Giaùo duïc tö töôûng tình caûm.
- Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
GV ñoïc maãu.
Goïi hoïc sinh ñoïc saùch keát hôïp ñoïc tieáng töø ôû baûng con.
GV nhaän xeùt cho ñieåm.
4.Cuûng coá :
-Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi gì ?
 Goïi ñoïc baøi, tìm tieáng môùi mang aâm môùi hoïc 
5.Nhaän xeùt, daën doø:
NX-TD 
Daën veà nhaø hoïc baøi –xem tröôùc baøi sau 
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
Hoïc sinh ñoïc baøi.
N1: u – nuï, N2: ö – thö.
Xe (oâ toâ).
Choù.
AÂm e, o vaø thanh saéc.
Theo doõi vaø laéng nghe.
Gioáng nhau: Cuøng coù neùt cong hôû phaûi.
Khaùc nhau: Chöõ x coù theâm moät neùt cong hôû traùi.
Tìm chöõ x vaø ñöa leân cho GV kieåm tra.
Laéng nghe.
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Ta theâm aâm e sau aâm x.
Caû lôùp
1 em
Ñaùnh vaàn 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
2 em.
Lôùp theo doõi.
Gioáng nhau: chöõ h ñöùng sau.
Khaùc nhau: ch baét ñaàu baèng c, coøn th baét ñaàu baèng t. 
Theo doõi vaø laéng nghe.
2 em.
1 em ñoïc, 1 em gaïch chaân: xeû, xa xa, chæ, chaû.
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
1 em.
Ñaïi dieän 2 nhoùm 2 em.
CN 6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Veõ xe chôû ñaày caù.
Xe ñi veà phía thaønh phoá, thò xaõ.
Hoïc sinh tìm aâm môùi hoïc trong caâu (tieáng xe, chôû, xaõ).
6 em.
7 em.
Toaøn lôùp vieát treân khoâng 
-vieát baûng con 
Toaøn lôùp thöïc hieän.
“xe boø, xe lu, xe oâ toâ”.
Hoïc sinh traû lôøi theo höôùng daãn cuûa GV.
VD:
Xe boø, xe lu, xe oâ toâ. 1 em leân chæ.
Chôû luùa, chôû haøng, chôû ngöôøi.
Tuyø theo töøng ñòa phöông.
San ñöôøng.
Xe con. Duøng ñeå chôû ngöôøi. Coøn coù oâ toâ taûi, oâ toâ khaùch, oâ toâ buyùt,..
Traû lôøi theo söï hieåu bieát cuûa mình.
CN 10 em
Laéng nghe.
Hoïc sinh tìm chöõ vaø tieáng trong moät ñoaïn vaên baát kì.
Hoïc sinh laéng nghe, thöïc haønh ôû nhaø
TiÕt 3: luyÖn t.viÖt:
BÀI : U, Ư; X, CH
I. Môc tiªu.
- Củng cố về đọc đúng các âm, từ và câu ứng dụng trong bài u, ư; x, ch.
- HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m u, ư; x, ch.
II . C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m ư, ư ©m x, ch 
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con .
 - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu : n¬, me, ca n«, bã m¹ ; dª, ®ß, da dª, ®i bé.
- GV viÕt mÉu 
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
3. LuyÖn viÕt vë: 
 - GV viÕt mÉu : ư, ư ; x, ch; c¸c từ ứng dụng và nªu quy tr×nh viÕt 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
 - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t­ thÕ , cÇm ®óng bót , viÕt ®óng quy tr×nh , ®­a bót liÒn nÐt. GV quan s¸t söa lçi cho HS .
 - GV chÊm mét sè bµi – NhËn xÐt .
 4. NhËn xÐt giê häc .
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
- HS ®äc – Ph©n tÝch - §¸nh vÇn .
 - HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷ .
– HS viÕt b¶ng con .
- HS quan s¸t 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
Thø t­, ngµy 15 th¸ng 9 n¨m 2010
TiÕt 1,2: HOÏC VAÀN
BAØI : S , R
I.MUÏC TIEÂU : 
	-Ñoïc ñöôïc: s, r, seû, reã; töø vaø caâu öùng duïng
 - Vieát ñöôïc: s, r, seû, reã.
	-LuyÖn nãi tõ 2-3 c©u theo chuû ñeà: roå, raù.
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 	
	-Tranh veõ chim seû vµ tranh moät caây coû coù nhieàu reå.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC : Hoûi baøi tröôùc.
Ñoïc saùch keát hôïp vieát baûng con (2 hoïc sinh vieát baûng lôùp vaø ñoïc): x – xe, ch –choù.
GV nhaän xeùt chung.
2.Baøi môùi:
2.1.Giôùi thieäu baøi:
GV treo tranh vaø hoûi:
Tranh veõ gì?
GV chæ phaàn reå cuûa caây coû hoûi: Ñaây laø caùi gì?
Trong tieáng seû, reå coù aâm gì vaø daáu thanh gì ñaõ hoïc?
GV vieát baûng: boø, coû
Hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc chöõ vaø aâm môùi:s, r(vieát baûng s, r)
2.2.Daïy chöõ ghi aâm:
a) Nhaän dieän chöõ:
Vieát laïi chöõ s treân baûng vaø noùi: Chöõ goàm neùt xieân phaûi, neùt thaét vaø neùt cong hôû traùi.
So saùnh chöõ s vaø chöõ x?
Chöõ s vieát in coù hình daùng gioáng vôùi hình daùng ñaát nöôùc ta. 
Yeâu caàu hoïc sinh tìm chöõ s trong boä chöõ?
Nhaän xeùt, boå sung.
b) Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
-Phaùt aâm.
GV phaùt aâm maãu: aâm s. (löu yù hoïc sinh khi phaùt aâm uoán ñaàu löôõi veà phaùi voøm, hôi thoaùt ra xaùt maïnh, khoâng coù tieáng thanh).
GV chænh söõa cho hoïc sinh, giuùp hoïc sinh phaân bieät vôùi x.
-Giôùi thieäu tieáng:
GV goïi hoïc sinh ñoïc aâm s.
GV theo doõi, chænh söõa cho hoïc sinh.
Coù aâm s muoán coù tieáng seû ta laøm nhö theá naøo? 
Yeâu caàu hoïc sinh caøi tieáng seûâ.
GV cho hoïc sinh nhaän xeùt moät soá baøi gheùp cuûa caùc baïn.
GV nhaän xeùt vaø ghi tieáng seûâ leân baûng.
Goïi hoïc sinh phaân tích .
Höôùng daãn ñaùnh vaàn
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn 1 laàn.
Goïi ñoïc sô ñoà 1.
GV chænh söõa cho hoïc sinh. 
AÂm r (daïy töông töï aâm s).
- Chöõ “r” goàm neùt xieân phaûi, neùt thaét, neùt moùc ngöôïc.
- So saùnh chöõ “s" vaø chöõ “r”.
-Phaùt aâm: Uoán ñaàu löôõi veà phaùi voøm, hôi thoaùt ra xaùt, coù tieáng thanh.
-Vieát: Löu yù neùt noái giöõa r vaø eâ, daáu ngaõ treân eâ.
Ñoïc laïi 2 coät aâm.
Daïy tieáng öùng duïng:
Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc caùc töø ngöõ öùng duïng treân baûng.
Goïi hoïc sinh leân gaïch chaân döôùi nhöõng tieáng chöùa aâm vöøa môùi hoïc.
GV goïi hoïc sinh ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng.
Goïi hoïc sinh ñoïc trôn tieáng öùng duïng. 
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
 3.Cuûng coá tieát 1: Tìm tieáng mang aâm môùi hoïc
Ñoïc laïi baøi
NX tieát 1.
Tieát 2
 Luyeän ñoïc treân baûng lôùp.
Ñoïc aâm, tieáng, töø loän xoän.
GV nhaän xeùt.
- Luyeän caâu: Giôùi thieäu tranh ruùt caâu ghi baûng: beù toâ cho roõ chöõ vaø soá.
Goïi ñaùnh vaàn tieáng roõ, soá ñoïc trôn tieáng.
Goïi ñoïc trôn toaøn caâu.
GV nhaän xeùt.
-Luyeän vieát:
Vieát baûng con: s – seû, r – reå.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
GV cho hoïc sinh luyeän vieát ôû vôû Tieáng Vieät trong 3 phuùt.
GV höôùng daãn hoïc sinh vieát treân baûng.
Theo doõi vaø söõa sai.
Nhaän xeùt caùch vieát.
- Luyeän noùi: Chuû ñeà luyeän noùi hoâm nay laø gì nhæ?
GV gôïi yù cho hoïc sinh baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà.
Tranh veõ gì?
Haõy chæ roå vaø raù treân tranh veõ?
Roå vaø raù thöôøng ñöôïc laøm baèng gì?
Roå thöôøng duøng laøm gì?
Raù thöôøng duøng laøm gì?
Roå vaø raù coù gì khaùc nhau?
Ngoaøi roå vaø raù ra, em coøn bieát vaät gì laøm baèng maây tre.
Queâ em coù ai ñan roå raù khoâng?
Giaùo duïc tö töôûng tình caûm.
- Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
GV ñoïc maãu.
Goïi hoïc sinh ñoïc saùch keát hôïp ñoïc tieáng töø ôû baûng con.
GV nhaän xeùt cho ñieåm.
4.Cuûng coá : Goïi ñoïc baøi, tìm tieáng môùi mang aâm môùi hoïc 
5.Nhaän xeùt, daën doø:NX- TD
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
Hoïc sinh ñoïc.
Thöïc hieän vieát baûng con.
N1: x – xe, N2: ch – choù.
Chim seû.
Reå.
AÂm e, eâ, thanh hoûi, thanh ngaõ ñaõ hoïc.
Theo doõi.
Gioáng nhau: Cuøng coù neùt cong hôû phaûi.
Khaùc nhau: Chöõ s coù neùt xieân vaø neùt thaét.
Laéng nghe.
Tìm chöõ s ñöa leân cho GV kieåm tra.
Laéng nghe
Quan saùt GV laøm maãu, nhìn baûng, phaùt aâm nhieàu laàn (CN, nhoùm, lôùp).
Laéng nghe.
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Laéng nghe.
Theâm aâm e ñöùng sau aâm s, thanh hoûi treân aâm e.
Caû lôùp caøi: seû
Nhaän xeùt moät soá baøi laøm cuûa caùc baïn khaùc.
Laéng nghe.
1 em
Ñaùnh vaàn 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
2 em.
Lôùp theo doõi.
Gioáng nhau: Ñeàu coù neùt xieân phaûi, neùt thaét.
Khaùc nhau: Keát thuùc r laø neùt moùc ngöôïc, coøn s laø neùt cong hôû traùi.
Laéng nghe.
2 em.
Su su, roå raù, chöõ soá, caù roâ (CN, nhoùm, lôùp)
1 em leân gaïch: soá, roå raù, roâ.
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
1 em.
Ñaïi dieän 2 nhoùm, moãi nhoùm 2 em
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Laéng nghe.
Hoïc sinh tìm aâm môùi hoïc trong caâu (tieáng roõ, soá).
6 em
7 em.
Toaøn lôùp.
-Vieát treân khoâng .
-Vieát baûng con 
Toaøn lôùp thöïc hieän.
“roå, raù”.
Hoïc sinh traû lôøi theo höôùng daãn cuûa GV vaø söï hieåu bieát cuûa mình.
Caùi roå, caùi raù.
1 em leân chæ.
Tre, nhöïa.
Ñöïng rau.
Vo gaïo.
Roå ñöôïc ñan thöa hôn raù.
Thuùng muûng, saøng, nong, nia.
Laéng nghe.
10 em
laéng nghe.
Hoïc sinh tìm chöõ vaø tieáng trong moät ñoaïn vaên baát kì.
TiÕt 3 : luyÖn tiÕng viÖt
LuyÖn ©m : S , R
I Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè ©m s, r . luyªn ®äc tiÕng tõ cã ©m s, r .
 - -HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m s, r .
 - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp .
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m s, r 
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con .
 - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu c¸c ©m, tiÕng trong bµi
- GV viÕt mÉu 
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
3. LuyÖn viÕt vë: 
 - GV viÕt mÉu ©m vµ c¸c tõ øng dông lªn b¶ng vµ nªu quy tr×nh viÕt 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
 - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t­ thÕ , cÇm ®óng bót , viÕt ®óng quy tr×nh , ®­a bót liÒn nÐt. GV quan s¸t söa lçi cho HS .
 - GV chÊm mét sè bµi – NhËn xÐt .
 4. NhËn xÐt giê häc .
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
- HS ®äc – Ph©n tÝch - §¸nh vÇn .
- HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷ .
- HS viÕt b¶ng con .
- HS quan s¸t 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
TiÕt 4: TOAÙN
SOÁ 8
I/ YEÂU CAÀU : 
 BiÕt 7 thªm 1 ®­îc 8, viÕt sè 8; ®äc , ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 8, biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 8, biÕt vÞ trÝ sè 8 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 8.
II/ CHUAÅN BÒ :
Giaùo aùn .
Soá 1-8 
Maãu vaät coù (8)
Vôû baøi taäp 
III/ LEÂN LÔÙP 
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1/Oån ñònh 
2/ KTBC 
Goïi HS ñeám soá töø 1-7 
Soá 7 lôùn hôn soá naøo ?
Nhaän xeùt baøi cuõ .
3/ Baøi môùi :
Giôi thieäu baøi : Soá 8 
GV ñöa con caù (bìa ) Hs nhaän xeùt ?
GV ñöa 1 con caù (bìa ) HS nhaän xeùt ?
7 hình con caù theâm 1 hình con caù ? 
Coù 7 em beù theâm 1 em beù laø maáy em beù ? 
7 hình troøn theâm 1 hình troøn laø maáy hình troøn ? 
Ñeå bieå thò nhöõng nhoùm coù 8 ñoäi duøng chöõ soá 8 .
GV ñöa maãu soá 8 
GV vieát soá 8 
Ñieám 1 ñeán 8 ; 8 ñeán 1 
GV vieát 1 ñeán 8 .
8 ñöùng sau soá naøo ?
8 lôùn nhaát so vôùi soá naøo ? 
HS ñoïc 1 ñeán 8; 8 ñeán 1 .
b), Thöïc haønh : 
Baøi 1: HS thöïc haønh vieát soá 8 vaøo VTV /20 .
Baøi 2 : HS quan saùt chaám troøn ñieàn soá vaøo oâ troáng töø traùi sang phaûi .OÂ giöõa ñieàn soá chaám troøn coù taát caû .
Ñieàn xong HS neâu laàn löôït .
H1: 8 goàm 7 vôùi 1 ; 1 vôùi 7 .
H2 : 8 goàm 6 vôùi 2 ;2 vôùi 6.
H3 : 8 goàm 5 vôùi 3 ; 3 vôùi 5 
H4 : 8 goàm 4 vôùi 4 ; 4 vôi 4 
Baøi taäp 3 : VBT/20 ,SGK/ 31.
Moãi em beù ñöôïc mang 1 oâ troáng .Ñeám soá em beù baét ñaàu röø 1 ñieàn soá naøo thieáu .
HS ñieàn xong ñeám töø 1 ñeán 8 ;töø 8 ñeán 1 .
Baøi 4: > < = 
HS neâu yeâu caàu .
GV hoûi : 8 vôùi 7 soá naøo lôùn hôn ?
 8 vôùi 5 soá naøo lôùn hôn ?
 8 vôùi 4 soá naøo lôùn hôn ? 
GV nhaéc daáu : Daáu nhoïn luoân quay veà soá beù hôn .2 soá gioáng nhau thì ñieàn daáu = 
Chöõa baøi nhaän xeùt : 
4/ Cuûng coá : 
Hoûi HS hoâm nay hoïc soá maáy ?
Vieát soá 8 vaøo maáy oâ li ?
Ñoïc 1 ñeán 8 , 8 ñeán 1 .
8 ñöùng lieàn sau soá naøo ? 
GDTT
5/ Nhaän xeùt –daën doø :
veà nhaø taäp vieát soá 8 
Ñoïc töø 1 ñeán 8 ;8 ñeán 1 
Haùt 
5 em ñeám soá 
Soá 7 lôùn hôn soá 1 ñeán 6 
7 con caù 
1 con caù 
8 con caù 
8 em beù 
8 hình troøn 
HS neâu”soá taùm “
Hs vieát leân baûng con 
HS söû duïng que tính ñeám : 1,2,3,4,5,6,7,8,; 8,7,6,5,4,3,2,1, 
8 ñöùng sau soá 7 
8 lôùn nhaát so vôùi soá 1 ñeán 7 
HS thöïc hieän 
HS ñieàn 
Nhieàu HS nhaéc laïi ND .
HS ñieàn 
HS ñieàn daáu ,
HS traû lôøi 
HS vieát 
HS ñoïc 
HS traû lôøi 
HS laéng nghe 
Thø n¨m, ngµy 16 th¸ng 9 n¨m 2010
Saùng
TiÕt 1,2: HOÏC VAÀN
BAØI : K , KH
I.MUÏC TIEÂU : 
	-Ñoïc ñöôïc: k, kh, keû, kheá. töø vaø caâu öùng duïng.
	- ViÕt ®­îc: k, kh, keû, kheá.
 - LuyÖn nãi theo chñ ®Ò: ï ï, vo vo, vï vï, ro ro, tu tu.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC: 	
	-Tranh minh hoaï (hoaëc caùc maãu vaät) cuûa caùc töø khoaù: keû, kheá vaø caâu öùng duïng chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.
	-Tranh minh hoaï phaàn luyeän noùi: uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu.
	-Tranh minh hoaï hoaëc saùch baùo coù tieáng vaø aâm chöõ môùi.
III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC : Hoûi baøi tröôùc.
Ñoïc saùch keát hôïp vieát baûng con (2 hoïc sinh vieát baûng lôùp vaø ñoïc): s – seû, r – reã.
GV nhaän xeùt chung.
2.Baøi môùi:
2.1.Giôùi thieäu baøi:
GV treo tranh hoûi: Caùc em haõy cho coâ bieát trong tranh veõ gì?
Hoâm nay coâ vaø caùc em seõ hoïc 2 tieáng môùi: keû, kheá.
Trong tieáng keû, kheá coù aâm gì vaø daáu thanh gì ñaõ hoïc?
Hoâm nay, chuùng ta seõ hoïc chöõ vaø aâm môùi: k, kh (vieát baûng k, kh)
2.2.Daïy chöõ ghi aâm:
a) Nhaän dieän chöõ:
GV hoûi: Chöõ k goàm nhöõng neùt gì?
So saùnh chöõ k vaø chöõ h?
Yeâu caàu hoïc sinh tìm chöõ k treân boä chöõ.
Nhaän xeùt, boå sung.
b) Phaùt aâm vaø ñaùnh vaàn tieáng:
-Phaùt aâm.
GV phaùt aâm maãu: aâm k. 
GV chænh söõa cho hoïc sinh.
-Giôùi thieäu tieáng:
GV goïi hoïc sinh ñoïc aâm k.
GV theo doõi, chænh söõa cho hoïc sinh.
Coù aâm k muoán coù tieáng keû ta laøm nhö theá naøo? 
Yeâu caàu hoïc sinh caøi tieáng keû.
GV cho hoïc sinh nhaän xeùt moät soá baøi gheùp cuûa caùc baïn.
GV nhaän xeùt vaø ghi tieáng keû leân baûng.
Goïi hoïc sinh phaân tích .
Höôùng daãn ñaùnh vaàn
GV höôùng daãn ñaùnh vaàn 1 laàn.
Goïi ñoïc sô ñoà 1.
GV chænh söõa cho hoïc sinh. 
AÂm kh (daïy töông töï aâm k).
- Chöõ “kh” ñöôïc gheùp bôûi 2 con chöõ k vaø h.
- So saùnh chöõ “k" vaø chöõ “kh”.
-Phaùt aâm: Goác löôõi lui veà voøm meàm taïo neân khe heïp hôi thoaùt ra tieáng xaùt nheï, khoâng coù tieáng thanh.
-Vieát: Ñieåm baét ñaàu cuûa con chöõ k truøng vôùi ñieåm baét ñaàu cuûa con chöõ h. Khi vieát chöõ kh caùc em vieát lieàn tay, khoâng nhaác buùt.
Ñoïc laïi 2 coät aâm.
Daïy tieáng öùng duïng:
Goïi hoïc sinh leân ñoïc töø öùng duïng: keû hôû, kì coï, khe ñaù, caù kho.
GV goïi hoïc sinh ñaùnh vaàn vaø ñoïc trôn tieáng.
Goïi hoïc sinh ñoïc trôn töø öùng duïng. 
Goïi hoïc sinh ñoïc toaøn baûng.
 3.Cuûng coá tieát 1: Tìm tieáng mang aâm môùi hoïc
Ñoïc laïi baøi
NX tieát 1.
Tieát 2
 Luyeän ñoïc treân baûng lôùp.
Ñoïc aâm, tieáng, töø loän xoän.
GV nhaän xeùt.
- Luyeän caâu: 
GV treo tranh vaø hoûi: Tranh veõ gì?
Goïi hoïc sinh ñoïc caâu öùng duïng: chò kha keû vôû cho beù haø vaø beù leâ.
Goïi ñaùnh vaàn tieáng kha, keû, ñoïc trôn tieáng.
Goïi ñoïc trôn toaøn caâu.
GV nhaän xeùt.
-Luyeän vieát:
Vieát baûng con: k – keû, kh – kheá.
GV nhaän xeùt vaø söûa sai.
GV cho hoïc sinh luyeän vieát ôû vôû Tieáng Vieät trong 3 phuùt.
GV höôùng daãn hoïc sinh vieát treân baûng.
Theo doõi vaø söõa sai.
Nhaän xeùt caùch vieát.
- Luyeän noùi: Chuû ñeà luyeän noùi hoâm nay laø gì nhæ?
GV gôïi yù cho hoïc sinh baèng heä thoáng caùc caâu hoûi, giuùp hoïc sinh noùi toát theo chuû ñeà.
Trong tranh veõ gì?
Caùc vaät trong tranh coù tieáng keâu nhö theá naøo?
Caùc em coù bieát caùc tieáng keâu khaùc cuûa loaøi vaät khoâng?
Coù tieáng keâu naøo cho ngöôøi ta sôï?
Coù tieáng keâu naøo khi nghe ngöôøi ta thích?
GV cho hoïc sinh baét chöôùc caùc tieáng keâu trong tranh.
Giaùo duïc tö töôûng tình caûm.
Ñoïc saùch keát hôïp baûng con.
GV ñoïc maãu.
Goïi hoïc sinh ñoïc saùch keát hôïp ñoïc tieáng töø ôû baûng con.
GV nhaän xeùt cho ñieåm.
4.Cuûng coá : Goïi ñoïc baøi, tìm tieáng môùi mang aâm môùi hoïc 
5.Nhaän xeùt, daën doø:
NX- TD
Daën veà nhaø hoïc baøi xem tröôùc baøi sau
Hoïc sinh neâu teân baøi tröôùc.
Hoïc sinh ñoïc.
Thöïc hieän vieát baûng con.
N1: s – seû, N2: r – reã.
Veõ baïn hoïc sinh ñang keû vôû vaø veõ roå kheá.
Ñoïc theo.
AÂm e, aâm eâ, thanh hoûi vaø thanh saéc.
Theo doõi.
Goàm coù neùt khuyeát treân, neùt thaét vaø neùt moùc ngöôïc.
Gioáng nhau: Ñeàu coù neùt khuyeát treân.
Khaùc nhau: Chöõ k coù neùt thaét coøn chöõ h coù neùt moùc 2 ñaàu.
Toaøn lôùp thöïc hieän.
Laéng nghe.
Quan saùt GV laøm maãu, nhìn baûng, phaùt aâm nhieàu laàn (CN, nhoùm, lôùp).
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Laéng nghe.
Theâm aâm e sau aâm k, thanh hoûi treân aâm e.
Caû lôùp caøi: keû.
Nhaän xeùt moät soá baøi laøm cuûa caùc baïn khaùc.
Laéng nghe.
1 em
Ñaùnh vaàn 4 em, ñoïc trôn 4 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
2 em.
Lôùp theo doõi.
Gioáng nhau: Cuøng coù chöõ k.
Khaùc nhau: AÂm kh coù theâm chöõ h.
Laéng nghe.
2 em.
3 – 4 em ñoïc. 
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
1 em.
Ñaïi dieän 2 nhoùm, moãi nhoùm 2 em.
6 em, nhoùm 1, nhoùm 2.
Laéng nghe.
Veõ chò keû vôû cho hai beù.
2 em ñoïc, sau ñoù cho ñoïc theo nhoùm, lôùp.
Hoïc sinh tìm aâm môùi hoïc trong caâu (tieáng kha, keû).
6 em.
7 em.
Toaøn lôùp.
Vieát treân khoâng .
-Vieát baûng con 
Toaøn lôùp thöïc hieän.
Laéng nghe.
“uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu”.
Hoïc sinh luyeän noùi theo heä thoáng caâu hoûi cuûa GV.
Coái xay, baõo, ñaøn ong bay, ñaïp xe, coøi taøu.
uø uø, vo vo, vuø vuø, ro ro, tu tu.
Chieáp chieáp, quaùc quaùc,
Saám: aàm aàm.
Vi vu.
Chia laøm 2 nhoùm ñeå baét chöôùc tieáng keâu.
10 em
2 em ñoïc baøi.
Hoïc sinh tìm chöõ vaø tieáng trong moät ñoaïn vaên baát kì.
Hoïc sinh laéng nghe, thöïc haønh ôû nhaø
TiÕt 3 : luyÖn tiÕng viÖt
LuyÖn ©m : K, KH
I Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè ©m k, kh . luyªn ®äc tiÕng tõ cã ©m k, kh .
 - -HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m k, kh
 - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp .
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m k, kh
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con .
 - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu c¸c ©m, tiÕng trong bµi
- GV viÕt mÉu 
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
3. LuyÖn viÕt vë: 
 - GV viÕt mÉu ©m vµ c¸c tõ øng dông lªn b¶ng vµ nªu quy tr×nh viÕt 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
 - GV nh¾c nhë HS ngåi ®óng t­ thÕ , cÇm ®óng bót , viÕt ®óng quy tr×nh , ®­a bót liÒn nÐt. GV quan s¸t söa lçi cho HS .
 - GV chÊm mét sè bµi – NhËn xÐt .
 4. NhËn xÐt giê häc .
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
- HS ®äc – Ph©n tÝch - §¸nh vÇn .
- HS nªu ®é cao cña tõng con ch÷ .
- HS viÕt b¶ng con .
- HS quan s¸t 
- HS viÕt vµo vë tõng dßng theo hiÖu lÖnh cña GV.
TiÕt 4: TOAÙN
SOÁ 9
I. YEÂU CAÀU :
 BiÕt 8 thªm 1 ®­îc 9, viÕt sè 9; ®äc , ®Õm ®­îc tõ 1 ®Õn 9, biÕt so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 9, biÕt vÞ trÝ sè 9 trong d·y sè tõ 1 ®Õn 9.
II.CHUAÅN BÒ :
Giaùo aùn 
Boä toaùn soá 1-9 
III. LEÂN LÔÙP :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1/ Oån ñinh 
2/ KTBC 
Lôùp vieát soá 8 .Ñoïc 1-8 ; 8-1 
8>7 , 8>3 , 8>6 , 8>5, 8>4 ,
8 goàm maáy vôùi maáy : 
 + 8 goàm 7 vôùi 1 ; 1vôùi 7 
 + 8 6 2; 2 6 
 + 8 5 3 ; 3 5 
Nhaän xeùt baøi cuõ : 
3/ Baøi môùi :
giôùi thieäu baøi :
Thaønh laäp soá 9 :
- Hình veõ : 8 con caù ; 1 con caù 
Nhaän xeùt : 
Boâng hoa : 8 boâng hoa vôùi 1 boâng hoa laø maáy boâng ? 
 8 em beù vôùi 1 em beù laø maáy em beù ? 
Taùm theâm moät ñöôïc maáy ?
Keát luaän : Nhöõng nhoùm coù 9 ñoà vaät coù soá löôïng laø 9 ñöôïc bieåu thò baèng chöõ soá 9 .
Maãu soá 9 in 
Maãu soá 9 vieát .
Vieát baûng : 
Soá 9 trong daõy : 1 ñeán 9 
HS söû duïng ngoùn tay ,que tính ñeám 1 ñeán 9 ; 9 ñeán 1 
GV ghi 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 
Hoûi : Soá 9 ñöùng sau soá naøo ? 
Soá 9 lôùn hôn soá naøo ? 
Soá 9 goàm maáy vôùi maáy ?
* Luyeän taäp : 
+ Baøi 1: VBT ,SGK .
HS thöïc haønh vieát soá 9 . GV kieåm tra 
+ Baøi 2: 
HS ñeám chaám troøn ghi soá .
Ñieàn xong HS neâu : 9 goàm 8 vaø 1 ,
 9 goàm 7 vaø 2 
+ Baøi 3: 
HS neâu yeâu caàu : ( > < = )
Sinh hoaït nhoùm : 
 N1 N2 N3
 88
 9>8 87
 9=9 76 
 + Baøi 4: Yeâu caàu ñeám soá :
8 beù hôn soá naøo ? 
Soá naøo lôùn hôn soá 8 ? 
Töông töï : 7<8 7<8 <9 
6<7 <8 
 + Baøi 5: troø chôi ñieàn soá vaøo oâ troáng .
Moãi HS leân ñieàn soá 1 ñeán 9 ; 9 ñeán 1 
Tuyeân döông 
4/ Cuûng coá :
Hoâm nay hoïc soá maáy ?
HS ñeám ? Caáu taïo soá 9 
Vieát soá 9 
 5/ Nhaän xeùt – daën doø :
Veà nhaø hoïc baøi cuõ .
Chuaån bò baøi môùi .
Haùt 
HS traû lôøi 
8 con caù vôùi 1 con caù laø 9 con caù 
8 boâng hoa vôùi 1 boâng hoa laø 9 boâng 
8 em beù vôùi 1 em beù laø 9 em beù .
8 theâm 1 ñöôïc 9 
HS ñoïc soá 9 
HS laøm 
HS ñeám 
Sau soá 8 
Soá 9 lôùn hôn 1,2,3,4,5,6,7,8,
Soá 9 goàm 8 vôùi1 
 Soá 9 goàm 6 vôùi 3
 Soá 9 goàm 5 vôùi 4
 Soá 9 goàm 3 vôùi 6 Soá 9 goàm 7 vôùi 2 
HS vieát 
Nhoùm HS thöïc hieän 
8 beù hôn soá 9 
Soá 9 lôùn hôn soá 8 .
HS traû lôøi 
HS laéng nghe .
ChiÒu: TiÕt 1:
LuyÖn ©m : S, R; K, KH
I Môc tiªu.
 - Gióp HS cñng cè ©m s, r; k, kh . luyªn ®äc tiÕng tõ cã ©m s, r; k, kh .
 - HS luyÖn viÕt ®óng ®Ñp ch÷ cã ©m s, r; k, kh
 - RÌn HS cã ý thøc gi÷ vë s¹ch viÕt ch÷ ®Ñp .
II C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1 , GV cho HS ®äc «n l¹i tiÕng tõ cã ©m k, kh
 - HS ®äc : CN – Nhãm – Líp .
 - LuyÖn ®äc §V – PT - §äc tr¬n .
 2 . LuyÖn viÕt b¶ng con .
 - GV treo b¶ng phô viÕt mÉu c¸c ©m, tiÕng trong bµi
- GV viÕt mÉu 
 - GV uèn n¾n söa lçi cho HS .
3.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 1(111).doc