Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần học 13

TIẾT 2 – 3: TIẾNG VIỆT

Bài 51: Ôn tập

I/ MỤC TIÊU :

- Đọc được các vần có kết thúc bằng n; Các từ ngữ và câu ứng dụng.

- Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 44 đến bài51.

- Nghe, hiểu và kể lại một đoạn truyện theo tranh truyện kể :chia phần ; HS khá giỏi kể được 2 đến 3 đoạn.

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

* Tranh vẽ SGK

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 20 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 02/01/2019 Lượt xem 11Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn môn học khối lớp 1 - Tuần học 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T 1
- Nhaän xeùt giôø hoïc .
- Laøm theâm BT VBT
- HS xem tranh SGK
- HS neâu laïi baøi toaùn : lôùp, toå, caù nhaân
- HS traû lôøi :6 theâm 1 baèng 7
- Caû lôùp nhaéc laïi : 6 theâm 1 baèng 7
- HS ñoïc 6 + 1 = 7
- HS ñoïc ñoïc baûng coäng : caù nhaân, toå, lôùp
6 + 1 = 7 1 + 6 = 7
5 + 2 = 7 2 + 5 = 7
 4 + 3 = 7 3 + 4 = 7
- HS nghe
- HS theo doõi
- Caù nhaân leân baûng laøm : 
- HS coøn laïi laøm vaøo baûng con
- Nghe
- HS laøm baûng lôùp, baûng con
- HS neâu 
- HS theo doõi
- Caù nhaân leân baûng laøm
- HS coøn laïi laøm vaøo SGK
- HS xem tranh
 4 
 +
 3
 =
7
6
 +
1
 =
 7
- HS laøm BT :
- HS ñoïc : Toå, caù nhaân.
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
TIEÁT 5 : THUÛ COÂNG
Baøi : Caùc quy öôùc cô baûn veà gaáp giaáy vaø gaáp hình
i/ Muïc tieâu
Bieát caùc kí hieäu, quy öôùc veà gaáp giaáy.
Böôùc ñaàu gaáp ñöôïc giaáy theo kí hieäu, quy öôùc.
II/ Chuaån bò
GV : Hình veõ caùc kí hieäu, quy öôùc .
 HS : Giaáy nhaùp.
III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1- Baøi cuÕ: 
- Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp .
 - Nhaän xeùt 
2-Baøi môùi : 
 Giôùi thieäu baøi :
 - Tieát hoïc hoâm nay coâ seõ daïy caùc em kyõ thuaät gaáp giaáy , gaáp hình thoâng qua baøi :”Quy öôùc cô baûn veà gaáp giaáy , gaáp hình”
Giaùo vieân ghi töïa:
HOAÏT ÑOÄNG 1: Kyù hieäu ñöôøng giöõa hình 
- Giaùo vieân treo maãu:
- Ñöôøng naøy goïi laù ñöôøng gì ? (---------------------)
- Yeâu caàu Hoïc sinh laáy giaáy nhaùp .
- Giaùo vieân veõ maãu:
- Giaùo vieân nhaän xeùt 
HOAÏT ÑOÄNG 2 : Kyù hieäu daâùu gaáp – gaáp vaøo
- Giaùo vieân treo maãu :
- - - - -- - - - - - - - - - - -
- Ñaây laø ñöôøng coù neùt ñöùt .
Giaùo vieân veõ maãu treân baûng lôùp .
- Ñaây laø ñöôøng gaáp vaøo.
- Daáu gaáp ngöôïc ra phía sau.
è Nhaän xeùt : Tuyeân döông 
Hoaït ñoäng 3 : Cuûng coá – Daën doø
- Baøi veà nhaø: Hoïc thuoäc caùc quy öôùc gaáp giaáy 
- Chuaån bò: Baøi tieáp theo
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
- HS nhắc lại tên bài
- Ñöôøng coù neùt gaïch chaám .
 - Hoïc sinh laáy giaáy nhaùp 
- Hoïc sinh quan saùt vaø thöïc hieän veõ vaøo giaáy nhaùp.
- Hoïc sinh quan saùt 
- Hoïc sinh veõ vaøo giaáy nhaùp.
- Hoïc sinh veõ vaøo giaáy nhaùp coù muõi teân höôùng gaáp
- Haõy veõ ñöôøng daáu gaáp vaø daáu gaáp ngöôïc ra phía sau:
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
Thöù ba: Tuaàn 13 Ngaøy daïy : 16/11/ 2010
TIEÁT 1 – 2: TIEÁNG VIEÄT
Baøi 52: ong - oâng
I/ Muïc tieâu:
- Ñoïc vaø vieát ñöôïc ong, oâng, caùi voõng, doøng soâng.
- Ñoïc ñöôïc caùc tö øvaø caâu öùng duïng.
- Luyeän noùi töø 2 – 4 caâu theo chuû ñeà : Ñaù boùng.
- HS khaù, gioûi böôùc ñaàu nhaän bieát nghóa moät soá töø ngöõ thoâng duïng qua tranh SGK vaø vieát ñöôïc ñuû soá doøng quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc:
* Giaùo vieân:
- Söû duïng tranh ôû SGK
* Hoïc sinh: SGK, vôû taäp vieát, baûng con...
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
GV
HS
A/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS
-Nhaän xeùt.
B/ Daïy - Hoïc baøi môùi :
TIEÁT 1
Giôùi thieäu baøi, ghi baûng : ong
a/ Nhaän dieän vaàn
- GV ghi baûng ong
b/ Phaùt aâm, ñaùnh vaàn : 
- Phaùt aâm maãu ong
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu.
- Muoán ñöôïc tieáng “voõng “ ta theâm aâm gì ñöùng tröôùc vaø thanh gì? 
- Yeâu caàu HS gaén baûmg caøi.
- Nhaän xeùt.
- Cho HS ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Ghi baûng : voõng
- Cho HS quan saùt tranh SGK : caùi voõng
- Ghi baûng : caùi voõng
- Cho HS ñoïc
- Chænh söûa phaùt aâm.
Daïy vaàn oâng ( Töông töï )
- Chæ baûng cho HS ñoïc ( thöù töï vaø khoâng thöù töï) 
- Nhaän xeùt söûa chöõa .
c/ Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
GV ghi baûng
 Con ong caây thoâng
 Voøng troøn coâng vieân
- Goïi HS phaân tích, ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu
- Giaûi nghóa caùc töø öùng duïng
d/ Höôùng daãn vieát : 
 - Vieát maãu vaø höôùng daãn HS vieát: ong, oâng, caùi voõng, doøng soâng.
- Giuùp ñôõ HS yeáu, nhaän xeùt söûa sai .
TIEÁT 2
3/ Luyeän taäp: 
a/ Luyeän ñoïc: 
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng ( tieát 1)
- Nhaän xeùt söûa sai caùch ñoïc cho HS
* Ñoïc caâu öùng duïng :
- Cho HS quan saùt tranh ôû SGK 
- Tìm tieáng coù vaàn ong, oâng vaø phaân tích 
- Goïi HS ñoïc caâu
- Chænh söûa sai, ñoïc maãu
b/ Luyeän noùi : Chuû ñeà: Ñaù boùng
Yeâu caàu HS xem tranh SGK vaø traû lôøi caâu hoûi :
- Giôùi thieäu caâu chuû ñeà ‘ ñaù boùng “ 
- Ôû nhaø em thöôøng chôi nhöõng troø chôi gì ?
- Khi chôi ñaù boùng thì neân chôi ôû ñaâu?
- Chôi ñaù boùng coù ích lôïi gì ?
- Em ñaõ chôi ñaù boùng bao giôø chöa? ôû ñaâ? chôi vôùi ai ?
- GV keát luaän
c/ Luyeän vieát:
- Cho HS vieát vaøo vôû: ong, oâng, caùi voõng, doøng soâng.
- Höôùng daãn ñieåm ñaët buùt, döøng buùt, khoaûng caùch chöõ, con chöõ...
- Nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt...
- Quan saùt HS vieát, giuùp ñôõ HS yeáu
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng
- Cho HS tìm vaø neâu tieáng môùi ngoaøi baøi coù vaàn ong, oâng.
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- HS quan saùt 
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp phaùt aâm
- 2 HS neâu : theâm aâm v vaø thanh ngaõ .
- HS gaén treân baûng caøi
- Caù nhaân, caû lôùp ñoïc
- HS ñoïc : lôùp, nhoùm , caù nhaân .
- HS quan saùt, traû lôøi
- HS ñaùnh vaàn ñoïc trôn, phaân tích .
- HS ñoïc trôn : caù nhaân, daõy baøn
- 2 HS gaïch chaân caùc tieáng coù vaàn ong, oâng
- Caù nhaân, nhoùm, caû lôùp ñoïc
- Caû lôùp vieát baûng con
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp ñoïc ñaùnh vaàn ñoïc trôn .
- Quan saùt, nhaän xeùt
- 2 HS tìm
- 3-4 HS ñoïc
- Quan saùt, traû lôøi
- Caû lôùp vieát vaøo vôû .
- Caù nhaân, lôùp
- 3- 4 HS neâu 
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
TIEÁT 4: TOAÙN
Baøi: Pheùp tröø trong phaïm vi 7
I.MUÏC TIEÂU :
- Thuoäc baûng tröø, bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 7, vieát ñöôïc pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong tranh veõ.
- Baøi taäp caàn laøm : 1, 2, 3 (doøng 1), 4.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY –HOÏC :
Hình veõ SGK
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1/ Kieåm tra baøi cuõ :
Cho HS ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 7.
Nhaän xeùt.
2/ Baøi môùi
a.Giôùi thieäu pheùp tröø, baûng tröø trong phaïm vi 7 :
a) Höôùng daãn HS hoïc caùc pheùp tröø 
 * 7 – 1 = 6 
- Höôùng daãn HS xem tranh, töï neâu baøi toaùn
- Cho HS töï traû lôøi caâu hoûi cuûa 
- Nhaéc laïi :
- Neâu : 7 bôùt moät coøn 6. Ta vieát nhö sau : 7 – 1 = 6
- Cho HS ñoïc baûng
* Höôùng daãn HS hoïc pheùp tröø 
 7 - 6 = 1	7 – 4 = 3
 7 – 2 = 5 7 - 5 = 2 
 7 – 3 = 4
- Tieán haønh töông töï nhö 6 -1
b) Cho HS ñoïc caùc pheùp tröø treân baûng
 Tieán haønh xoùa daàn baûng
c) Höôùng daãn HS nhaän bieát veà moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø:
- Cho HS xem sô ñoà trong SGK vaø neâu caâu hoûi ñeå HS traû lôøi caùc pheùp tính 
 6 + 1 = 7 5 + 2 = 7
 1 + 6 = 7 2 + 5 = 7
 7 – 1 = 6 7 - 5 = 2
 7 – 2 = 5 7 - 6 = 1
2. Thöïc haønh:
Baøi 1: Tính
- Goïi HS neâu caùch laøm baøi. 
- Cho HS töï laøm baøi vaø söûa chöõa 
- Giuùp ñôõ HS laøm baøi 
- Nhaän xeùt söûa chöõa 
Baøi 2 : Tính
- Cho HS neâu caùch laøm baøi
- Cho HS laøm baøi taäp
- Giuùp ñôõ HS laøm baøi 
- Nhaän xeùt söûa chöõa 
Baøi 3 : ( doøng 1)
- Cho HS neâu yeâu caàu BT
- Cho HS laøm baøi
- Giuùp ñôõ HS laøm baøi 
- Nhaän xeùt söûa chöõa 
Baøi 4:
- Cho HS quan saùt tranh roài neâu baøi toaùn
- Cho HS vieát pheùp tính töông öùng vôùi baøi toaùn vaøo oâ troáng
- Giuùp ñôõ HS laøm baøi 
- Nhaän xeùt söûa chöõa 
3.Nhaän xeùt – daën doø:
- Cho HS ñoïc baøi 1
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Laøm BT trong VBT
- Caù nhaân 
- HS neâu laïi baøi toaùn
- Vaøi HS nhaéc laïi:7 bôùt moät coøn 6
- Caù nhaân, toå.
- HS ñoïc theo toå, caù nhaân.
 7 – 1 = 6	7 – 6 = 1
 7 - 3 = 4 7 – 2 = 5
 7 – 5 = 2 7 – 4 = 3
- HS traû lôøi
- HS ñoïc caù nhaân, toå.
 - Caù nhaân neâu yeâu caàu baøi 1
- Caû lôùp laøm vaøo vôû
- 3 HS leân baûng laøm 
- Caù nhaân neâu keát quaû, nhaän xeùt
- Caù nhaân neâu yeâu caàu baøi 2
- Caû lôùp laøm BT
- 3 HS leân baûng laøm 
- Caù nhaân neâu keát quaû, nhaän xeùt
- Caù nhaân neâu yeâu caàu baøi 3
- 1 HS leân baûng laøm 
- Caù nhaân neâu keát quaû, nhaän xeùt
- Caù nhaân neâu yeâu caàu baøi 4
- Caû lôùp laøm vaøo SGK 
- 3 HS leân baûng laøm
7
 -
 2
 =
 5
 7 
 -
 3
 =
4
- HS ñoïc theo toå.
YÙ kieán, ñoùng goùp : 	
Thöù tö: Tuaàn 13 Ngaøy daïy 17/11/ 2010
TIEÁT 2: TOAÙN
Baøi : Luyeän taäp 
I/ Muïc tieâu
Thöïc hieän ñöôïc pheùp coäng, pheùp tröø trong phaïm vi 7.
Baøi taäp caàn laøm 1, 2( coät 1,2 ), 3(coät1,3 ), 4 ( coät 1,2 ), 5.
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc 
 - Tranh minh hoaï SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc
GV
HS
1/ Kieåm tra baøi cuõ 
- Goïi HS ñoïc baûng coäng, baûng tröø trong phaïm vi 7.
- Nhaän xeùt 
2/. Baøi môùi : 
Giôùi thieäu baøi : Luyeän taäp
 Baøi 1: 
- Neâu yeâu caàu BT 
- Goïi 3 HS laøm BT
- Quan saùt giuùp cho HS coøn luùng tuùng
- Nhaän xeùt söûa chöõa 
- Cho HS ñoïc pheùp coäng, tröø.
 Baøi 2 : (coät 1, 2 )
- GV neâu yeâu caàu : Tính
- Höôùng daãn HS laøm baøi
- Goïi HS laøm BT
- Nhaän xeùt söûa chöõa .
 Baøi 3 : ( coät 1,3 )
 GV goïi HS neâu yeâu caàu BT
- Höôùng daãn HS laøm baøi
- Goïi HS laøm BT
- Nhaän xeùt
Baøi 4 : ( coät 1,2 )
GV goïi HS neâu yeâu caàu BT
- Höôùng daãn HS laøm baøi
- Goïi HS laøm BT
- Nhaän xeùt
Baøi 5
- Neâu yeâu caàu BT vaø yeâu caàu HS xem tranh SGK
- Höôùng daãn hoïc sinh laøm neâu baøi toaùn
- Goïi HS laøm BT
- Nhaän xeùt.
3/ Cuûng coá - daën doø 
- Chuaån bò : SGK cho giôø hoïc sau
- Nhaän xeùt giôø hoïc . 
- HS ñoïc caù nhaân.
- HS theo doõi.
- HS laøm BT
- HS laøm BT vaøo SGK
- Ñoïc caù nhaân, toå.
- Nghe
- HS laøm baøi vaø neâu keát quaû
 - HS coøn laïi nhaän xeùt
- HS neâu : soá
- Caù nhaân leân baûng laøm 
- HS coøn laïi laøm vaøo SGK
- HS neâu keát quaû
- HS neâu : >, >, =
- Caù nhaân leân baûng laøm 
- HS coøn laïi laøm vaøo SGK
- HS neâu keát quaû
- HS xem tranh
4
 +
3
 =
 7
 3 
 +
 4
 =
7
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
TIEÁT 4 – 5: TIEÁNG VIEÄT
Baøi 53: aêng - aâng
I/ MUÏC TIEÂU :
- Ñoïc vaø vieát ñöôïc : aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng.
- Ñoïc ñöôïc caùc tö øvaø caâu öùng duïng.
- Luyeän noùi töø 2 – 4 caâu theo chuû ñeà : Vaâng lôøi cha meï.
- HS khaù, gioûi böôùc ñaàu nhaän bieát nghóa moät soá töø ngöõ thoâng duïng qua tranh SGK vaø vieát ñöôïc ñuû soá doøng quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
* Giaùo vieân :
- Söû duïng tranh ôû SGK
* Hoïc sinh : SGK, vôû taäp vieát, baûng con...
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
GV
HS
A/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS
-Nhaän xeùt.
B/ Daïy - Hoïc baøi môùi :
TIEÁT 1
Giôùi thieäu baøi, ghi baûng : aêng
a/ Nhaän dieän vaàn
- GV ghi baûng aêng
b/ Phaùt aâm, ñaùnh vaàn : 
- Phaùt aâm maãu : aêng
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu.
- Muoán ñöôïc tieáng “maêng“ ta theâm aâm gì ñöùng tröôùc ? 
- Yeâu caàu HS gaén baûmg caøi.
- Nhaän xeùt.
- Cho HS ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Ghi baûng : aêng
- Cho HS quan saùt tranh SGK : maêng tre
- Ghi baûng maêng tre
- Cho HS ñoïc
- Chænh söûa phaùt aâm.
Daïy vaàn aâng ( Töông töï )
- Chæ baûng cho HS ñoïc ( thöù töï vaø khoâng thöù töï) 
- Nhaän xeùt söûa chöõa .
c/ Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
GV ghi baûng
 Raëng döøa vaàng traêng
 Phaúng laëng naâng niu
- Goïi HS phaân tích, ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu
- Giaûi nghóa caùc töø öùng duïng
d/ Höôùng daãn vieát : 
 - Vieát maãu vaø höôùng daãn HS vieát : aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng.
- Giuùp ñôõ HS yeáu, nhaän xeùt söûa sai .
TIEÁT 2
3/ Luyeän taäp: 
a/ Luyeän ñoïc: 
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng ( tieát 1)
- Nhaän xeùt söûa sai caùch ñoïc cho HS
* Ñoïc caâu öùng duïng :
- Cho HS quan saùt tranh ôû SGK 
- Tìm tieáng coù vaàn aêng, aâng vaø phaân tích 
- Goïi HS ñoïc caâu
- Chænh söûa sai, ñoïc maãu
b/ Luyeän noùi : Chuû ñeà : Vaâng lôøi cha meï.
- Yeâu caàu HS xem tranh SGK vaø traû lôøi caâu hoûi : 
- Trong tranh veõ nhöõng ai?
- Em beù trong tranh ñang laøm gì?
- Em coù vaâng lôøi boá meï khoâng?
- Ñöùa con bieát vaâng lôøi cha meï laø ñöùa con nhö theá naøo?
- Haõy keå laïi cho caùc baïn nghe nhöõng loãi cuûa mình ñoái vôùi boá meï.
- GV keát luaän
c/ Luyeän vieát:
- Cho HS vieát vaøo vôû: aêng, aâng, maêng tre, nhaø taàng.
- Höôùng daãn ñieåm ñaët buùt, döøng buùt, khoaûng caùch chöõ, con chöõ...
- Nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt...
- Quan saùt HS vieát, giuùp ñôõ HS yeáu
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng
- Cho HS tìm tieáng coù vaàn aêng, aâng
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën : veà nhaø ñoïc baøi vöøa hoïc, vieát baøi vaøo vôû traéng .
- HS quan saùt 
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp phaùt aâm
- 2 HS neâu : theâm aâm m.
- HS gaén treân baûng caøi
- Caù nhaân, caû lôùp ñoïc
- HS ñoïc : lôùp, nhoùm , caù nhaân .
- HS quan saùt, traû lôøi
- HS ñaùnh vaàn ñoïc trôn, phaân tích .
- HS ñoïc trôn : caù nhaân, daõy baøn
- 2 HS gaïch chaân caùc tieáng vaàn on, an
- Caù nhaân, nhoùm, caû lôùp ñoïc
- Caû lôùp vieát baûng con
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp ñoïc ñaùnh vaàn ñoïc trôn .
- Quan saùt, nhaän xeùt
- 2 HS tìm
- 3-4 HS ñoïc
- Quan saùt, traû lôøi
- Caû lôùp vieát vaøo vôû.
- Caù nhaân, lôùp
- 3- 4 HS tìm
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
Thöù naêm: Tuaàn 13 Ngaøy daïy : 18/11/ 2010
TIEÁT 1 – 2: TIEÁNG VIEÄT
Baøi 54: ung - öng
I/ MUÏC TIEÂU:
- Ñoïc vaø vieát ñöôïc: ung, öng, boâng suùng, söøng höôu.
- Ñoïc ñöôïc caùc tö øvaø caâu öùng duïng.
- Luyeän noùi töø 2 – 4 caâu theo chuû ñeà : Röøng, thung luõng, suoái, ñeøo.
- HS khaù, gioûi böôùc ñaàu nhaän bieát nghóa moät soá töø ngöõ thoâng duïng qua tranh SGK vaø vieát ñöôïc ñuû soá doøng quy ñònh trong vôû taäp vieát.
II/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC:
* Giaùo vieân:
- Söû duïng tranh ôû SGK
* Hoïc sinh: SGK, vôû taäp vieát, baûng con...
III/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
GV
HS
A/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS
-Nhaän xeùt.
B/ Daïy - Hoïc baøi môùi :
TIEÁT 1
Giôùi thieäu baøi, ghi baûng : ung
a/ Nhaän dieän vaàn
- GV ghi baûng ung
b/ Phaùt aâm, ñaùnh vaàn : 
- Phaùt aâm maãu : ung
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu.
- Muoán ñöôïc tieáng “ suùng “ ta theâm aâm vaø thanh gì ? 
- Yeâu caàu HS gaén baûng caøi.
- Nhaän xeùt.
- Cho HS ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Ghi baûng : suùng
- Cho HS quan saùt tranh SGK : boâng suùng
- Ghi baûng : boâng suùng
- Cho HS ñoïc
- Chænh söûa phaùt aâm.
Daïy vaàn öng ( Töông töï )
- Chæ baûng cho HS ñoïc ( thöù töï vaø khoâng thöù töï) 
- Nhaän xeùt söûa chöõa .
c/ Ñoïc töø ngöõ öùng duïng:
GV ghi baûng
Caây sung cuû göøng
 Trung thu vui möøng
- Goïi HS phaân tích, ñaùnh vaàn vaø ñoïc
- Chænh söûa sai, uoán naén HS yeáu
- Giaûi nghóa caùc töø öùng duïng
d/ Höôùng daãn vieát : 
 - Vieát maãu vaø höôùng daãn HS vieát : ung, öng, boâng suùng, söøng höôu
- Giuùp ñôõ HS yeáu, nhaän xeùt söûa sa.
TIEÁT 2
3/ Luyeän taäp: 
a/ Luyeän ñoïc: 
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng ( tieát 1)
- Nhaän xeùt söûa sai caùch ñoïc cho HS
* Ñoïc caâu öùng duïng :
- Cho HS quan saùt tranh ôû SGK 
- Tìm tieáng coù vaàn ung, öng vaø tích 
- Goïi HS ñoïc caâu
- Chænh söûa sai, ñoïc maãu
b/ Luyeän noùi : Chuû ñeà: Röøng, thung luõng, suoái, ñeøo.
- Yeâu caàu HS xem tranh SGK vaø traû lôøi caâu hoûi :
- Trong Röøng thöôøng coù nhöõng gì?
- Em thích nhaát thöù gì ôû trong röøng?
- Em coù bieát, thung luõng, suoái, ñeøo ôû ñaâu khoâng?
- Lôùp mình ñaõ coù ai ñöôïc vaøo röøng, loäi qua suoái? 
- Haõy keå laïi cho moïi ngöôøi cuøng nghe?
- Chuùng ta phaûi laøm gì ñeå baûo veä röøng?
- GV keát luaän: GD veà moâi tröôøng
c/ Luyeän vieát:
- Cho HS vieát vaøo vôû : ung, öng, boâng suùng, söøng höôu.
- Höôùng daãn ñieåm ñaët buùt, döøng buùt, khoaûng caùch chöõ, con chöõ...
- Nhaéc nhôû tö theá ngoài vieát, caùch caàm buùt...
- Quan saùt HS vieát, giuùp ñôõ HS yeáu
3/ Cuûng coá, daën doø:
- Cho HS ñoïc laïi baøi treân baûng
- Cho HS tìm tieáng ngoaøi baøi coù vaàn ung, öng
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën : veà nhaø ñoïc baøi vöøa hoïc, vieát baøi vaøo vôû traéng .
- HS quan saùt 
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp phaùt aâm
- 2 HS neâu : theâm s ñöùng tröôùc vaø thanh saéc.
- HS gaén treân baûng caøi
- Caù nhaân, caû lôùp ñoïc
- HS ñoïc : lôùp, nhoùm , caù nhaân .
- HS quan saùt, traû lôøi
- HS ñaùnh vaàn ñoïc trôn, phaân tích .
- HS ñoïc trôn : caù nhaân, daõy baøn
- 2 HS gaïch chaân caùc tieáng vaàn ung, öng
- Caù nhaân, nhoùm, caû lôùp ñoïc
- Caû lôùp vieát baûng con
- Caù nhaân, nhoùm, lôùp ñoïc ñaùnh vaàn ñoïc trôn.
- Quan saùt, nhaän xeùt
- 2 HS tìm
- 3-4 HS ñoïc
- Quan saùt, traû lôøi
- Caû lôùp vieát vaøo vôû.
- Caù nhaân, lôùp
- 3- 4 HS neâu 
YÙ kieán ñoùng goùp: 	
TIEÁT 4: TOAÙN
Baøi: pheùp coäng trong phaïm vi 8
I/ Muïc tieâu
Thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 8; Bieát laøm tính coäng trong phaïm vi 8.
Bieát vieát pheùp tính thích hôïp vôùi tình huoáng trong hình veõ.
Baøi taäp caàn laøm 1, 2 (coät 1,3,4), 3 ( doøng 1 ), 4 (a).
II/ Ñoà duøng daïy – hoïc 
 - Tranh minh hoaï SGK
III/ Hoaït ñoäng daïy – hoïc
GV
HS
1/ Kieåm tra baøi cuõ 
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS
- Nhaän xeùt 
2/. Baøi môùi : 
a/ Giôùi thieäu pheùp coäng, baûng coäng
Böôùc 1 : Höôùng daãn pheùp coäng 7 + 1
- Yeâu caàu HS xem tranh veõ SGK
- GV neâu : Coù 7 hình vuoâng theâm 1 hình.Hoûi coù taát caû maáy hình ?
- Goïi HS traû lôøi 
- GV ghi baûng 7 + 1 = 8 vaø goïi HS ñoïc
Böôùc 2 : Höôùng daãn pheùp coäng 1 + 7, 6 + 2, 4 + 4, 3+5, 5 + 3 ( töông töï ).
Böôùc 3 :
- Goïi HS ñoïc baûng coäng
b/ Thöïc haønh
Baøi 1 :
- GV neâu yeâu caàu
- Höôùng daãn HS laøm baøi
- Goïi 2 HS laøm BT
- Nhaän xeùt söûa chöõ.
 Baøi 2 : ( coät 1,3,4 )
 - GV neâu yeâu caàu BT : Tính
- Goïi HS laøm BT
- Nhaän xeùt
Baøi 3 : ( doøng 1)
- GV goïi HS neâu yeâu caàu 
- Höôùng daãn HS laøm baøi
- Goïi 1 HS laøm BT
- Nhaän xeùt söûa chöõa.
Baøi 4 :
- Neâu yeâu caàu BT vaø yeâu caàu HS xem tranh SGK
- Höôùng daãn hoïc sinh laøm BT 
- Yeâu caàu HS laøm BT
- Quan saùt höôùng daãn
3/ Cuûng coá - daën doø 
- Goïi HS ñoïc laïi BT 1,2
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
- Laøm theâm BT VBT
- HS xem tranh SGK
- HS neâu laïi baøi toaùn : lôùp, toå, caù nhaân
- HS traû lôøi : 7 theâm 1 baèng 8
- Caû lôùp nhaéc laïi : 7 theâm 1 baèng 8
- HS ñoïc 7 + 1 = 8
- HS ñoïc ñoïc baûng coäng : caù nhaân, toå, lôùp
7 + 1 = 8 1 + 7 = 8
6 + 2 = 8 2 + 6 = 8
 4 + 4 = 8 3 + 5 = 7
 5 + 3 = 8
- HS nghe
- HS theo doõi
- Caù nhaân leân baûng laøm : 
- HS coøn laïi laøm vaøo baûng con
- Nghe
- HS laøm baûng lôùp, baûng con
- HS neâu : Soá
- HS theo doõi
- Caù nhaân leân baûng laøm
- HS coøn laïi laøm vaøo SGK
- HS xem tranh
 4 
 +
 4
 =
8
6
 +
2
 =
 8
- HS laøm BT :
a)
b)
- HS ñoïc : Toå, caù nhaân.
YÙ kieán ñoùng goùp: 	
TIEÁT 4: ÑAÏO ÑÖÙC
Baøi: Nghieâm trang khi chaøo côø (T2)
I.MUÏC TIEÂU:
- Thöïc hieän nghieâm trang khi chaøo côø ñaàu tuaàn.
- Toân kính Quoác kì vaø yeâu quyù toå quoác Vieät Nam.
- Bieát: nghieâm trang khi chaøo côø laø theå hieän loøng toân kính Quoác kì vaø yeâu quyù toå Quoác Vieät Nam.
II. TAØI LIEÄU VAØ PHÖÔNG TIEÄN
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC :
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
3/. Baøi Môùi : 
Giôùi thieäu baøi :
- Tieát hoïc hoâm nay, chuùng ta seõ tìm hieåu tieáp qua baøi “ Nghieâm trang khi chaøo côø” (T2)
- Giaùo vieân ghi töïa :
Hoaït ñoäng 1 : HS taäp chaøo côø
- GV laøm maãu :Ñöùng giöõa lôùp chaøo côø.
- Yeâu caàu 4 Hoïc sinh leân baûng taäp chaøo côø?
- Giaùo vieân nhaän xeùt :
- Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp chaøo côø
- Nhaän xeùt :
Yeâu caàu Hoïc sinh tham gia troø chôi : 
“ Thi chaøo côø giöõa caùc toå “ 4 toå thi ñua chaøo côø, Toå naøo ñöùng nghieâm nhaát à Thaéng 
- Giaùo vieân nhaän xeùt:Tuyeân döông .
Choát y ù: Nghieâm trang khi chaøo côø ñeå baøy toû loøng toân kính ñoái vôùi Toå quoác .
Hoaït ñoäng 2: Veõ maøu vaøo quoác kì.
- Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh môû vôû baøi taäp ñaïo ñöùc/21.
Laù côø quoác kyø coù hình gì ? Maøu gì?
- Yeâu caàu Hoïc sinh toâ maøu.
à Giaùo vieân nhaän xeùt :
Ñeå theå hieän loøng toân kính laù côø quoác kyø em haõy ñoïc moät caâu thô.
à Giaùo vieân nhaän xeùt : Tuyeân döông .
Giaùo vieân ñoïc caâu thô trang 21.
“ Nghieâm trang chaøo laù Quoác kyø .
Tình yeâu ñaát nöôùc dem ghi vaøo loøng”
- Treû em coù quyeàn coù Quoác tòch , Quoác tòch cuûa chuùng ta laø Vieät Nam .
- Caùc em töï haøo mình laø ngöôøi Vieät Nam vì ngöôøi Vieät Nam chaêm chæ, thoâng minh . . .
Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá – Daën doø
Baøi taäp: Thöïc haønh baøi hoïc vaøo tieát chaøo côø ñaàu tuaàn 
Chuaån bò : Baøi “Ñi hoïc ñeàu , ñuùng giôø”
- Giaùo vieân nhaän xeùt , tuyeân döông
- Thöïc hieän ñöùng nghieâm khi chaøo côø ôû taát caû caùc buoåi leã.
Hoïc sinh nhaéc laïi noäi duïng baøi 
- Hoïc sinh quan saùt.
- 4 Hoïc sinh ñaïi dieän 4 toå leân thöïc hieän. 
-Neâu nhaän xeùt 
- Caû lôùp thöïc hieän theo hieäu leänh cuûa lôùp tröôûng.
- Töøng toå ñöùng chaøo côø theo hieäu leänh cuûa toå tröôûng .Caùc baïn coøn laïi quan saùt, nhaän xeùt 
- Hoïc sinh môû vôû baøi taäp Ñaïo ñöùc.
- Hình chöõ nhaät, maøu ñoû , sao vaøng 5 caùnh ôû giöõa 
- Hoïc sinh thöïc hieän toâ maøu.
- Hoïc sinh ñoïc moät caâu thô.
- Caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh laéng nghe 
4 Hoïc sinh ñaïi dieän 4 toå tham gia troø chôi .
Hoïc sinh töï neâu 
YÙ kieán ñoùng goùp : 	
Thöù saùu: Tuaàn 13 Ngaøy daïy: 19/11/ 2010
TIEÁT 1 – 2: TAÄP VIEÁT
Tuaàn 11, 12: neàn nhaø, con ong, caây thoâng, caù bieån
A/ MUÏC TIEÂU :
-Vieát ñuùng caùc chöõ : neàn nhaø, con ong, caây thoâng, caù bieån kieåu chöõ thöôøng, côõ vöøa theo vôû taäp vieát 1. 
- HS khaù gioûi vieát ñöôïc ñuû soá doøng quy ñònh trong vôû taäp vieát 1.
B/ ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC :
* Giaùo vieân vieát maãu chöõ : neàn nhaø, con ong, caây thoâng, caù bieån.
* Hoïc sinh : vôû taäp vieát, baûng con...
C/ CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC :
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
I/ Kieåm tra baøi cuõ:
- Kieåm tra duïng cuï hoïc taäp cuûa HS
- Nhaän xeùt 
II/ Daïy -

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1(127).doc