Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 7 năm học 2007

I. MỤC TIÊU

 - Học sinh đọc, y, tr, y tá, tre ngà, các từ ngữ và câu ứng dụng từ

 + Viết chính xácy, tr, y tá, tre ngà

 - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: nhà trẻ

 - Giáo dục Học sinh yêu thích ngôn ngữ Tiếng việt qua các hoạt động học.

II. CHUẨN BỊ

GV: bộ đồ dùng

HS :bộ đồ dùng

 

doc 20 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 7 năm học 2007", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uïc Hoïc sinh yeâu thích ngoân ngöõ Tieáng vieät qua caùc hoaït ñoäng hoïc.
II. CHUAÅN BÒ 
GV: boä ñoà duøng 
HS :boä ñoà duøng 
III.HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (8’)
 -Cho HS ñoïc baøi 26 .
Kieåm tra vieát : y taù – tre ngaø
3/. BAØI MÔÙI ( 76’)
Hoâm nay chuùng ta hoïc tieát oâân taäp 
Giaùo vieân ghi töïa baøi 
a.OÂân caùc töø vaø aâm ñaõ hoïc:
Giaùo vieân cho HS QS tranh : Phoá , Queâ?
Hoûi: Tranh veõ gì ?Phoá , Queâ?
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc caùc aâm 
 * Gheùp aâmõ thaønh tieáng
- Cho Hoïc sinh thöïc hieän gheùp chö õôû coät doïc vaø chöõ ôû coät ngang taïo tieáng vaø gaén leân baûng oân .
è Giaùo vieân ruùt ra Keát luaän : aâm gh, ngh chæ gheùp ñöôïc vôùi aâm e, eâ, gh, ngh qu khoâng gheùp ñöôïc vôùi aâm o , oâ
+ Thöïc hieän töông töï vôùi baûng oân 2( daáu thanh). 
b. Ñoïc töø öùng duïng 
Giaùo vieân vieát laïi töø öùng duïng à leân baûng .
Giaûi thích nghóa :
Cho HS tìm tieáng coù vaàn vöøa oân
c. Luyeän vieát 
GV vieát maãu vaø HD HS vieát 
*GV quan saùt giuùp HS yeáu
 TIEÁT 2
a. . Luyeän ñoïc
Giaùo vieân cho Hoïc sinh ñoïc caùc tieáng trong baûng oân 1 vaø 2.
Ñoïc caâu öùng duïng .
Cho HS QS tranh . Tranh veõ gì?
b. Keå chuyeän 
Giaùo vieân keå maãu .
 Giaùo vieân keå maãu laàn 3 theo töøng tranh.
YÙ nghóa caâu chuyeän : Truyeàn thoáng yeâu nöôùc, choáng giaëc ngoaïi xaâm cuûa nhaân daân ta.
c. Luyeän vieát 
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát vôû:
4- CUÛNG COÁ DAËN DOØ (4’) 
- HS ñoïc laïi baøi
-Thi tìm tieáng coù vaàn vöøa oân
- Ñoïc laïi baøi nhieàu laàn , taäp gheùp caâu öùng duïng.
- Chuaån bò : Baøi sau 
Nhaän xeùt tieát hoïc .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
- Haùt
5 Hoïc sinh 
Hoïc sinh vieát baûng con
Hoïc sinh quan saùt traû lôøi.
HS yếu đọc nhiều
Hoïc sinh gheùp tieáng 
HS ñoïc caù nhaân ,daõy baøn , ñoàng thanh .
HS ñoïc caù nhaân ,daõy baøn , ñoàng thanh .
HS vieát baûng con 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân , nhoùm , daõy baøn ñoàng thanh.
HS yeáu ñoïc nhieàu
Hoïc sinh traû lôøi 
Hoïc sinh ñoïc caù nhaân , nhoùm , daõy baøn ñoàng thanh.
Hoïc sinh laéng nghe 
Hoïc sinh keå töøng ñoaïn. Hoïc sinh khaù gioûi keå 2 – 3 ñoaïn.
Hoïc sinh vieát baûng con 
RUÙT KINH NGHIEÄM
ÑAÏO ÑÖÙC
BAØI : GIA ÑÌNH EM (Tieát 1)
Tieát 7
 I. Muïc tieâu
 - Treû em coù quyeàn coù gia ñình, coù cha me, ñöôïc cha meï yeâu thöông chaêm soùc
 -Neâu ñöôïc nhöõng vieäc treû em coù boån phaän phaûi leã pheùp, vaâng lôøi oâng baø, cha meï, anh chò
 - Yeâu thöông, kính troïng, leã pheùp vôùi oâng baø, cha meï
II- CHUAÅN BÒ :
Baøi haùt : Caû nhaø thöông nhau. 
III HOAÏT ÑOÄNG DAÎ HOÏC
1.OÅÂN ÑÒNH (1‘) :
2. KT BAØI CUÕ (3’):
Ñoà duøng hoïc taäp duøng ñeå laøm gì?
Caùch giöõ nhö theá naøo?
3. BAØI MÔÙI (20’)
a. Giôùi thieäu baøi : Gia ñình em
b. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng 1:
Muïc tieâu : Keå veà gia ñình mình
 Chia thaønh töøng nhoùm vaø keå veà gia ñình mình : Gia ñình em maáy ngöôøi? Boá meï laøm ngheà gì? Anh chò em bao nhieâu tuoåi, hoïc lôùp maáy?
® Chuùng ta ai cuõng coù moät gia ñình
Hoaït ñoäng 2:
Muïc tieâu : Xem tranh, keå noäi dung
Moãi nhoùm quan saùt, keå laïi noäi dung tranh
GVchoát laïi noäi dung töøng tranh
Keát luaän : Caùc em thaät haïnh phuùc, sung söôùng khi ñöôïc soáng cuøng vôùi gia ñình. Chuùng ta caàn caûm thoâng, chia seû vôùi caùc baïn thieät thoøi, khoâng ñöôïc soáng cuøng gia ñình
Hoaït ñoäng 3 :Muïc tieâu : Ñoùng vai 
nhoùm 1 : nhoùm “Vaâng aï!” vaø thöïc hieän ñuùng lôøi meï daën
Nhoùm 2 : Chaøo baø, cha meï khi ñi hoïc veà
Nhoùm 3 : Xin pheùp baø ñi chôi
Nhoùm 4 : Nhaän quaø baèng 2 tay vaø noùi lôøi caûm ôn
® Caùc em coù boån phaän kính troïng, leã pheùp vaâng lôøi oâng baø, cha meï.
4. Daën doø daën doø (4’):
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò : tieát 2
-H S töï keå veà gia ñình mình trong nhoùm 1 vaøi HS keå tröôùc lôùp
HS keå theo caëp
Hs keå tröôùc lôùp ( khuyeán khích HS yeáu keå)
Ñaïi dieän nhoùm keå
Lôùp nhaän xeùt, boå sung
Caùc nhoùm chuaån bò ñoùng vai
Leân ñoùng vai
Theo doõi - nhaän xeùt
RUÙT KINH NGHIEÄM
THUÛ COÂNG
BAØI : Xeù - Daùn hình quûa cam .
I/. MUÏC TIEÂU :
- Bieát caùch xeù , daùn hình quaû cam töø hình vuoâng .
- Xeù ñöôïc hình quaû cam , ñöôøng xeù coù theå bò raêng cöa. Hình daùn töông ñoái phaúng. Coù theå duøng buùt maøu veõ cuoáng laù. Vôùi HS kheùo tay xeù ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng, ñöôøng xeù ít bò raêng cöa. Hình daùn phaúng. Coù theå xeù caùc quaû cam khaùc nhau vaø keát hôïp trang trí 
- Giaùo duïc Hoïc sinh yeâu thích lao ñoäng vaø traân troïng saûn phaåm mình laøm ra .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân
Maãu hình xeù , daùn quaû cam.
1 tôø giaáy thuû coâng maøu cam, xanh laù, hoà daùn, giaáy laøm neàn , khaên lau.
2/. Hoïc sinh
Giaáy thuû coâng maøu cam, xanh laù , hoà daùn , giaáy nhaùp, vôû thuû coâng, khaên lau.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (2’)
Kieåm tra ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS .
3/. BAØI MÔÙI ( 20’)
* Daùn hình:
Sau khi xeù ñöôïc hình quaû cam, laù, , cuoáng caûu quaû cam . Ta tieán haønh daùn vaøo vôû , thao taùc trình töï: 
+ Böôùc 1: Daùn hình quaû cam.
+ Böôùc 2: Daùn cuoáng quaû cam.
+ Böôùc 3: Daùn laù hình chænh quaû cam.
- Löu yù: Khi daùn neân boâi hoà ít, vuoát thaúng, Sau khi daùn duøng moät tôø giaáy nhaùp ñaët leân treân maãu vöøa daùn vaø mieát cho phaúng hình daùn quaû cam.
HOAÏT ÑOÄNG 3 : thöïc haønh
Muïc tieâu : Thöïc haønh caùc quy trình , xe daùn hình quaû cam
Hoïc sinh laáy giaáy maøu thöïc hieän töøng phaàn theo söï höôùng daãn cuûa Giaùo vieân 
*Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu 
Sau khi hoïc sinh xeù xong taát caû caùc phaàn cuûa quaû cam ñeán phaàn daùn trình baøy saûn phaåm , Giaùo vieân seõ cho caùc em tham khaûo nhöõng maãu saùng taïo nhö vöôøn cam, caây cam ñeå 
Hoïc sinh trình baøysaûn phaåm
4/. CUÛNG COÁDAËN DOØ: (2’)
 - Nhaän xeùt saûn phaåm cuûa HS
 -Veà nhaø taäp xeù laïi cho thaønh thaïo
 Chuaån bò : Xeù, daùn hình caây ñôn giaûn.
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HSØ
- Haùt 
HS ñeå ñoà duøng leân baøn
HS laéng nghe ,quan saùt
-HS thöïc haønh xeù daùn quaû cam
Vôùi HS kheùo tay xeù ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng, ñöôøng xeù ít bò raêng cöa. Hình daùn phaúng. Coù theå xeù caùc quaû cam khaùc nhau vaø keát hôïp trang trí 
HS trình baøy saûn phaåm
RUÙT KINH NGHIEÄM
Thöù ba ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2009
Hoïc vaàn
BAØI : OÂn taäp aâm vaø chöõ ghi aâm
I/. MUÏC TIEÂU :
 - Hoïc sinh ñoïc, chính xaùc caùc aâm vöøa hoïc p, ph, nh, gi, tr , g, ng, ngh ,qu , y caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng töø baøi 22 ñeán baøi 27
 + Vieát chính xaùc caùc aâm vöøa hoïc p, ph, nh, gi, tr , g, ng, ngh ,qu , y, caùc töø ngöõ vaø caâu öùng duïng
 - Nghe vaø keå laïi moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå tre – ngaø
 - Giaùo duïc Hoïc sinh yeâu thích ngoân ngöõ Tieáng vieät qua caùc hoaït ñoäng hoïc.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Baêng giaáy rôøi ghi chöõ maãu 
2/. Hoïc sinh: 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (8’)
 Hoïc sinh môû SGK ñoïc baøi trang 56 /57 
- Vieát : Quaû nho . YÙ nghó .
3/. BAØI MÔÙI ( 76’) 
* Giôùi thieäu baøi : 
a. OÂn aâm
Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh neâu caùc aâm ñaõ hoïc 
Neâu caùc aâm ñôn? 
Neâu caùc aâm keùp?
Coâ ñoïc maãu
b. Chöõ ghi aâm 
Baûng chöõ caùi
Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh neâu teân goïi caùc con chöõ ghi aâm:
Giaùo vieân ñoïc maãu.
c. Gheùp aâm taïo tieáng.
 Boä thöïc haønh.
Giaùo vieân yeâu caàu Hoïc sinh gheùp aâm vaø daáu thanh taïo tieáng .
d. Luyeän vieát 
HD HS vieát gheá, ngoâ,gioû caù ,choù xuø
Tieát 2
a. , Luyeän ñoïc
AÂm (c, g , ng) gheùp ñöôïc vôùi aâm naøo ?
AÂm ( k ,gh , ngh) gheùp ñöôïc vôùi aâm naøo ?
b. Luyeän noùi
Giaùo vieân choïn tranh baát kyø naøo ñoù trong tranh ôû SGK ñeå luyeän noùi ?
Boå xung phaàn luyeän noùi cuûa Hoïc sinh , ñoäng vieân , khuyeán khích nhöõng em coøn nhaùt , chöa maïnh daïn leân luyeän noùi tröôùc lôùp ?
2 Hoïc sinh thaûo luaän choïn 1 tranh roài luyeän noùi 
Töøng caëp 1 xung phong leân baûng luyeän noùi .
Caùc em khaùc boå xung hoaëc töï ñaët caâu hoûi cho baïn traû lôøi 
c. Luyeän Vieát
GV cho HS vieát baøi 
4/.CUÛNG COÁ DAËN DOØ(4’):
Veà nhaø ñoïc laïi taát caû caùc baøi ñaõ ñöôïc hoïc .
Thi gheùp aâm , daáu thanh taïo tieáng , töø .
Chuaån bò :Baøi chöõ hoa vaø chöõ thöôøng .
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HSØ
Haùt 
 4.Hoïc sinh ñoïc
Hoïc sinh vieát baûng con 
Hoïc sinh nhaéc laïi töïa baøi
Hoïc sinh neâu 
Hoïc sinh caù nhaân, daõy baøn ñoàng thanh 
HS yeáu ñoïc nhieàu
Hoïc sinh neâu caùc con chöõ ghi aâm
HS ñoïc teân caùc con chöõ ghi aâm
Hoïc sinh gheùp tieáng 
Hoïc sinh luyeän ñoïc caùc tieáng vöøa gheùp .
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con 
Hoïc sinh luyeän gheùp tieáng theo luaät chính taû 
Hoïc sinh ñoïc tieáng vöøa gheùp ñöôïc .
Caù nhaân, baøn, nhoùm, daõy ñoàng thanh
2 Hoïc sinh thaûo luaän choïn 1 tranh roài luyeän noùi .
Töøng caëp 1 xung phong leân baûng luyeän noùi .
HS vieát baøi vaøo taäp 
Ruùt kinh nghieäm
TOAÙN
 BAØI : Kieåm tra 
 TIEÁT 	: 24
I/. MUÏC TIEÂU :
-Nhaän bieát soá löôïng trong phaïm vi 10; vieát caùc soá töø 0à 10 . Nhaän bieát thöù dtöï soá trong daõy soá töø 0à 10 . Bieát hình vuoâng , hình troøn , hình tam giaùc 
- Reøn kyù naêng tính toaùn , bieát tính caùc soá haïng trong phaïm vi 10 
- Giaùo duïc Hoïc sinh tính caån thaän , chính xaùc, yeâu thích hoïc moân toaùn.
II/. CHUAÅN BÒ :
Giaùo vieân: Ñeà baøi kieåm tra .
ÑEÀ KIEÅM TRA
à Baøi 1: 
Ñieàn soá : 
 1
 2 4
 3 6
 5
 0 
 8
 5 
2Ñieàn soá :
Vieát caùc soá 5,2,1,8,4, theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
4 ñieàn soá :
Coù ..hình vuoâng 
Coù hình tam giaùc 
Ruùt kinh nghieäm
T N –XH
 BAØI ; THÖÏC HAØNH ÑAÙNH RAÊNG RÖÛA MAËT
I Mục tieâu 
- Ñaùnh raêng vaø röûa maët ñuùng caùch. Aùp duïng chuùng vaøo vieäc laøm veä sinh caù nhaân haèng ngaøy
- Giöõ veä sinh caù nhaân
 II Chuaån bò
 GV:baøn chaûi. Moâ hình boä raêng
IIICaùc hoaït ñoäng daïy hoïc
1.OÅn ñònh(1’)
2. Baøi cuõ 3’):
Neân ñaùnh raêng suùc mieäng vaøo luùc naøo?
Taïi sao khoâng neân aên nhieàu baùnh keïo, ñoà ngoït?
Phaûi laøm gì khi raêng ñau hoaëc bò lung lay?
3. Baøi môùi : ( )
a. Giôùi thieäu baøi:
Hoaït ñoäng 1:
Muïc tieâu : Bieát ñaùnh raêng ñuùng caùch
- Ai coù theå chæ vaøo moâ hình vaø noùi ñaâu laø :
Matë trong cuûa raêng
Maët ngoaøi cuûa raêng
Maët nhai cuûa raêng Haèng ngaøy em quen chaûi raêng nhö theá naøo?
-Caùch chaûi raêng nhö theá naøo laø ñuùng
Gv laøm maãu laïi ñoäng taùc chaûy raêng:
Hoaït ñoäng 2:
Muïc tieâu : Thöïc haønh röûa maët
Tieán haønh :
Röûa maët nhö theá naøo laø ñuùng caùch hôïp veä sinh nhaát, vì sao?
GV höôùng daãn thöù töï caùch röûa maët hôïp veä sinh
GV coù theå cho H S thöïc hieän
Keát luaän : Nhaéc nhôû HS thöïc hieän ñaùnh raêng, röûa
HS traû lôøi
HS chæ vaøo moâ hình
-1 soá HS traû lôøi leân laøm thöû caùc ñoäng taùc chaûi raêng treân moâ hình
HS neâu
2HS thöïc hieän
maët ôû nhaø
4. Cuûng coá daën doø(3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc
Chuaån bò baøi 8 : Aên uoáng haøng ngaøy
RUÙT KINH NGHIEÄM
...
Thöù tö ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2009
HOÏC VAÀN
BAØI ; CHÖÕ THÖÔØNG –CHÖÕ HOA
I .MUÏC TIEÂU
- Böôùc ñaàu nhaän bieát ñöôïc chöõ in hoa vaø böôùc ñaàu laøm quenvôùi chöõ hoa
 -Ñoïc ñöôïc caâu öùng duïng vaø caùc chöõ in hoa trong caâu öùng duïng 
-Luyeän noùi töø 2 – 3 caâu theo chuû ñeà: Ba Vì
 II CHUAÅN BÒ
Baûng chöõ thöôøng chöõ hoa , tranh SGK
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa 
1 OÅN ÑÒNH 
2. KIEÅM TRA
HS neâu caùc vaàn ñaõ hoïc
GV ñoïc :th , m, g 
3. BAØI MÔÙI 
Giôùi thieäu baøi
Nhaän dieän chöõ hoa
GV treo baûng chöõ thöôøng –chöõ hoa GV hoûi :chöõ in hoa naøo gaàn gioáng chöõ in thuôøng? 
-GV chæ vaøo chöõ in hoa ,HS döïa vaøo chöõ in thöôøng ñeå nhaän dieän vaø ñoïc chöõ in hoa 
GV che chöõ in thöôøng chæ chöõ in hoa cho HS ñoïc
TIEÁT 2
a.Luyeän taäp 
- Luyeän ñoïc phaàn daõ ñoïc ôû tieát 1
* Ñoïc caâu öùng duïng 
-Cho HS quan saùt tranh 
-Tranh veõ gì? 
-HS tìm chöõ hoa trong caâu öùng duïng? 
-Cho HS ñoïc caâu öùng duïng 
-GV ñoïc maãu 
-Giaûi thích Sa Pa laø 1 thò traán nhoû thuoäc tænh Laøo cai
b. Luyeän noùi
Cho Hs ñoïc teân baøi luyeän noùi
Tranh veõ gì? 
GV giôùi thieäu qua veà ñòa danh Ba Vì
Gv cho HS neâu 1 soá caûnh ñeïp ôû ñòa phöông 
4.CUÛNG COÁ – DAËN DOØ (4’) 
Thi tìm nhanh chöõ in hoa 
Ñoïc laïi baøi
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Hoïc baøi chuaän bò baøi sau
4 HS neâu
HS vieát baûng con
HS quan saùt vaø neâu
HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp
HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp
* HS yeáu ñoïc nhieàu 
HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp
* HS yeáu ñoïc nhieàu
HS quan saùt tranh traû lôøi
HS leân baûng chæ
HS ñoïc caù nhaân ,nhoùm ,caû lôùp
HS ñoïc
HS thaûo luaän traû lôøi
HS neâu
HS thi tìm
HS ñoïc laïi baøi
RUÙT KINH NGHIEÄM
 TOAÙN
 BAØI 	:PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 3
 TIEÁT : 25
I/. MUÏC TIEÂU :
- Thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 3
- Bieát laøm caùc pheùp tính coäng trong baûng coäng
 - Reøn kyõ naêng laäp laïi vaø neâu ñeà toaùn .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân : Caùc vaät maãu , boä thöïc haønh
 2/. Hoïc sinh : , boä thöïc haønh , que tính .
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (5’) 
Nhaän xeùt baøi kieåm tra thöôøng xuyeân .
Tuyeân döông nhöõng HS ñaït ñieåm 10
Nhaéc nhôû nhöõng haïn cheá khi laøm baøi kieåm tra
3/. Baøi môùi (30’): 
 Giôùi thieäu baøi
 Maãu con gaø, oâ toâ, que tính, caùc chaám troøn.
Böôùc 1: Höôùng daãn pheùp coäng : 1 + 1 = 2
Veõ moâ hình vaø taäp hôïp leân baûng nhö SGK
* OÂ beân traùi coù maáy con gaø ? OÂ beân phaûi coù maáy con gaø ?
Vaäy coù 1con gaø theâm 1con gaø ñöôïc maáy con gaø Hoïc sinh haõy nhaéc laïi ?
Moät theâm moät baèng hai .
=> Ta vieát 1 theâm 1 baèng 2 nhö sau:
Hoïc sinh vieát leân baûng : 1 + 1 = 2
Chæ vaøo daáu (+)
Haõy laáy cho coâ daáy (+) trong boä chöõ ?
Laäp treân baøn pheùp tính 1 + 1 = 2 vaø ñoïc keát quaû.
Böôùc 2 :
Höôùng daãn pheùp coäng 2 + 1 = 3. 1 + 2 =3 nhö pheùp tính treân
Em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû cuûa 2 pheùp tính ?
Ghi : coù gì khaùc ,gioáng nhau?
Böôùc 4: 
Höôùng daãn ñoïc thuoäc pheùp coäng trong phaïm vi 3.
Baøi 1: Ñieàn soá 
Höôùng daãn Hoïc sinh thöïc hieän baøi 1
 Baøi 2: Giôùi thieäu pheùp tính doïc.
Gv laøm maãu
Cho HS laøm baøi
Baøi 3 Noái pheùp tính thích hôïp .
HD HS laøm baøi caàn HD kó HS yeáu 
4 CUÛNG COÁ DAËN DOØ(4’)
Cho HS thi ñoïc thuoäc pheùp coäng trong phaïm vi 3
Chuaån bò : Luyeän taäp
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Haùt 
HS quan saùt traû lôi
4 Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh nhaéc laïi .
HS thöïc hieän.
Thöïc hieän xeáp leân baøn 1 + 1 = 2
HS neâu
Luyeän ñoïc: Caù nhaân, daõy baøn , nhoùm ñoàng thanh.
* Cho HS yeáu ñoïc nhieàu 
HS laøm vaøo vôû. Hoïc sinh neâu keát quaû mieäng
Hoïc sinh quan saùt baøi maãu treân baûng 
HS thöïc hieän treân baûng con
3 Hoïc sinh leân baûng söûa baøi .
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû 3 HS leân baûng laøm
HS thi ñoïc
RUÙT KINH NGHIEÄM
Thöù naêm ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2009
HOÏC VAÀN
BAØI : ia
I/. MUÏC TIEÂU :
- Hoïc sinh ñoïc, vieát vaàn ia laù tía toâ töø vaø caâu öùng duïng.
+Vieát ñöôïc: ia laù tía toâ
 - Phaùt trieån lôøi noùi töø 2 -3 caâu theo chuû ñeà:“chia quaø” 
- Giuùp Hoïc sinh yeâu thích moân Tieáng vieät, töï tin khi giao tieáp.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Tranh minh hoïa/SGK, Boä chöõ. 
2/. Hoïc sinh: .Boä chöõ. 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH 
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
- Cho HS ñoïc baøi 28
- GV ñoïc cho HS vieát : nghæ heø
3/. BAØI MÔÙI 
Giôùi thieäu baøi:
Hoâm nay caù em hoïc vaàn ia 
a- Nhaän dieän chöõ: i a 
Haõy tìm vaø gheùp vaàn ia
b- Ñaùnh vaàn :
Giaùo vieân ñoïc maãu : i a
Giaùo vieân phaân tích vaàn ia? aâÂm i ñöùng tröôùc aâm ia ñöùng sau
Cho HS ñoïc
Vieát: ai
Cho HS gheùp tía. Phaân tích 
Treo tranh : Tranh veõ gì? 
Giaùo vieân ghi töø: (laù tía toâ)
Cho HS ñoïc
c. Ñoïc töø ngöõ öùng duïng 
Giaùo vieân Ghi baûng caùc töø öùng duïng.
 Giaùo vieân ñoïc maãu 
c- Höôùng daãn vieát baûng :
GV vieát maãu ,HD caùch vieát 
(TIEÁT 2)
.a Luyeän ñoïc
Cho HS ñoïc laïi tieát 1
Ñoïc caâu öùng duïng 
Giaùo vieân cho HS tranh hoûi: Tranh veõ gì? Ñoïc maãu :
Cho HS ñoïc
b. Luyeän noùi 
Hoûi : Tranh veõ gì ?
 -Caùc baïn nhoû vui hay buoàn ?
 Caùc baïn nhoû coù tranh nhau k ?
-ÔÕ nhaø ai chia quaø cho em ? khi nhaän quaø em coù thaùi ñoä ntn?
à Nhaän xeùt : Tuyeân döông
 c. Luyeän vieát 
*- Giaùo vieân HD HS vieát baøi
4/ CUÛNG COÁ DAËN DOØ
Tìm tíeáng coù vaàn ia
-H Sñoïc laïi baøi
Baøi veà nhaø : Tìm caùc tieáng coù vaàn vöøa hoïc .
Chuaån bò sau
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HSØ
- Haùt 
5 Hoïc sinh ñoïc trong SGK 
Hoïc sinh vieát baûng con
HS nhaéc laïi töïa baøi.
Hoïc sinh thi ñua gheùp vaàn ia
Hoïc sinh laéng nghe
Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh
Hoïc sinh thi ñua gheùp, phaân tích 
HS Q S traû lôøi
Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh
HS yeáu ñoïc nhieàu
HS ñoïc thaàm tìm tieáng coù ia 
HS ñoïc Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh 
Hoïc sinh vieát baûng con : 
Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh
HS yeáu ñoïc nhieàu
HS Q S tranh traû lôøi
Caù nhaân, daõy baøn, nhoùm ñoàng thanh, tìm tieáng coù ia
HS Q S tranh traû lôøi
Hoïc sinh quan saùt vaø vieát vôû.
HS thi tìm
2HS ñoïc
TOAÙN
BAØI 	: LUYEÄN TAÄP
I MUÏC TIEÂU 
-Bieát laøm tính trong phaïm vi 3
- Bieát thöïc hieän pheùp tính doïc. Taäp bieåu thò tình huoáng trong tranh baèng 1 pheùp tính coäng 
- Giaùo duïc Hoïc sinh tính caån thaän , chính xaùc, yeâu thích hoïc moân toaùn.
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân: Tranh baøi 1
2/. Hoïc sinh 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (5’)
Yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 3?
Giaùo vieân ghi baûng:
1 + 2 = 
1 + 1 = 
2 + 1 = 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
Haùt 
2 Hoïc sinh ñoïc 
Hoïc sinh thöïc hieän baûng con .
3/. BAØI MÔÙI (30’)
Giôùi thieäu baøi 
Giaùo vieân ghi töïa:
Baøi 1
Giaùo vieân treo baûng phuï .
Höôùng daãn caùch laøm
Em thöïc hieän pheùp tính gì?
Haõy thöïc hieän vaøo vôû baøi taäp toaùn.
Giaùo vieân nhaän xeùt: Söûa sai
Baøi taäp 2: 
2
1
2
1
2
1
2
2
3
3
 Cho HS laøm baøi 
*Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu
Khi vieát pheùp tính doïc em vieát nhö theá naøo?
Nhaän xeùt
Baøi 3: (cột 1) HS khaù ,giỏi làm cả bài 
HD HS laøm baøi 
Cho HS laøm baøi
Baøi 5a. HS khaù gioûi laøm caû baøi 
HD HS quan saùt tranh ñeå ghi KQ ñuùng
Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu
4. CUÛNG COÁ DAËN DOØ (4’) 
Hoïc sinh ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 3?
Nhaän xeùt tieát hoïc
Hoïc sinh quan saùt traû lôøi
HS laøm baøi 2 HS leân baûng laøm
Hoïc sinh laøm vaøo baûng con 2HS leân baûng laøm
Hoïc sinh laøm vaøo vôû 1 HS leân baûng laøm.
HS laøm vaøo vôû 2HS neâu mieäng
HS ñoïc
RUÙT KINH NGHIEÄM
Thöù saùu ngaøy 16 thaùng10 naêm 2009
TAÄP VIEÁT
Baøi : cử tạ, chữ số, thợ xẻ, caù roâ, phaù coã
I/. MUÏC TIEÂU :
-Viết ñuùng caùc chữ: cöû taï, thôï xeû, chöõ soá, caù roâ,phaù coã kieåu chöõ thöôøng , côõ vöøa .HS khaù gioûi vieát duû soá doøng qui ñònh trong VTV
- Cẩn thận khi tập viết
 II/. CHUAÅN BÒ :
GV: chữ mẫu
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1Ổn định: ( 1’ )
2.Baøià cũ: ( 3’)
-Viết mơ , do ta , thơ
- Chấm 1 số bài viết ở nhà 
Nhận xeùt
 3. Baøi mới:( 37’ ) 
Giới thiệu baøi:
HD luyeän vieát
GV treo maãu chöõ 
Giaûi nghóa töø
GV neâêu lại ñoä cao nhöõng con chöõ,caùch nối caùc naét, khoảng caùch giữa caùc con chữ?
Lưu yù độ cao caùác con chữ s, r
-GV viết mẫu 
*Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu
 -Cho HS viết vaøo vôû
GV quan saùt, uốn nắn, sửa sai cho HS
*Thu moät soá baøi chaám ,nhaän xeùt
4. Cuûng coá daën doø(4’)
Thi vieát nhanh ñuùng ,ñeïp ;cöû taï ,thôï xeû
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Vieát baøi ôû nhaø
HS viết bảng con 2HS leân baûng vieát 
HS ñoïc 
HS quan saùt nhận xeùt trả lời
HS viết bảng con
HS vieát vaøo vôû
HS khaù gioûi vieát duû soá doøng qui ñònh trong VTV
HS vieát baûng con
RUÙT KINH NGHIEÄM
.
TAÄP VIEÁT
 BAØI : Nho khoâ , ngheù oï, chuù yù , caù treâ
 I/. MUÏC TIEÂU :
-Viết ñuùng caùc chữ Nho khoâ , ngheù oï, chuù yù , caù treâ” : kieåu chöõ thöôøng , côõ vöaø
 (HS khaù gioûi vieát duû soá doøng qui ñònh trong VTV)
- Cẩn thận khi tập viết
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân :
Chöõ maãu, baûng phuï keû saün oâ li.
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅn Ñònh : (1’)
2/. Baøi Cuõ (4’)
Vieát baûng con cöû taï , chöõ soá 
- Nhaän xeùt chung: 
3/. Baøi Môùi : (37’):
 Giới thiệu baøi:
HD luyeän vieát
GV treo maãu chöõ 
Giaûi nghóa töø
GV neâêu lại ñoä cao nhöõng con chöõ,caách nối caùc naét, khoảng caách giữa caùc con chữ
Lưu yù độ cao caùác con chữ t, r
-GV viết mẫu 
*Quan saùt giuùp ñôõ HS yeáu
 -Cho HS viết vaøo vôû
GV quan saùt, uốn nắn, sửa sai cho HS
*Thu moät soá baøi chaám ,nhaän xeùt
4. Cuûng coá daën doø(4’)
Thi vieát nhanh ñuùng ,ñeïp “Nho khoâ , ngheù oï, 
Chuaån bò : Baøi 7
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS
HS viết bảng con 2HS leân baûng vieát 
HS ñoïc 
HS quan saùt nhận xeùt trả lời
HS viết bảng con
HS vieát vaøo vôû
HS khaù gioûi vieát duû soá doøng qui ñònh trong VTV
HS vieát baûng con 
RUÙT KINH NGHIEÄM
.
TOAÙN
BAØI : PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 4
I/. MUÏC TIEÂU :
- Thuoäc baûng coäng trong phaïm vi 4
- Bieát laøm caùc pheùp tính coäng trong baûng coäng
 - Reøn kyõ naêng laäp laïi vaø neâu ñeà toaùn .
II/. CHUAÅN BÒ :
1/. Giaùo vieân : vaät maãu . Boä ñoà duøng daïy hoïc toaùn .
2/. Hoïc sinh : boä ñoà duøng 
III/. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV
1/. OÅN ÑÒNH (1’)
2/. KIEÅM TRA BAØI CUÕ (5’)
Yeâu caàu Hoïc sinh ñoïc baûng coäng trong phaïm vi 3
GV vieát baûng cho HS laøm baøi: 
3 = 5 + 5 ; 3 = 5 + 5 
3/. BAØI MÔÙI : (25’)
 Giôùi thieäu :
* GT PHEÙP COÄNG TRONG PHAÏM VI 4
Böôùc 1: 
Höôùng daãn pheùp coäng : 3 + 1 = 4
-GV ñính 2con chim 
-Coù maáy con chim?
-Coâ ñính theâm 1con nöõa ,coù taát caû bao nhieâu con chim?
3 theâm 1 ñöôïc maáy ?
3 theâm 1 ñöôï

Tài liệu đính kèm:

  • docKIEM TRA - T24.doc