Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 19, 20

A. Mục tiêu

 - Giúp HS nhận biết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc.

 - Đọc được các từ và câu ứng dụng trong bài.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: Ruộng bậc thang.

B Đồ dùng:

 - Tranh minh hoạ tiếng, từ, câu ứng dụng, phần luỵên nói trong SGK.

 - Bộ đồ dùng dạy học âm vần.

C. Các hoạt động dạy học:

 I. ổn định tổ chức:

 II. Kiểm tra bài cũ:

 - Đọc: câu ứng dụng bài trước.

 - Viết: con vịt, áo khoác.

 III. Bài mới:

1) Giới thiệu bài:

2) Dạy vần mới:

 * Dạy vần ăc.

 

doc 36 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 47Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 19, 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n.
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ g×.
? B¹n trai, b¹n g¸i trong tranh ®ang lµm g×.
? Khi nµo chóng ta ph¶i uèng thuèc.
? H·y kÓ cho b¹n nghe m×nh uèng thuèc nh­ thÕ nµo.
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn «c (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn «c v©n uc.
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng «c (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng «c.
- Häc sinh ®¸nh vÇn: « - c – / - «c (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi con èc. (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
.
TiÕt 3: To¸n
TiÕt 76: Hai m­¬i, hai chôc
A. Môc tiªu: 
- Gióp häc sinh nhËn biÕt sè l­îng 20, 20 cßn gäi lµ hai chôc.
	- Häc sinh biÕt ®äc viÕt sè 20.
B. §å dïng:
	 - C¸c bã chôc que tÝnh. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- Häc sinh ghi sè 16, 17, 18, 19.
	II. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) Giíi thiÖu sè 20.
- Gi¸o viªn lÊy ra bã 1 chôc que tÝnh vµ lÊy bã 1 chôc que tÝnh n÷a:
? Cã bao nhiªu que tÝnh
- Gi¸o viªn nãi: “1 chôc que tÝnh vµ 1 chôc que tÝnh lµ 2 chôc que tÝnh. M­êi que tÝnh vµ m­êi que tÝnh lµ hai m­¬i que tÝnh”.
- Gi¸o viªn ghi con sè 20 lªn b¶ng vµ nãi 20 cßn gäi lµ hai chôc.
- Gi¸o viªn ®äc: “ Hai m­¬i” 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu: “ Sè 20 gåm 2 chôc vµ 0 ®¬n vÞ. Sè 20 cã ch÷ sè 1 viÕt tr­íc, ch÷ sè 0 viÕt liÒn nhau”
3) Thùc hµnh:
 Bµi 1.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ghi c¸c sè: 10, 11, 12, ... 20 vµo vë.
 Bµi 2.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt theo mÉu: Sè 12 gåm 1 chôc vµ2 ®¬n vÞ.
 Bµi 3. 
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ghi vµo d­íi mçi v¹ch cña tia sè.
 Bµi 4.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh viÕt theo mÉu: Sè liÒn sau cña sè 15 lµ 16.
 IV. Cñng cã – DÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi häc .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh quan s¸t vµ lÊy que tÝnh theo gi¸o viªn.
- Cã 2 chôc que tÝnh. 
- Häc sinh quan s¸t. 
- Häc sinh ®äc: Hai m­¬i ( CN- §T).
- Häc sinh viÐt b¶ng con ch÷ sè 20.
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi sau ®ã ®äc l¹i. 
- Häc sinh nªu yªu, viÕt vµo vë vµ ®äc .
- Häc sinh nªu yªu cÇu, ghi sè vµ ®äc.
- Häc sinh viÕt vµo vë vµ ®äc. 
Thø s¸u ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 2009
TiÕt 1, 2: TiÕng viÖt
TiÕt 171, 172: iªc, ­¬c
A. Môc tiªu
	- Gióp häc sinh nhËn biÕt ®­îc: iªc, ­¬c, xem xiÕc, r­íc ®Ìn. 
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: XiÕc, móa rèi. 
B §å dïng:
	- Tranh minh ho¹ tiÕng, tõ, c©u øng dông, phÇn luþªn nãi trong SGK.
	- Bé ®å dïng d¹y häc ©m vÇn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- §äc: c©u øng dông bµi tr­íc.
	- ViÕt: con èc, ®«i guèc.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) D¹y vÇn míi:
	* D¹y vÇn iªc.
a) NhËn diÖn vÇn
- Gi¸o viªn ghi vÇn iªc b¶ng ®äc mÉu vµ hái:
? VÇn iªc gåm nh÷ng ©m nµo ghÐp l¹i.
 b) Ph¸t ©m ®¸nh vÇn:
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn mÉu: iª - c – iªc
- Gi¸o viªn ghi b¶ng tiÕng xiÕc vµ ®äc tr¬n tiÕng.
? TiÕng xiÕc do nh÷ng ©m g× ghÐp l¹i.
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn tiÕng: x– iªc– / - xiÕc.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh rót ra tõ xem xiÕc ¸o vµ gi¶i nghÜa.
 * D¹y vÇn ­¬c t­¬ng tù iªc.
c) §äc tõ øng dông:
- Gi¸o viªn ghi b¶ng néi dung tõ øng dông .
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n tiÕng míi.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa.
d) ViÕt b¶ng:
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n.
 * §äc s¸ch gi¸o khoa:
- Gi¸o viªn ®äc mÉu vµ yªu cÇu häc sinh ®äc bµi tiÕt 1 trong s¸ch gi¸o khoa.
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ g×.
? Em ®· ®­îc xªm xiÕc, xem móa rèi bao giê ch­a.
? H·y nªu tªn mét vµi tiÕt môc mµ em biÕt.
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn iªc (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn iªc v©n uc.
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng xiÕc (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng xiÕc.
- Häc sinh ®¸nh vÇn: x - iªc – / - xiÕc (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi xem xiÕc. (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh më s¸ch gi¸o khoa ®äc tr¬n néi dung bµi tiÕt 1 (CN - §T)
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
TiÕt 3: TËp viÕt
TiÕt 18: con èc, ®«i guèc, c¸ diÕc, r­íc ®Ìn
 kªnh r¹ch, vui thÝch
A. Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh viÕt ®­îc c¸c tõ øng dông: con èc, ®«i guèc, c¸ diÕc, r­íc ®Ìn, kªnh r¹ch, vui thÝch.
	- TËp viÕt kÜ n¨ng nèi c¸c ch÷ c¸i, kÜ n¨ng viÕt liÒn m¹ch, kÜ n¨ng viÕt c¸c dÊu phô, dÊu thanh ®óng vÞ trÝ.
	- Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp; Ngåi viÕt, cÇm bót, ®Ó vë ®óng c¸ch.ViÕt nhanh, viÕt ®Ñp.
B. §å dïng;
- Ch÷ mÉu c¸c tiÕng ®­îc phãng to, viÕt b¶ng líp néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy bµi theo yªu cÇu bµi viÕt.
	- Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn, kh¨n lau b¶ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- Häc sinh viÕt b¶ng con: tuèt lóa, h¹t thãc.
	 (2 häc sinh lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con)
	- Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm, kiÓm tra vë tËp viÕt, nhËn xÐt kiÓm tra bµi cò.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu tªn bµi viÕt:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh biÕt ®äc tªn bµi viÕt h«m nay.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn ghi tªn bµi viÕt lªn b¶ng: 
Bµi 18: con èc, ®«i guèc, c¸ diÕc, r­íc ®Ìn, kªnh r¹ch, vui thÝch.
 2) Quan s¸t ch÷ mÉu vµ viÕt b¶ng con:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh viÕt ®­îc c¸c tõ øng dông: tuèt lóa, h¹t thãc, mµu s¾c, giÊc ngñ, m¸y xóc
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn giíi thiªu ch÷ mÉu, ®äc vµ hái:
? Nªu c¸c ch÷ ®­îc viÕt víi ®é cao lµ 2,5 li, 2 li, 1li.
? §äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng.
- Gi¸o viªn gi¶ng tõ khã.
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt tõng con ch÷. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt b¶ng con.
- Gi¸o viªn quan s¸t uèn n¾n, söa sai cho häc sinh.
3) Thùc hµnh:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi viÕt trong vë tËp viÕt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi viÕt.
- Gi¸o viªn cho xem vë mÉu( nÕu cã).
- Gi¸o viªn nh¾c häc sinh vÒ: c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Ó vë, t­ thÕ ngåi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt vë.
+ViÕt hoµn thiÖn bµi viÕt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
+ Kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ ®Òu nhau.
+ ViÕt nèi c¸c nÐt trong mét con ch÷.
- Gi¸o viªn gióp ®ì häc sinh yÕu hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh.
4) ChÊm ch÷a bµi:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh häc tËp ®­îc nh÷ng bµi viÕt ®Ñp, biÕt söa sai bµi cho m×nh vµ cho b¹n.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- NÕu häc sinh viÕt xong cïng mét lóc gi¸o viªn cho häc sinh ®æi vë söa sai cho nhau sau ®ã gi¸o viªn chÊm, ch÷a bµi.
- NÕu häc sinh kh«ng viÕt xong cïng mét lóc gi¸o viªn chÊm bµi t¹i chç vµ söa sai cho häc sinh ®ã.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ chÊm bµi, cho häc sinh quan s¸t nh÷ng bµi viÕt ®Ñp vµ biÓu d­¬ng, ®éng viªn nh÷ng bµi viÕt ch­a ®¹t yªu cÇu.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi, nh¾c häc sinh vÒ nhµ viÕt bµi ë nhµ.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, nh¾c chuÈn bÞ tiÕt sau. 
- Häc sinh ®äc tªn bµi viÕt.
- Häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh quan s¸t nhí quy tr×nh viÕt tõng con ch÷.
- Häc sinh nªu ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng trong mét tõ, gi÷a c¸c con ch÷ trong mét tiÕng.
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh ®äc l¹i tõ vµ lÇn l­ît viÕt b¶ng con c¸c tõ: con èc, ®«i guèc, c¸ diÕc, r­íc ®Ìn, kªnh r¹ch, vui thÝch.
- Häc sinh quan s¸t vë tËp viÕt nhí néi dung bµi viÕt ë líp.
- Häc sinh viÕt bµi.
- Häc sinh ®æi vë cho nhau ch÷a bµi.
- Häc sinh viÕt nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- Häc sinh quan s¸t, häc tËp nh÷ng bµi viÕt ®Ñp.
.
TuÇn 20
 Thø hai ngµy 4 th¸ng 1 n¨m 2009
TiÕt 2, 3: TiÕng viÖt
TiÕt 173, 174: ach
A. Môc tiªu
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc: ach, cuèn s¸ch.
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: Gi÷ g×n s¸ch vë. 
B §å dïng:
	- Tranh minh ho¹ tiÕng, tõ, c©u øng dông, phÇn luþªn nãi trong SGK.
	- Bé ®å dïng d¹y häc ©m vÇn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- §äc: c©u øng dông bµi tr­íc.
	- ViÕt: c¸ diÕc, d­íc ®Ìn.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) D¹y vÇn míi:
	* D¹y vÇn ach.
a) NhËn diÖn vÇn
- Gi¸o viªn ghi vÇn ach b¶ng ®äc mÉu vµ hái:
? VÇn ach gåm nh÷ng ©m nµo ghÐp l¹i.
 b) Ph¸t ©m ®¸nh vÇn:
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn mÉu vÇn a - ch - ach
- Gi¸o viªn ghi b¶ng tiÕng s¸ch vµ ®äc tr¬n tiÕng.
? TiÕng s¸ch do nh÷ng ©m g× ghÐp l¹i.
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn tiÕng s- ach - / – s¸ch.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh rót ra tõ cuèn s¸ch vµ gi¶i nghÜa.
c) §äc tõ øng dông:
- Gi¸o viªn ghi b¶ng néi dung tõ øng dông .
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n tiÕng míi.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa.
d) ViÕt b¶ng:
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n.
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ g×.
? Em ®· gi÷ g×n s¸ch vë nh­ thÕ nµo.
? Muèn cã s¸ch vë lu«n s¹ch sÏ em ph¶i lµm g×.
? Em h·y kÓ tªn nh÷ng b¹n cã s¸ch vë s¹ch sÏ.
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn ach (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn ach v©n ac.
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng s¸ch (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng s¸ch.
- Häc sinh ®¸nh vÇn tiÕng s - ach – / - s¸ch (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi cuèn s¸ch. (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
.
TiÕt 4: To¸n
TiÕt 77: PhÐp céng d¹ng 14 + 3
A. Môc tiªu: 
- Gióp häc sinh biÕt lµm tÝnh céng (kh«ng nhí) trong ph¹m vi 20.
	- Häc sinh biÕt tËp céng nhÈm (d¹ng14 + 3).
B. §å dïng:
	 - C¸c bã chôc que tÝnh, c¸c que tÝnh rêi. 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- Häc sinh ghi sè 20 vµ nªu: hai m­¬i gåm hai chôc vµ kh«ng ®¬n vÞ.
	II. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) Giíi thiÖu c¸ch lµm tÝnh céng 14 + 3.
- Gi¸o viªn lÊy ra 14 que tÝnh ( gåm bã 1 chôc que tÝnh vµ 4 que tÝnh rêi) råi lÊy thªm 4 que tÝnh n÷a vµ hái:
? Cã bao nhiªu que tÝnh
- Gi¸o viªn nãi: “ 14 que tÝnh them 4 que tÝnh lµ 17 que tÝnh”
- Gi¸o viªn thao t¸c vµ ghi b¶ng theo cét sau:
Hµng chôc
Hµng ®¬n vÞ
1
1
 4
 + 3
 7
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh gép 4 que tÝnh víi 3 que tÝnh ®­îc 7 que tÝnh viÕt 7 vµo cét ®¬n vÞ. VËy bã 1 chôc que tÝnh vµ 7 que tÝnh rêi lµ 17 que tÝnh. 
3) Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸ch ®Æt tÝnh:
- Gi¸o viªn ®Æt tÝnh vµ h­íng dÉn häc sinh thùc hiÖn theo c¸c b­íc sau:
+ ViÕt 14 råi viÕt 3 sao cho 3 th¼ng cét víi 4(ë cét ®¬n vÞ)
+ ViÕt dÊu céng
+ KÎ v¹ch ngang d­íi hai sè ®ã.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh tÝnh tõ ph¶i qua tr¸i.
 14 * 4 céng 3 b»ng 7, viÕt 7
 + 3 * H¹ 1, viÕt 1
 17 
14 céng 3 b»ng 17( 14 + 3 = 17)
3) Thùc hµnh:
 Bµi 1.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh thùc hµnh ®Æt tÝnh sao chc th¼ng cét.
 Bµi 2.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nhÈm vµ nªu kÕt qu¶ nèi tiÕp.
 Bµi 3. 
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tÝnh theo tõng b­íc: 10 + 1 = 11, 11 + 3 = 14.
 Bµi 4.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tÝnh kÕt qu¶ vµ nèi vµo ®¸p sè.
 IV. Cñng cã – DÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi häc .
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh quan s¸t vµ lÊy que tÝnh theo gi¸o viªn vµ ®Õm.
- Cã 17 que tÝnh. 
- Häc sinh quan s¸t. 
- Häc sinh thùc hµnh theo gi¸o viªn.
- Häc sinh quan s¸t nhí c¸ch ®Æt tÝnh.
- Häc sinh nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh.
- Häc sinh nªu yªu vµ lµm b¶ng con.
 12 13 12 16
 + 3 + 4 + 7 + 3
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
15 + 1 = 12 + 0 =
18 + 1 = 14 + 3 =
10 + 2 = 13 + 5 =
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ viÕt vµo vë.
10 + 1 + 3 = 11 + 2 = 2 =
10 + 0 + 1 = 12 + 3 + 2 = 
- Häc sinh tÝnh, nèi vµ nªu:12 + 4 = 14.
.
 Thø ba ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2009
TiÕt 1, 2: TiÕng viÖt
TiÕt 175, 176: ich, ªch
A. Môc tiªu
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc: ich, ªch, tê lÞch, con Õch.
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: Chóng em ®i du lÞch. 
B §å dïng:
	- Tranh minh ho¹ tiÕng, tõ, c©u øng dông, phÇn luþªn nãi trong SGK.
	- Bé ®å dïng d¹y häc ©m vÇn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- §äc: c©u øng dông bµi tr­íc.
	- ViÕÝch¹ch sÏ, cuèn s¸ch.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) D¹y vÇn míi:
	* D¹y vÇn ich.
a) NhËn diÖn vÇn
- Gi¸o viªn ghi vÇn ich b¶ng ®äc mÉu vµ hái:
? VÇn ich gåm nh÷ng ©m nµo ghÐp l¹i.
 b) Ph¸t ©m ®¸nh vÇn:
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn mÉu vÇn i - ch - ich
- Gi¸o viªn ghi b¶ng tiÕng lÞch vµ ®äc tr¬n tiÕng.
? TiÕng lÞch do nh÷ng ©m g× g

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 19-20.doc