Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 15, 16 năm 2008

A. Mục tiêu

 - Giúp HS nhận biết được: om, am, xóm làng, rừng tràm.

 - Đọc được các từ và câu ứng dụng trong bài.

 - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề trong bài.

B Đồ dùng:

 - Tranh minh hoạ tiếng, từ, câu ứng dụng, phần luỵên nói trong SGK.

 - Bộ đồ dùng dạy học âm vần.

C. Các hoạt động dạy học:

 I. ổn định tổ chức:

 II. Kiểm tra bài cũ:

 - Đọc: câu ứng dụng bài trước.

 - Viết: bình minh, nhà rông.

 

doc 35 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 38Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 1 - Tuần 15, 16 năm 2008", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ g×
? Nh÷ng con vËt ®ã th­êng sèng ë ®©u
? Nhµ em cã nh÷ng con vËt ®ã kh«ng
? Em thÝch nhÊt con vËt nµo.
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn «m (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn «m vµ om
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng t«m (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng t«m
- Häc sinh ®¸nh vÇn vÇn: t - «m – t»m (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi: con t«m (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
.
TiÕt 3: To¸n
TiÕt 60: PhÐp trõ trong ph¹m vi 10
 A. Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh tiÕp tôc cñng cè kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp trõ vµ mèi quan hÖ gi÷a phÐp trõ vµ phÐp céng.
	- Thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
	- Häc sinh biÕt lµm tÝnh trõ trong ph¹m vi 10.
B. §å dïng:
	- C¸c m« h×nh cã 10 ®å vËt cïng lo¹i.
	- Bé ®å dïng d¹y häc to¸n.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc.
	II. KiÓm tra bµi cò.
	- Häc sinh ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 10.
	- Lµm b¶ng con:10 + 0 =	7 + 3 =	
	 0 + 10 =	3 + 7 =
	III. Bµi míi.
1) Giíi thiÖu bµi.
2) Giíi thiÖu kh¸i niÖm ban ®Çu vÒ phÐp trõ.
a) H­íng dÉn häc sinh häc phÐp tÝnh trõ 
 10 – 1 = 9
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh trong s¸ch gi¸o khoa vµ ®äc thµnh bµi to¸n: “ Cã 10 b«ng hoa cho ®i 1 b«ng hoa.Hái cßn l¹i mÊy b«ng hoa”.
? Cã mÊy b«ng hoa.
? Cho ®i mÊy b«ng hoa.
? Cßn l¹i mÊy b«ng hoa.
? Muèn biÕt cßn l¹i mÊy b«ng hoa ta lµm thÕ nµo.
? VËy 10 bít 1 cßn mÊy.
- Gi¸o viªn ghi phÐp tÝnh 9 – 1 = 8.
- Gi¸o viªn cho häc sinh thao t¸c víi nhiÒu vËt mÉu ®Ó rót ra c¸c phÐp tÝnh tiÕp theo:
 10 – 1 = 9 10 – 5 = 5 
 10 – 2 = 8 10 – 6 = 4
 10 – 3 = 7 10 – 7 = 3
 10 – 4 = 6 10 – 8 = 2
 10 – 9 = 1
b) Ghi nhí b¶ng trõ. 
- Gi¸o viªn xo¸ dÇn kÕt qu¶ vµ cho häc sinh ®äc thuéc b¶ng trõ.
- Gi¸o viªn hái:
? 10 trõ 1 b»ng mÊy.
? 10 trõ 2 b»ng mÊy.
? 10 trõ 3 b»ng mÊy.
? 10 trõ 4 b»ng mÊy.
? 10 trõ 5 b»ng mÊy.
? 10 trõ 6 b»ng mÊy.
? 10 trõ 7 b»ng mÊy.
? 10 trõ 8 b»ng mÊy.
? 10 trõ 9 b»ng mÊy.
3) Thùc hµnh:
 Bµi 1: 
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu häc sinh dùa vµo b¶ng trõ trong ph¹m vi 10 nªu kÕt qu¶ nèi tiÕp.
 Bµi 2:
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nhÈm tÝnh ®iÒn kÕt qu¶ vµo « trèng. 
 Bµi 3:
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tÝnh kÕt qu¶ vÕ bªn kia tr­íc sau ®ã ®iÒn dÊu.
 Bµi 4. 
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh nh×n vµo tranh minh ho¹ ®äc thµnh bµi to¸n, nªu phÐp tÝnh vµ gi¶i bµi to¸n ®ã.
 IV. Cñng cè dÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ®¸nh gi¸ giê häc.
- Häc sinh quan s¸t tranh vµ ®äc l¹i bµi to¸n.
- Cã 10 b«ng hoa
- Cho ®i 1 b«ng hoa.
- Cßn l¹i 9 b«ng hoa.
- LÊy 10 – 1 = 9
- 10 bít 1 cßn 9.
- Häc sinh ®äc: 10 trõ 1 b»ng 9.
- Häc sinh ®äc vµ ghi nhí b¶ng trõ.
- 10 trõ 1 b»ng 9
- 10 trõ 2 b»ng 8
- 10 trõ 3 b»ng 7
- 10 trõ 4 b»ng 6
- 10 trõ 5 b»ng 5
- 10 trõ 6 b»ng 4
- 10 trõ 7 b»ng 3
- 10 trõ 8 b»ng 2
- 10 trõ 9 b»ng 1
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi. 
 10 10 10 10 10 10 10
 - 1 - 8 - 2 - 5 - 4 - 3 - 7
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi tËp.
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
 9 ... 10 5 + 5 ... 10
10 ... 8 10 – 6 ... 9
 7 ... 10 10 – 0 ... 10
- Häc sinh ®äc bµi vµ lµm vµo vë.
 10 – 4 = 6
- Häc sinh ®äc b¶ng trõ trong ph¹m vi 10.
Thø s¸u ngµy 5 th¸ng 12 n¨m 2008
TiÕt 1, 2: TiÕng viÖt
 TiÕt 135, 136: em, ªm
A. Môc tiªu
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc: em, ªm, con tem, sao ®ªm.
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò trong bµi.
B §å dïng:
	- Tranh minh ho¹ tiÕng, tõ, c©u øng dông, phÇn luþªn nãi trong SGK.
	- Bé ®å dïng d¹y häc ©m vÇn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- §äc: c©u øng dông bµi tr­íc.
	- ViÕt: con t«m, s¸ng sím.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) D¹y vÇn míi:
	* D¹y vÇn em.
a) NhËn diÖn vÇn
- Gi¸o viªn ghi vÇn em lªn b¶ng ®äc mÉu vµ hái:
? VÇn ªm gåm nh÷ng ©m nµo ghÐp l¹i.
 b) Ph¸t ©m ®¸nh vÇn:
- Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu vÇn e – m – em.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng tiÕng tem vµ ®äc tr¬n tiÕng.
? TiÕng tem do nh÷ng ©m g× ghÐp l¹i.
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn tiÕng: t – em - tem.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh rót ra tõ con tem vµ gi¶i nghÜa.
* D¹y vÇn ªm t­¬ng tù em.
c) §äc tõ øng dông:
- Gi¸o viªn ghi b¶ng néi dung tõ øng dông .
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n tiÕng míi.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa.
d) ViÕt b¶ng:
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n.
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ g×
? Anh chÞ em trong mét gia ®×nh cßn gäi lµ g×.
? Trong nhµ nÕu em lµ anh chÞ em ph¶i ®èi sö víi c¸c em nh­ thÕ nµo
? Bè mÑ muèn anh em trong nhµ ph¶i ®æi sö víi nhau nh­ thÕ nµo.
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn em (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn em vµ om
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng tem (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng tem
- Häc sinh ®¸nh vÇn vÇn: t - em – tem (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi: con tem (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
------------------------------------------------------------------
TiÕt 3: TËp viÕt
TiÕt 14: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em,
 ghÕ ®Öm, mòm mÜm
A. Môc tiªu:
	- Gióp häc sinh viÕt ®­îc c¸c tõ øng dông: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm, mòm mÜm.
	- TËp viÕt kÜ n¨ng nèi c¸c ch÷ c¸i, kÜ n¨ng viÕt liÒn m¹ch, kÜ n¨ng viÕt c¸c dÊu phô, dÊu thanh ®óng vÞ trÝ.
	- Thùc hiÖn tèt c¸c nÒ nÕp; Ngåi viÕt, cÇm bót, ®Ó vë ®óng c¸ch.ViÕt nhanh, viÕt ®Ñp.
B. §å dïng;
	- Ch÷ mÉu c¸c tiÕng ®­îc phãng to, viÕt b¶ng líp néi dung vµ c¸ch tr×nh bµy bµi theo yªu cÇu bµi viÕt.
	- Vë tËp viÕt, b¶ng con, phÊn, kh¨n lau b¶ng.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:(1 phót)
	II. KiÓm tra bµi cò:(5 phót)
	- Häc sinh viÕt b¶ng con: nhµ tr­êng, bu«n lµng.
	 (2 häc sinh lªn b¶ng viÕt, líp viÕt b¶ng con)
	- Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm, kiÓm tra vë tËp viÕt, nhËn xÐt kiÓm tra bµi cò.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu tªn bµi viÕt:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh biÕt tªn bµi viÕt h«m nay.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn ghi tªn bµi viÕt lªn b¶ng: 
Bµi 14: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm, mòm mÜm.
2) Quan s¸t ch÷ mÉu vµ viÕt b¶ng con:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh viÕt ®­îc c¸c tõ øng dông: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm, mòm mÜm.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn giíi thiªu ch÷ mÉu, ®äc vµ hái:
? Nªu c¸c ch÷ ®­îc viÕt víi ®é cao lµ 2,5 li, 2 li, 1li.
? §äc vµ ph©n tÝch cÊu t¹o tiÕng.
- Gi¸o viªn gi¶ng tõ khã.
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt tõng con ch÷. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt b¶ng con.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn n¾n söa sai cho häc sinh.
3) Thùc hµnh:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh hoµn thµnh bµi viÕt trong vë tËp viÕt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- Gi¸o viªn nªu yªu cÇu bµi viÕt.
- Gi¸o viªn cho xem vë mÉu( nÕu cã).
- Gi¸o viªn nh¾c häc sinh vÒ: c¸ch cÇm bót, c¸ch ®Ó vë, t­ thÕ ngåi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh viÕt vë.
+ViÕt hoµn thiÖn bµi viÕt theo yªu cÇu cña gi¸o viªn.
+ Kho¶ng c¸ch c¸c con ch÷ ®Òu nhau.
+ ViÕt nèi c¸c nÐt trong mét con ch÷.
- Gi¸o viªn gióp ®ì häc sinh yÕu hoµn thµnh bµi viÕt cña m×nh.
4) ChÊm ch÷a bµi:
a) Môc tiªu:
- Gióp häc sinh häc tËp ®­îc nh÷ng bµi viÕt ®Ñp, biÕt söa sai bµi cho m×nh vµ cho b¹n.
b) C¸ch tiÕn hµnh:
- NÕu häc sinh viÕt xong cïng mét lóc gi¸o viªn cho häc sinh ®æi vë söa sai cho nhau sau ®ã gi¸o viªn chÊm, ch÷a bµi.
- NÕu häc sinh kh«ng viÕt xong cïng mét lóc gi¸o viªn chÊm bµi t¹i chç vµ söa sai cho häc sinh ®ã.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt kÕt qu¶ chÊm bµi, cho häc sinh quan s¸t nh÷ng bµi viÕt ®Ñp vµ biÓu d­¬ng, ®éng viªn nh÷ng bµi viÕt ch­a ®¹t yªu cÇu.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi, nh¾c häc sinh vÒ nhµ viÕt bµi ë nhµ.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc, nh¾c chuÈn bÞ tiÕt sau. 
- Häc sinh ®äc tªn bµi viÕt.
- Häc sinh quan s¸t vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh quan s¸t nhí quy tr×nh viÕt tõng con ch÷.
- Häc sinh nªu ®é cao, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tiÕng trong mét tõ, gi÷a c¸c con ch÷ trong mét tiÕng.
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh ®äc l¹i tõ vµ lÇn l­ît viÕt b¶ng con c¸c tõ: ®á th¾m, mÇm non, ch«m ch«m, trÎ em, ghÕ ®Öm, mòm mÜm.
- Häc sinh quan s¸t vë tËp viÕt nhí néi dung bµi viÕt ë líp.
- Häc sinh viÕt bµi.
- Häc sinh ®æi vë cho nhau ch÷a bµi.
- Häc sinh viÕt nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- Häc sinh quan s¸t, häc tËp nh÷ng bµi viÕt ®Ñp.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
TuÇn 16
 Thø hai ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2009
TiÕt 2, 3: TiÕng viÖt
TiÕt 137, 138: im, um
A. Môc tiªu
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc: im, um, chim c©u, chïm kh¨n.
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: Xanh, ®á, tÝm, vµng. 
B §å dïng:
	- Tranh minh ho¹ tiÕng, tõ, c©u øng dông, phÇn luþªn nãi trong SGK.
	- Bé ®å dïng d¹y häc ©m vÇn.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- §äc: c©u øng dông bµi tr­íc.
	- ViÕt: trÎ em, que kem.
	III. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) D¹y vÇn míi:
	* D¹y vÇn im.
a) NhËn diÖn vÇn
- Gi¸o viªn ghi vÇn im lªn b¶ng ®äc mÉu vµ hái:
? VÇn im gåm nh÷ng ©m nµo ghÐp l¹i.
 b) Ph¸t ©m ®¸nh vÇn:
- Gi¸o viªn ph¸t ©m mÉu vÇn i – m - im.
- Gi¸o viªn ghi b¶ng tiÕng chim vµ ®äc tr¬n tiÕng.
? TiÕng chim do nh÷ng ©m g× ghÐp l¹i.
- Gi¸o viªn ®¸nh vÇn tiÕng: ch – im - chim.
- Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh rót ra tõ chim c©u vµ gi¶i nghÜa.
* D¹y vÇn um t­¬ng tù im.
c) §äc tõ øng dông:
- Gi¸o viªn ghi b¶ng néi dung tõ øng dông .
- Gi¸o viªn g¹ch ch©n tiÕng míi.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa.
d) ViÕt b¶ng:
- Gi¸o viªn viÕt mÉu vµ ph©n tÝch quy tr×nh viÕt.
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
- Gi¸o viªn l­u ý c¸ch viÕt cña c¸c ch÷ sao cho liÒn nÐt.
3) LuyÖn tËp:
a) LuyÖn ®äc:
 * §äc bµi tiÕt 1.
- Gi¸o viªn chØ néi dung bµi häc trªn b¶ng líp cho HS ®äc tr¬n.
 * §äc c©u øng dông:
- Gi¸o viªn ghi c©u øng dông lªn b¶ng.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa c©u øng dông.
b) LuyÖn viÕt:
- Giaã viªn h­íng dÉn HS viÕt bµi trong vë tËp viÕt.
- Gi¸o viªn quan s¸t uÊn l¾n gióp HS hoµn hµnh bµi viÕt.
- Gi¸o viªn thu vµi bµi chÊm, ch÷a nh÷ng lçi sai c¬ b¶n lªn b¶ng cho HS quan s¸t vµ söa sai.
c) LuyÖn nãi: 
- Gi¸o viªn giíi thiÖu chñ ®Ò luyÖn nãi trong bµi.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái:
? Trong tranh vÏ nh÷ng g×.
? Em biÕt vËt g× cã mµu ®á.
? Em biÕt vËt g× cã mµu xanh, tÝm, vµng, tr¾ng.
? Ngoµi nh÷ng mµu ®ã em cßn biÕt nh÷ng mµu g×
? TÊt c¶ nh÷ng mµu nãi trªn ®­îc gäi lµ g×..
- Gi¸o viªn- häc sinh b×nh xÐt c¸c nhãm, hái vµ tr¶ lêi hay.
- Gi¸o viªn gi¶i nghÜa néi dung phÇn luyÖn nãi.
 IV. Cñng cè- DÆn dß:
? H«m nay häc bµi g×.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt giê häc vµ nh¾c chuÈn bÞ giê sau.
- Häc sinh ®äc vÇn im (CN- §T).
- Häc sinh tr¶ lêi vµ nªu cÊu t¹o vÇn.
- Häc sinh so s¸nh sù gièng vµ kh¸c nhau cña hai vÇn im vµ em
- Häc sinh ®äc ®¸nh vÇn vÇn theo gi¸o viªn (CN- §T).
- Häc sinh ®äc tr¬n tiÕng chim (CN-§T).
- Häc sinh nªu cÊu t¹o tiÕng chim
- Häc sinh ®¸nh vÇn: ch - im – chim (CN-§T).
-Häc sinh ®äc tr¬n tõ míi chim c©u. (CN-§T).
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trªn b¶ng(CN-§T).
- Häc sinh nhÈm tõ øng dông t×m tiÕng míi (§V-§T).
- Häc sinh ®¸nh vÇn ®äc tr¬n tiÕng míi.
- Häc sinh ®äc l¹i toµn bé tõ øng dông(CN-§T).
- Häc sinh t« giã.
- Häc sinh nªu ®é cao vµ kho¶ng c¸ch cña tõng con ch÷.
- Häc sinh viÕt b¶ng con.
- Häc sinh ®äc xu«i vµ ngîc néi dung bµi tiÕt 1 trªn b¶ng líp. (CN- §T).
- Häc sinh nhÈm vµ t×m tiÕng cã ©m míi ( §V- §T) tiÕng míi ®ã.
- Häc sinh ®äc tr¬n néi dung c©u øng dông (CN-§T)
- Häc sinh ®äc néi dung bµi viÕt, nªu ®é cao kho¶ng c¸ch c¸c ©m trong mét con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷ sau ®ã viÕt bµi.
- Häc sinh viÕt l¹i nh÷ng lçi sai vµo b¶ng con.
- HS ®äc tªn chñ ®Ò luyªn nãi trªn b¶ng líp.
- HS quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.
- Häc sinh hái vµ tr¶ lêi trong nhãm ®«i theo néi dung c©u hái cña gi¸o viªn.
- Häc sinh c¸c nhãm lªn hái vµ tr¶ lêi thi tríc líp.
- Häc sinh ®äc l¹i néi dung bµi trong SGK( CN- §T).
TiÕt 4; To¸n 
TiÕt 61: LuyÖn tËp
A. Môc tiªu: 
	- Gióp häc sinh cñng cè vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 10.
	 - TËp biÓu thÞ t×nh huèng trong tranh b»ng mét phÐp tÝnh thÝch hîp.
B. §å dïng:
	- H×nh minh ho¹ trong s¸ch gi¸o khoa.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	I. æn ®Þnh tæ chøc:
	II. KiÓm tra bµi cò:
	- Häc sinh ®äc b¶ng céng trong ph¹m vi 10.
	- Häc sinh lµm b¶ng con: 9 + 1 =	10 - 2 =	 10 - 3 =
	1 + 9 =	10 – 8 =	 10 - 7 =
	II. Bµi míi:
1) Giíi thiÖu bµi:
2) H­íng dÉn häc sinh lµm bµi tËp
 Bµi 1.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh dùa vµo phÐp trõ trong ph¹m vi 10 nhÈm vµ nªu kÕt qu¶ nèi tiÕp.
 Bµi 2.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh tÝnh kÕt qu¶ vµ viÝet sao cho th¼ng cét.
 Bµi3.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh d­¹ vµo b¶ng céng, trõ trong ph¹m vi 10 ®Ó ®iÒn sè.
 Bµi 4.
- Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh ®äc thµnh bµi to¸n, nªu phÐp tÝnh vµ lµm bµi. 
 IV. Cñng cè dÆn dß:
- Gi¸o viªn tãm l¹i néi dung bµi.
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ nhËn xÐt giê häc.
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm b¶ng con.
 10 - 2 = 10 - 6 =
 10 - 3 = 10 - 7 =
 10 - 4 = 10 - 8 =
 10 - 5 = 10 - 9 =
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
 10 10 10 10 10 10 
 - 5 - 4 - 2 - 7 - 6 - 0 
- Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
 5 + ... = 10 ... - 2 = 10
 8 - ... = 1 ... + 0 = 10 
 2 + ... = 8 4 + ... = 10 
 - Häc sinh nªu yªu cÇu vµ lµm bµi.
 3 + 7 = 10
..
Thø ba ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2009
TiÕt 1, 2: TiÕng viÖt
TiÕt 139, 140: iªm, yªn
A. Môc tiªu
	- Gióp HS nhËn biÕt ®­îc: iªm, yªn, dõa xiªm, c¸i yÕm. 
	- §äc ®­îc c¸c tõ vµ c©u øng dông trong bµi.
	- Ph¸t triÓn lêi nãi tù nhiªn theo chñ ®Ò: §iÓm m­êi. 
B §å dïng:

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 15-16.doc