Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 9 năm 2010

I/Mục tiêu:

- HS được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ và câu ứng dụng trong bài.

- Viết đựợc : uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi

- Luyện nói 2-3 câu theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa

II/Đồ dùng dạy học:

- Bộ chữ HV 1

- Tranh minh họa SGK

III/Các hoạt động dạy học :

 

doc 16 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 9 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c : ui, ñoài nuùi, öi, göûi thö
- GV giô baûng con coù vieát töø öùng duïng
- Goïi HS ñoïc caâu öùng duïng
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
2.Baøi môùi:
a.Môû baøi: GV giôùi thieäu,ghi ñaàu baøi 
b.Phaùt trieån:
HÑ 1/Daïy vaàn :pp tröïc quan,gôïi môû, thöïc haønh 20’
 uoâi :
-GV giôùi thieäu uoâi
-Phaùt aâm: u-oâ-i-uoâi
-Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Coù vaàn uoâi roài ñeå coù tieáng chuoái ta theâm aâm gì ,daáu gì?
- Nhaän xeùt, cho HS ñaùnh vaàn.Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-GV vieát baûng naûi chuoái .Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Goïi HS ñoïc aâm, tieâùng, töø khoùa
* öôi (quy trình töônh töï)
- Cho HS caøi aâm, tieáng, töø khoùa
 Nghæ giöõa tieát
- GV vieát maãu, neâu quy trình vieát
 - GV nhaän xeùt , uoán naén HS
HÑ 2/ Daïy töø öùng duïng: pp vaän duïng,thöïc haønh 10’
GV ghi baûng töø öùng duïng
GV chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giaûi thích töø
Ñoïc maãu
* Haùt muùa chuyeån sang tieát 2
 Tieát 2
HÑ 1/ Luyeän taäp : pp thöïc haønh 20’
Luyeän ñoïc :
Cho HS luyeän ñoïc noäi dung tieát 1
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giôùi thieäu tranh, ghi caâu öùng duïng
Ñoïc maãu
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
 Nghæ giöõa tieát
Luyeän vieát:
Höôùng daãn HS vieát vôû TV
GV thu vôû , chaám baøi,nhaän xeùt
HÑ2/ Luyeän noùi : pp tröïc quan, ñaøm thoaïi : 5’
Trong tranh veõ gì?
Em thích quaû naøo nhaát, vì sao?
Nhaø em coù troàng nhöõng quaû gì?
 Ngoaøi ra em coøn thích quaû gì nöõa?
 Khi aên quaû em phaûi nhôù ñieàu gì?
3.Cuûng coá, daën doø: 5’
 - Chæ baøi SGK ñoïc
 - Veà nhaø hoïc kyõ baøi SGK, luyeän vieát uoâi öôi naûi chuoái, muùi böôûi
 - Xem tröùôc baøi ay aâ-aây
 - Nhaän xeùt giôø hoïc
HS vieát baûng con 
HD ñoïc: 2 em
1 HS ñoïc
HS nhaéc ñaàu baøi
HS quan saùt
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
HS neâu
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
 HS ñoïc trôn caù nhaân, nhoùm,lôùp
HS caøi
 -HS theo doõi, taäp vieát ôû baûng con
 - Ñaùnh vaàn nhaåm, ñoïc trôn töø : caù nhaân,nhoùm,lôùp
Vaøi HS ñoïc laïi
Caù nhaân, nhoùm, lôùp
Nhaän xeùt tranh
Ñoïc caâu öùng duïng: caù nhaân, lôùp
Theo doõi, vieát baøi vaøo vôû
HS traû lôøi
Vaøi HS ñoïc,HS ñoàng thanh
HS nghe
 - HS nghe
HS Yeáu
HS khaù
HSYeáu
HSYeáu
HS khaù, gioûi
TOAÙN	 LUYEÄN TAÄP 
Muïc tieâu:
Bieát pheùp coäng vôùi soá0, thuoäc baûng coäng vaø bieát coäng trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc.
Baøi 1, 2, 3
Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
Baøi cuõ: 5’
Cho hoïc sinh laøm baûng con 
3 + 0 = 4 + 0 = 
0 + 5 = 0 + 6 = 
Nhaän xeùt
Baøi môùi :
Giôùi thieäu : Luyeän taäp 
HÑ 1: Thöïc haønh .Pp : Luyeän taäp , tröïc quan, thöïc haønh 20’
Baøi 1 : Tính
Neâu pheùp tính
Baøi 2 : Tính
Nhaän xeùt keát quaû 2 + 1 = 3
 1 + 2 = 3
 Nghæ giöõa tieát
Baøi 3 : Ñieàn daáu: >, <, =
Goïi HS leân baûng thöïc hieän
Khi ñoåi choã caùc soá trong pheùp coäng, keát quaû khoâng thay ñoåi
Baøi 4 : Giaùo vieân höôùng daãn
Laáy 1 soá ôû coät ñaàu coäng vôùi 1 soá ôû haøng ngang trong baûng ñaõ cho roài vieát keát quaû vaøo oâ troáng thích hôïp trong baûng
Cuûng coá,Daën doø:5’
Troø chôi : ai nhanh , ai ñuùng 
Moät ngöôøi neâu pheùp tính môøi ngöôøi khaùc neâu keát quaû, ngöôøi ñoù neâu pheùp tính môøi ngöôøi 3
Nhaän xeùt 
Laøm laïi caùc baøi coøn sai vaøo vôû
Oân kieán thöùc ñaõ hoïc, chuaån bò baøi luyeän taäp chung
Hoïc sinh laøm baûng con 
HS neâu
- Neâu keát quaû
 - HS leân baûng thöïc hieän
HS laøm baøi,nhaän xeùt baøi cuûa baïn
Hoïc sinh laøm baøi
Hoïc sinh söûa baøi ôû baûng lôùp
Hoïc sinh chôi
HS nghe
HS Yeáu
HS TB K
HS TB K,G
ÑAÏO ÑÖÙC LEÃ PHEÙP VÔÙI ANH CHÒ NHÖÔØNG NHÒN EM NHOÛ (T1)
Muïc tieâu:
+ Bieát ñoái vôùi anh chò caàn leã pheùp, ñoái vôùi em nhoû caàn nhöôøng nhòn. 
+ Yeâu quyù anh chò em trong gia ñình.
+ Bieát cö xöû leã pheùp vôùi anh chò, nhöôøng nhòn em nhoû trong cuoäc soáng haèng ngaøy.
Chuaån bò:
Giaùo vieân:Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc
Hoïc sinh: Vôû baøi taäp ñaïo ñöùc, baûng con 
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
Baøi cuõ: 5’
Gia ñình em coù nhöõng ai? Hoï laøm nhöõng gì?
Cho HS vieát baûng con ba, meï, maù,
Baøi môùi:
Giôùi thieäu : 
- Ñoái vôùi anh chò lôùn hôn em phaûi laøm nhö theá naøo?
Coøn ñoái vôùi em nhoû em coù thaùi ñoä ra sao ?
HÑ 1: Quan saùt tranh.Pp: Tröïc quan , thaûo luaän 7’
Cho hoïc sinh laáy vôû BT
Quan saùt vaø nhaän xeùt vieäc laøm cuûa caùc baïn nhoû trong tranh ôû saùch giaùo khoa trang 15
Tranh 1: Anh ñöa cam cho em aên, em noùi lôøi caûm ôn. Anh raát quan taâm ñeán em, em leã pheùp vôùi anh
Tranh 2: Hai chò em cuøng chôi ñoà haøng
Anh chò em trong gia ñình phaûi thöông yeâu vaø hoaø thuaän vôùi nhau
 Nghæ giöõa tieát
HÑ2 Loàng gheùp tieáng vieät. PP luyeän taäp, thöïc haønh 15’
- Cho HS ñoïc : leã,vôùi chò , nhoû
- Chænh söûa phaùt aâm cho HS
- Cho HS luyeän vieát baûng con caùc tieáng treân
Cuûng coá,Daën doø : 3’ 
- Neáu ôû nhaø em laø beù nhaát thì phaûi bieát leã pheùp vaø thöông yeâu anh chi. Neáu laø anh chò, em phaûi nhöôøng nhòn vaø thöông yeâu em nhoû
- Veà nhaø oân caùc tieáng leã, vôùi, chò , nhoû
- Xem tröôùc caùc tranh coøn laïi ñeå giôø sau hoïc
HS neâu 
HS vieát baûng con
Hoïc sinh neâu
Hoïc sinh thöïc hieän
HS thaûo luaän theo caëp
Hoïc sinh trình baøy
Lôùp trao ñoåi boå sung
HS ñoïc caù nhaân, nhoùm lôùp
HS luyeän vieát
Hoïc sinh neâu
Hoïc sinh nghe
- HS nghe
Thöù ba ngaøy 12 thaùng 10 naêm 2010
TOAÙN LUYEÄN TAÄP CHUNG
Muïc tieâu:
Baûng coäng vaø laøm ñöôïc pheùp coäng caùc soá , trong phaïm vi caùc soá ñaõ hoïc, coäng vôi soá 0
Baøi 1. 2,3
Chuaån bò:
Giaùo vieân: Vôû baøi taäp , boä ñoà duøng hoïc toaùn 
Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, boä ñoà duøng hoïc toaùn, que tính 
Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
1.Baøi cuõ: 5’
Cho hoïc sinh laøm baûng con 
3 + 2 = 4 + 1 = 
0 + 5 = 0 + 2 = 
Nhaän xeùt
2Baøi môùi :
HÑ1/Laøm vôû baøi taäp.pp luyeän taäp thöïc haønh
Baøi 1 : Tính
Löu yù: vieát caùc soá thaúng haøng doïc vôùi nhau
Baøi 2 : Tính (daõy tính)
Neâu laïi caùch laøm baøi daïng baøi taäp naøy:
 2+1+2=
 Nghæ giöõa tieát
Baøi 3 : , =
+ Goïi HS leân baûng thöïc hieän
Baøi 4 : Cho hoïc sinh xem tranh
Neâu baøi toaùn öùng vôùi tình huoáng trong tranh
Thöïc hieän pheùp tính gì?
Vieát pheùp tính vaøo doøng caùc oâ vuoâng döôùi tranh
Cuûng coá:
Troø chôi : ai nhanh , ai ñuùng 
Noái caùc pheùp tính vôùi keát quaû baèng nhau
2 + 1	 4
3 + 1	 	 3
1 + 4	 5
0 + 6	 6
Nhaän xeùt 
Daën doø:
Laøm laïi caùc baøi coøn sai vaøo vôû soá 2 
Oân laïi caùc baøi ñaõ hoïc ñeå kieåm tra giöõa kyø
HS laøm baûng con
HS leân baûng thöïc hieän
HS leân baûng thöïc hieän
Hoïc sinh neâu 
Pheùp coäng
HS vieát pheùp tính
Moãi daõy cöû 3 em leân thi tieáp söùc
Hoïc sinh nhaän xeùt 
Hoïc sinh tuyeân döông
Hoïc vaàn:	Baøi 36 ay aâ-aây
I/Muïc tieâu:
 - HS ñöôïc :ay, aây, maùy bay, nhaûy daây; töø vaø caâu öùng duïng trong baøi.
 - Vieát ñöïôïc : ay, aây, maùy bay, nhaûy daây
 - Luyeän noùi 2-3 caâu theo chuû ñeà: chaïy bay, ñi boä, ñi xe
II/Ñoà duøng daïy hoïc:
Boä chöõ HV 1
Tranh minh hoïa SGK
III/Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HÑ DAÏY
HÑ HOÏC
HTÑB
Tieát 1
1.Baøi cuõ:5’
- GV ñoïc : : uoâi, öôi, naûi chuoái, muùi böôûi
- GV giô baûng con coù vieát töø öùng duïng
- Goïi HS ñoïc caâu öùng duïng
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
2.Baøi môùi:
a.Môû baøi: GV giôùi thieäu,ghi ñaàu baøi 
b.Phaùt trieån:
HÑ 1/Daïy vaàn :pp tröïc quan,gôïi môû, thöïc haønh 20’
 ay :
-GV giôùi thieäu ay
-Phaùt aâm: a-y-ay
-Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Coù vaàn ay roài ñeå coù tieáng bay ta theâm aâm gì ,daáu gì?
- Nhaän xeùt, cho HS ñaùnh vaàn.Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-GV vieát baûng maùy bay .Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Goïi HS ñoïc aâm, tieâùng, töø khoùa
* aâ-aây (quy trình töônh töï)
- Cho HS caøi aâm, tieáng, töø khoùa
 Nghæ giöõa tieát
- GV vieát maãu, neâu quy trình vieát
 - GV nhaän xeùt , uoán naén HS
HÑ 2/ Daïy töø öùng duïng: pp vaän duïng,thöïc haønh 10’
GV ghi baûng töø öùng duïng
GV chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giaûi thích töø
Ñoïc maãu
* Haùt muùa chuyeån sang tieát 2
 Tieát 2
HÑ 1/ Luyeän taäp : pp thöïc haønh 20’
Luyeän ñoïc :
Cho HS luyeän ñoïc noäi dung tieát 1
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giôùi thieäu tranh, ghi caâu öùng duïng
Ñoïc maãu
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
 Nghæ giöõa tieát
Luyeän vieát:
Höôùng daãn HS vieát vôû TV
GV thu vôû , chaám baøi,nhaän xeùt
HÑ2/ Luyeän noùi : pp tröïc quan, ñaøm thoaïi : 5’
Trong tranh veõ gì?
Khi naøo em chaïy?
Em ñi hoïc baèng gì?
 Em nhìn thaáy maùy bay chöa?
 Thaáy ôû ñaâu?
Nhaø em coù xe ñaïp khoâng?
3.Cuûng coá, daën doø: 5’
 - Chæ baøi SGK ñoïc
 - Veà nhaø hoïc kyõ baøi SGK, luyeän vieát ay, aây, maùy bay, nhaûy daây
 - Xem tröùôc baøi oân taäp
 - Nhaän xeùt giôø hoïc
HS vieát baûng con 
HD ñoïc: 2 em
1 HS ñoïc
HS nhaéc ñaàu baøi
HS quan saùt
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
HS neâu
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
 HS ñoïc trôn caù nhaân, nhoùm,lôùp
HS caøi
 -HS theo doõi, taäp vieát ôû baûng con
 - Ñaùnh vaàn nhaåm, ñoïc trôn töø : caù nhaân,nhoùm,lôùp
Vaøi HS ñoïc laïi
Caù nhaân, nhoùm, lôùp
Nhaän xeùt tranh
Ñoïc caâu öùng duïng: caù nhaân, lôùp
Theo doõi, vieát baøi vaøo vôû
HS traû lôøi
Vaøi HS ñoïc,HS ñoàng thanh
HS nghe
 - HS nghe
HS Yeáu
HS khaù
HSYeáu
HSYeáu
HS khaù, gioûi
Taäp vieát : 	 xöa kia, muøa döa, ngaø voi, gaø maùi
Muïc tieâu:
Vieát ñuùng caùc chöõ: xöa kia, muøa döa, ngaø voi, gaø maùi,; kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ vöøa theo vôû taäp vieát 1, taäp 1.
HS khaù, gioûi vieát ñöôïc ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát 1, taäp 1.
Chuaån bò:
Giaùo vieân: Chöõ maãu, baûng keû oâ li 
Hoïc sinh: Vôû vieát, baûng con 
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
OÅn ñònh:
Baøi cuõ: 5’
Ñoïc : 
Nhaän xeùt 
 3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu: hoâm nay chuùng ta luyeän vieát: cöû taï, thôï xeû,chöõ soá, caù roâ
Hoaït ñoäng 1: Vieát baûng con.phöông phaùp : Thöïc haønh, giaûng giaûi 10’
Giaùo vieân vieát maãu vaø höôùng daãn vieát 
GV nhaän xeùt, chænh söûa cho HS
 Nghæ giöõa tieát
HÑ 2: Vieát vôû.Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan 12’
Nhaéc HS tö theá ngoài vieát, caàm buùt
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát töøng doøng : 
3.Cuûng co,Daën doø:5’
Giaùo vieân thu baøi chaám 
Nhaän xeùt
Cho hoïc sinh xem vôû ñeïp
Thi vieát ñeïp : 
nhaän xeùt
Taäp vieát nhanh ñeïp 
Luoân caån thaän khi vieát chöõ
OÂn laïi caùc baøi coù aâm ñaõ hoïc
Haùt
Hoïc sinh vieát baûng con
HS nhaéc
Hoïc sinh theo doõi maãu taäp vieát baûng con
Hoïc sinh neâu
Hoïc sinh vieát ôû vôû TV
Hoïc sinh noäp vôû
Hoïc sinh quan saùt 
Ñaïi dieän toå thi ñua
Thöù tö ngaøy 13 thaùng 10 naêm 2010
Hoïc vaàn:	 OÂN TAÄP
I/Muïc tieâu:
- HS ñöôïc :caùc vaàn ñaõ hoïc keát thuùc laø i vaø y;töø ngöõ , caâu öùng duïng töø baøi 32 ñeán 37.
- Vieát ñöïôc: caùc vaàn, töø ngöõ öùng duïng töø baøi 32 ñeán 37.
- Nghe hieåu vaø keå ñöôïc moät ñoaïn truyeän theo tranh truyeän keå : Caây kheá
II/Ñoà duøng daïy hoïc:
Baûng oân
Tranh minh hoïa SGK
III/Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HÑ DAÏY
HÑ HOÏC
HTÑB
 Tieát 1
1.Baøi cuõ:5’
- GV ñoïc : ay, aây, maùy bay, nhaûy daây
- GV giô baûng con ghi töø öùng duïng
- Goïi HS ñoïc caâu öùng duïng
- GV nhaän xeùt,ghi ñieåm
2.Baøi môùi:
a.Môû baøi: GV giôùi thieäu,ghi ñaàu baøi 
b.Phaùt trieån:
HÑ 1/OÂn taäp:pp tröïc quan,gôïi môû, thöïc haønh 20’
-GV giôùi thieäu Baûng oân
-Goïi HS ñoïc vaàân trong baûng
-Gheùp vaàân thaønh tieáng
-Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-OÂn daáu thanh , gheùp daáu vaøo tieáng
-Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Goïi HS ñoïc aâm, tieùng, töø 
 Nghæ giöõa tieát
-GV vieát maãu, neâu quy trình vieát
 - GV nhaän xeùt , uoán naén HS
HÑ 2/ Daïy töø öùng duïng: pp vaän duïng,thöïc haønh 10’
GV ghi baûng töø öùng duïng
GV chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giaûi thích töø
Ñoïc maãu
* Haùt muùa chuyeå sang tieát 2
 Tieát 2
HÑ 1/ Luyeän taäp : pp thöïc haønh 20’
Luyeän ñoïc :
Cho HS luyeän ñoïc noäi dung tieát 1
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giôù thieäu tranh, ghi caâu öùng duïng
Ñoïc maãu
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
 Nghæ giöõa tieát
Luyeän vieát:
Höôùng daãn HS vieát vôû TV
GV thu vôû , chaám baøi,nhaän xeùt
HÑ2/ Keå chuyeän : pp tröïc quan, ñaøm thoaïi : 5’
GV keå toaøn truyeän 2 laàn keøm tranh minh hoïa
Keå laàn 3 töøng ñoaïn theo tranh 
GV gôïi yù cho HS keå
Khuyeán khích HS keå
*YÙ nghóa: Tham lam laø raát xaáu, khoâng neân tham lam
3.Cuûng coá, daën doø: 5’
 - Chæ baøi SGK ñoïc
 - Veà nhaø hoïc kyõ baøi SGK, luyeän vieát :tuoåi thô, maây bay
 - Xem tröùôc baøi eo ao 
 - Nhaän xeùt giôø hoïc
HS vieát baûng con
HS ñoïc: 2 em
HS nhaéc ñaàu baøi
HS quan saùt
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
HS ñoïc
HS theo doõi, taäp vieát ôû baûng con
 - Ñaùnh vaàn nhaåm, ñoïc trôn töø : caù nhaân,nhoùm,lôùp
Vaøi HS ñoïc laïi
Caù nhaân, nhoùm, lôùp
Nhaän xeùt tranh
Ñoïc caâu öùng duïng: caù nhaân, lôùp
Theo doõi, vieát baøi vaøo vôû
HS nghe
HS keå
Vaøi HS ñoïc,HS ñoàng thanh
HS nghe
 - HS nghe
HSY
HS Khaù 
HS Yeáu
HS Yeáu
HS Khaù, Gioæ
TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI	 HOAÏT ÑOÄNG VAØ NGHÆ NGÔI
Muïc tieâu:
 - Keå ñöôïc caùc hoaït ñoäng maø em thích.Noùi veà söï caàn thieát phaûi nghæ ngôi, giaûi trí 
Bieát tö theá ngoài hoïc, ñi ñöùng coù lôïi cho söùc khoeû.
Chuaån bò:
Giaùo vieân: Tranh veõ saùch giaùo khoa trang 20, 21
Hoïc sinh: Saùch giaùo khoa, vôû BT
Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
Baøi cuõ: Aên uoáng haøng ngaøy
Ta caàn phaûi aên uoáng nhö theá naøo ñeå coù söùc khoeû toát
Cho HS vieát :aên, nguû
Nhaän xeùt
Baøi môùi:
 Giôùi thieäu baøi hoïc môùi: hoaït ñoäng vaø nghæ ngôi
HÑ1: Keå teân caùc troø chôi
Muïc tieâu: Nhaän bieát caùc troø chôi coù lôïi cho söùc khoeû.Pp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi 10’
Haõy noùi vôùi caùc baïn teân caùc hoaït ñoäng hoaëc troø chôi maø em chôi haèng ngaøy
Nhöõng hoaït ñoäng vöøa neâu coù lôïi gì (hoaëc coù haïi gì) cho söùc khoeû
Khi ñi, ñöùng, ngoài hoïc ñuùng tö theá cho cô theå thaúng, ñeïp
à Chuùng ta chôi troø chôi coù lôïi cho söùc khoeû vaø chuù yù giöõ an toaøn khi chôi
HÑ2: Loàng gheùp tieáng vieät pp luyeän taäp, thöïc haønh 20’
Trong caâu : + Hoaït ñoäng vaø nghæ ngôi.
 + Haõy chæ caùc baïn ñi ñöùng, ngoài ñuùng tö theá
Coù tieáng naøo ñaõ hoïc?
-Cho HS ñoïc 
-Cho HS vieát baûng con
Cuûng coá, Daên doø : 5’
Thi ñua ai ngoài ñuùng ai ngoài ñeïp
Chuùng ta neân nghæ ngôi khi naøo?
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà oân laïi caùc chöõ ñaõ oân 
Thöïc hieän toát ñieàu ñaõ ñöôïc hoïc
HS neâu
HS vieát baûng con
Hoïc sinh nhaéc
Hoïc sinh keå laïi tröôùc lôùp
HS neâu
HS nghe
HS traû lôøi
Caù nhaân, nhoùm, lôùp
HS vieát baûng con
Thuû coâng:	Xeù, daùn hình caây ñôn giaûn (T2)
I/Muïc tieâu:
Giuùp HS :
Xeù ñöôïc hình quaû cam coù cuoáng laù vaø daùn caân ñoái phaúng, nhôù quy trình ôû t1
Giaùo duïc HS bieát tieát kieäm nhieân lieäu(giaáy maøu) khoâng xeù boû quaù nhieàu
Veä sinh lôùp hoïc sau khi hoaøn thaønh saûn phaåm
II/ Chuaån bò:
GV: Quaû cam maãu,giaáy maøu, hoà daùn,khaên lau tay
HS :Giaáy maøu, hoà daùn,khaên lau tay, vôû thuû coâng
III/ Leân lôùp
HÑ DAÏY
HÑ HOÏC
HTÑB
1.KT:1’
- Kieåm tra söï chuaån bò cuûa HS
2.Baøi môùi:
a.Môû baøi: Hoâm nay coâ höôùng daãn caùc em xeù, daùn hình quaû cam t2
b. Phaùt trieån:
HÑ1/Nhaéc laïi quy trình xeù, daùn : pp ñoäng naõo
5’
Yeâu caàu HS nhaéc laïi quy trình xeù daùn
Nhaän xeùt, boå sung
HÑ2/Höôùng daãn thöïc haønh: pp luyeän taäp thöïc haønh 15’
Theo doõi, giuùp ñôõ HS
Cho HS tröng baøy saûn phaåm
HÑ3/ Ñaùnh giaù saûn phaåm : pp tröïc quan 5’
- Höôùng daãn HS nhaän xeùt saûn phaåm cuûa baïn 
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù 
3. Daën doø:2’
- chuaån bò giaáy maøu, hoà daùn  ñeå giôø sau xeù, daùn hình con gaø
- Nhaän xeùt giôø hoïc
HS chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp 
Nhaéc ñaàu baøi
HS nhaéc
HS thöïc haønh xeù, daùn hình caây dôn giaûn
HS tröng baøy saûn phaåm cuûa mình
Thöù naêm ngaøy 14 thaùng 10 naêm 2010
Hoïc vaàn:	Baøi 38 eo ao
I/Muïc tieâu:
- HS ñoïc vaø vieát ñöôïc : eo, ao, chuù meøo, ngoâi sao
- Ñoïc ñöïôïc tieáng, töø vaø caâu öùng duïng trong baøi.
- Luyeän noùi 2-3 caâu theo chuû ñeà: Gioù,maây, möa, baõo,luõ
II/Ñoà duøng daïy hoïc:
Boä chöõ HV 1
Tranh minh hoïa SGK
III/Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
HÑ DAÏY
HÑ HOÏC
HTÑB
 Tieát 1
1.Baøi cuõ:5’
- GV ñoïc : : tuoåi thô, maây bay
- GV giô baûng con coù vieát töø öùng duïng
- Goïi HS ñoïc caâu öùng duïng
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
2.Baøi môùi:
a.Môû baøi: GV giôùi thieäu,ghi ñaàu baøi 
b.Phaùt trieån:
HÑ 1/Daïy vaàn :pp tröïc quan,gôïi môû, thöïc haønh 20’
 eo :
-GV giôùi thieäu eo
-Phaùt aâm: e-o-eo
-Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Coù vaàn eo roài ñeå coù tieáng meøo ta theâm aâm gì ,daáu gì?
- Nhaän xeùt, cho HS ñaùnh vaàn.Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-GV vieát baûng chuù meøo .Chænh söûa phaùt aâm cho HS
-Goïi HS ñoïc aâm, tieâùng, töø khoùa
* ao (quy trình töônh töï)
- Cho HS caøi aâm, tieáng, töø khoùa
 Nghæ giöõa tieát
- GV vieát maãu, neâu quy trình vieát
 - GV nhaän xeùt , uoán naén HS
HÑ 2/ Daïy töø öùng duïng: pp vaän duïng,thöïc haønh 10’
GV ghi baûng töø öùng duïng
GV chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giaûi thích töø
Ñoïc maãu
* Haùt muùa chuyeån sang tieát 2
 Tieát 2
HÑ 1/ Luyeän taäp : pp thöïc haønh 20’
Luyeän ñoïc :
Cho HS luyeän ñoïc noäi dung tieát 1
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
Giôùi thieäu tranh, ghi caâu öùng duïng
Ñoïc maãu
Chænh söûa phaùt aâm cho HS
 Nghæ giöõa tieát
Luyeän vieát:
Höôùng daãn HS vieát vôû TV
GV thu vôû , chaám baøi,nhaän xeùt
HÑ2/ Luyeän noùi : pp tröïc quan, ñaøm thoaïi : 5’
Trong tranh veõ gì?
Tranh naøo chæ trôøi coù gioù?
Tranh naøo cho bieát trôøi nhieàu maây?
 Khi gioù to laøm gaõy caây, toùc maùi nhaø coù möa ñi keøm goïi laø gì?
 Möa to nöôùc lôùn daâng cao laøm ngaäp nhaø goïi laø gì?
3.Cuûng coá, daën doø: 5’
 - Chæ baøi SGK ñoïc
 - Veà nhaø hoïc kyõ baøi SGK, luyeän vieát eo, ao, chuù meøo, ngoâi sao
 - Xem tröùôc baøi au aâu
 - Nhaän xeùt giôø hoïc
HS vieát baûng con 
HD ñoïc: 2 em
1 HS ñoïc
HS nhaéc ñaàu baøi
HS quan saùt
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
HS neâu
HS nghe, phaùt aâm caù nhaân, nhoùm, lôùp
 HS ñoïc trôn caù nhaân, nhoùm,lôùp
HS caøi
 -HS theo doõi, taäp vieát ôû baûng con
 - Ñaùnh vaàn nhaåm, ñoïc trôn töø : caù nhaân,nhoùm,lôùp
Vaøi HS ñoïc laïi
Caù nhaân, nhoùm, lôùp
Nhaän xeùt tranh
Ñoïc caâu öùng duïng: caù nhaân, lôùp
Theo doõi, vieát baøi vaøo vôû
HS traû lôøi
Vaøi HS ñoïc,HS ñoàng thanh
HS nghe
 - HS nghe
HS Yeáu
HS khaù
HSYeáu
HSYeáu
HS khaù, gioûi
Toaùn 	Kieåm tra ñònh kyø laàn 1- GKI
 ( Phoâ toâ ñeà cuûa toå khoái)
Thöù saùu ngaøy 15 thaùng 10 naêm 2010
Taäp vieát : 	 ñoà chôi, töôi cöôøi , ngaøy hoäi, vui veû
I/Muïc tieâu:
- Vieát ñuùng caùc chöõ: : ñoà chôi, töôi cöôøi , ngaøy hoäi, vui veû,; kieåu chöõ vieát thöôøng, côõ vöøa theo vôû taäp vieát 1, taäp 1.
- HS khaù, gioûi vieát ñöôïc ñuû soá doøng qui ñònh trong vôû taäp vieát 1, taäp 1.
II/Chuaån bò:
1.Giaùo vieân: Chöõ maãu, baûng keû oâ li 
2.Hoïc sinh: Vôû vieát, baûng con 
III/Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
OÅn ñònh:
Baøi cuõ: 5’
Ñoïc : xöa kia, ngaø voi 
Nhaän xeùt 
 3. Baøi môùi:
Giôùi thieäu: hoâm nay chuùng ta luyeän vieát baøi 7
Hoaït ñoäng 1: Vieát baûng con.phöông phaùp : Thöïc haønh, giaûng giaûi 10’
Giaùo vieân vieát maãu vaø höôùng daãn vieát 
GV nhaän xeùt, chænh söûa cho HS
 Nghæ giöõa tieát
HÑ 2: Vieát vôû.Phöông phaùp : Thöïc haønh, tröïc quan 12’
Nhaéc HS tö theá ngoài vieát, caàm buùt
Giaùo vieân cho hoïc sinh vieát töøng doøng : 
3.Cuûng co,Daën doø:5’
Giaùo vieân thu baøi chaám 
Nhaän xeùt
Cho hoïc sinh xem vôû ñeïp
Thi vieát ñeïp : 
nhaän xeùt
Taäp vieát nhanh ñeïp 
Luoân caån thaän khi vieát chöõ
OÂn laïi caùc baøi coù aâm ñaõ hoïc
Haùt
Hoïc sinh vieát baûng con
HS nhaéc
Hoïc sinh theo doõi maãu taäp vieát baûng con
Hoïc sinh neâu
Hoïc sinh vieát ôû vôû TV
Hoïc sinh noäp vôû
Hoïc sinh quan saùt 
Ñaïi dieän toå thi ñua
HS nghe
TOAÙN	 PHEÙP TRÖØ TRONG PHAÏM VI 3
Muïc tieâu:
 Bieát laøm tính tröø trong phaïm vi 3; Bieát moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø.
Baøi 1, 2, 3
Chuaån bò:
Giaùo vieân: Vôû baøi taäp , saùch giaùo khoa, que tính
Hoïc sinh : Vôû baøi taäp, saùch giaùo khoa, boä ñoà duøng hoïc toaùn
Caùc hoaït doäng daïy vaø hoïc:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
HTÑB
Baøi cuõ : 1’
Nhaän xeùt baøi kieåm tra
Daïy vaø hoïc baøi môùi:
Giôùi thieäu: Pheùp tröø trong phaïm vi 3
HÑ1: Giôùi thieäu khaùi nieäm veà pheùp tröø
Phöông phaùp : Tröïc quan , thöïc haønh, ñoäng naõo 12’
Hoïc pheùp tröø: 2 – 1 = 1
- Xem tranh vaø neâu ñeà baøi:Luùc ñaàu coù 2 con ong bay ñaäu treân boâng hoa, sau ñoù 1 con bay ñi. Hoûi coøn laïi maáy con?
à Coù 2 con ong, bay ñi 1 con ong, coøn laïi 1 con ong, ta noùi ” hai bôùt moät coøn moät”
Ta vieát: 2 – 1 = 1. Daáu “ – “ goïi laø daáu tröø
Ñoïc : 2 tröø 1 baèng 1
Töông töï hoïc pheùp tröø: 3 – 1 = 2, 3-2=1
Moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø pheùp tröø
Giaùo vieân treo sô ñoà.Neâu noäi dung
Giaùo vieân ghi,nhaän xeùt
 2 + 1 = 3 3 – 2 = 1
 1 + 2 = 3 3 – 1 = 2
- Cho HS hoïc thuoäc baûng tröø
Nghæ giöõa tieát
c) HÑ2: Thöïc haønh .Pp : Giaûng giaûi , thöïc haønh 14’
Baøi 1 : Tính keát quaû roài ghi sau daáu baèng
Baøi 2 : Tính 
+ Höôùng daãn: ñaët tính theo coät doïc vieát pheùp tröø sao cho thaúng coät vôùi nhau: laøm tính tröø, vieát keát quaû
Baøi 3 : Quan saùt tranh neâu baøi toaùn, ghi pheùp tính
Em laøm tính gì? Ghi pheùp tính vaøo oâ
Nhaän xeùt 
Cuûng coá Daën doø:5’
Cho HS ñoïc baûng tröø
Chuaån bò baøi luyeän taäp
Hoïc sinh nghe
- HS nhaéc
Hoïc sinh theo doõi
HS traû lôøi
Hoïc sinh nhaéc laïi
- Hoïc töông töï
- Ñoïc ñoàng thanh
Hoïc sinh laøm baøi
Hoïc sinh laøm baøi
Coù 3 con chim , bay ñi 2 con. Hoûi coøn ma

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 9 ckt.doc