Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 8 - Trường tiểu học Hải Thái số 1

I. Mục tiêu:

- Đọc được : ia, ua, ưa.

- Các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài 29 và bài 30.

- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Giữa trưa.

II. Đồ dùng dạy học :

- Tranh minh họa câu ứng dụng và chủ đề luyện nói.

III. Các hoạt động dạy học :

- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh

1. Giíi thiÖu bµi.

2. Hoạt động 1: Đọc bài trong SGK

 a. Luyện đọc các vần, từ ứng dụng trong bài 29, 30:

- GV y/cầu HS đọc lại vần, từ ứng dụng trong SGK

- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc ĐT.

 

doc 12 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 84Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 8 - Trường tiểu học Hải Thái số 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 8:
 Ngµy so¹n: 16/10/2010
 Ngµy d¹y: 18/10/2010
Thø 2:
Tiết 1:
Tiếng việt:
LUYỆN ĐỌC BÀI 29, 30
 I. Mục tiêu:
- Đọc được : ia, ua, ưa.
- Các từ ngữ và câu ứng dụng trong bài 29 và bài 30.
- Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Giữa trưa.
II. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh họa câu ứng dụng và chủ đề luyện nói.
III. Các hoạt động dạy học :
a. æn ®Þnh tæ chøc:
- Cho HS h¸t.
B. KiÓm tra bµi cò: 
- Kiểm tra chuẩn bị của học sinh
C. D¹y bµi míi: 
1. Giíi thiÖu bµi.
2. Hoạt động 1: Đọc bài trong SGK 
 a. Luyện đọc các vần, từ ứng dụng trong bài 29, 30: 
- GV y/cầu HS đọc lại vần, từ ứng dụng trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc ĐT.
b. Đọc câu ứng dụng : 
- GV treo tranh, giới thiệu và ghi câu ứng dụng lên bảng: 
 	- Bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá.
 	 - Mẹ đi chợ mua khế, mía, dừa, thị cho bé.
- Yêu cầu HS luyện đọc cá nhân, nhóm, lớp.
- GV theo dõi hương dẫn thêm.
c. Luyện nói theo chủ đề:
- GV yêu cầu HS đọc tên chủ đề luyện nói: Giữa trưa.
- GV treo tranh nêu câu hỏi: 
 + Trong tranh vẽ gì?
 + Buổi trưa mọi người đang ở đâu và làm gì?
 + Có nên ra nắng vào buổi trưa không? Tại sao?
 + Nếu bạn của em thường ra ngoài vào buổi trưa nắng thì em sẽ nói gì với bạn ấy?.
- HS trao đổi theo cặp và phát biểu.
- GV nhận xét, bổ sung.
III. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
 - Đọc bài vừa học. Xem trước bài 31. 
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : CÀ CHUA – NÔ ĐÙA – TRE NỨA – XƯA KIA
 I. Mục tiêu: 
- Giúp HS làm đúng các dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa kia.
- Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
- 2HS lên bảng đọc, viết: phố xá, nhà lá.
- GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu 
- Gọi HS lên bảng nối tiếng tạo từ mới: mẹ mua - dưa, quả khế - chua, bé chưa - ngủ.
- HS dưới lớp làm bài vào vở.
- Nhận xét chữa bài.
Mẹ mua
ngủ.
Quả khế
dưa.
Bé chưa
chua.
Bài 2 : Gọi HS nêu yêu cầu: Điền tiếng 
 - GV hướng dẫn HS điền vào chỗ trống sao cho đúng từ 
- 1 HS thực hiện trên bảng lớp 
- Cả lớp làm trong vở: ca múa, bò sữa, cửa sổ. 
- GV theo dõi giúp đỡ những HS còn viết yếu
- Nhận xét, chữa bài.
3. Luyện viết:
- GV nêu yêu cầu viết cà chua, nô đùa, tre nứa, xưa kia mỗi từ 1 dòng 
- Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
cà chua nô đùa tre nứa xưa kia
- HS viết vào vở 
- Chấm bài - nhận xét 
III. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thêm. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Toán:
 LuyÖn tËp vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 3 vµ 4
I. Mục tiêu: Giúp HS 	
- Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 3 và 4. 
 - Làm đúng các bài tập các số trong phạm vi 10.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở toán.
 - Phiếu học tập viết sẵn BT2, bút dạ.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hát bài hát " Tìm bạn thân"
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gäi mét sè hs ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3, ph¹m vi 4 (chñ yÕu gäi hs yÕu, trung b×nh)
- 4 – 5HS lªn b¶ng ®äc.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bµi 1: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo b¶ng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
1 + 1 = 2
1 + 2 = 3
1 + 1 + 2 = 4
2 + 1 = 3
1 + 3 = 4
2 + 1 + 1 = 4
3 + 1 = 4
2 + 2 = 4
Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- GV nhận xét, chữa bài lên bảng.
>
2 + 1 < 4
2 + 1 > 2
2 + 1 < 1 + 3
<
?
2 + 2 = 4
2 + 2 > 3
 1 + 3 = 3 + 1
=
2 + 1 = 3
3 + 1 > 3
2 + 2 = 3 + 1
Bài 3: Tính
- GV nêu yêu cầu bài. 
- Cho HS làm bài vào vở - HS nối tiếp nhau lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
+
3
+
2
+
1
+
1
+
2
+
1
1
1
2
3
2
1
4
3
3
4
4
2
3. Củng cố - dặn dò:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi " Thi tìm nhanh kết quả "
- GV lần lượt nêu các phép tính cộng trong phạm vi 3, 4 .
- HS ghi vào bảng và nêu kết quả, ai thực hiện trước, đúng kết quả bạn đó thắng cuộc.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
 Ngµy so¹n: 17/10/2010
 Ngµy d¹y: 19/10/2010
Thø 3:
Tiết 1:
Thủ công:
XÉ, DÁN HÌNH CÂY ĐƠN GIẢN (Tiết 1).
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.
- Xé, dán được hình tán cây, thân cây. Đường xé có thể bị răng cưa, hình dán tương đối phẳng, cân đối .
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bài mẫu: Xé, dán hình cây.
- Giấy thủ công, giấy nháp vở thực hành thủ công.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. KiÓm tra bµi cò : 
- KT những HS chưa hoàn thành bài xé d¸n hình quả cam.
- KT dông cô cña HS
B. Dạy bµi míi:
1. Giíi thiÖu bµi: 
2. Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu
- GV gắn bài mẫu lên bảng: 
- Yêu cầu HS nhận xét về thân cây, tán lá.
- HS quan sát và nhận xét mẫu.
- Lưu ý HS: + Cần chọn giấy phù hợp với thân cây, lá cây.
 + Xé: không cần đánh dấu đúng số ô ở vở thủ công
3. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh xé
a. Xé hình tán lá cây: Tán lá cây tròn hoặc dài
- GV lấy tờ giấy màu xanh, đếm ô, đánh dấu, vẽ và xé theo đường đã vẽ được 1 hình vuông có cạnh 6 ô, hoặc hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô, cạnh ngắn 5 ô.
- Từ hình vuông, hoặc hình chữ nhật, xé 4 góc và chỉnh sửa để được tán lá cây dạng tròn hoặc dạng dài.
b. Xé hình thân cây:
- GV lấy giấy màu tím đếm ô, đánh dấu, vẽ hình chữ nhật có cạnh 4 ô và 1 ô hoặc cạnh 6 ô và 1 ô.
- GV xé theo đường vẽ được hình chữ nhật.
Lưu ý: HS chỉnh sửa lại bài xé cho không bị răng cưa.
c.Hướng dẫn dán hình:
- Dán phần thân ngắn với lá tròn
- Dán phần thân dài với tán lá dài.
* HS thực hành vẽ, xé tán lá và thân cây bằng giấy nháp.
- GV quan sát giúp đỡ hs chưa biết xé.
4. Củng cố - dặn dò: 
- Vẽ hoàn thành tiếp bài xé trên giấy nháp
- Chọn giấy để xé, dán vào tiết sau.
----------------@&?-----------------
 Tiết 2:
Tự nhiên và xã hội:
ĂN, UỐNG HẰNG NGÀY
I. MỤC TIÊU:
- Biết được cần phải ăn, uống đầy đủ hằng ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.
- Biết ăn nhiều loại thức ăn và uống đủ nước. Biết tại sao không nên ăn vặt, đồ ngọt trước bữa ăn.
- Hình thành thói quen giữ vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường xung quanh..
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
 - 2HS lên bảng nêu cách giữ gìn vệ sinh răng miệng để phòng sâu răng.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hoạt động 1: Kể tên những thức ăn, đồ uống hằng ngày.
Bước 1: 
 - GV yêu cầu HS kể tên những thức ăn, đồ uống thường dùng hằng ngày.
 - HS suy nghĩ và lần lượt trả lời.
 - GV ghi tên những thức ăn, đồ uống mà HS nêu được lên bảng (HS được nói càng nhiều càng tốt)
Bước 2:
 - GV yêu cầu HS quan sát tranh ở trang 18 chỉ và nói tên từng loại thức ăn có trong hình.
 - HS quan sát theo cawp và phát biểu.
 + Em thích ăn những loại thức ăn nào trong đó?
 - HS suy nghĩ và trả lời.
 + Loại thức ăn nào các em chưa được ăn hoặc không thích ăn?
 - HS trả lời.
 - GV kết luận: Chúng ta nên ăn nhiều loại thức ăn sẽ có lợi cho sức khỏe.
3. Hoạt động 2: Làm việc với SGK.
 - GV hướng dẫn HS quan sát hình ở trang 19 và thảo luận theo cặp dựa theo câu hỏi của GV: 
 + Hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thể?
 + Hình nào cho biết các bạn học tập tốt? 
 + Hình nào thể hiện các bạn có sức khỏe tốt?
 - GV quan sát giúp đỡ thêm cho các nhóm yếu.
 - Gọi HS trả lời. HS khác lắng nghe và bổ sung.
 - GV gợi ý HS rút ra kết luận: Để cơ thể mau lớn, có sức khoẻ và học tập tốt chúng ta phải làm gì?
 - HS trả lời: Hằng ngày chúng ta phải ăn, uống đầy đủ.
4. Hoạt động 3: Thảo luận cả lớp.
 - GV lần lượt nêu các câu hỏi cho hs thảo luận:
 + Chúng ta phải ăn uống như thế nào cho đầy đủ?
 + Hằng ngày em ăn mấy bữa, vào những lúc nào?
 + Tại sao chúng ta không nên ăn bánh kẹo trước bữa ăn chính?
 + Theo em ăn uống thế nào là hợp vệ sinh?
 - HS suy nghĩ thảo luận theo từng câu. 
 - GV gọi HS trả lời câu hỏi và các em khác bổ sung
 - GV chốt các ý chính:
 + Chúng ta cần ăn khi đói, uống khi khát.
 + Hằng ngày cần ăn ít nhất 3 bữa: sáng, trưa, chiều tối.
 + Không nên ăn đồ ngọt trước bữa ăn chính để trong bữa ănchính ăn được nhiều và ngon miệng.
5. Củng cố dặn dò:
 - Cho HS liên hệ việc vệ sinh sau khi ăn, uống. 
 - Về nhà thực hiện ăn, uống đủ chất. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Ho¹t ®éng tËp thÓ:
Ho¹t ®éng lµm s¹ch, ®Ñp tr­êng líp
I. Môc tiªu: 
 - Häc sinh biÕt lµm s¹ch ®Ñp tr­êng líp, xem tr­êng líp lµ nhµ cña m×nh.
 - Gi¸o dôc häc sinh gi÷ g×n vÖ sinh môi trường chung.
II. ChuÈn bÞ:
 - HS : Chæi, giÎ lau...
III. TiÕn hµnh:
1. æn ®Þnh tæ chøc:
 - H¸t
2. Ph©n c«ng:
 - GV ph©n c«ng vÞ trÝ lao ®éng cho c¸c tæ. 
 	+ Tæ 1, 2 : QuÐt líp, hÌ, nhÆt r¸c ë bån c©y
 	+ Tæ 3 : Lau bµn ghÕ, cöa sæ
 - HS ra thùc hiÖn c«ng viÖc ®­îc giao theo khu vùc ®· quy ®Þnh.
 - GV theo dâi c¸c tæ thùc hiÖn vµ hÕt thêi gian cho häc sinh vµo líp.
3. Cñng cè – dÆn dß:
 - Häc sinh vµo líp æn ®Þnh chç ngåi.
 - GV nhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng c¸ nh©n, tæ thùc hiÖn tèt.
 - Nh¾c c¸c em vÒ nhµ cã thÓ gióp ®ì cha mÑ c«ng viÖc nhá nh­ quÐt nhµ, nhÆt r¸c, lau chïi bµn ghÕ ... 
 - Gi¸o dôc HS cÇn cã ý thøc gi÷ g×n vÖ sinh chung nh»m b¶o vÖ m«i tr­êng xanh, s¹ch, ®Ñp.
----------------@&?-----------------
Ngµy so¹n: 20/10/2010
 Ngµy d¹y: 22/10/2010
Thø 6:
Tiết 1:
Đạo đức:
GIA ĐÌNH EM (Tiết 2)
I. Mục tiêu: Giúp HS biết được :
 - Bước đầu biết được trẻ em có quyền được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.
 - Nêu được những việc cần làm để thể hiện sự kính trọng, lễ phép vâng lời ông bà cha mẹ.
 - Biết gia đình chỉ có 2 con góp phần hạn chế tăng dân số, góp phần cùng cộng động BVMT.
II. Đồ dùng dạy học :
 - Vở Bài tập Đạo đức 1 
 - Bài hát : Cả nhà thương nhau.
III. Các hoạt động dạy học :
A. Ổn định tổ chức:
 - Cho HS hát bài hát "Cả nhà thương nhau".
B. Dạy bài mới :
1. Giới thiệu bài: 
2. Hoạt động 1: Làm bài tập 3
 - GV chia lớp làm 4 nhóm trong đó có 2 nhóm 4 và 2 nhóm 5.
 - Giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm:
+ Nhóm 1 : Đóng vai theo nội dung tranh 1.
+ Nhóm 2 : Đóng vai theo nội dung tranh 2.
+ Nhóm 3 : Đóng vai theo nội dung tranh 3.
+ Nhóm 4 : Đóng vai theo nội dung tranh 4.
 - HS làm việc theo nhóm .
 - GV yêu cầu đại diện nhóm lên trình bày.
 - Các nhóm lên trình bày trước lớp. Cả lớp theo dõi, nhận xét.
 - GV nhận xét, tuyên dương.
 - GV kết luận : Các em phải có bổn phận kính trọng , lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
3. Hoạt động 2: Học sinh liên hệ thực tế
 - GV nêu yêu cầu:
 + Sống ở gia đình, em được cha mẹ quan tâm như thế nào?
 + Em đã làm những gì để cha mẹ vui lòng?
 - HS thảo luận theo cặp. GV giúp đỡ các cặp còn yếu.
 - Đại diện nhóm lên trình bày. 
 - GV khen những HS đã biết lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và nhắc nhở cả lớp học tập theo các bạn.
* GV nêu kết luận chung: 
 - Trẻ em có quyền có gia đình, được sống cùng cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, che chở, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo.
 - Cần cảm thông, chia sẻ với những bạn thiệt thòi không được sống cùng cha mẹ. 
 - Trẻ em có bổn phận phải yêu quý gia đình, kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
 - Biết gia đình chỉ có 2 con góp phần hạn chế tăng dân số, góp phần cùng cộng động BVMT 
4. Củng cố - dặn dò:
 - Nhận xét tiết học.
 - Nhắc HS chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------
Tiết 2:
Tiếng việt:
LUYỆN VIẾT : CÁI TÚI - GỬI QUÀ – VUI VẺ - NGỬI MÙI
 I. Mục tiêu: 
 - Giúp HS làm đúng các dạng bài tập (Nối, điền, viết)
 - Luyện viết: cái túi, gửi quà, vui vẻ, ngửi mùi.
 - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc rÌn ch÷, gi÷ vë s¹ch ®Ñp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
 - Sử dụng tranh ở vở bài tập.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
A. Kiểm tra bài cũ:
 - 2HS lên bảng đọc, viết : đồi núi, gửi thư.
 - GV nhận xét, ghi điểm.
B. Dạy bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn làm vở bài tập:
Bài 1: GV nêu yêu cầu hướng dẫn HS làm bài.
 - HS tự làm bài vào vở.
 - GV theo dõi hướng dẫn thêm.
Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu. 
 - Gọi HS lên bảng nối tiếng tạo từ mới: mẹ mua - dưa, quả khế - chua, bé chưa - ngủ.
 - HS dưới lớp làm bài vào vở.
 - Nhận xét chữa bài.
 bụi
mũi
 cái
quà
 gửi
tre
 3. Luyện viết:
 - GV nêu yêu cầu viết mỗi từ cái túi, gửi quà, vui vẻ, ngửi mùi 1 dòng 
 - Hướng dẫn HS viết vào vở TV chiều.
cái túi gửi quà vui vẻ ngửi mùi
 - HS viết vào vở 
 - Chấm bài - nhận xét 
III. Củng cố, dặn dò: 
 - Nhận xét giờ học
 - Dặn HS về nhà luyện viết thêm. 
----------------@&?-----------------
Tiết 3:
Toán:
 LuyÖn tËp vÒ phÐp céng trong ph¹m vi 5 Sè 0 TRONG PHÐP CéNG
I. Mục tiêu: Giúp HS 	
 - Giúp học sinh củng cố về bảng cộng và làm tính cộng trong phạm vi 5. 
 - Làm đúng bài tập về số 0 trong phép cộng.
II. Đồ dùng dạy học:
 - Vở toán – 3 phiếu ghi sẵn nội dung trò chơi.
 - Phiếu học tập viết sẵn BT2, bút dạ.
 III. Hoạt động dạy học:
A. Ổn định tổ chức: 
- Cho học sinh hát bài hát " Tìm bạn thân"
B. Kiểm tra bài cũ:
- Gäi mét sè hs ®äc thuéc b¶ng céng trong ph¹m vi 3, 4, 5 (chñ yÕu gäi hs yÕu, trung b×nh)
- 4 – 5HS lªn b¶ng ®äc.
- GV nhËn xÐt, ghi ®iÓm.
C. Dạy bài mới: 
1.Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn HS làm bài tập: 
Bµi 1: TÝnh
- GV nªu yªu cÇu, h­íng dÉn HS lµm bµi vµo b¶ng con.
- GV lần lượt cho HS làm bài vào bảng con.
- HS làm bài vào bảng con – nêu kết quả.
- GV nhận xét, chữa kết quả lên bảng.
1 + 1 + 3 = 5
1 + 2 + 2 = 5
2 + 3 = 5
3 + 0 + 2 = 5
1 + 3 + 1 = 5
0 + 5 = 5
4 + 1 + 0 = 5
2 + 2 + 1 = 5
5 + 0 = 5
Bài 2: 
- GV hướng dẫn HS nêu yêu cầu bài.
- GV nhận xét, chữa bài lên bảng.
>
2 + 2 < 5
2 + 3 > 3
2 + 1 < 2 + 3
<
?
2 + 3 = 5
5 + 0 > 4
 0 + 5 = 5 + 0
=
5 + 0 = 5
4 + 1 > 3
2 + 3 = 4 + 1
Bài 3: Tính
- GV nêu yêu cầu bài. 
- Cho HS làm bài vào vở - HS nối tiếp nhau lên bảng chữa bài.
- GV nhận xét, chữa bài.
+
3
+
2
+
1
+
5
+
0
+
3
2
0
4
0
4
0
5
2
5
5
4
3
3. Củng cố - dặn dò:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi " Nối phép tính với số thích hợp "
- GV phát phiếu cho 3 nhóm và nêu cách chơi, luật chơi.
- HS các nhóm trao đổi làm bài vào phiếu trong thời gian 3 phút sau đó dán kết quả lên bảng, nhóm nào xong trước, đúng kết quả thì nhóm đó thắng cuộc.
3 + 0
0 + 4
5 + 0
 ƒ … „
- GV nhận xét, tuyên dương.
- Nhận xét tiết học, dặn HS chuẩn bị bài sau.
----------------@&?-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAO AN LOP 1 CHIEU TUAN 8 HT1.doc