Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 31 năm 2010

I,Mục đích yêu cầu:

- HS đọc trơn cả bài, luyện đọc các từ ngữ : ngưỡng cửa, nơi này, quen, đi men

-B­íc ®Çu biết nghỉ hơi sau mỗi dòng thơ và khổ thơ .

- Hiểu nội dung bài: Ngưỡng cửa là nơi đứa trẻ tập đi những bước đầu tiên, rồi lớn lên đi xa hơn nữa.

-HSKG häc thuéc lßng mét khæ th¬

*MTR : hskkvh đọc trơn được một đoạn trong bài

II,Các hoạt động dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 13/08/2018 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 1 - Tuần 31 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
öïa baøi.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp cheùp:
Goïi hoïc sinh nhìn baûng ñoïc baøi thô caàn cheùp (giaùo vieân ñaõ chuaån bò ôû baûng phuï).
Caû lôùp ñoïc thaàm khoå thô vaø tìm nhöõng tieáng caùc em thöôøng vieát sai: ñöôøng, xa taép, vaãn, vieát vaøo baûng con.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà vieát baûng con cuûa hoïc sinh.
Thöïc haønh baøi vieát (cheùp chính taû).
Höôùng daãn caùch vieát baøi chính taû 
Cho hoïc sinh nhìn baøi vieát ôû baûng töø hoaëc SGK ñeå vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät.
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm.
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi khoå thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Chaám vôû nhöõng hoïc sinh yeáu hay vieát sai ñaõ cho veà nhaø vieát laïi baøi.
2 hoïc sinh laøm baûng.
Cöøu môùi be toaùng
Toâi seõ chöõa laønh.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
2 hoïc sinh ñoïc, hoïc sinh khaùc doø theo baøi baïn ñoïc treân baûng töø.
Hoïc sinh ñoïc thaàm vaø tìm caùc tieáng khoù hay vieát sai: tuyø theo hoïc sinh neâu nhöng giaùo vieân caàn choát nhöõng töø hoïc sinh sai phoå bieán trong lôùp.
Hoïc sinh vieát vaøo baûng con caùc tieáng hay vieát sai: ñöôøng, xa taép, vaãn, 
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân ñeå cheùp baøi chính taû vaøo vôû chính taû.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp baøi vaøo taäp vôû.
Hoïc sinh soaùt loãi taïi vôû cuûa mình vaø ñoåi vôû söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Ñieàn vaàn aêt hoaëc aêc.
Ñieàn chöõ g hoaëc gh.
Hoïc sinh laøm VBT.
Giaûi 
Baét, maéc.
Gaáp, ghi, gheá.
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
Tieát4: Toaùn
 LUYEÄN TAÄP
I :Mục tieâu : Giuùp hoïc sinh:
 	-Thöïc hieän caùc pheùp tính coäng, tröø caùc soá trong phaïm vi 100. Böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng vaø quan heä giöõa hai pheùp tính coäng vaø tröø.
	-Baøi taäp caân flaøm 1, 2, 3 sgk
*MTR: hskkvh bieát ñaët tính vaø laøm tính ..
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Boä ñoà duøng toaùn 1.
-Baûng phuï ghi caùc baøi taäp theo SGK.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: 
Goïi hoïc sinh leân baûng laøm baøi taäp 4.
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp:
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân cho hoïc sinh töï laøm roài chöõa baøi. Cho hoïc sinh so saùnh caùc soá ñeå böôùc ñaàu nhaän bieát veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp coäng vaø quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Cho hoïc sinh laøm VBTvaø chöõa baøi treân baûng lôùp. Cho caùc em neâu moái quan heä giöõa pheùp coäng vaø tröø.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Hoïc sinh thöïc hieän VBT vaø chöõa baøi treân baûng lôùp.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Giaûi:
Lan haùi ñöôïc laø:
68 – 34 = 34 (boâng hoa)
	Ñaùp soá: 34 boâng hoa.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
34 + 42 = 76	,	76 – 42 = 34
42 + 34 = 76	,	76 – 34 = 42
34 + 42 = 42 + 34 = 76
-Hoïc sinh laäp ñöôïc caùc pheùp tính:
34 + 42 = 76
42 + 34 = 76
76 – 42 = 34
76 – 34 = 42
-Hoïc sinh thöïc hieän pheùp tính ôû töøng veá roài ñieàn daáu ñeå so saùnh:
30 + 6 = 6 + 30
45 + 2 < 3 + 45
55 > 50 + 4
Tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
Thöïc haønh ôû nhaø.
***********************
	 Ngày soạn : 18/ 4/ 2010
	 Ngày dạy : Thứ tư ngày 21/4/ 2010
Tiết 1: 	Thể dục 
 TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG
.Muïc tieâu:
-Bieát caùch chuyeàn caàu theo nhoùm 2 ngöôøi ( baèng baûng caù nhaân hoaëc baèng vôït goã )
-Bieát caùch chôi vaø tham gia troø chôi .
II.Chuaån bò: 
-Doïn veä sinh nôi taäp. Chuaån bò coøi vaø moät soá quaû caàu cho ñuû moãi hoïc sinh moãi quaû.
-Chuaån bò vôït, baûng nhoû, bìa cöùng  ñeå chuyeàn caàu.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1.Phaàn môõ ñaàu:
Thoåi coøi taäp trung hoïc sinh.
Phoå bieán noäi dung yeâu caàu cuûa baøi hoïc: 1 – 2 phuùt.
 Cho hs taäp caùc ñoäng tcaùc khôûi ñoäng. 
OÂn baøi theå duïc, 1 laàn, moãi ñoäng taùc 2 X 8 nhòp.
2.Phaàn cô baûn:
Troø chôi: “Keùo cöa löøa xeû” 6 – 8 phuùt
Chuyeàn caàu theo nhoùm 2 ngöôøi 6 – 8 phuùt.
Toå chöùc cho caùc em thi ñua nhau theo nhoùm 2 ngöôøi.
3.Phaàn keát thuùc :
GV duøng coøi taäp hôïp hoïc sinh.
Ñi thöôøng theo nhòp 2 – 4 haøng doïc vaø haùt: 1 - 2 phuùt
Giaùo vieân heä thoáng baøi hoïc 1 – 2 phuùt.
Daën doø: Thöïc hieän ôû nhaø.
Hoïc sinh ra saân. Ñöùng taïi choã, khôûi ñoäng.
HS laéng nghe naémYC noäi dung baøi hoïc.
Hoïc sinh thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng
Hoïc sinh oân baøi theå duïc theo höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng.
Hoïc sinh thöïc hieän theo ñoäi hình voøng troøn vaø theo höôùng daãn cuûa lôùp tröôûng.
Hoïc sinh thi ñua chuyeàn caâu theo nhoùm 2 ngöôøi.
Hoïc sinh laéng nghe
Thöïc hieän ôû nhaø.
Tieát 2,3: Taäp ñoïc:
KEÅ CHO BEÙ NGHE
I,Muïc tieâu 
- HS đọc trơn toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ: ầm ĩ, chó vện, chăng dây, ăn no, quay tròn, nấu cơm . Bước đầu biết nghỉ hơi ở cuối mỗi dòng thơ khổ thơ
- Hiểu nội dung bài: Đặc điểm ngộ nghĩnh của các con vật, đồ vật trong nhà, ngoài đồng. 
-Tr¶ lêi c©u hái 2 ë SGK 
*MTR : HS ñoïc ñöôïc trôn ñöôïc baøi taäp ñoïc nhöng vôùi toác ñoä chaäm 
II,Các hoạt động dạy học:
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
1, Kiểm tra bài cũ:
 Bài: Ngưỡng cửa
2, Bài mới: ( Tiết 1)
HĐ1: GV giới thiệu bài
GV đọc toàn bài 
HĐ2: H dẫn luyện đọc tiếng, từ, câu, đoạn, bài.
HĐ3: Ôn các vần ươc, ươt
Tiết 2
HĐ4: Tìm hiểu bài đọc & luyện nói
* Tìm hiểu bài đọc
GV kết hợp đặt câu hỏi :
a , Em hiểu con trâu sắt trong bài là gì?
* Hướng dẫn đọc Hỏi - đáp theo bài thơ
* Tổ chức thi đọc
 * Luyện nói:
Hỏi – đáp về những con vật em biết 
3,Củng cố,dặn dò:
Hoûi teân baøi . goïi 2 hs khaù . ñoïc laïi baøi 
 Veà nhaø ñoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau .
- Biết trả lời các câu hỏi nội dung bài, viết đúng các từ trong bài
- HS nhận biết luyện đọc đúng tiếng, từ ngữ qua cách ghép âm tạo thành tiếng, từ đã học
- luyện đọc đúng về từng câu, từng đoạn, bài bằng cách đọc trơn to và rõ
-HS biết tự tìm tiếng, đọc và phân tích nhanh các vần theo yêu cầu của bài
-Biết vận dụng tìm các tiếng ngoài bài có chứa vần ươc, vần ươt
Là máy cày
Phân biệt đọc phân vai theo từng khổ thơ theo lối đối đáp.
 Em đọc câu hỏi, em đáp câu trả lời dựa theo mẫu.
Nêu được đặc điểm con vật.
Dựa vào đặt điểm để đoán được con vật theo yêu cầu.
2 hs ñoïc laïi baøi
Tieát 4: Toaùn
ÑOÀNG HOÀ – THÔØI GIAN
I.Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh:
 	-Laøm quen vôùi maët ñoàng hoà. Bieát ñoïc giôø ñuùng treân ñoàng hoà.
	-Coù bieåu töôïng ban ñaàu veà thôøi gian.
*Mtr: hskkvh bieát ñoïc giôø ñuùng treen maët ñoàng hoà.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moâ hình ñoàng hoà baèng bìa coù kim ngaén, kim daøi.
-Ñoàng hoà ñeå baøn loaïi coù 1 kim ngaén vaø 1 kim daøi.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
Lôùp laøm baûng con: Ñaët tính roài tính:
	34 + 42 	,	76 – 42 
	42 + 34	,	76 – 34 
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Giôùi thieäu maët ñoàng hoà vaø vò trí caùc kim chæ giôø ñuùng treân maët ñoàng hoà.
Cho hoïc sinh xem ñoàng hoà ñeâû baøn vaø hoûi hoïc sinh maët ñoàng hoà coù nhöõng gì?
Giaùo vieân giôùi thieäu: Maët ñoàng hoà coù kim ngaén, kim daøi vaø caùc soá töø 1 ñeán 12. Kim ngaén vaø kim daøi ñeàu quay ñöôïc vaø quay theo chieàu töø soá beù ñeán soá lôùn. Khi kim daøi chæ ñuùng soá 12, kim ngaén chæ ñuùng vaøo soá naøo ñoù; chaúng haïn: chæ vaøo soá 9 thì 9 giôø.
Cho hoïc sinh xem maët ñoàng hoà vaø ñoïc “chín giôø” 
Cho hoïc sinh thöïc haønh xem ñoàng hoà ôû caùc thôøi ñieåm khaùc nhau döïa theo noäi dung caùc böùc tranh trong SGK.
Luùc 5 giôø saùng kim ngaén chæ soá maáy ? (soá 5), kim daøi chæ soá maáy? (soá 12), luùc 5 giôø saùng em beù laøm gì ? (ñang nguõ)
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh xem ñoàng hoà, ghi soá giôø öùng vôùi töøng maët ñoàng hoà.
Ñaët teân cho töøng ñoàng hoà, ví duï: 
Ñoàng hoà chæ 8 giôø laø A
Ñoàng hoà chæ 9 giôø laø B, .
Goïi hoïc sinh neâu teân vaø ñoïc caùc giôø ñuùng treân caùc ñoàng hoà coøn laïi.
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Toå chöùc cho caùc em chôi troø chôi: “Ai nhanh hôn” baèng caùch giaùo vieân quay kim treân maët ñoàng hoà ñeå kim chæ vaøo caùc giôø ñuùng vaø hoûi hoïc sinh laø maáy giôø?
Ai noùi ñuùng vaø nhanh laø thaéng cuoäc.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Hoïc sinh laøm baûng con.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Coù kim ngaén, kim daøi vaø caùc soá töø 1 ñeán 12.
Ñoïc: 9 giôø, 5 giôø, 6 giôø, 7 giôø,
5 giôø: em beù ñang nguõ, 6 giôø: em beù taäp theå duïc, 7 giôø: em beù ñi hoïc.
10 giôø, 11 giôø, 12 giôø, 1 giôø, 2 giôø, 3 giôø, 4 giôø.
Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
Hoïc sinh thöïc haønh theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân treân maët ñoàng hoà.
Thöïc haønh ôû nhaø.
Buoåi chieàu: 
Tieát 1: Thöïc haønh toaùn
 LUYỆN TOÁN 
I/ Môc tiªu :
-Cñng cè c¸c kiÕn thøc vÒ phÐp tröøØØ trong ph¹m vi 100
- ¸p dông vµo lµm bµi tËp 
II/ §å dïng d¹y häc 
- Vë bµi tËp to¸n 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu 
 Ho¹t ®éng d¹y 
Ho¹t ®éng häc 
1/ KiÓm tra bµi cñ:
 Gäi häc sinh lªn b¶ng 
 Gi¸o viªn nhËn xÐt ghi ®iÓm 
2/ D¹y häc bµi míi 
 a/ Giíi thiÖu bµi 
 b/ LuyÖn tËp:
H­íng dÉn häc sinh lµm c¸c bµi tËp trong vë bµi tËp 
Gi¸o viªn nhËn xÐt h­íng dÉn thªm 
3 / Cñng cè dÆn dß 
-ChÊm vë vµi em 
- NhËn xÐt giê häc 
2 em thùc hiÖn 
-§Æt tÝnh råi tÝnh
63+21,75-63,56+21,78-56
Bµi 1 : Häc sinh nªu yªu cÇu bµi 
 Tù lµm bµi – ch÷a bµi 
Bµi 2: Cho häc sinh lµm bµi ë b¶ng con 
 Gäi lªn b¶ng ch÷a bµi 
Bµi 3:Häc sinh nªu yªu cÇu bµi tËp 
 Häc sinh lµm bµi vµo vë 
 §æi vë kiÓm tra chÐo
Bµi 4 : Häc sinh nh×n tranh viÕt phÐp tÝnh thÝch hîp 
Tieát 2: Thöïc haønh Tieáng Vieät
LUYEÄN TIEÁNG VIEÄT 
I.Muïc tieâu: -Giuùp hs böôùc ñaàu baét chöôùc chöõ hoa Q, R taäp vieát 2 con chöõ ñoù . 
-Nghe vieát ñuùng caùc vaàn öôc, öôt, aêt, aêc , töø ngöõ maèu saéc, dìu daét , doøng nöôùc, xanh möôùt .
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
 -Baûng phuï vieát saün maãu chöõ trong noäi dung luyeän vieát cuûa tieát hoïc.
 -Chöõ hoa: R ñaët trong khung chöõ (theo maãu chöõ trong vôû taäp vieát)
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Kieåm tra baøi vieát ôû nhaø cuûa hoïc sinh, chaám ñieåm 2 baøn hoïc sinh. 
Goïi 2 em leân baûng vieát, caû lôùp vieát baûng con caùc töø: maøu saéc, dìu daét.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Qua maãu vieát GV giôùi thieäu vaø ghi töïa baøi.
GV treo baûng phuï vieát saün noäi dung taäp vieát. Neâu nhieäm vuï cuûa giôø hoïc: 
Höôùng daãn toâ chöõ hoa:
Höôùng daãn hoïc sinh quan saùt vaø nhaän xeùt:
Nhaän xeùt veà soá löôïng vaø kieåu neùt. Sau ñoù neâu quy trình vieát cho hoïc sinh, vöøa noùi vöøa toâ chöõ trong khung chöõ Q, R.
Höôùng daãn vieát vaàn, töø ngöõ öùng duïng:
Giaùo vieân neâu nhieäm vuï ñeå hoïc sinh thöïc hieän:
Ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ caàn vieát.
Quan saùt vaàn, töø ngöõ öùng duïng ôû baûng vaø vôû taäp vieát cuûa hoïc sinh.
Vieát maãu:
3.Thöïc haønh :
Cho HS vieát baøi vaøo vôû oâ li
GV theo doõi nhaéc nhôû ñoäng vieân moät soá em vieát chaäm, giuùp caùc em hoaøn thaønh baøi vieát taïi lôùp.
4.Cuûng coá, daën doø :
Thu vôû chaám moät soá em.
Nhaän xeùt tuyeân döông.
Hoïc sinh mang vôû taäp vieát ñeå treân baøn cho giaùo vieân kieåm tra.
2 hoïc sinh vieát treân baûng, lôùp vieát baûng con caùc töø: maøu saéc, dìu daét.
Hoïc sinh neâu laïi nhieäm vuï cuûa tieát hoïc.
Hoïc sinh quan saùt chöõ hoa Q , R treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Hoïc sinh quan saùt giaùo vieân toâ treân khung chöõ maãu.
Vieát baûng con.
Hoïc sinh ñoïc caùc vaàn vaø töø ngöõ öùng duïng, quan saùt vaàn vaø töø ngöõ treân baûng phuï vaø trong vôû taäp vieát.
Vieát baûng con.
Thöïc haønh baøi vieát theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân vaø vôû taäp vieát.
Hoan ngheânh, tuyeân döông caùc baïn vieát toát.
 ********************** 
 Ngày soạn : 19/4/2010
 Ngày dạy:Thứ năm ngày /22/4/2010
Tieát1: Toaùn
THÖÏC HAØNH
I.Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh:
-Bieát ñoïc giôø ñuùng , veõ kim ñoàng hoà chæ ñuùng caùc giöøo trong ngaøy .
-Baøi taäp caàn laøm 1, 2, 3, 4 sgk
*MTR: hs bieát ñoïc giôø ñuùng.
	-Böôùc ñaàu coù hieåu bieát veà söû duïng thôøi gian trong ñôøi soáng thöïc teá cuûa hoïc sinh.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Moâ hình maët ñoàng hoà.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC: Hoûi teân baøi cuõ.
Giaùo vieân quay kim treân maët ñoàng hoà vaø hoûi hoïc sinh veà moät soá giôø ñuùng: 12 giôø, 9 giôø,  .
Nhaän xeùt KTBC.
2.Baøi môùi :
Giôùi thieäu tröïc tieáp, ghi töïa.
Höôùng daãn hoïc sinh thöc haønh:
Baøi 1: Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi.
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh traû lôøi ñöôïc: Luùc 3 giôø kim daøi chæ soá maáy? Kim ngaén chæ soá maáy? vaø ghi theo maãu baøi taäp 1
Baøi 2: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh laøm baøi roài chöõa baøi treân baûng lôùp.
Baøi 3: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Giaùo vieân höôùng daãn cho hoïc sinh noái caùc tranh veõ töøng hoaït ñoäng vôùi maët ñoàng hoà chæ thôøi ñieåm töông töï
Baøi 4: Goïi neâu yeâu caàu cuûa baøi:
Höôùng daãn hoïc sinh döïa vaøo tranh veõ ñeå laøm baøi taäp (veõ kim ngaén chæ gìô thích hôïp vaøo tranh)
4.Cuûng coá, daën doø:
Hoûi teân baøi.
Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông.
Daën doø: Laøm laïi caùc baøi taäp, chuaån bò tieát sau.
Hoïc sinh traû lôøi theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân treân maët ñoàng hoà.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Luùc 3 giôø kim daøi chæ soá 3, kim ngaén chæ soá 12,  vaø ghi “ 3 giôø”,  .
Laøm VBT (veõ caùc kim chæ giôø)
1 giôø: Kim ngaén chæ soá 1; 2 giôø: Kim ngaén chæ soá 2; 
Hoïc sinh noái tranh 
Nhaéc laïi teân baøi hoïc.
Thöïc haønh ôû nhaø.
Tieát 2: Chính taû (Nghe vieát)
 KEÅ CHO BEÙ NGHE
I.Muïc tieâu:
	-HS nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng 8 doøng thô ñaàu cuûa baøi: Keå cho beù nghe..khoaûng 10-`15 phuùt 
	-Laøm ñuùng caùc baøi taäp chính taû: Ñieàn vaàn öôc, öôt, chöõ ng hoaëc ngh.
*MTR: hskkvv nhìn sgk cheùp laïi ñuùng chính taû 8 doøng ñaàu cuûa baøi Keå cho beù nghe.
II.Ñoà duøng daïy hoïc: 
-Baûng phuï, baûng nam chaâm. Noäi dung 8 doøng thô caàn cheùp vaø caùc baøi taäp 2 vaø 3.
-Hoïc sinh caàn coù VBT.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng giaùo vieân
Hoaït ñoäng hoïc sinh 
1.KTBC : 
Giaùo vieân ñoïc cho hoïc sinh caû lôùp vieát caùc töø ngöõ sau: buoåi ñaàu tieân, con ñöôøng (vaøo baûng con)
Nhaän xeùt chung veà baøi cuõ cuûa hoïc sinh.
2.Baøi môùi:
GV giôùi thieäu baøi ghi töïa baøi “Keå cho beù nghe”.
3.Höôùng daãn hoïc sinh taäp vieát chính taû:
Giaùo vieân ñoïc doøng thô ñaàu, theo doõi caùc em ñaõ bieát vieát hay chöa. Neáu hoïc sinh chöa bieát caùch giaùo vieân höôùng daãn laïi. Giaùo vieân ñoïc nhaéc laïi laàn thöù hai, thöù ba. Chôø hoïc sinh caû lôùp vieát xong. Giaùo vieân nhaéc caùc em ñoïc laïi nhöõng tieáng ñaõ vieát. Sau ñoù môùi ñoïc tieáp cho hoïc sinh vieát.
Höôùng daãn hoïc sinh caàm buùt chì ñeå söõa loãi chính taû:
Giaùo vieân ñoïc thong thaû, chæ vaøo töøng chöõ treân baûng ñeå hoïc sinh soaùt vaø söõa loãi, höôùng daãn caùc em gaïch chaân nhöõng chöõ vieát sai, vieát vaøo beân leà vôû.
Giaùo vieân chöõa treân baûng nhöõng loãi phoå bieán, höôùng daãn caùc em ghi loãi ra leà vôû phía treân baøi vieát.
Thu baøi chaám 1 soá em.
4.Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû:
Hoïc sinh neâu yeâu caàu cuûa baøi trong vôû BT Tieáng Vieät (baøi taäp 2 bvaø baøi taäp 3).
Ñính treân baûng lôùp 2 baûng phuï coù saün 2 baøi taäp gioáng nhau cuûa caùc baøi taäp.
Goïi hoïc sinh laøm baûng töø theo hình thöùc thi ñua giöõa caùc nhoùm. 
Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
5.Nhaän xeùt, daën doø:
Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø cheùp laïi 8 doøng thô cho ñuùng, saïch ñeïp, laøm laïi caùc baøi taäp.
Caû lôùp vieát baûng con: buoåi ñaàu tieân, con ñöôøng
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh nghe vaø thöïc hieän theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
Hoïc sinh tieán haønh cheùp chính taû theo giaùo vieân ñoïc.
Hoïc sinh doø laïi baøi vieát cuûa mình vaø ñoåi vôû vaø söõa loãi cho nhau.
Hoïc sinh ghi loãi ra leà theo höôùng daãn cuûa giaùo vieân.
HS laøm baøi theo nhoùm 
HS trình baøy baøi laøm cuûa mình .
Hoïc sinh neâu laïi baøi vieát vaø caùc tieáng caàn löu yù hay vieát sai, ruùt kinh nghieäm baøi vieát laàn sau.
Tieát 3: Keå chuyeän
 DEÂ CON NGHE LÔØI MEÏ
I.Muïc tieâu : -Hoïc sinh nghe giaùo vieân keå chuyeän, döïa vaøo trí nhôù vaø tranh minh hoaï hoïc sinh keå ñöôïc töøng ñöôïc moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän theo tranh hoaëc theo gôïi yù döôùi tranh.
-Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän: Deâ con do bieát nghe lôøi meï neân ñaõ khoâng maéc möu Soùi. Soùi bò thaát baïi, tiu nghæu boû ñi. Caâu chuyeän khuyeân ta phaûi bieát nghe lôøi ngöôøi lôùn.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Tranh minh hoaï truyeän keå trong SGK.
-Maët naï Deâ meï, deâ con, Soùi.
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.KTBC : 
Goïi hoïc sinh keå laïi caâu chuyeän Soùi vaø Soùc. Hoïc sinh thöù 2 keå xong neâu yù nghóa caâu chuyeän.
Nhaän xeùt baøi cuõ.
2.Baøi môùi :
Qua tranh giôùi thieäu baøi vaø ghi töïa.
Œ	Moät con Soùi muoán aên thòt ñaøn Deâ con. Lieäu Deâ con coù thoaùt naïn khoâng? Hoâm nay, coâ seõ keå cho caùc em nghe caâu chuyeän “Deâ con nghe lôøi meï”ñeå caùc em hieåu roõ ñieàu ñoù.
	Keå chuyeän: Giaùo vieân keå 2, 3 laàn vôùi gioïng dieãn caûm. Khi keå keát keát hôïp duøng tranh minh hoaï ñeå hoïc sinh deã nhôù caâu chuyeän:
Keå laàn 1 ñeå hoïc sinh bieát caâu chuyeän.
Keå laàn 2 vaø 3 keát hôïp tranh minh hoaï giuùp hoïc sinh nhôù caâu chuyeän.
Löu yù: Giaùo vieân caàn theå hieän:
Thay ñoåi gioïng ñeå phaân bieät lôøi haùt cuûa Deâ meï, lôøi haùt cuûa Soùi giaû Deâ meï. Bieát döøng laïi hôi laâu sau chi tieát: baày deâ laéng nghe tieáng Soùi haùt, ñeå taïo söï hoài hoäp.
Ñoaïn môû ñaàu: gioïng Deâ meï aâu yeám daën con.
Tieáng haùt cuûa Deâ meï vöøa trong treûo, vöøa thaân maät.
Tieáng haùt cuûa Soùi khoâ khan, khoâng coù tình caûm, gioïng oàm oàm.
Ñoaïn cuoái keå gioïng vui veõ ñaàm aám.
Ž	Höôùng daãn hoïc sinh keå töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh: 
Tranh 1: Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh xem tranh trong SGK ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi döôùi tranh.
Tranh 1 veõ caûnh gì ?
Caâu hoûi döôùi tranh laø gì ?
Giaùo vieân yeâu caàu moãi toå cöû 1 ñaïi dieän thi keå ñoaïn 1. 
Tranh 2, 3 vaø 4: Thöïc hieän töông töï nhö tranh 1.
	Höôùng daãn hoïc sinh keå toaøn caâu chuyeän:
Toå chöùc cho caùc nhoùm, moãi nhoùm 4 em ñoùng caùc vai: Lôøi ngöôøi daãn chuyeän, lôøi Soùi, lôøi Deâ me., lôøi Deâ con). Thi keå toaøn caâu chuyeän. Cho caùc em hoaù trang thaønh caùc nhaân vaät ñeå theâm phaàn haáp daãn.
Keå laàn 1 giaùo vieân ñoùng vai ngöôøi daãn chuyeän, caùc laàn khaùc giao cho hoïc sinh thöïc hieän vôùi nhau.
	Giuùp hoïc sinh hieåu yù nghóa caâu chuyeän:
Caùc em bieát vì sao Soùi tiu nghæu, cuùp ñuoâi boû ñi khoâng?
Caâu truyeän khuyeân ta ñieàu gì?
3.Cuûng coá daën doø: 
Nhaän xeùt toång keát tieát hoïc, yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø keå laïi cho ngöôøi thaân nghe. Chuaån bò tieát sau, xem tröôùc caùc tranh minh hoaï phoûng ñoaùn dieãn bieán cuûa caâu chuyeän.
2 hoïc sinh xung phong keå laïi caâu chuyeän “Soùi vaø Soùc”.
Hoïc sinh khaùc theo doõi ñeå nhaän xeùt caùc baïn keå.
Hoïc sinh nhaéc töïa.
Hoïc sinh laéng nghe caâu chuyeän.
Hoïc sinh laéng nghe vaø theo doõi vaøo tranh ñeå naém noäi dung vaø nhôù caâu truyeän.
Hoïc sinh quan saùt tranh minh hoaï theo truyeän keå.
Deâ meï ra khoûi nhaø quay laïi nhaéc caùc con ñoùng cöûa thaät chaët, neáu coù ngöôøi laï goïi cöûa khoâng ñöôïc môû. 
Tröôùc khi ñi Deâ meï daën con theá naøo? Chuyeän gì ñaõ xaõy ra sau ñoù?
Hoïc sinh caû lôùp nhaän xeùt caùc baïn ñoùng vai vaø keå.
Laàn 1: Giaùo vieân ñoùng vai ngöôøi daãn chuyeän vaø caùc hoïc sinh ñeå keå laïi caâu chuyeän.
Caùc laàn khaùc hoïc sinh thöïc hieän (khoaûng 4 ->5 nhoùm thi ñua nhau. Tuyø theo thôøi gian maø giaùo vieân ñònh löôïng soá nhoùm keå).
Hoïc sinh khaùc theo doõi vaø nhaän xeùt caùc nhoùm keå vaø boå sung.
Vì Deâ con bieát nghe lôøi meï, khoâng maéc möu Soùi. Soùi bò thaát baïi ñaønh tiu nghæu boû ñi. Caâu truyeän khuyeân ta caàn bieát vaâng lôøi ngöôøi lôùn.
Hoïc sinh nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän.
Tuyeân döông caùc baïn keå toát.
Tiết 4: 	Tự nhiên và xã hội 
THÖÏC HAØNH QUAN SAÙT BAÀU TRÔØI
I.Muïc tieâu : Sau giôø hoïc hoïc sinh bieát :
 	-Nhaän bieát vaø moâ taû ôû möùc ñoä ñôn giaûn hieän töôïng cuûa thôøi tieát : naéng, möa .
	-Bieát caùch aên , maëc vaø giöõ gìn söùc khoaû trong nhöõng ngaøy trôøi naéng, trôøi möa.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-Giaáy bìa to, giaáy veõ, buùt chì, 
III.Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc :
Hoaït ñoäng GV
Hoaït ñoäng HS
1.OÅn ñònh :
2.KTBC: Hoûi teân baøi.
Neâu caùc daáu hieäu ñeå nhaän bieát trôøi naéng? 
Neâu caùc daáu hieäu ñeå nhaän bieát trôøi möa? 
Nhaän xeùt baøi cuõ.
3.Baøi môùi:
Giaùo vieân giôùi thieäu vaø ghi baûng töïa baøi.
	Hoâm nay, chuùng ta seõ quan saùt baàu trôøi ñeå nhaän bieát roõ hôn veà baàu trôøi meán yeâu cuûa chuùng ta.
Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt baàu trôøi.
Muïc ñích: Hoïc sinh quan saùt nhaän xeùt vaø söû duïng nhöõng töø ngöõ cuûa mình ñeå mieâu taû baàu trôøi vaø nh

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 31 ca ngay ktkn.doc