Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần học 1 - Trường TH Hai Bà Trưng

 I Mục tiêu:Giúp học sinh: `

 - Nắm được nội quy học tập trong lớp học.

 - Nhớ được vị trí chỗ ngồi và cách chào hỏi giáo viên khi ra vào lớp.

 - Biết được các ký hiệu, hiệu lệnh của giáo viên đã quy định trong giờ học.

 - Bầu ban cán sự lớp, giúp ban cán sự lớp làm quen với nhiệm vụ được giao.

 - Biết được các loại sách vở và đồ dùng cần có

 - Biết cách bọc, ghép dán và giữ gìn sách vở sạch đẹp.

II Đồ dùng dạy - học:

 HS: - Chuẩn bị toàn bộ đồ dùng, sách vở của mình

 GV: - Dự kiến trước ban cán sự lớp.

 

doc 20 trang Người đăng hong87 Ngày đăng 31/12/2018 Lượt xem 24Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn các môn học khối lớp 1 - Tuần học 1 - Trường TH Hai Bà Trưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- ẹoọng vieõn caực em thi ủua noựi
Hoaùt ủoọng 2: Quan saựt tranh
- GV neõu:
- Quan saựt hỡnh ụỷ trang 5 roài chổ vaứ noựi xem caực baùn trong tửứng hỡnh ủang laứm gỡ?
.Noựi vụi nhau xem cụ theồ cuỷa chuựng ta goàm coự maỏy phaàn?
- GV neõu:Ai coự theồ bieồu dieón laùi tửứng hoaùt ủoọng cuỷa ủaàu,mỡnh,tay vaứ chaõn nhử caực baùn trong hỡnh.
- GV hoỷi:Cụ theồ ta goàm coự maỏy phaàn?
*Keỏt luaọn:
Hoaùt ủoọng 3: Taọp theồ duùc
- GV hửụựng daón hoùc baứi haựt:
-Cuựi maừi moỷi lửng-Vieỏt maừi moỷi tay
-Theồ duùc theỏ naứy-Laứ heỏt meọt moỷi.
- GV vửứa laứm maóu vửứa haựt.
- Goẽi HS leõn thửùc hieọn ủeồ caỷ lụựp laứm theo
*Keỏt luaọn: Nhaộc HS muoỏn cụ theồ khoeỷ maùnh caàn taọp theồ duùc haứng ngaứy.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
-Neõu teõn caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa cụ theồ?
-Veà nhaứ haứng ngaứy caực con phaỷi thửụứng xuyeõn taọp theồ duùc.
* VSCN
-GV nờu một số cõu hỏi
? Để giư được bàn tay sạch sẻ chỳng ta pahir làm gỡ?
-Gv hướng dõn học sinh rủa tay
-Gv kế luận – chốt bài
- HS ủeồ leõn baứn
- HS laứm vieọc theo hửụựng daón cuỷa GV
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn baỷng vửứa chổ vửứa neõu teõn caực boọ phaọn beõn ngoaứi cuỷa cụ theồ.
- Tửứng caởp quan saựt vaứ thaỷo luaọn
- ẹaùi dieọn nhoựm leõn bieồu dieón laùi caực hoaùt ủoọng cuỷa caực baùn trong tranh
- HS theo doừi
- HS hoùc lụứi baứi haựt
- HS theo doừi
-1 HS leõn laứm maóu
- Caỷ lụựp taọp
- HS neõu
- Caỷ lụựp vửứa taọp theồ duùc vửứa haựt
- Hs theo dỏi
- Hs trả lời
- Hs làm theo hướng dẩn của giỏo viờn
- Hs lắng nghe. 
 Thứ 3 ngày 23 tháng 8 năm 2011
Tiết 1:Toán: TIẾT HỌC ĐẦU TIấN (T1)
I. Mục tiêu: Giúp HS
- Tạo không khí vui vẻ trong lớp , HS tự giới thiệu về mình . 
- Bước đầu làm quen với SGK, Đồ dùng học toán ,các HĐ học tập trong giờ học toán. 
II. Đồ dùng:
- SGK toán1, VBT toán 1, bộ đồ dùng học toán1,
III. Hoạt động dạy học:
1. Hướng dẫn HS sử dụng sách, VBT toán 1.
2. Hướng dẫn HS làm quen với một số hoạt động.
3. Các yêu cầu cần đạt được sau khi học toán 1.
- Đọc, đếm số, viết số, so sánh số.
- Làm tính cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.
- Nhận biết các hình (hình vuông, hình tròn, hình tam giác).
- Nhìn hình vẽ nêu bài toán, rồi nêu phép tính, viết lời giải.
- Biết đo độ dài, xem giời đúng trên đồng hồ.
4. Giới thiệu và cách sử dụng bộ đồ dùng học toán 1:
- Nêu tên gọi của đồ dùng, và cách sử dụng.
- Cách bảo quản đồ dùng.
	Tiết 2,3:Học vần: CÁC NẫT CƠ BẢN ( tiết 3+4)
I. Mục tiờu:
- HS nhận biết được các nét cơ bản.
- Rèn luyện các thao tác, kỹ thuật viết các nét cơ bản.
II. Nội dung:
 1. Giới thiệu tên các nét cơ bản (vật mẫu).
 - Nét ngang - 	 - Nét cong hở phải C
 - Nét sổ | 	 - Nét cong hở trái 
 - Nét xiên phải / 	 - Nét cong kín O
 - Nét xiên trái \ 	 - Nét khuyết trên 
 - Nét móc xuôi  	 - Nét khuyết dưới 
 - Nét móc ngược  	 - Nét thắt 
 - Nét móc hai đầu 
2. Hướng dẫn HS gọi tên các nét:
- HS thảo luận các nét cơ bản giống vật gì?, cái gì? chữ gì?
3. Hướng dẫn HS tô các nét cơ bản (vở tập viết).
Baứi 1: XEM TRANH THIEÁU NHI VUI CHễI
I. Mục tiêu:
- Hoùc sinh laứm quen vụựi tranh thieỏu nhi.
- Hoùc sinh quan saựt hỡnh aỷnh, maứu saộc, boỏ cuùc.
- Hoùc sinh hoùc hoỷi ủửụùc caựch veừ tranh vaứ veừ ủửụùc tranh.
II. Đồ dùng:
1. Giaựo vieõn:
- Sửu taàm tranh thieỏu nhi veừ caỷnh vui chụi.
- Tranh leó hoọi, tranh teỏt, tranh caộm traùi
2. Hoùc sinh:
- Sửu taàm caực loaùi tranh vui chụi cuỷa thieỏu nhi.
III. Hoạt động dạy học:
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
1. OÅn ủũnh lụựp.
- Cho hoùc sinh haựt.
2. Kieồm tra baứi cuừ. 
- Kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa hoùc sinh.
3. Baứi mụựi.
- Giụựi thieọu baứi: Giaựo vieõn ghi ủeà baứi. 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu tranh veà ủeà taứi vui chụi.
- Giaựo vieõn giụựi thieọu sụ lửụùc veà caực loaùi tranh.
- Ngửụứi veừ lửùa choùn hỡnh aỷnh ủaởc saộc gaõy cho mỡnh nhụự nhieàu nhaỏt, caỷnh vui chụi ụỷ saõn trửụứng(chaùy, nhaỷy, keựo co) caỷnh vui chụi ngaứy heứ, nhử ủua thuyeàn
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón hoùc sinh xem tranh.
*Muùc tieõu: Giuựp HS quan saựt vaứ tỡm hieồ ủửụùc caực hỡnh aỷnh trong tranh, thaỏy ủửụùc veừ ủeùp cuỷa tranh.
- Giaựo vieõn treo tranh maóu chuỷ ủeà vui chụi vaứ ủaởt caõu hoỷi gụùi yự.
H. Bửực tranh veừ nhửừng gỡ? 
H. Hỡnh aỷnh naứo laứ chớnh? Hỡnh aỷnh naứo laứ phuù?
H. Trong tranh coự nhửừng maứu saộc naứo?
H. Maứu naứo chieỏm phaàn lụựn trong tranh?
H. Em coự thớch bửực tranh naứy khoõng? Vỡ sao?
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh xem tranh khi hoùc sinh traỷ lụứi caõu hoỷi.
H. Tranh naứy veừ caỷnh ủang dieón ra ụỷ ủaõu? 
H. Caực hoaùt ủoọng trong tranh dieón ra nhử theỏ naứo? 
H. Em thớch ủieồm naứo nhaỏt treõn bửực tranh cuỷa baùn?
- Giaựo vieõn cho hoùc sinh xem tranh vaứ traỷ lụứi laàn lửụùt cho moói bửực tranh.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt sau moói laàn hoùc sinh traỷ lụứi.
Hoaùt ủoõng 3: Toựm taột keỏt luaọn.
- Giaựo vieõn nhaỏn maùnh: Caực bửực tranh treõn raỏt ủeùp, muoỏn bieỏt ủửụùc caực em phaỷi quan saựt thaọt kyừ, traỷ lụứi ủuựng caực caõu hoỷi, ủửa ra nhaọn xeựt caự nhaõn qua xem tranh.
- Giaựo vieõn ủaởt ra moọt soỏ caõu hoỷi ủeồ hoùc sinh nhụự laùi kieỏn thửực vửứa hoùc.
H. Em thớch bửực tranh naứo nhaỏt? Vỡ sao?
Hoaùt ủoọng 4: Nhaọn xeựt - ẹaựnh giaự.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc, khen moọt soỏ hoùc sinh tớch cửùc phaựt bieồu.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc chung.
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
-Hoùc sinh nhaộc laùi.
- Hoùc sinh quan saựt tranh.
- Hoùc sinh nghe giaỷng.
- Hoùc sinh xem tranh va traỷ lụứi caõu hoỷi.
- Veừ caỷnh caực baùn ủua thuyeàn.
- Hoùc sinh laứ chớnh, caõy coỏi laứ phuù.
- Maứu xanh, maứu ủoỷ, maứu tớm, maứu vaứng.
- Maứu xanh chieỏm phaàn lụựn trong tranh.
- Hoùc sinh quan saựt tranh.
- Caỷnh naứy dieón ra ụỷ saõn trửụứng.
- Hỡnh aỷnh chaùy nhaỷy noõ ủuứa.
- Caực baùn ủang hoaùt ủoọng theo nhoựm.
- Hoùc sinh laàn lửụùt nhaỏn maùnh caực ủieồm chớnh trong tranh.
- Hoùc sinh nghe.
- Hoùc sinh nghe giaựo vieõn heọ thoỏng laùi caỷ baứi.
- Hoùc sinh nhaộc laùi kieỏn thửực vửứa hoùc qua xem tranh.
- HS neõu caỷm nghú rieõng cuỷa mỡnh.
- Hoùc sinh nghe.
Thửự 4 ngaứy 24 thaựng 8 naờm 2011
 Tiết 2,3:Học vần: E (T5+6)
I. Mục tiêu:
 - Nhận biết được chữ và âm e
 - Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
 - HS khá, giỏiluyện nói 4-5 câu xoay quanh chủ đề học tập qua các bức tranh trong SGK.
II ẹoà duứng daùy - hoùc:
 - GV: -Tranh minh hoaù coự tieỏng : beự, meù, xe,ve, giaỏy oõ li, sụùi daõy
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi veà caực lụựp hoùc cuỷa chim, ve, eỏch
 - HS: -SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt
III Hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
A kieồm tra baứi cuừ: Kieồm tra ủoà duứng hoùc 
taọp cuỷa HS
B Baứi mụựi :
1 Giụựi thieọu baứi 
2 Daùy chửừ vaứ aõm e
* Nhaọn dieọn chửừ vaứ aõm e
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ e goàm moọt neựt thaột
Hoỷi: Chửừ e gioỏng hỡnh caựi gỡ?
- Phaựt aõm: e
*Luyeọn vieỏt
- Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+ Vieỏt maóu treõn baỷng lụựp (Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt)
+ Hửụựng daón vieỏt treõn khoõng baống ngoựn troỷ
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: sụùi daõy vaột cheựo
(Caự nhaõn- ủoàng thanh)
Theo doừi qui trỡnh
Vieỏt baỷng con
Tieỏt 2:
1 Luyeọn ủoùc
ẹoùc laùi baứi tieỏt 1
2 Luyeọn vieỏt: 
Hửụựng daón HS taọp toõ chửừ e vaứo vụỷ
*. Luyeọn noựi:
Hoỷi: - Quan saựt tranh em thaỏy nhửừng gỡ?
- Moói bửực tranh noựi veà loaứi vaọt naứo?
- Caực baùn nhoỷ trong bửực tranh ủang hoùc gỡ?
- Caực bửực tranh coự gỡ chung?
+ Keỏt luaọn : Hoùc laứ caàn thieỏt nhửng raỏt vui. Ai cuừng phaỷi ủi hoùc vaứ hoùc haứnh chaờm chổ.
3 Cuỷng co,ỏ daởn doứ: 
+ Nhận xét chung giờ học
+ Cả lớp đọc bài lại một lần.
 Chuaồn bũ baứi hoõm sau
Phaựt aõm e(Caự nhaõn- ủoàng thanh)
Toõ vụỷ taọp vieỏt
-HSTL
Caực baùn ủeàu ủi hoùc
 Tiết 1:Toỏn : NHIỀU HƠN, ÍT HƠN (T2)
I Mục tiêu:
 -Biết so sánh số lượng 2 nhóm đồ vật, biết sử dụng từ nhiều hơn, ít hơn để so sánh các nhóm đồ vật.
II Đồ dùng dạy - học:
 -Sửỷ duùng trang cuỷa Saựch GK vaứ moọt soỏ ủoà vaọt nhử : thửụực, buựt chỡ, hoọp phaỏn, khaờn baỷng.
III Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ :
+ Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ? 
2. Baứi mụựi: 
Giụựi thieọu vaứ ghi ủaàu baứi
a.Giụựi thieọu nhieàu hụn ớt hụn
- GV ủửa ra 1 soỏ coỏc vaứ 1 soỏ thỡa noựi 
Coự 1 soỏ coỏc vaứ 1 soỏ thỡa, muoỏn bieỏt soỏ coỏc nhieàu hụn hay soỏ thỡa nhieàu hụn em laứm caựch naứo ?
- Sau khi hoùc sinh neõu yự kieỏn, giaựo vieõn goùi hoùc sinh leõn ủaởt vaứo moói coỏc 1 caựi thỡa roài hoỷi caỷ lụựp :
Coứn coỏc naứo chửa coự thỡa ?
- GV neõu : Khi ủaởt vaứo moói caựi coỏc 1 caựi thỡa thỡ vaón coứn coỏc chửa coự thỡa. Ta noựi :
Soỏ coỏc nhieàu hụn soỏ thỡa
- Tửụng tửù nhử vaọy giaựo vieõn cho hoùc sinh laởp laùi “ soỏ thỡa ớt hụn soỏ coỏc “
- GV sửỷ duùng moọt soỏ buựt chỡ vaứ moọt soỏ thửụực yeõu caàu hoùc sinh leõn laứm theỏ naứo ủeồ so saựnh 2 nhoựm ủoà vaọt .
b. Laứm vieọc vụựi SGK
- Cho hoùc sinh mụỷ saựch Giaựo khoa quan saựt hỡnh. Giaựo vieõn giụựi thieọu caựch so saựnh soỏ lửụùng 2 nhoựm ủoỏi tửụùng nhử sau, chaỳng haùn :
Ta noỏi 1 caựi ly chổ vụựi 1 caựi thỡa, nhoựm naứo coự ủoỏi tửụùng thửứa ra thỡ nhoựm ủoự nhieàu hụn, nhoựm kia coự soỏ lửụùng ớt hụn.
- Cho hoùc sinh thửùc haứnh.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủuựng sai.
- Tuyeõn dửụng hoùc sinh duứng tửứ chớnh xaực.
c.Troứ chụi nhieàu hụn- ớt hụn
- Giaựo vieõn ủửa 2 nhoựm ủoỏi tửụùng coự soỏ lửụùng khaực nhau. Cho hoùc sinh thi ủua neõu nhanh xem nhoựm naứo coự soỏ lửụùng nhieàu hụn, nhoựm naứo coự soỏ lửụùng ớt hụn.
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh
3 Cuỷng coỏ daởn doứ :
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-HSTL
- Cho HS suy nghú neõu caựch so saựnh soỏ coỏc vụựi soỏ thỡa
- HS chổ vaứo caựi coỏc chửa coự thỡa
–HS laởp laùi soỏ coỏc nhieàu hụn soỏ thỡa
-HS laởp laùi soỏ thỡa ớt hụn soỏ coỏc
-HS leõn gheựp ủoõi cửự 1 caõy thửụực gheựp vụựi 1 buựt chỡ neỏu buựt chỡ thửứa ra thỡ neõu : soỏ thửụực ớt hụn soỏ buựt chỡ. Soỏ buựt chỡ nhieàu hụn soỏ thửụực
- Hoùc sinh mụỷ saựch thửùc haứnh
- Hoùc sinh neõu ủửụùc :
Vớ duù : -soỏ baùn gaựi nhieàu hụn soỏ baùn trai, soỏ baùn trai ớt hụn soỏ baùn gaựi.
- Soỏ baứn gheỏ hoùc sinh nhieàu hụn soỏ baứn gheỏ giaựo vieõn. Soỏ baứn gheỏ giaựo vieõn ớt hụn soỏ baứn gheỏ hoùc sinh.
Tiết 4:ẹaùo ủửực: EM LÀ HỌC SINH LỚP 1
I. Muùc tieõu:
- Bửụực ủaàu bieỏt treỷ em 6 tuoồi ủửụùc ủi hoùc
- Bieỏt teõn trửụứng teõn lụựp, teõn thaày, coõ giaựo, moọt soỏ baùn beứ trong lụựp
-Bửụực ủaàu bieỏt giụựi thieọu veà teõn mỡnh, nhửừng ủieàu mỡnh thớch trửụực lụựpứ
II. ẹoà duứng: 
- ẹoùc, tỡm hieồu ủieàu 7, 28 Coõng ửụực quoỏc teỏ veà quyeàn treỷ em
- Troứ chụi voứng troứn goùi teõn
- OÂn caực baứi haựt : “ủi hoùc” “ em yeõu trửụứng em “ “caỷ nhaứ thửụng nhau”
III.Cỏc kĩ năng sống cơ bản
- Kĩ năng tự giới thiệu bản thõn.
- Kĩ năng thể hiện sự tự tin trước đụng người.
- Kĩ năng lắng nghe tớch cực.
- Kĩ năng trỡnh bày suy nghĩ / ý tưởng về ngày đầu tiờn đi học, về trường, lớp, thầy giỏo / cụ giỏo bạn bố....
IV. Các hoạt động dạy - học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
A Kieồm tra baứi cuừ :
B Baứi mụựi :
1 Giụựi thieọu baứi 
2 Dạy bài mới:
*Hoaùt ủoọng 1 :Tc“Voứng troứn giụựi thieọu ”
- GV neõu caựch chụi : moọt em leõn trửụực lụựp tửù giụựi thieọu teõn mỡnh vaứ noựi muoỏn laứm quen vụựi caực baùn . Em ngoài keà seừ leõn tieỏp tuùc tửù giụựi thieọu mỡnh 
- GV hoỷi : Tc giuựp em ủieàu gỡ ?
- Em caỷm thaỏy nhử theỏ naứo khi ủửụùc giụựi thieọu teõn mỡnh vaứ nghe baùn tửù giụựi thieọu .
*Hoaùt ủoọng 2 : Thaỷo luaọn nhoựm
- Cho HS tửù giụựi thieọu trong nhoựm 2 ngửụứi 
- Hoỷi : Nhửừng ủieàu caực baùn thớch coự hoaứn toaứn gioỏng em khoõng ?
* GV keỏt luaọn : 
*Hoaùt ủoọng 3 : Thaỷo luaọn chung
Giaựo vieõn mụỷ vụỷ BTẹẹ, quan/saựt tranh BT3, Giaựo vieõn hoỷi :
+ Em ủaừ mong chụứ , chuaồn bũ cho ngaứy ủi hoùc ủaàu tieõn nhử theỏ naứo ?
+ Boỏ meù vaứ moùi ngửụứi trong gia ủỡnh ủaừ quan taõm em nhử theỏ naứo ?
+ Em coự thaỏy vui khi ủửụùc ủi hoùc ? Em coự yeõu trửụứng lụựp cuỷa em khoõng ?
+ Em seừ laứm gỡ ủeồ xửựng ủaựng laứ Hoùc sinh lụựp Moọt ?
-Goùi vaứi HS dửùa theo tranh keồ laùi chuyeọn .
*Giaựo vieõn Keỏt luaọn : 
4- Cuỷng coỏ , daởn doứ :
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh .
-Daởn hoùc sinh chuaồn bũ baứi tuaàn 2 .
* Vd : Toõi teõn laứ Quyứnh , toõi muoỏn laứm quen vụựi caực baùn .
- Baùn ngoài keà leõn trửụực lụựp : toõi teõn laứ Gia Baỷo . Toõi muoỏn laứm quen vụựi taỏt caỷ caực baùn .Laàn lửụùt ủeỏn heỏt .
- Giụựi thieọu mỡnh vụựi moùi ngửụứi vaứ ủửụùc quen bieỏt theõm nhieàu baùn .
- Sung sửụựng tửù haứo em laứ moọt ủửựa treỷ coự teõn hoù .
- Hoùc sinh hoaùt ủoọng nhoựm 2 baùn noựi veà nhửừng sụỷ thớch cuỷa mỡnh .
- Khoõng hoaứn toaứn gioỏng em .
- Hoài hoọp , chuaồn bũ ủd caàn thieỏt .
- Boỏ meù mua saộm ủaày ủuỷ caởp saựch , aựo quaàn  cho em ủi hoùc .
- Raỏt vui , yeõu quyự trửụứng lụựp .
- Chaờm ngoan, hoùc gioỷi
Hoùc sinh leõn trỡnh baứy trửụực lụựp .
Thửự 5 ngaứy 25 thaựng 8 naờm 2011
Tiết 1:Toán HèNH VUễNG-HèNH TRềN (T3)
I Mục tiêu.
 - Nhận biết được hình vuông , hình tròn, nói đúng tên hình.
 - Làm được bàI 1, 2, 3.
II Đồ dùng dạy - học:
 - GV: 1số hv, ht màu sắc, kích thước khác nhau, 1số vật thật có dạng HV, HT.
 - HS: Bộ đồ dùng học toán 
III Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
1.. Kiểm tra:
2.. Bài mới: Giới thiệu bài ...
a. Giới thiệu hình vuông , hình tròn.
- Lệnh HS mở đồ dùng toán 1. 
- Yêu cầu HS lấy tất cả hình vuông
- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm đôi
- Nêu tên các đồ vật có dạng hình vuông.
- Giới thiệu hình tròn (Tiến hành tương tự hình vuông).
b. Thực hành:
Bài 1: Hướng dẫn học sinh dùng bút màu tô hình vuông.
 Bài 2: Tiến hành tương tự bài 1
Bài 3 : Cho HS dùng bút chi màu khác nhau để tô màu ( Hình vuông và hình tròn được tô màu khác nhau )
3.Củng cố: Tìm các vật có dạng hình vuông, hình tròn.
Tìm các đồ vật có dạng hình vuông, hình tròn:
- Xem trước bài hình tam giác.
- Mở đồ dùng.
- Lấy hình vuông đặt trên bàn
- Thảo luận nhóm đôi nêu tên các vật có dạng hình vuông.
- Làm vở BT 
- Tô màu hình vuông
- Tô màu hình tròn 
- HS tô 
HS tìm các vật có dạng hình tròn
Tiết 2,3:Học vần: B (T7+8)
I. Muùc tieõu:
 - Nhận biết được chữ và âm b
 - Đọc được: be
 - Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
II. ẹoà duứng daùy - hoùc:
 - GV: - Tranh minh hoaù coự tieỏng : beự, beừ, boựng, baứ, giaỏy oõli, sụùi daõy
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : chim non, voi, gaỏu, em beự
 - HS: - SGK, vụỷ taọp vieỏt, vụỷ baứi taọp Tieỏng vieọt, baỷng con, phaỏn, khaờn lau
III. Hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
A Kieồm tra baứi cuừ :
- ẹoùc vaứ vieỏt :e (Trong tieỏng me,ve,xe)
- Nhaọn xeựt baứi cuừ
B Baứi mụựi :
1 Giụựi thieọu baứi: - GV giụựi thieọu qua tranh aỷnh tỡm hieồu.
2 Daùy chửừ vaứ aõm b
Hoaùt ủoọng 1: Daùy chửừ ghi aõm:
- Nhaọn dieọn chửừ: Chửừ b goàm 2 neựt :neựt khuyeỏt treõn vaứ neựt thaột
Hoỷi: So saựnh b vụựi e?
- Gheựp aõm vaứ phaựt aõm: b
- Gheựp aõm vaứ phaựt aõm: be
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn vieỏt
- GV vieỏt maóu treõn baỷng lụựp.
-Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
Tieỏt 2:
1 Luyeọn ủoùc
ẹoùc baứi tieỏt 1
GV sửừa loói phaựt aõm cho hoùc sinh
2 Luyeọn vieỏt
- MT:HS toõ ủuựng aõm b vaứ tieỏng be vaứo vụỷ
-GV hửụựng daồn HS toõ theo doứng
*Luyeọn noựi: “Vieọc hoùc taọp cuỷa tửứng caự nhaõn”
- HS noựi ủửụùc caực hoaùt ủoọng khaực cuỷa treỷ em
Hoỷi: - Ai hoùc baứi? Ai ủang taọp vieỏt chửừ e?-Baùn voi ủang laứm gỡ?Baùn aỏy coự bieỏt ủoùc chửừ khoõng?
- Ai ủang keỷ vụỷ? Hai baùn nhoỷ ủang laứm gỡ?
- Caực bửực tranh coự gỡ gioỏng vaứ khaực nhau?
3 Cuỷng coỏ vaứ daởn dò .
- ẹoùc SGK
- Nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: beự, beỷ, baứ, boựng
Gioỏng: neựt thaột cuỷa e vaứ neựt cuỷa b thaột
Khaực: chửừ b coự theõm neựt khuyeỏt treõn
Gheựp bỡa caứi.
ẹoùc (C nhaõn- ủ thanh)
Vieỏt : b, be
ẹoùc :b, be (CN- ủ. thanh)
Vieỏt vụỷ Taọp vieỏt
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
Gioỏng: Ai cuừng taọp trung vaứo vieọc hoùc taọp
Khaực: Caực loaứi khaực nhau coự nhửừng
coõng vieọc khaực nhau
Học hỏt: QUấ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP
 (Dõn Ca Nựng – Đặt Lời: Anh Hoàng)
I. Yờu cầu
- Biết hỏt theo giai điệu và lời ca. 
- Biết vỗ tay và gừ đệm theo bài hỏt.
*HĐNG: Giỏo dục học sinh biết yờu trường lớp.
 Hỏt được một số bài hỏt về chủ đề nhà trường.
II. Chuẩn bị của giỏo viờn:
- Hỏt chuẩn xỏc bài quờ hương tươi đẹp.
- Nhạc cụ đệm, gừ ( song loan, thanh phỏch), mỏy nghe, băng hỏt mẫu.
- Tranh minh hoạ, ( Nếu cú) về dõn tộc ớt người thuộc vựng nỳi phớa Bắc.
III. Cỏc hoạt động dạy – học chủ yếu.
1. ổn định tổ chức: Nhắc HS sửa tư thế ngồi ngay ngắn
2. Kiểm tra bài cũ: Khụng tiến hành vỡ là bài đầu tiờn
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: Dạy bài hỏt Quờ hương tươi đẹp.
- Giới thiệu bài hỏt, tỏc giả, nội dung bài hỏt.
+ Giới thiệu qua cho HS biết:
- Cho HS nghe băng hỏt mẫu.
- Hướng dẫn HS tập đọc lời ca từng cõu ngắn 
( bài chia làm 5 cõu).
-Tập hỏt từng cõu, mỗi cõu cho HS hỏt 2 – 3 lần để thuộc lời và giai điệu bài hỏt.
-Chỳ ý những tiếng cuối cấu hỏt ứng với trường độ từng nốt để nhắc HS ngõn đỳng phỏch
- Sau khi tập xong bài hỏt, cho HS hỏt lại nhiều lần để thuộc lời và giai điệu bài hỏt.
- Sửa cho HS ( nếu cỏc em hỏt chưa đỳng yờu cầu), nhận xột.
*Hoạt động 2: hỏt kết hợp với vận động phụ họa.
- Hướng dẫn HS hỏt và vỗ tay hoặc gỗ đệm theo phỏch.
Quờ hương em biết bao tươi đẹp
x x x x
- GV hướng dẫn HS hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch ( mỗi bờn gừ 2 phỏch)
*HĐNG: Nờu một số cõu hỏi về trường ,lớp.
* Hoạt động 3: Củng cố – dặn dũ: 
- Cho HS ụn lại bài hỏt kết hợp vỗ tay hoặc gừ đệm theo phỏch 1 lần trước khi kết thỳc tiết học.
- Hỏi HS nhắc lại tờn bài hỏt, dõn ca của dõn tộc nào?
- Nhận xột chung ( khen thưởng cỏc em thuộc lời, gừ phỏch và biết vận động phụ họa nhịp nhàng, đỳng yờu cầu; nhắc nhở cỏc em yờu cầu trung trong tiết học cần cố gắng hơn). Dặn HS về ụn bài hỏt vừa tập
-Ngồi ngay ngắn, chỳ ý nghe
Nghe GV hỏt mẫu.
- Tập đọc lời ca theo hướng dẫn của GV
- Tập hỏt từng cõu theo hướng dẫn của GV.
-Chỳ ý tư thế ngồi hỏt ngay ngắn. Hỏt ngõn đỳng phỏch theo hướng dẫn của GV.
-HS thực hiện hướng dẫn của GV
+ Hỏt đồng thanh.
+ Hỏt theo dóy, nhúm.
+ Hỏt cỏ nhõn
- Hỏt và vỗ tay hoặc gừ đệm theo phỏch, sử dụng cỏc nhạc cụ gừ: Song loan, thanh phỏch, trống nhỏ. Theo hướng dẫn của GV
- HS hỏt kết hợp gừ đệm theo phỏch
- HS trả lời.
-Hs hỏt 1 số bài hỏt về trường ,lớp.
- ễn lại bài hỏt theo hướng dẫn của GV
- Trả lời
+ Bài; Quờ hương tươi đẹp.
+ Dõn ca Nựng
- Chỳ ý nghe GV nhận xột, dặn dũ và ghi nhớ
Thửự 6 ngaứy 26 thaựng 8 naờm 2011
Tiết 1:Toán HèNH TAM GIÁC(T4)
I Mục tiêu:
 -Nhận biết được hình tam giác, nói đúng tên hình.
II Đồ dùng dạy - học:
 + Moọt soỏ hỡnh tam giaực maóu
 + Moọt soỏ ủoà vaọt thaọt : khaờn quaứng, cụứ thi ủua, baỷng tớn hieọu giao thoõng 
III Các hoạt động dạy - học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ :
+ Tieỏt trửụực em hoùc baứi gỡ ?
2. Baứi mụựi :
a. Giụựi thieọu baứi 
b. Giụựi thieọu hỡnh tam giaực
- Em naứo bieỏt ủửụùc ủaõy laứ hỡnh gỡ ?
- Haừy nhaọn xeựt caực hỡnh tam giaực naứy coự gioỏng nhau khoõng
- Giaựo vieõn khaộc saõu cho hoùc sinh hieồu : Duứ caực hỡnh ụỷ baỏt kyứ vũ trớ naứo, coự maứu saộc khaực nhau nhửng taỏt caỷ caực hỡnh naứy ủeàu goùi chung laứ hỡnh tam giaực.
c. Nhaọn daùng hỡnh tam giaực
-Giaựo vieõn ủửa 1 soỏ vaọt thaọt ủeồ hoùc sinh neõu ủửụùc vaọt naứo coự daùng hỡnh tam giaực
Cho hoùc sinh laỏy hỡnh tam giaực boọ ủoà duứng ra
-GVkieồm tra hoỷi vaứi em : ẹaõy laứ hỡnh gỡ ?
Cho hoùc sinh mụỷ saựch giaựo khoa
- Nhỡn hỡnh neõu teõn
- Cho hoùc sinh nhaọn xeựt caực hỡnh ụỷ dửụựi trang 9 ủửụùc laộp gheựp baống nhửừng hỡnh gỡ?
d. Hoùc sinh thửùc haứnh :
- Hửụựng daón hoùc sinh xeỏp thaứnh caực hỡnh
- Giaựo vieõn ủi xem xeựt giuựp ủụừ hoùc sinh yeỏu.
e.Troứ chụi Tỡm hỡnh nhanh
Moói ủoọi 1 em ủaùi dieọn leõn tham gia chụi .
- Giaựo vieõn ủeồ 1 soỏ hỡnh loọn xoọn. Khi giaựo vieõn hoõ tỡm cho coõ hỡnh 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng hoùc sinh
4. Cuỷng co,ỏ daởn doứ :
- Em vửứa hoùc baứi gỡ ? ễÛ lụựp ta coự ủoà duứng gỡ coự daùng hỡnh tam giaực ?
- Hoùc sinh traỷ lụứi : hỡnh tam giaực
- Khoõng gioỏng nhau : Caựi cao leõn, caựi thaỏp xuoỏng, caựi nghieõng qua
- Hoùc sinh ủửụùc chổ ủũnh ủoùc to teõn hỡnh : hỡnh tam giaực
- HS neõu : khaờn quaứng, cụứ thi ủua, bieồn baựo giao thoõng coự daùng hỡnh tam giaực .
- Hoùc sinh laỏy caực hỡnh tam giaực ủaởt leõn baứn.
ẹaõy laứ : hỡnh tam giaực
- Hoùc sinh quan saựt tranh neõu ủửụùc : Bieồn chổ ủửụứng hỡnh tam giaực, Thửụực eõ ke coự hỡnh tam giaực, cụứ thi ủua hỡnh tam giaực
- Hoùc sinh xeỏp hỡnh xong neõu teõn caực hỡnh: caựi nhaứ, caựi thuyeàn, chong choựng, nhaứ coự caõy, con caự 
- Hoùc sinh tham gia chụi traọt tửù.
Tiết 2,3:Học vần: DẤU ( / ) (T9+10)
I Muùc tieõu:
 - Nhận biết được dấu sắc và thanh sắc.
 - Đọc được tiếng: bé
 - Trả lời 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK.
II ẹoà duứng daùy - hoùc:
 - GV: -Tranh minh hoaù coự tieỏng : beự, caự, laự, choự,kheỏ
 - Tranh minh hoaù phaàn luyeọn noựi : moọt soỏ sinh hoaùt cuỷa beự ụỷ nhaứ trửụứng
Hoạt động của giáo viên
Hoạt đông của học sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ :
- Vieỏt vaứ ủocù: b, be 
2.Baứi mụựi :
a.Giụựi thieọu baứi- GV giụựi thieọu qua tranh aỷnh tỡm hieồu. 
b.Daùy daỏu thanh
* Nhaọn dieọn daỏu: Daỏu saộc laứ moọt neựt nghieõn phaỷi (/)
Hoỷi: Daỏu saộc gioỏng caựi gỡ ?
* Gheựp chửừ vaứ phaựt aõm:
-Hửụựng daón gheựp:-Hửụựng daón ủoùc:
c. Taọp vieỏt
 Hửụựng daón vieỏt baỷng con :
+ Vieỏt maóu treõn treõn baỷng lụựp(Hửụựng daón qui trỡnh ủaởt buựt)
+ HD vieỏt treõn khoõng baống ngoựn troỷ
Vieỏt baỷng con vaứ ủoùc 5-7 em
ẹoùc daỏu saộc trong caực tieỏng beự, laự, choự, kheỏ, caự(Caự nhaõn- ủoàng thanh)
Thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi: Thửụực ủaởt nghieõng
Tieỏng be theõm daỏu saộc ủửụùc tieỏng beự(Gheựp bỡa caứi)
beự(Caự nhaõn- ủo

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 1 tuan 1(6).doc