Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Bài: Trời nắng, trời mưa

Khi trời nắng, bầu trời trong xanh,

có mây trắng, Mặt Trời sáng chói,

nắng vàng chiếu xuống mọi cảnh vật,

đường phố khô ráo. . .

 

ppt 14 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 138Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tự nhiên và Xã hội lớp 1 - Bài: Trời nắng, trời mưa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giaùo vieân :NGUYỄN THỊ NGỌC NGACHUYÊN ĐỀPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHÂU THÀNHTRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRÌĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁPLớp dạy :MỘT 2* Baøi kieåm: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiNhaän bieát caây coái vaø con vaät. 1) Haõy keå teân moät soá loaïi rau maø em bieát ?2) Haõy keå teân moät soá con vaät coù ích maø em bieát ? 3) Haõy keå teân moät soá con vaät coù haïi maø em bieát?Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiCaâu hoûi thaûo luaänQuan saùt caùc hình trong saùch giaùo khoa trang 62 vaø cho bieát:Hình naøo cho bieát trôøi naéng? Hình naøo cho bieát trôøi möa ? Taïi sao baïn bieát ?12Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäi1Khi trôøi naéng, baàu trôøi trong xanh, coù maây traéng, Maët Trôøi saùng choùi, naéng vaøng chieáu xuoáng moïi caûnh vaät, ñöôøng phoá khoâ raùo. . .Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiKhi trôøi möa, coù nhieàu gioït möa rôi, baàu trôøi phuû ñaày maây xaùm neân khoâng thaáy oâng Maët Trôøi, nöôùc möa laøm öôùt ñöôøng phoá, coû caây vaø moïi vaät ôû ngoaøi trôøi 2Thư giãn12Caâu hoûi thaûo luaänQuan saùt caùc hình trong saùch giaùo khoa trang 63 vaø cho bieát:1) Taïi sao khi ñi döôùi trôøi naéng, baïn phaûi ñoäi muõ, noùn ?2) Ñeå khoâng bò öôùt, khi ñi döôùi trôøi möa, baïn phaûi nhôù laøm gì ? Ñi döôùi trôøi naéng phaûi ñoäi muõ, noùn ñeå khoâng bò beänh (Caûm, soå muõi, nhöùc ñaàu .) 1Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiKhi ñi döôùi trôøi möa phaûi maëc aùo möa, ñoäi noùn hoaëc che oâ (duø) ñeå khoâng bò öôùt. 2Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiTroø chơi: Ai nhanh, ai ñuùngTrời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäiDaáu hieäu cuûa trôøi möaKhi ñi döôùi trôøi naéngDaáu hieäu cuûa trôøi naéngKhi ñi döôùi trôøi möabaàu trôøi trong xanh, coù maây traéng, maët trôøi saùng choùi.coù nhieàu gioït möa rôi, baàu trôøi coù maây xaùm, khoâng thaáy maët trôøi.em phaûi ñoäi muõ, noùn.em phaûi maëc aùo möa, ñoäi noùn hoaëc che oâ( duø).Noái caùc yù ôû coät A vôùi caùc yù cuûa coät B sau cho phuø hôïp. A BChúc mừng đội thắngVeà nhaø xem laïi baøi. Chuaån bò tieát sau: Thöïc haønh quan saùt baàu trôøi. Dặn dò:Trời nắng, trời mưa Baøi môùi: Thöù baûy, ngaøy 18 thaùng 4 naêm 2009Moân: Töï nhieân vaø Xaõ hoäi Kính chuùc söùc khoeû Tiết học kết thúc

Tài liệu đính kèm:

  • pptTNVXH KHOI 1.ppt