Bài giảng Tiếng Việt khối 1- Bài 61: Ăm - Âm

Ăm - Âm

Nuôi tằm

hái nấm

Tăm tre

ppt 13 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 89Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt khối 1- Bài 61: Ăm - Âm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù héi thi gi¸o viªn d¹y giáiNhiÖt liÖt chµo mõng N¨m häc : 2008 - 2009Giáo viên: Nguyễn Thị Hanh.TiÕng ViÖt Líp 1Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o an d­¬ngTr­êng tiÓu häc quèc tuÊnThùc hiÖn:NguyÔn ThÞ Hanh Tháng 11 năm 2008TiÕng ViÖt¨mt»mThø n¨m ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008/122Thø n¨m ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008TiÕng ViÖt¨mt»mnu«i t»m ©mnÊmThø 5 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008TiÕng ViÖtBµi 61: ¨m - ©mnu«i t»mh¸i nÊmt¨m tre®á th¾mmÇm non®­êng hÇmt¨m tre¨m ©mt»mnÊm10Thø 5 ngµy 27 th¸ng 11 n¨m 2008TiÕng ViÖtBµi 61: ¨m - ©mC¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o Ch©n thµnh c¶m ¬n ! ®á th¾mmÇm non®­êng hÇm

Tài liệu đính kèm:

  • pptGA hanh DA XONG.ppt