Bài giảng Thủ công lớp 1 - Tiết 1: Xé, dán hình con gà con

. Quan sát, nhận xét

Hướng dẫn cách xé

) Xé hình thân gà

Xé hình đầu gà

Xé hình mỏ, chân và mắt gà

Dán hình

Xé hình đuôi gà

 

ppt 25 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 09/08/2018 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thủ công lớp 1 - Tiết 1: Xé, dán hình con gà con", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ng­êi so¹n gi¸o ¸n: Vò ThÞ Th¶oTr­êng TiÓu häc - Gia Phó - Gia ViÔn - Ninh B×nhThứ ba ngày 4 tháng 11 năm 2008Thủ công “ tiÕt 1”Xé, dán hình con gà con1. HS quan sát, nhận xét§è em biÕt con gµ g× ®©y nhØ? ? ?Em nµo cho c« biÕt ®Æc ®iÓm, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña con gµ con? ? ?(Con gµ con cã th©n, ®Çu h¬i trßn; cã c¸c bé phËn m¾t, má, c¸nh, ch©n, ®u«i; toµn th©n cã mµu vµng).Thø ba ngµy 4 th¸ng 11 n¨m 2008Thñ C«ng (tiÕt 1)Em nµo cho c« biÕt gµ con cã g× kh¸c so víi gµ lín (gµ trèng, gµ m¸i) vÒThứ ba ngày 04 tháng 11 năm 2008Thủ công (tiÕt 1)Xé, dán hình con gà con1. Quan sát, nhận xét2. Hướng dẫn thao t¸c mÉua) Xé hình thân gà 10 «8 «Thứ ba ngày 04 tháng 11 năm 2008Thủ côngXé, dán hình con gà con1. Quan sát, nhận xét2. Hướng dẫn cách xéb) Xé hình đầu gà Thứ tư ngày 05 tháng 11 năm 2008Thủ côngXé, dán hình con gà con1. Quan sát, nhận xét2. Hướng dẫn cách xéc) Xé hình đuôi gàThứ ba ngày 04 tháng 11 năm 2008Thủ côngXé, dán hình con gà con1. Quan sát, nhận xét2. Hướng dẫn cách xéd) Xé hình mỏ, chân và mắt gàE. D¸n h×nhThứ tư ngày 04 tháng 11 năm 2008Thủ côngXé, dán hình con gà con1. Quan sát, nhận xét2. Hướng dẫn cách xéa) Xé hình thân gà b) Xé hình đầu gà c) Xé hình đuôi gàd) Xé hình mỏ, chân và mắt gàe) Dán hình

Tài liệu đính kèm:

  • pptThu cong1.ppt