Bài giảng môn Tiếng Việt 1 - Bài: Làm quen với chữ cái: G - Y

LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI : g - y

Xe đạp

Xe ô tô

Xe tải

Máy bay

 

ppt 26 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 15/08/2018 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt 1 - Bài: Làm quen với chữ cái: G - Y", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o ®Õn dù giê, th¨m líp ! Lµm quen víi ch÷ c¸I : g - y * * Líp 5-6 tuæi * * Chñ ®iÓm ph­¬ng tiÖn vµ luËt lÖ giao th«ngGi¸o viªn NguyÔn ThÞ ThuûXe ®¹pXe «t«Xe t¶iXe buýtThuyÒn buåmTµu thuûTµu ho¶M¸y bayXe tay gaxtaygaeetaagygggGyygyTrß ch¬iTrß ch¬i: Thi ai nhanhgyTrß ch¬i: t×m ch÷ qua tranhM¸ ba yya tµugThu Òn buåmyC¶m ¬n quý thµy c« ®· vÒ dù giê, th¨m líp!

Tài liệu đính kèm:

  • pptLam quen voi chu cai G,Y.ppt