Bài giảng các môn học khối lớp 1 - Tuần 17 năm học 2010

I. MỤC TIÊU:

- Đánh giá hoạt động của lớp trong tuần 16.

- Phổ biến kế hoạch 17.

- HS tham gia vui chơi nhiệt tình, tích cực.

- GDHS thực hiện tốt kế hoạch tuần và ngoan ngoãn, Lễ phép nghe lời thầy cô, bố mẹ. Biết ơn các chú bộ đội

II.ĐỒ DÙNG:

- Trò chơi, bài hát có liên quan.

- Các nội dung cần thiết trong quá trình sinh hoạt.

III.NỘI DUNG SINH HOẠT:

 

doc 29 trang Người đăng hoaian89 Ngày đăng 25/08/2018 Lượt xem 171Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng các môn học khối lớp 1 - Tuần 17 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Êu t¹o vÇn ăc
- NhËn xÐt
* Tiếng mắc:
-H:Muèn cã tiÕng mắc thªm ©m g×?
- NhËn xÐt
- Chỉ tiếng mắc cho hs tìm vần mới.
 H: C¸c em võa học tiÕng g×?
- H: TiÕng mắc cã vần g× míi ®äc?
- YC HS Thực hành ghép trong bộ học vần thực hành.
- Chỉ dẫn hs ghép tiếng mắc
* Từ mắc áo:
- Giíi thiÖu tranh .
- H: Tranh vÏ g×?
- Cho hs tìm tiếng, vần mới trong từ.
3. 3: Trò chơi nhận diện:2’
Lớp chia thành 2 nhóm, nhặt ra trong hộp các tiếng chứa vần, nhóm nào nhặt đúng và nhiều nhóm đó thắng.
3.4: Tập viết vần mới và tiếng khóa:
Ăc, mắc: 10’ 
* Vần ăc.
- ViÕt mÉu nªu qui tr×nh viÕt.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa ă và c.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
* Tiếng mắc:
- Viết mẫu, HD hs viết.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa m và vần ăc, vị trí dấu sắc.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
3.5: Trò chơi viết đúng:2’
Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm viết đúng vần mà mình nhặt được trong hộp, đọc lại tiếng vừa tìm. Nhóm nào viết đúng, đẹp và nhiều hơn nhóm đó thắng.
4. CỦNG CỐ:1’
- H : Các em vừa học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
 Tiết 2
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:2’ 
- H: vừa rồi học vần gì?
3.BÀI MỚI:30’
3.1: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần mới:
* D¹y vần: âc( tương tự vần ăc)
-H: So sánh vần ăc và âc.
* Tiếng gấc ( tương tự tiếng mắc)
* Từ quả gấc: ( tương tự từ mắc áo)
3.2: Trò chơi nhận diện: ( tương tự tiết 1)
3.3: Tập viết vần mới và tiếng khóa :âc, gấc.( Tương tự tiết 1)
3.4: Trò chơi viết đúng: ( Tương tự tiết 1)
4.CỦNG CỐ :2’
- H: Vừa rồi học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
 Tiết 3
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:1’
- H: Vừa rồi học mấy vần , đó là vần nào?
3. BÀI MỚI:31’
3.1: Luyện đọc:
* Luyện đọc vần và tiếng khóa:
HS đọc lại vần mới và tiếng chứa vần mới.
* Luyện đọc từ ngữ ứng dụng:
- Treo (viết) từ ngữ ứng dụng lên bảng: 
- Đọc chậm các từ ngữ 2 lần.
- giải nghĩa từ 
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm.
*Luyện đọc câu:
- Giới thiệu tranh 
- H: Tranh vẽ gì?
- Chốt lại ghi câu ứng dụng lên bảng.
- Đọc chậm 2 lần, gặp từ lạ hoặc khó hiểu cần giải nghĩa cho hs.
3.2: Viết vần và từ ngữ chứa vần mới: 
- Hướng dẫn viết bài viết ở VTV: 
- Chấm điểm nhận xét, tuyên dương hs viết đúng.
3.3:Luyện nói
- Giới thiệu tranh.
- H: Tranh vẽ gì?
- H: Chủ đề tập nói hôm nay là gì?
- Đọc tên chủ đề.
3.4: Kịch câm:2 nhóm hs, nhóm A đọc khẩu lệnh ( có tiếng liên quan đến vần vừa học). Nhóm B không nói chỉ thực hành khẩu lệnh theo yêu cầu, làm chậm hoặc sai bị trừ điểm.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : 2’
- H Vừa rồi học mấy vần?
- yêu cầu hs tự làm bài tập.
- Nhận xét chung tiết học.
Dặn dò: Về nhà đọc bài.
- Hát tập thể 1- 2 bài
- 2 HS đäc bµi ứng dụng.
- ViÕt b¶ng con, b¶ng líp
- Tìm theo yêu cầu.
- Lớp đọc.
- Cã 2 ©m ghÐp l¹i: ă ®øng trưíc, c đứng sau.
- Âm m đứng trước, dấu sắc đặt trên âm ă.
- Tìm. Đäc ®¸nh vÇn tiÕng. 
- mắc
- ăc
- Nªu cÊu t¹o tiÕng.
- Đäc c¸ nh©n, đồng thanh.
- HS thực hành ghép.
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi
- Đäc c¸ nh©n, tổ, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
- Viết bảng con
-Giúp đỡ em yếu viết vần, tiếng
- Nhận xét bạn viết
- Viết bảng con.
- 2 hs lên bảng lớp viết.
- HS tham gia chơi.
- ăc, mắc.
- Vần:ăc
- So s¸nh gièng vµ kh¸c nhau:
Gièng nhau: ©m c ®øng sau
Kh¸c nhau: ă,â ®øng trưíc
- Vần âc, gấc
- 2 vần ăc, âc.
- HS đọc cá nhân, tổ, lớp.
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.
- QS tranh trả lời câu hỏi
- đọc cá nhân, nhóm, lớp..
- Em yếu đọc nhiều: vần, tiếng
- Viết bài
- Giúp đỡ học sinh yếu
- ruộng bậc thang.
- QS tranh trả lời câu hỏi
- 
- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
-2 vần ôm, ơm.
- Đọc lại toàn bài.
----------------------------------------
Ngày soạn: 06/12/2010
Ngày dạy: Thứ tư ngày 15tháng 12 năm 2010
ThÓ dôc: ThÓ dôc rÌn luyÖn t­ thÕ c¬ b¶n, trß ch¬i vËn ®éng
 I. MỤC TIÊU:
 - Biết những KT, KN cơ bản đã học trong học kì và thực hiện được cơ bản 
 đúng những kĩ năng đó.
 - Biết cách chơi và tham gia chơi được.
 II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN:
 - Trªn s©n tr­êng
 III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP:
Hoạt động giáo viên
ĐL
Hoạt động học sinh
1/PHẦN MỞ ĐẦU:
- GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung YC bµi häc 
- §øng t¹i chç vç tay h¸t.
- GiËm ch©n t¹i chç ch¹y nhÑ nhµng 40 - 50 m
- Ch¹y nhÑ nhµng theo 1 hµng däc trªn ®Þa h×nh tù nhiªn ë s©n tr­êng
- §i th­êng theo vßng trßn hÝt thë s©u
- HS ch¬i “ DiÖt c¸c con vËt cã h¹i”
- HS tËp 1-2 lÇn.
- Líp tr­ëng ®iÒu khiÓn cho c¶ líp tËp.
2/ PHẦN CƠ BẢN:
- ¤n ®øng ®­a mét ch©n ra sau, hai tay gi¬ cao th¼ng h­íng.
-¤n phèi hîp :
- HS tËp gi¸o viªn theo dâi s÷a sai.
+ NhÞp 1:§­a ch©n tr¸i sang ngang , hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 2: VÒ t­ thÕ ®øng hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 3: §øng ®­a ch©n ph¶i sang
ngang, hai tay chèng h«ng.
+ NhÞp 4: VÒ TTCB
- ¤n phèi hîp: tËp tõ 1 ®Õn 2 lÇn.
+ NhÞp 1: §øng ®­a ch©n tr¸i ra sau hai tay gi¬ cao th¼ng h­íng.
+ NhÞp 2: VÒ t­ thÕ ®øng chuÈn bÞ.
+NhÞp 3: §øng ®­a ch©n ph¶i ra sau hai tay gi¬ cao th¼ng h­íng.
+ NhÞp 4: VÒ TTCB.
- Trß ch¬i: “ Ch¹y tiÕp søc”
- GV Nªu l¹i tªn trß ch¬i tËp hîp theo ®éi h×nh ch¬i, gi¶i thÝch c¸ch ch¬i.
- HS ch¬i tõ 1 - 2 lÇn. Ph©n chia th¾ng thua. §éi thua ph¶i ch¹y 1 vßng XQ ®éi th¾ng
3/PHẦN KẾT THÚC.
- HS §i th­êng theo nhÞp vµ h¸t. 
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.Tuyªn d­¬ng nh÷ng em häc tèt 
- DÆn dß: VÒ nhµ tËp l¹i ®éng t¸c võa häc.
5 
20
5
 x x x x x x x 
 GV
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
 x x x x x x x 
 x x x x x x x 
 GV
 x x x x x x x 
x
x x
GV
x x
x x
x x
x
žžžžžžžžžžžžžžžžžžØ&מžžžžžžžžžžž
TIẾNG VIỆT: 	Bài 78: uc - ưc
I.MỤC TIÊU:
 - §äc ®ưîc: uc, ưc, cần trục, lực sĩ; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được:uc, ưc, cần trục, lực sĩ. 
 - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chñ ®Ò: Ai thức dậy sớm nhất.
 *HS yếu đọc đánh vần
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Bộ chữ học vần thực hành.
- Vật liệu cho các trò chơi củng cố.
 - Tranh minh ho¹.
 - §å dïng häc tËp.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ ỔN ĐỊNH:1’
2/ BÀI CŨ:5’
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
3/ BÀI MỚI:
3.1: giới thiệu bài:1’
3.2: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần mới:15’
* D¹y vần: uc
- Treo tranh, cho hs trả lời câu hỏi.
- YC hs tìm chữ đã học trong vần 
- GV đọc mẫu:
- H: Nªu cÊu t¹o vÇn uc
- NhËn xÐt
* Tiếng trục:
-H:Muèn cã tiÕng trục thªm ©m g×?
- NhËn xÐt
- Chỉ tiếng mít cho hs tìm vần mới.
 H: C¸c em võa học tiÕng g×?
- H: TiÕng trục cã vần g× míi ®äc?
- YC HS Thực hành ghép trong bộ học vần thực hành.
- Chỉ dẫn hs ghép tiếng trục
* Từ cần trục:
- Giíi thiÖu tranh .
- H: Tranh vÏ g×?
- Cho hs tìm tiếng, vần mới trong từ.
3. 3: Trò chơi nhận diện:2’
Lớp chia thành 2 nhóm, nhặt ra trong hộp các tiếng chứa vần, nhóm nào nhặt đúng và nhiều nhóm đó thắng.
3.4: Tập viết vần mới và tiếng khóa:
Uc, trục: 10’ 
* Vần uc.
- ViÕt mÉu nªu qui tr×nh viÕt.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa u và c.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
* Tiếng trục:
- Viết mẫu, HD hs viết.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa tr và vần uc.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
3.5: Trò chơi viết đúng:2’
Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm viết đúng vần mà mình nhặt được trong hộp, đọc lại tiếng vừa tìm. Nhóm nào viết đúng, đẹp và nhiều hơn nhóm đó thắng.
4. CỦNG CỐ:1’
- H : Các em vừa học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
 Tiết 2
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:2’ 
- H: vừa rồi học vần gì?
3.BÀI MỚI:30’
3.1: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần:
* D¹y vần: ực( tương tự vần uc)
-H: So sánh vần uc và ưc.
* Tiếng lực ( tương tự tiếng trục)
* Từ lực sĩ: ( tương tự từ cần trục)
3.2:Trò chơi nhận diện(tương tự tiết 1)
3.3: Tập viết vần mới và tiếng khóa:ưc, lực.( Tương tự tiết 1)
3.4: Trò chơi viết đúng: ( Tương tự tiết 1)
4.CỦNG CỐ :2’
- H: Vừa rồi học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
 Tiết 3
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:1’
- H: Vừa rồi học mấy vần, đó là vần nào?
3. BÀI MỚI:31’
3.1: Luyện đọc:
* Luyện đọc vần và tiếng khóa:
HS đọc lại vần mới và tiếng chứa vần mới.
* Luyện đọc từ ngữ ứng dụng:
- Treo (viết) từ ngữ ứng dụng lên bảng: 
- Đọc chậm các từ ngữ 2 lần.
- giải nghĩa từ 
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm.
*Luyện đọc câu:
- Giới thiệu tranh 
- H: Tranh vẽ gì?
- Chốt lại ghi câu ứng dụng lên bảng.
- Đọc chậm 2 lần, gặp từ lạ hoặc khó hiểu cần giải nghĩa cho hs.
3.2: Viết vần và từ ngữ chứa vần mới: 
- Hướng dẫn viết bài viết ở VTV: 
- Chấm điểm nhận xét, tuyên dương hs viết đúng.
3.3:Luyện nói
- Giới thiệu tranh.
- H: Tranh vẽ gì?
- H: Chủ đề tập nói hôm nay là gì?
- Đọc tên chủ đề.
3.4: Kịch câm:2 nhóm hs, nhóm A đọc khẩu lệnh ( có tiếng liên quan đến vần vừa học). Nhóm B không nói chỉ thực hành khẩu lệnh theo yêu cầu, làm chậm hoặc sai bị trừ điểm.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : 2’
- H Vừa rồi học mấy vần?
- yêu cầu hs tự làm bài tập.
Dặn dò: Về nhà đọc bài.
- Hát tập thể 1- 2 bài
- 2 HS đäc bµi ứng dụng.
- ViÕt b¶ng con, b¶ng líp
- Tìm theo yêu cầu.
- Lớp đọc.
- Cã 2 ©m ghÐp l¹i: u ®øng trưíc, c đứng sau.
- Âm tr đứng trước, dấu nặng đặt dưới âm u.
- Tìm. Đäc ®¸nh vÇn tiÕng. 
- trục
- uc
- Nªu cÊu t¹o tiÕng.
- Đäc c¸ nh©n, đồng thanh.
- HS thực hành ghép.
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi
- Đäc c¸ nh©n, tổ, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
- Viết bảng con
-Giúp đỡ em yếu viết vần, tiếng
- Nhận xét bạn viết
- Viết bảng con.
- 2 hs lên bảng lớp viết.
- HS tham gia chơi.
-uc, trục.
- Vần:uc
- So s¸nh gièng vµ kh¸c nhau:
Gièng nhau: ©m c ®øng sau
Kh¸c nhau: u, ư ®øng trưíc
- Vần ưc, lực
- 2 vần ưc, lực
- HS đọc cá nhân, tổ, lớp.
- QS tranh trả lời câu hỏi
- đọc cá nhân, nhóm, lớp..
- Em yếu đọc nhiều: vần, tiếng
- Viết bài
- Giúp đỡ học sinh yếu
-Ai thức dậy sớm.
- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
-2 vần uc, ưc.
- Đọc lại toàn bài.
--------------------------------------------------
Tnxh:	 gi÷ g×n líp häc s¹ch sÏ
 I. MỤC TIÊU: 
 - NhËn biÕt ®­îc thÕ nµo lµ líp häc s¹ch, đẹp.
 - Biết giữ gìn lớp học sạch đẹp.
 - GD Kĩ năng sống: ra quyết định nên và không nên làm gì để giữ lớp học sạch đẹp
 - GD MT: Biết các công việc phải làm để giữ gìn môi trường lớp học sạch sẽ.
 Có ý thức giữ gìn lớp học sạch sẽ, không vứt rác, vẽ bậy bừa bãi
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Chæi, khÈu trang, kh¨n lau.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ ỔN ĐỊNH:1’
2/ KT BC:5’
 - H: Em h·y kÓ c¸c ho¹t ®éng ë líp?
3/ BÀI MỚI: 25’
* Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t tranh
- GVHD: quan s¸t tranh 36 SGK
- H: Trong tranh thø nhÊt c¸c b¹n lµm g×? sö dông dông cô g×?
- H: Líp em cã gãc trang trÝ nh­ trong s¸ch kh«ng?
- H: Bµn ghÕ em cã sÕp ngay ng¾n kh«ng?
- H: Em cã viÕt bÈn lªn t­êng kh«ng?
- H: Em cã vøc r¸t hay kh¹c nhæ ra líp kh«ng?
* GD kĩ năng sống:
- H:Em nªn, không nên lµm g× ®Ó gi÷ cho líp s¹ch?
* GD môi trường:
- Chúng ta phải làm gì để lớp học sạch sẽ?
KÕt luËn: ĐÓ líp s¹ch sÏ mçi em ph¶i lu«n cã ý thøc gi÷ líp s¹ch sÏ.
* Ho¹t ®éng 2: 
 Th¶o luËn vµ thùc hµnh theo nhãm.
- C¸ch tiÕn hµnh:
- Chia nhãm theo tæ ph¸t cho mçi tæ1,2 dông cô.
- H: Nh÷ng dông cô nµy ®­îc dïng vµo viÖc g×? c¸ch sö dông tõng lo¹i nh­ thÕ nµo?
- KÕt luËn: 
Ph¶i biÕt sö dông dông cô hîp lÝ cã nh­ vËy míi ®¶m b¶o an toµn vµ vÖ sinh c¬ thÓ.
4/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ:1’ 
- GV Nhận xét, tuyªn d­¬ng nh¾c nhë
- Hát tập thể 1 - 2 bài
- HS tự kể
- HS: Đang dän dÑp vÖ sinh líp häc, ®ang dïng chæi quÐt nhµ. 
- Dïng kh¨n lau b¶ng, lau bµn.
- HS: th¶o luËn c©u hái
- HS trả lời.
- Không vứt rác, quét dọn lớp sạch sẽ, không vẽ bậy, ...
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr¶ lêi.
- HS: Gi÷ g×n líp häc s¹nh sÏ.
Ngày soạn: 07/12/2010
Ngày dạy: Thứ năm ngày 16 tháng 12 năm 2010
TOÁN:	LuyÖn tËp chung 
 I.MỤC TIÊU: 
 - Biết cấu tạo các số trong phạm vi 10; thực hiện được cộng , trừ, so sánh các số trong phạm vi 10 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ.
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-Saùch Toaùn.
-Hoäp ñoà duøng toaùn.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ ỔN ĐỊNH: 1’
2/ KTBC: 5’
3/ BÀI MỚI:27’
- Giới thiệu bài - ghi đề lên bảng
-Thi ñua theo toå, caàm caùc tôø bìa leân daùn thaät nhanh caùc soá 1, 9, 6, 4, 5, 7 
a/Theo thöù töï töø beù ñeán lôùn
b/Theo thöù töï töø lôùn ñeán beù.
- GV nhaän xeùt
+Baøi 1: Tính
-Baøi yeâu caàu gì?
+Baøi 2: Soá
-Baøi yeâu caàu gì?
+Baøi 3: Khoanh vaøo soá lôùn nhaát
-Baøi yeâu caàu gì?
-GV choát laïi.
+Baøi 4: Vieát pheùp tính thích hôïp.
-Baøi yeâu caàu gì?
+Baøi 5: Veõ hình thích hôïp vaøo oâ troáng:
-Baøi yeâu caàu gì?
-GV choát laïi
+ GV Thu bài chấm nhận xét
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ:1’
GV nhaän xeùt cuoái tieát
-Veà nhaø nhôù oân baøi
- Hát tập thể 1 - 2 bài
- HS nhắc lại đề
- Chôi theo kieåu tieáp söùc.
-Tính doïc vaø tính ngang.
- HS Làm vào vở
-Nhaåm keát quaû roái ñieàn soá
-HS laøm vaøo vôû
-HSTL - Làm vào bảng con
- Lôùp nhaän xeùt
- Töø toùm taét, neâu baøi toaùn, laäp pheùp tính.
- 1 em lên làm lớp bảng con .
-HS ñoïc vaø veõ hình thích hôïp.
- lôùp nhaän xeùt
-------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT: 	Bài 79: ôc- uôc
I.MỤC TIÊU:
 - §äc ®ưîc:ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc. 
 - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chñ ®Ò: Tiêm chủng, uống thuốc.
 *HS yếu đọc đánh vần
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Bộ chữ học vần thực hành.
- Vật liệu cho các trò chơi củng cố.
 - Tranh minh ho¹.
 - §å dïng häc tËp.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ ỔN ĐỊNH:1’
2/ BÀI CŨ:5’
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
3/ BÀI MỚI:
3.1: giới thiệu bài:1’
3.2: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần mới:15’
* D¹y vần: ôc
- Treo tranh, cho hs trả lời câu hỏi.
- YC hs tìm chữ đã học trong vần 
- GV đọc mẫu:
- H: Nªu cÊu t¹o vÇn ôc
- NhËn xÐt
* Tiếng mộc:
-H:Muèn cã tiÕng mộc thªm ©m g×?
- NhËn xÐt
- Chỉ tiếng mộc cho hs tìm vần mới.
 H: C¸c em võa học tiÕng g×?
- H: TiÕng mộc cã vần g× míi ®äc?
- YC HS Thực hành ghép trong bộ học vần thực hành.
- Chỉ dẫn hs ghép tiếng chuột
* Từ thợ mộc:
- Giíi thiÖu tranh .
- H: Tranh vÏ g×?
- Cho hs tìm tiếng, vần mới trong từ.
3. 3: Trò chơi nhận diện:2’
Lớp chia thành 2 nhóm, nhặt ra trong hộp các tiếng chứa vần, nhóm nào nhặt đúng và nhiều nhóm đó thắng.
3.4: Tập viết vần mới và tiếng khóa:
Ôc, mộc: 10’ 
* Vần ôc.
- ViÕt mÉu nªu qui tr×nh viÕt.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa ô và c.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
* Tiếng mộc:
- Viết mẫu, HD hs viết.
- Lưu ý hs chỗ nối giữa m và vần ôc.
- Nhận xét - sửa sai,tuyên dương hs.
3.5: Trò chơi viết đúng:2’
Chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm viết đúng vần mà mình nhặt được trong hộp, đọc lại tiếng vừa tìm. Nhóm nào viết đúng, đẹp và nhiều hơn nhóm đó thắng.
4. CỦNG CỐ:1’
- H : Các em vừa học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
 Tiết 2
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:2’ 
- H: vừa rồi học vần gì?
3.BÀI MỚI:30’
3.1: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần mới:
* D¹y vần: uôc( tương tự vần ôc)
-H: So sánh vần ôc và uôc.
* Tiếng đuốc ( tương tự tiếng mộc)
* Từ ngọn đuốc: ( tương tự từ thợ mộc)
3.2: Trò chơi nhận diện: ( tương tự tiết 1)
3.3: Tập viết vần mới và tiếng khóa:uôc, đuốc.( Tương tự tiết 1)
3.4: Trò chơi viết đúng: ( Tương tự tiết 1)
4.CỦNG CỐ :2’
- H: Vừa rồi học vần, tiếng gì?
- Nhận xét tiết học
Tiết 3
1. ỔN ĐỊNH:1’
2. BÀI CŨ:1’
- H: Vừa rồi học mấy vần , đó là vần nào?
3. BÀI MỚI:31’
3.1: Luyện đọc:
* Luyện đọc vần và tiếng khóa:
HS đọc lại vần mới và tiếng chứa vần mới.
* Luyện đọc từ ngữ ứng dụng:
- Treo (viết) từ ngữ ứng dụng lên bảng: 
- Đọc chậm các từ ngữ 2 lần.
- giải nghĩa từ 
- GV chỉnh sửa lỗi phát âm.
*Luyện đọc câu:
- Giới thiệu tranh 
- H: Tranh vẽ gì?
- Chốt lại ghi câu ứng dụng lên bảng.
- Đọc chậm 2 lần, gặp từ lạ hoặc khó hiểu cần giải nghĩa cho hs.
3.2: Viết vần và từ ngữ chứa vần mới: 
- Hướng dẫn viết bài viết ở VTV: 
- Chấm điểm nhận xét, tuyên dương hs viết đúng.
3.3:Luyện nói
- Giới thiệu tranh.
- H: Tranh vẽ gì?
- H: Chủ đề tập nói hôm nay là gì?
- Đọc tên chủ đề.
3.4: Kịch câm:2 nhóm hs, nhóm A đọc khẩu lệnh ( có tiếng liên quan đến vần vừa học). Nhóm B không nói chỉ thực hành khẩu lệnh theo yêu cầu, làm chậm hoặc sai bị trừ điểm.
4. CỦNG CỐ, DẶN DÒ : 2’
- H Vừa rồi học mấy vần?
- yêu cầu hs tự làm bài tập.
- Nhận xét chung tiết học.
Dặn dò: Về nhà đọc bài.
- Hát tập thể 1- 2 bài
- 2 HS đäc bµi ứng dụng.
- ViÕt b¶ng con, b¶ng líp
- Tìm theo yêu cầu.
- Lớp đọc.
- Cã 2 ©m ghÐp l¹i: ô ®øng trưíc, c đứng sau.
- Âm m đứng trước, dấu nặng đặt dưới âm ô.
- Tìm. Đäc ®¸nh vÇn tiÕng. 
- mộc
- ôc
- Nªu cÊu t¹o tiÕng.
- Đäc c¸ nh©n, đồng thanh.
- HS thực hành ghép.
- Quan sát tranh trả lời câu hỏi
- Đäc c¸ nh©n, tổ, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
- Viết bảng con
-Giúp đỡ em yếu viết vần, tiếng
- Nhận xét bạn viết
- Viết bảng con.
- 2 hs lên bảng lớp viết.
- HS tham gia chơi.
-ôc, mộc.
- Vần:ôc
- So s¸nh gièng vµ kh¸c nhau:
Gièng nhau: ©m c ®øng sau
Kh¸c nhau: ô,uô ®øng trưíc
- Vần uôc, đuốc
- 2 vần ôc, uôc.
- HS đọc cá nhân, tổ, lớp.
-HS đọc cá nhân, nhóm, lớp.
- QS tranh trả lời câu hỏi
- đọc cá nhân, nhóm, lớp..
- Em yếu đọc nhiều: vần, tiếng
- Viết bài
- Giúp đỡ học sinh yếu
- tiêm chủng, uống thuốc.
- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.
- HS tham gia chơi.
-2 vần ôc, uôc.
- Đọc lại toàn bài.
-----------------------------------------
MĨ THUẬT:	VÏ tranh ng«i nhµ cña em.
 I.MỤC TIÊU:
 - Biết cách tìm hiểu nội dung đề tài
 - Biết cách vẽ tranh về đề tài ngôi nhà. Vẽ được bức tranhcó hình ngôi nhà.
 - GDMT: Biết thiên nhiên là môi trường để con người sống và làm việc
 Có ý thức giữ gìn môi trường.
 Biết giữ gìn cảnh quan môi trường.
 II. §Ồ DÙNG DẠY HỌC:
 - GV: Mét sè tranh phong c¶nh.
 - HS : Vë tËp vÏ 1. bót ch×, mµu t«.	
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
 1/ ỔN ĐỊNH:1’
 2/ KIỂM TRA ĐỒ DÙNG : 2’
 3/ BÀI MỚI: 25’
* GV giíi thiÖu ®Ò bµi lªn b¶ng
- GV Giíi thiÖu tranh phong c¶nh cã nhµ cã c©y.
- H: Bøc tranh vÏ g×?
- GV: ng«i nhµ trong tranh nh­ thÕ nµo?
- H: KÓ tªn nh÷ng phÇn chÝnh cña ng«i nhµ.
* GD MT: 
-H: Vậy xung quanh nhà của em có những gì?
- H: cây cối, thiên nhiên xung quanh thì nhà của chúng ta có đẹp không?
- Vậy thiên nhiên chính là môi trường mà con người sống và làm việc, các em phải biết yêu quý thiên nhiên.
- Chúng ta phải làm gì để giữu gìn môi trường?
- GV tãm ý: C¸c em vÏ ng«i nhµ, vÏ c©y, «ng mÆt trêi, m©y, chim, cá..®Ó cho bøc tranh ®Ñp. 
*Thùc hµnh:
 - VÏ xong chän mµu t«.
- GV theo dâi häc sinh lµm.
4/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:1’
- GV thu bµi chÊm ®iÓm.
- GV chän bµi vÏ ®Ñp tuyªn d­¬ng.
DÆn dß: VÒ nhµ xem l¹i bµi.
- Hát tập thể 1 - 2 bài
- HS để đồ dùng lên bàn
- HS : nh¾c l¹i ®Ò bµi.
- HS : vÏ nhµ, nói, c©y, «ng mÆt trêi.
- HS : cã nhiÒu kiÓu kh¸c nhau.
- HS : m¸i ngãi, cöa, cét
- HS trả lời theo câu hỏi của GV.
HS vÏ tranh ng«i nhµ cña m×nh vµo phÇn giÊy cßn l¹i trong vë bµi tËp vÏ.
- HS lµm bµi
Ngày soạn: 08/12/2010
Ngày dạy: Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2010
TOÁN: ®iÓm, ®o¹n th¼ng.
 I. MỤC TIÊU:
 - Nhaän bieát ñöôïc “ñieåm” vaø “ñoaïn thaúng”.
 -Đọc tên điểm, đoạn thẳng; kẻ được đoạn thẳng
 - Giáo dục HS có ý thức tự giác làm bài
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 	-GV: Phaán maøu, thöôùc daøi,
-HS: Buùt chì, thöôùc keû,
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1/ ỔN ĐỊNH: 1’
2/ KTBC:5’
3/ BÀI MỚI:27’
*Giôùi thieäu baøi:- ghi đề lên bảng
a/ Daïy bieåu töôïng ñieåm- ñoaïn thaúng:
+Thao taùc baûng con:
-GV chaám ñieåm, ñaët teân A: Coâ coù ñieåm A.
- Cho HS thao taùc treân baûng con
-GV chaám theâm 1 ñieåm baát kì, ñaët teân B, coâ laáy thöôùc noái 2 ñieåm laïi, coâ coù ñoïan thaúng AB.
-Cho HS thao taùc treân baûng con
-GV cho HS môû hình trong saùch
b/ Giôùi thieäu caùch veõ ñoïan thaúng:
-Duïng cuï veõ
- Caùch veõ: 3 böôùc:
 + Chaám 2 ñieåm baát kì, ñaët teân cho töøng ñieåm
 +Noái 2 ñieåm laïi baèng caùch ñaët meùp thöôùc qua 2 ñieåm ñoù, tay traùi giöõ thöôùc coá ñònh, tay phaûi caàm buùt chì, cho buùt tröôït nheï treân giaáy 
töø ñieåm A qua ñieåm B
 + Caát thöôùc
-GV laøm laïi ñoäng taùc naøy laàn nöõa.
-Thi ñua: Thi veõ ñoaïn thaúng
c/ ÖÙng duïng: Tìm xung quanh nhöõng vaät coù ñoaïn thaúng?
3/Thöïc haønh:
+Baøi 1: Ñoïc teân caùc ñieåm roài noái caùc ñieåm ñeå coù ñoaïn thaúng
-Baøi yeâu caàu gì?
+Baøi 2: Duøng thöôùc thaúng vaø buùt ñeå noái thaønh
-Baøi yeâu caàu gì?
+Baøi 3: Moãi hình döôùi ñaây coù bao nhieâu ñoaïn thaúng
4/ CỦNG CỐ, DẶN DÒ:1’
-Veà nhaø oân baøi, taäp ñoïc teân vaø veõ ñoïan thaúng.
- Nhận xét tiết học
- Hát tập thể 1 - 2 bài
-Lắng nghe
-HS ñoïc: caù nhaân- nhoùm- caû lôùp
-Laáy baûng con: chaám 1 ñieåm vaø töï ñaët teân.
-HS ñoïc: caù nhaân- nhoùm- caû lôùp
-Laáy baûng con: Veõ 1 ñoaïn thaúng baát kì: ñoïc
-Ñoïc hình trong saùch: ñieåm A,ñieåm B, 
-Laø thöôùc thaúng
- Quan sát
-1 HS laøm- lôùp laøm- ñoåi baûng- lôùp nhaän xeùt
-HS ñaïi dieän moãi toå leân veõ nhanh vaø ñeïp
-Caây thöôùc, meùp baøn, 
-HS duøng thöôùc vaø buùt chì ñeå noái
 +HS ñoïc teân ñieåm
 +HS ñoïc teân ñoaïn thaúng
a/ 3 ñoaïn thaúng
b/ 4 ñoaïn thaúng
c/ 6 ñoaïn thaúng
d/ 7 ñoaïn thaúng
-HS đếm hình vuông có 4 đoạn thẳng, hìng tam giác có 3 đoạn thẳng.
-Lôùp nhaän xeùt
-Về đọc tên và vẽ đoạn thẳng .
	----------------------------------------------------
TIẾNG VIỆT: 	Bài 80: iêc - ươc
I.MỤC TIÊU:
 - §äc ®ưîc: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn; từ và câu ứng dụng.
 - Viết được: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn. 
 - Luyện nói từ 2 - 3 câu theo chñ ®Ò: xiếc, múa rối, ca nhạc.
 *HS yếu đọc đánh vần
 II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
 - Bộ chữ học vần thực hành.
- Vật liệu cho các trò chơi củng cố.
 - Tranh minh ho¹.
 - §å dïng häc tËp.
 III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ ỔN ĐỊNH:1’
2/ BÀI CŨ:5’
- NhËn xÐt ghi ®iÓm.
3/ BÀI MỚI:
3.1: giới thiệu bài:1’
3.2: Nhận diện chữ và tiếng chứa vần mới:15’
* D¹y vần: iêc
- Treo tranh, cho hs trả lời câu hỏi.
- YC hs tìm chữ đã học trong vần 
- GV đọc mẫu:
- H: Nªu cÊu t¹o vÇn iêc
- NhËn xÐt
* Tiếng xiếc:
-H:Muèn cã tiÕng xiếc thªm ©m g×?
- NhËn xÐt
- Chỉ tiếng xiếc cho hs tìm vần mới.
 H: C¸c em võa học tiÕng g×?
- H: TiÕng xiếc cã vần g× míi ®äc?
- YC HS Thực hành ghép trong bộ 

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 17.doc